غزلیّات خواجوی کرمانی ( بررسی صور خیال ): پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

غزلیّات خواجوی کرمانی ( بررسی صور خیال ): پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “  غزلیّات خواجوی کرمانی ( بررسی صور خیال ) ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه آماده غزلیّات خواجوی کرمانی ( بررسی صور خیال )

خواجوی کرمانی از شاعران نامدار و بلیغ قرن هشتم و اوایل قرن نهم ه.ق. است. وی به کثرت آثار و کاربرد ترکیبات و تعبیرات و بویژه ارائه نکات بلاغی در غزلیّات خویش، شهرة آفاق است. انواع صور خیال از تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز، مخصوصاً انواع تشبیه و استعاره را برای القای مفاهیم عاشقانه و عارفانه و آفرینش و پردازش تخیّلات ظریف و دل نشین خویش در ابیات غزلیّات خویش، به کار برده است.

عنوان پایانه نامه­ی فراروی، صور خیال در دیوان غزلیّات خواجوی کرمانی است، پوهشگر پیش از آغاز این پژوهش،هرگز بر این باور نبود که این شاعر کرمانی، در آفرینش صور خیال براستی بعد از سعدی و حافظ، قرار گیرد امّا پژوهشگر مستمر در اغلب ابیات غزلیّات وی، استادی و توانمندی طبع این شاعر را در ارائه و آفرینش زیباترین صور بلاغی در حوزه­ی شعر غنایی بویژه در مطاوی غزلیّاتش، به روشنی و بسیار برجسته، ثابت می کند. خیلِ انبوه صور خیال در دیوان وی، به گونه ای است که کمتر شاعری را در جلوه دادن و نمودار ساختن زیباترین و جذّاب ترین تشبیهات و استعارات، می توان با این شاعر خوش قریحه و پرکار، مقایسه کرد و سنجید. از سعدی و حافظ که بگذریم، خواجوی کرمانی، در عرصه­ی بلاغت، شیواترین و برجسته ترین لطایف و تعبیرات بلاغی را به خوانندگان غزلیّاتش، در دراز نای قرون، هدیه نموده است. نگارنده در چهار فصل، بلیغ­ترین صور خیال فاخر و برجسته­ی شاعر یاد شده را با استناد به تک تک ابیات غزلیّات وی، توضیح داده و همه­ی جوانب بلاغی را در تشریح هر صورت بلاغی و خیالی، مدّنظر داشته است.

  واژگان کلیدی: خواجوی کرمانی، صورخیال، تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه. غزلیّات خواجوی کرمانی

 

اهميّت و ضرورت و اهداف تحقيق:

هدف و مقصد از نگارش اين پايان نامه اين بود تا تحقيق و پژوهشي نسبتاً جامع با سند كاوي و بازنگري، واكاوي،  پژوهش و ارزيابي بسامدهاي نسبتاً چشم گير و بالاي صوربلاغي و بياني در اشعار ديوان غزليّات خواجوي كرماني صورت گيرد و نمونه هاي هر يك از اقسام ساختارهاي لفظي و معنايي علم بيان يعني تشبيه، استعاره، مجازو كنايه با انواع و اقسام هر يك از صورخيال ياد شده در تك تك ابيات ديوان وي، بررسي، كاوش، مقايسه و نوشته شود.

معلوم است كه يك صورت بياني يا بلاغي را شاعر ممكن است به گونه هاي مختلف و با ساختارهاي متنوع، بيان و ارائه كند. اين افت و خيز و گوناگوني در كيفيّت ارائه، به حال و وضع روحي و رواني و حتّي به شب و روز و فصل سال و احياناً خوشي ها و ناخوشي ها و سلامت جسمي و رواني و نيز درگیري با مرض و ناسازگاري جسمي و مسافرو يا ساكن و مقيم بودن و حتّي محيط جغرافيايي يعني سرزميني كه خواجو در آن برهه از زمان اين غزل يا غزليّات را مي سروده و پر بودن كيسة صله اي كه از سلطان دريافت داشته و خالي بودن آن، بستگي دارد.مثلا اشعاري كه خواجو در زمان اقامت در بغداد در كنار دجله سروده است و با آنچه در كنار آب وركن آباد و سروهاي ناز شیراز از طبع توانا و ذوق خويش پرورده و نظم داده است با آنچه در سفرهاي دور و دراز كه احياناً با ناكامي هايي مواجه بوده، سروده است، فرق كلّي دارد. خواجو چند بار در غزليّاتش از كرمان گله كرده است:

چو در اين مرحله، خواجو اثر گنج نيافت                     ترك اين منزل ويران نكند چون نكند

(خواجو،۲۳۸:۱۳۸۹)

و يا: خواجو اين منزل ويران نه به اندازه توست            از اقاليم جهان خطّة  كرمان كم گير

(خواجو،۲۷۳:۱۳۸۹)

خوب معلوم است كه اين دلتنگي به صورت هاي گوناگون،  حوصله  توان شاعر را در سرودن و در مثنوي ها و پي گیري داستان و شاخ و برگ دادن به هر يك از فراز و نشيب هاي آن، كم و كمتر مي كند و شاعر منتظر گشايش و كسب توان و نيرو و حوصله و شرح صدر با تجديد خاطره هاي زندگي و مواجه شدن با فرازهايي از يك زندگي نو و احيانا فاصله گرفتن از دست ممدوح.

