بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی  و با عنوان بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل) در ۱۱۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل):

تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی می پردازد. فروشندگان به منظور فروش بیمه ها، نیازمند تجهیز به روش ها و تکنیک های اثر بخش هستند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تبلیغات، آموزش، فروش حضوری و کیفیت خدمات بیمه ای و رتبه بندی آنهاست. به منظور دستیابی به اهداف مذکور فرضیات پژوهش مطرح و از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در بر گیرنده کارکنان و نمایندگان فروش شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل بوده که طبق فرمول کوکران تعداد ۱۴۴ نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند.

بر اساس نتایج آزمون کولموگراف- اسمیرنوف توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده، همچنین طبق آزمون T تک نمونه ای تمام فرضیه های تحقیق تایید شده اند.لذا متغیرها ارتباط معنی داری با فروش دارند. تحلیل واریانس و آزمون دانکن تعقیبی نیز نشان داده که از میان چهار عامل موثر مذکور کیفیت خدمات بیمه ای در افزایش فروش بیمه های زندگی در شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل بیشترین تاثیر و تبلیغات، آموزش و فروش حضوری در اولویت های بعدی قرار دارند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش کیفیت خدمات بیمه ای و استفاده از تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده باعث افزایش فروش بیمه های زندگانی و افزایش ضریب نفوذ بیمه زندگی در استان اردبیل خواهد شد.

اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق:

امروزه نقش بیمه های بازرگانی در رشد اقتصادی و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، بسیار تعیین کننده است. به گونه ای که دیدگاه بیشتر مسولان و کارشناسان نسبت به این موضوع تغییرات مثبتی داشته و همزمان انتظارات و توقعات عموم مردم نیز از آن بالا رفته است. برهمین اساس موسسات و شرکتهای بیمه

نیز بدنبال ارائه شیوه ها و روش های جدید برای عرضه خدمات خود با کیفیت و کمیت بهتر و بیشتر به منظور تامین امنیت اقتصادی در رشد و شکوفایی این صنعت هستند. در بین رشته های مختلف بیمه ای- که هر کدام از اهمیت ویژه ای برخوردار است- بیمه های زندگی بلحاظ گستره مشتریان، تنوع محصولات، بازاریابی خاص ، نوع ریسک، نقش و تاثیر اساسی که در تامین اقتصادی و اجتماعی جوامع ایفا می نمایند، جایگاه خاصی دارند (فصلنامه آسیا، ۱۳۸۶).

از آنجاییکه هدف اصلی هر موسسه و شرکت اقتصادی و خدماتی در راستای اهداف اصلی و کلی سازمان، فروش بیشتر و در نتیجه کسب سود و رضایتمندی مشتری همراه می باشد، براساس مطالعات و تجربات پژوهشگر در سوابق اینگونه شرکتها که به امر فروش محصول و خدمات اشتغال داشته اند مشخص می گردد که بکارگیری آموزش، افزایش کیفیت خدمات و تبلیغات در موفقیت شرکتهای بیمه گر در زمینه فروش و ارائه خدمات نقش بسزایی داشته و وجود تعداد زیاد شرکتهای بیمه بازرگانی و نمایندگان و کارگزاران (شبکه فروش) و در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر و زندگی بررسی دقیق بکارگیری  نقش تبلیغات، آموزش و افزایش کیفیت خدمات بیمه ای اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را بیشتر نموده است.

از طرف دیگر از نتایج این تحقیق تمامی موسسات و شرکت های بیمه در ارائه و فروش انواع خدمات بیمه ای می توانند استفاده کنند که این نیز باعث دلگرمی محقق در استفاده از نتایج آن در تمامی انواع بیمه ها اعم از اموال و اشخاص شده و ضرورت انجام آن را بیش از پیش بیشتر می کند.

با توجه به رسالت اقتصادی- خدماتی شرکتهای بیمه در جهت خدمات رسانی مطلوب بیمه ای و پشتیبانی از اقتصاد کشور و افراد جامعه و در جهت شناساندن انواع خدمات بیمه ای بویژه بیمه های عمر و پس انداز و بیمه های زندگی و حمایت از اقشار جامعه از نظر جانی و مالی و تسهیل رفاه اجتماعی و همچنین جهت توسعه بهتر و بیشتر بیمه های جامع زندگی، موضوع بررسی عوامل موثر بر فروش، اهمیت وضرورت خاصی پیدا می کند.

 

اهداف تحقیق :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل  که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می شود:

۱- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

۲- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

۳- سنجش تاثیر  کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

۴- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.

