عیار پروتئين : دانلود رایگان تحقیق رشته صنایع غذایی

تحقیق رشته صنایع غذایی با فرمت WORD و در ۱۱ صفحه با موضوع عیار پروتئين نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

عیار پروتئين

تعريف عیار پروتئين :

اسيدينه ای را که در واکنش فوق ظاهر ميگردد ميتوان در مجاورت فنل فتالئين با سود تيتره نموده و از روی عبارت پروتئين به نسبت درصد پروتئينهای موجود در شير پی برد. عیار پروتئين که به (Eiweisstiter=Et) نشان داده ميشود عبارتست از تعداد ميلي ليترهای سودکه برای ۲۵ ميلي ليتر شير لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئيد در مجاورت فنل فتالئين رنگ استاندارد بدست آيد عیار پروتئين در شيرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئين را نشان ميدهد.

وسائل لازم برای آزمايش:

 • يک بورت مدرج (تا ۰۱/۰ ميلي ليتر).
 • ۲بشر ۲۵۰تا ۴۰۰ ميلي ليتری
 • يک پيپت ۲۵ ميلي ليتری.
 • يک پيپت ۵/۰ ميلي ليتری

درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئينهای شير ساخت ژربر استفاده نمود. اين دستگاه شامل بورتيست که ستون مدرج آن نسبت درصد پروتئينها را مستقيماً در ۲۵ ميلي ليتر شير نشان ميدهد.

معرف های لازم برای آزمايش:

 • محلول سود(n143/0) عاری از
 • محلول الکلی فنل فتالئين(۲گرم فنل فتالئين را با الکل ۹۶ درجه به ۱۰۰ ميلي ليتر ميرسانيم).
 • محلول اکسالات دو پتاس (۲۸ گرم اکسالات دوپتاس خنثی را با آب مقطر به ۱۰۰ ميلي ليتر ميرسانيم).
 • محلول تجارتی فرمالين ۴۰ درصد
 • محلول سولفات دوکوبالت (۲۵ گرم سولفات دوکوبالت را با آب مقطر به ۱۰۰    ميلي ليتر ميرسانيم).

مشخصات نمونه مورد آزمايش:

شير مورد آزمايش نبايد حاوی مواد نگهدارنده مانند بی کرمات دوپتاس يا فرمل باشد نمونه را قبل از آزمايش بحرارت ۲۰ درجه سانتيگراد رسانده و بدون اينکه کف کند خوب بهم ميزنيم.

طرز عمل:

الف)تهيه رنگ استاندارد:

در يکی از بشرها ۲۵ ميلي ليتر شير, يک ميلي ليتر از محلول اکسالات دوپتاس و ۵/۰ ميلي ليتر از محلول ۵ درصد سولفات کوبالت ميريزيم رنگ استاندارد بايد هر ساعت يکمرتبه تعويض گردد.

ب)تيتراسيون:

در بشر ديگر ۲۵ ميلي ليتر شير, يک ميلي ليتر از محلول اکسالات دوپتاس و ۲۵/۰ ميلي ليتر فنل فتالئين ريخته و پس از اينکه بهم زديم با سود تيتره مينماييم و با رنگ استاندارد مقايسه مي کنيم. سپس ۵ ميلي ليتر از فرمالين ۴۰درصد اضافه نموده و پس از لااقل يک دقيقه تا بدست آمدن رنگ گلی مشابه استاندارد باسود تيتره مينماييم. ميلي لژترهای سود مصرف شده عيار پروتئين شير را نشان ميدهد.

دقت آزمايش:

اين آزمايش تا۰۳/۰ درصد پروتئين را نشان مي دهد. آزمايش فوق العاده سريع بوده و در مورد تعداد زياد نمونه چنانچه با يکدستگاه ۲ نفر کار کنند هر آزمايش بيش از ۲ دقيقه بطول نخواهد انجاميد.

روش تيتراسيون فرمل در عمل بيشتر برای سنجش نسبت درصد پروتئين شيرهای مخلوط و اندازه گيري با زده پنيرسازی مورد استفاده قرار ميگيرد و در مورد شيرهای انفرادی(يا شير يک سر دام) دقت زيادی ندارد.

علل اصلی اشتباه در عمل:

علل اصلی که ممکن است موجب اشتباه در عمل گردند عبارتند از:

 • تغيير عيار سود مثلاً با جذب اتيدريد کربنيک موجود در هوا.
 • استعمال فنل فتالئينی که کاملاً خنثی نباشد.
 • کندی يا سرعت زياد در تيتراسيون.
 • وجود کف در نمونه شير.
 • ترشی شير

روش نصب رنگ:

اهميت و موارد استعمال آزمايش: روش نصب رنگ سريعترين روشی است که در حال حاضر برای سنجش پروتئين های شير تعداد زيادی نمونه (چندين صدتا چند هزار در روز) مورد استفاده قرار ميگيرد. اين روش مخصوص آزمايشگاههای بزرگ و کارخانه هائيست که روزانه مقدار زيادی شير برای تهيه پنير دريافت مينمايند و به منظور پرداخت بهای شير و بهبود توليد شير(از نقطه نظر کميت و کيفيت) بکار ميرود.

اصول آزمايش:

اساس اين روش عبارتست از نصب رنگهای آنيلين بر روی پروتئين ها که ابتدا بوسيله Fraenkel-Conrat  و Cooper مطالعه شده و سپس دو شيميدان آلمانی به نامهای Udy , Hetzel , Schober آمريکايي از اين اصل به منظور سنجش پروتئينهای شير استفاده نموده اند.

عاملهای قطبی پروتئينها رنگهايي را که دارای بار الکتريکی مخالف باشند بخود جذب مينمايند. پروتئينهای شير پائين تر از نقطه ايزوالکتريک يا بعبارت ديگر در سمت اسيدی اين نقطه بار الکتريکی مثبت نشان داده و بعنوان کاتيونها عمل مينمايند. حال درصورتيکه يک ماده رنگی حاوی بار الکتريکی منفی در محلول داخل نماييم با پروتئين تشکيل کمپلکس غير محلولی از پروتئين و رنگ ميدهد. برای اينکه رسوب پروتئين کامل گردد مقدار بيش از اندازه رنگ لازم است. مقدار پروتئين از روی مقدار آزاد رنگ(که بر روی پروتئينها نصب نگرديده است) سنجيده شده و به وسيله اندازه گيری دانسيته اوپتيک مايع باقيمانده اندازه گيری ميشود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0