خواجو شاعري قصيده سرا و مداح نيز بوده و در اقامت خود در بغداد، اصفهان، شيرازو…با امرا و حكّام زمان در تماس و به دربار هر يك از آنها آمد و رفت داشته است و سرودن قصايد مدحي براي ممدوح و دريافت صله يا صله هاي گرانبها، او را مشعوف مي ساخته است. او از خطّه كرمان و از خانداني مرفّه و فرهيخته برخاسته بود،لذا دوست داشت با آنهمه معلومات،  فرهنگ و آموخته ها و هنر، مورد استقبال و بزرگداشت امرا و حكّام روزگار خويش قرار گيرد. خواجو در اين امر كم و بيش موفق بوده است.

باري از ذكراهداف، تحقيق و اهميت و ضرورت پژوهش با اطّاله نكتة پيش، كمي بازمانديم، اما دنباله بحث:

دانشجويان و علاقه مندان به زبان و ادب فارسي، خواهان يادگيري و آموختن شيوه هاي ارائه زيبايي هاي معنايي، بلاغي و ساختاري كلام اند و براي موفق شدن در اين حوزه،افزون بر مطالعة كتب معاني بيان، نيازمند آثاري هستند كه برجستگي هاي صورخيال شعركهن را به آنها نشان دهد. اين كار با پژوهش در اشعار ديوان يك شاعر به ويژه از شاعران سبك عراقي كه در بيان پخته تر و با كمال تر است بايد انجام بگيرد. اگر تك تك ابيات ديوان غزليّات خواجو از منظر صورخيال مورد بررسي قرار گيرد، براي علاقه مند به صورخيال در شعر كهن، بسيار اثر مغتنم و با ارزش خواهد بود و همين جا يادآور مي شویم كه جاي اينگونه كتابها در همة دوران شعر و فارسي، خالي ست.

گرچه برخي از استادان، ضمن شرح متون نظم شعر كهن همچون آثار سنايي، سعدي،  حافظ، ناصرخسرو، مولوي و چندتن ديگر، از ذكر نكات بياني و بلاغي غفلت نورزيده اند اما تحقيق و پژوهش مجزا و منحصر در باب صورخيال شعر كهن و از جنله اشعار ديوان غزليّات خواجو،  امري است كه جاي خالي آن براي علاقه مندان به آن،كاملا محسوس است.

ضرورت و اهميت انجام دادن چنين پژوهشي به همین سادگی در گام اول تحقيق و جست و جو از صورخيال اشعار خواجو معلوم مي شود. و هنگامي كه اثري نباشد تا در اختيار پژوهندة علاقه مندان قرار گيرد،  ضرورت تاليف چنين پايان نامه اي در اين موضوع و در اين مبحث و زمينه به خوبي روشن مي شود و لزوم قلم زدن و تحقيق در حوزه برجستگي هاي بلاغي و بياني غزليّات خواجو، آن قدر روشن مي گردد كه هر دانش آموخته و علاقه مندان به مسائل ادبي را به پركردن اين خلأ بلاغي و بياني در مورد خواجو كه از بزرگان سبك عراقي است، تشويق و تهيج و به كار و تحقيق وا مي دارد.

آري اينگونه است اهميّت و ضرورت تحقيق در مساله موردنظر. طبيعي است كه نگاشته شدن و به رشتة تحرير كشيدن چنين پايان نامه اي در مقولۀ ياد شده،خود بر غناي حوزه كتاب شناسي خواجو و شناساندن شخصيّت ادبي اين هنرمند می افزايد و خود پشتوانه اي است بر مايه دار بودن و نازنين بودن شعر خواجو.