 

 

فرضیه های تحقیق :

فرضیه حدس و گمانی است که محقق قبل از تحقیق درباره موضوع تحقیق دارد و قصد دارد آن را مورد آزمون قرار دهد که ممکن است بعد از آزمون قبول یا رد شود.

فرضیه های این تحقیق بشرح ذیل می باشد:

الف ) تبلیغات، به ویژه تبلیغات خاص (اهدای جوایز ارزنده ) بر فروش بیمه های زندگی تاثیر دارد.

ب ) آموزش نمایندگان و کارکنان بر فروش موثر است.

ج) کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی موثر است.

د ) فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی تاثیر دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق.. ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مساله ۲

۱-۳ اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق. ۴

۱-۴ مبانی نظری تحقیق. ۵

۱-۵ مدل عملیاتی تحقیق ۷

۱-۶ اهداف تحقیق ۷

۱-۷  فرضیه های تحقیق ۸

۱-۸  تعریف متغیرهای تحقیق. ۸

۱-۹  قلمرو. ۹

– قلمرو زمانی.. ۹

– قلمرو مکانی.. ۱۰

– قلمرو موضوعی.. ۱۰

 

فصل دوم. ۱۱

مرور منابع، ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۱

۲-۱ مقدمه. ۱۲

۲-۲ توصیف برخی مفاهیم. ۱۳

۲-۲-۱  بیمه. ۱۳

۲-۲-۲ بیمه جامع زندگی.. ۱۳

۲-۲-۳ فروش. ۱۳

۲-۲-۴ تبلیغات.. ۱۳

۲-۳ بازار. ۱۴

۲-۳-۱ بازارهای خودکفا ۱۵

۲-۳-۲  بازارهای غیرمتمرکز. ۱۵

۲-۳-۳  بازارهای متمرکز. ۱۶

۲-۴-۱ بازارگرایی.. ۱۷

۲-۴-۲ بازار شناسی.. ۱۷

۲-۴-۳ بازارسازی.. ۱۸

۲-۴-۵ بازارگردی ۱۹

۲-۴-۶ بازارسنجی.. ۱۹

۲-۴-۷ بازارداری.. ۲۰

۲-۴-۸ بازارگرمی.. ۲۱

۲-۴-۹ بازارگردانی ۲۱

۲-۴-۱۰ بازاریابی.. ۲۱

۲-۵ نقش اطلاعات بازاریابی.. ۲۲

۲-۶ شبکه فرصت بازار یا محصول ۲۳

۲-۶-۱  راهبرد  نفوذ در بازار. ۲۴

۲-۶-۲ راهبرد توسعه بازار. ۲۴

۲-۶-۳ راهبرد توسعه محصول ۲۴

۲-۶-۴ راهبرد متنوع (کالاهای جدید در بازارهای جدید) ۲۵

۲-۶-۵ مدیریت بازاریابی خدمات.. ۲۵

۲-۷ آمیخته بازاریابی خدماتی.. ۲۵

۲-۷-۱ محصول (خدمت). ۲۵

۲-۷-۲ قیمت.. ۲۶

۲-۷-۳ توزیع یا مکان. ۲۷

۲-۷-۴ ترفیع. ۲۸

۲-۸ چهار C. 29

۲-۹ کانالهای اصلی توزیع. ۲۹

۲-۹-۱  توزیع محصولات مصرفی.. ۳۰

۲-۹-۲ توزیع محصولات صنعتی.. ۳۰

۲-۱۰ فروش… ۳۲

۲-۱۱ تاریخچه بیمه های بازرگانی.. ۳۳

۲-۱۱-۱ مقدمه. ۳۳

۲-۱۲ تاریخچه بیمه. ۳۳

۲-۱۳ تاریخچه بیمه در ایران. ۳۴

۲-۱۵ بیمه های بازرگانی.. ۳۷

۲-۱۶ تاریخچه و توسعه بیمه های اشخاص… ۴۱

۲-۱۷ بیمه های عمر و زندگی.. ۴۲

۲-۱۸ فایده عملی بیمه عمر. ۴۴

۲-۱۹ شرایط و مزایای بیمه عمر و پس انداز. ۴۵

۲-۲۰ پیشینه تحقیق. ۴۶

۲-۲۰-۱ مقدمه. ۴۶

۲-۲۱ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۴۶

۲-۲۲ تحقیقات انجام شده درداخل کشور. ۴۷

 