فهرست تحقیق بررسی صور خیال

فصل اوّل:کلیّات تحقیق.. ۱

۱-مقدمه. ۲

درآمد۲

۱-۱-تاریخچه. ۳

۱-۲-بيان مساله. ۸

۱-۳-اهميّت و ضرورت و اهداف تحقيق.. ۱۱

۱-۴-تعارف عملياتي متغيرها ۱۵

۱-۴-۱-صُورخيال.. ۱۵

۱-۴-۲-تشبيه. ۱۵

۱-۴-۳-استعاره ۱۵

۱-۴-۴-مجاز ۱۵

۱-۴-۵-كنايه. ۱۵

۱-۴-۶-سبك عراقي.. ۱۶

۱-۶-پيشينه تحقيق.. ۱۶

۱-۷-روش تحقيق.. ۱۷

۱-۸-تحقيق توصيفي تحليلي.. ۱۸

۱-۹-نوع مطالعه، روش ها و ابزارهاي گردآوري اطلاعات… ۱۹

۱-۱۰-اسناد عمده مورد استفاده در اين تحقيق.. ۱۹

۱-۱۱-محدوديت ها و موانع.. ۲۰

فصل دوّم:تشبیه. ۲۱

۲-۱-تشبیه. ۲۲

۲-۱-۱-محسوس به محسوس: ۲۳

۲-۱-۲-معقول به معقول یا عقلی به عقلی: ۲۳

۲-۱-۳-محسوس به معقول: ۲۴

۲-۱-۴-معقول به محسوس: ۲۴

۲-۲-تشبيه در غزليّات خواجوي كرماني.. ۲۵

۲-۳-۱-تشبیه مفرد و مقید. ۲۷

۲-۳-۲-تشبیه مرکب… ۲۸

۲-۳-۳-تشبیه جمع.. ۳۲

۲-۳-۴-تشبیه تسویه. ۳۴

۲-۳-۵-تشبیه ملفوف… ۳۵

۲-۳-۶- تشبیه مفروق.. ۳۵

۲-۳-۷-تشبیه معکوس یا مقلوب… ۳۸

۲-۳-۸-تشبیه مضمر. ۳۸

۲-۳-۹-تشبیه مشروط.. ۴۰

۲-۳-۱۰- تشبیه تفضیل.. ۴۱

۲-۳-۱۱-تشبیه تمثیل.. ۴۲

۲-۳-۱۲-اضافه تشبیهی.. ۴۲

۲-۳-۱۳-تشبيه مفرد به مفرد. ۴۵

۲-۴-اضافه تشبیهی ( مفرد به مفرد ) ۴۶

۲-۵-وجه شبه مرکب محسوس…. ۴۷

۲-۶-تشبیه بلیغ و مضمر و مجاز به علاقه آلیّه و ملازمت… ۴۷

۲-۷-تشبیه ملفوف و مضمر. ۴۸

۲-۸-تشبیه مفرد به مرکب و ایهام. ۴۸

۲-۹-جمع و مقيد. ۴۹

۲-۱۰-اضافۀ تشبيهي و مقيّد. ۴۹

۲-۱۱-تشبيه معقول به محسوس و مفرد به مفرد. ۴۹

۲-۱۲-تشبیه محسوس به محسوس و مضمر. ۵۰

۲-۱۳-تشبیه مُضمر و ایهام. ۵۰

۲-۱۳-تشبیه مقیّد و  بلیغ.. ۵۱

۲-۱۴-تشبیه و استعاره ۵۲

۲-۱۵-تشبیه بر مبنای استعاره ۵۲

۲-۱۶-تشبیه مُرسل و کنایه. ۵۳

۲-۱۷-اضافه تشبیهی و آمیزه ای از ا استعاره و کنایه. ۵۳

۲-۱۸-اضافه تشبیهی و کنایه. ۵۴

۲-۱۹-اضافه تشبیهی و استعاره ۵۴

۲-۲۰-اضافه ی تشبیهی محسوس به محسوس…. ۵۷

۲-۲۱-تشبیه مقیّد و استعاره ۵۷

۲-۲۲-تشبیه مفروق و اضافه ی تشبیهی و استخدام. ۵۸

۲-۲۳-تشبیه مقیّد محسوس به محسوس و کنایه (ایما) ۶۱

۲-۲۴-تشبیه مرکب به مقید. ۶۱

۲-۲۵-تشبیه مقید و کنایه. ۶۲

۲-۲۶-تشبیه محسوس به معقول و مضُمر و ایهام. ۶۲

۲-۲۷-تمثیل و ملفوف… ۶۳

۲-۲۸-تشبیه تمثیل و کنایه. ۶۳

۲-۲۹-تشبیه مفرد به مفرد و کنایه. ۶۳

۲-۳۰-تشبیه تفضیل برمبنای استعاره ۶۴

۲-۳۱-اضافه ی تشبیهی و ایهام. ۶۴