فصل سوم. ۵۰

روش اجرای تحقیق مواد و روشها ۵۰

مقدمه. ۵۱

۳-۱ روش تحقیق. ۵۲

۳-۲ روش گردآوری اطلاعات.. ۵۲

۳-۴ ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات.. ۵۲

۳-۵ تحلیل عاملی تاییدی.. ۵۸

۳-۶ شاخص برازندگی مناسب.. ۵۹

– تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق. ۵۹

۳-۷ تحلیل عاملی تاییدی متغیرها ۶۴

۳-۷  جامعه آماری و روش نمونه گيري.. ۵۳

۳-۸   برآورد حجم نمونه. ۵۴

۳-۹  روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. ۵۵

۳-۹-۱ روایی.. ۵۵

۳-۹-۲ پایایی.. ۵۵

۳- ۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. ۵۷

 

فصل چهارم. ۶۰

تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. ۶۰

۴-۱ مقدمه. ۶۱

۴-۲- یافته های توصیفی.. ۶۱

 

فصل پنجم. ۷۳

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۳

۵-۱مقدمه. ۷۴

۵-۲ نتایج آمار توصیفی.. ۷۴

۵-۲-۵ توصیف متغیر تبلیغات.. ۷۵

۵-۲-۶ توصیف متغیر آموزش کارکنان و نمایندگان فروش… ۷۵

۵-۲-۷ توصیف متغیر فروش حضوری.. ۷۵

۵-۲-۸ توصیف متغیر کیفیت خدمات بیمه. ۷۵

۵-۳ نتایج آمار استنباطی.. ۷۵

۵-۳-۱ نتایج آزمون فرضیه ی اول ۷۵

۵-۳-۲ نتایج آزمون فرضیه دوم ۷۶

۵-۳-۳ نتایج آزمون فرضیه سوم ۷۶

۵-۳-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم ۷۶

۵-۳-۵نتایج تحلیل واریانس و آزمون دانکن تعقیبی.. ۷۷

۵-۴ مقایسه نتایج با نتایج قبلی.. ۷۷

۵-۵ پیشنهادات کاربردی.. ۷۸

۵-۷ محدودیت های تحقیق. ۷۹

۵-۶ پیشنهادات آتی.. ۷۹

منابع فارسی.. ۸۱

منابع لاتین.. ۸۲

ضمائم. ۸۲

پیوست الف- پرسشنامه. ۸۲

پیوست ب- خروجی SPSS. 82

پیوست ج- خروجی ضریب آلفای کرونباخ. ۸۲

پیوست د- جدول مورگان. ۸۲

 

فهرست اشکال، جداول و نمودارها

شکل ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق. ۷

شکل ۲-۱  بازارخودکفا ۱۵

شکل ۲-۳  بازارمتمرکز. ۱۶

شکل ۲-۴ ابعاد گوناگون مارکتینگ… ۱۸

شکل۲-۵ بازار. ۲۴

شکل  ۲-۶ زنجیره عرضه. ۲۸

شکل۲-۷C  ۴٫ ۲۹

جدول ۲-۸   تفاوت فروش و بازاریابی.. ۳۲

جدول ۲-۹   گرایش فروش و بازاریابی.. ۳۲

جدول شماره ۲-۱۰ شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه ای.. ۳۷

جدول شماره۲-۱۱ تقسیم بندی بیمه های بازرگانی به رشته ها و انواع بیمه نامه های صادره ۳۹

جدول۳-۱) راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل. ۶۵

جدول ۳-۲) شاخصهای برازندگی مدل. ۶۸

جدول ۳-۳ – اندازه گیری متغیرها ۵۳

جدول۳-۴- جدول آلفای کرونباخ متغیرهاي تحقيق. ۵۷

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت.. ۶۱

نمودار ۴-۱- جنسیت پاسخگویان. ۶۲

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. ۶۲

نمودار ۴-۲- سن پاسخگویان. ۶۳

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات.. ۶۳

نمودار ۴-۳- میزان تحصیلات پاسخگویان. ۶۴

جدول ۴-۵- شاخص های مرکزی و پراكندگي متغيرهاي مورد مطالعه. ۶۸

جدول ۴-۶- نتایج آزمون کولمگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهاي تحقيق. ۶۹

جدول ۴-۷- نتایج آزمونT تک نمونه ای.. ۶۹

جدول ۴-۸- نتایج آزمونT تک نمونه ای.. ۷۰

جدول ۴-۹- نتایج آزمونT تک نمونه ای.. ۷۰

جدول ۴-۱۰- نتایج آزمونT تک نمونه ای.. ۷۱

جدول شماره ۵-۱ رتبه بندی عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی در شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل بر اساس یافته های تحقیق.. ۷۷

 

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0