۲-۳۲-تشبیه تمثیل و ایهام. ۶۵

۲-۳۳-تشبیه و کنایه. ۶۵

۲-۳۴-تشبیه مقیّد و مجاز به علاقه ی جزء به کل.. ۶۶

۲-۳۵-استخدام. ۶۷

۲-۳۶-استخدام و کنایه. ۶۷

۲-۳۷-تشبیه مقیّد به مقیّد. ۶۷

۲-۳۸-تشبیه مرکب و مُضمر. ۶۸

۲-۳۹-تشبیه مفرد محسوس به محسوس و معقول به محسوس و مجاز ۶۹

۲-۴۰-تشبیه تمثیل و استعاره ۷۰

۲-۴۱-تشبیه مضمر و مفروق و تفضیل.. ۷۰

۲-۴۲-تشبیه مفرد به مفرد محسوس و کنایه اسمی بعید. ۷۰

۲-۴۳-تشبیه تفضیل و کنایه بعید. ۷۱

۲-۴۴-اضافه تشبیهی و تشبیه مضمر. ۷۱

۲-۴۵-تشبیه مقّید. ۷۱

۲-۴۶-تشبیه مضمر و مقید. ۷۲

۲-۴۷-تشبیه مفرد به مفرد و کنایه  و ایهام. ۷۲

۲-۴۸-اضافه تشبیهی مفرد به مفرد. ۷۳

۲-۴۹-تشبیه مفروق و مقیّد. ۷۳

۲-۵۰-تشبیه تفضیل و مُضمر. ۷۳

۲-۵۱-تشبیه مقید محسوس به محسوس…. ۷۴

۲-۵۲-تشبیه صریح و کنایه. ۷۵

۲-۵۳-تشبيه مرسل و مفصل.. ۷۵

۲-۵۴-تشبیه مرسل و مفصّل و مفروق.. ۷۵

۲-۵۵-تشبیه معقول به محسوس بلیغ.. ۷۶

۲-۵۶-تشبیه مقّید و ایهام. ۷۶

۲-۵۷-تشبیه مرکّب و مفرد. ۷۷

۲-۵۸-تشبیه مرکب و مفروق.. ۷۷

۲-۵۹-تشبیه مُضمر و ایهام  توأمان.. ۷۷

۲-۶۰-تشبیه مقّید محسوس به محسو س…. ۷۸

۲-۶۱-تشبیه مُضمر و بلیغ.. ۷۸

۲-۶۲-تشبیه بلیغ و مقیّد. ۷۸

۲-۶۳-تشبیه ملفوف استعاره ی مکنّیه و مصّرحه. ۷۹

۲-۶۴-تشبیه مفروق و مرکب… ۷۹

۲-۶۵-تشبیه مرکب به مرکب… ۸۰

۲-۶۶-تشبیه بلیغ: ۸۰

۲-۶۷-تشبیه بلیغ (محسوس به محسوس) ۸۰

۲-۶۸-تشبیه بلیغ و استعاره ی تبعّیه. ۸۱

۲-۶۹-تشبیه و مضمر،وجه شبه در مشبه اقوی است… ۸۱

۲-۷۰-شبیه مفروق و تفضیل.. ۸۲

۲-۷۱-تشبیه فشرده و استعاره ی مطلقه. ۸۲

۲-۷۲-تشبیه مقیّد و مرکب… ۸۳

فصل سوّم:استعاره ۸۴

۳-۱-۲- استعارۀ مصرّحۀ مرشحه. ۸۸

۳-۱-۳-استعارۀ مطلقه. ۸۹

۳-۲-استعارۀ مکنیّه تخییلیّه. ۸۹

۳-۲-۱- به صورت ترکیب اضافی یعنی اضافۀ استعاری.. ۸۹

۳-۲-۲-به صورت ترکیب وصفی که همان معنای اضافۀ استعاری را می دهد مانند. ۸۹

۳-۲-۳-به صورت جمله. ۹۰

۳-۳-تشخیص یا پرسونیفیکاسیون.. ۹۲

۳-۴-تشخيص و استعارۀ مصرّحه. ۹۴

۳-۵-تشخیص (استعاره ی مکنیّه ) ۹۴

۳-۶-استعارۀ تبعیّه. ۹۵

۳-۷-استعاره تبعیّه و کنایه. ۹۶

۳-۸-استعاره ی تبعیّه ی وصفی و کنایه. ۹۷

۳-۹-استعاره ی تبعیّه ی فعلی.. ۹۷

۳-۱۰-استعاره ی تبعیّه ی فعلی و استعاره ی محقّقه. ۹۷

۳-۱۱-استعاره ی تبعیّه ی اسمی (اسم مشتق) ۹۸

۳-۱۲-استعاره ی تبعیّه ی وصفی.. ۹۸

۳-۱۳-استعاره تبعّیه و ایهام و کنایه. ۹۹

۳-۱۴-استعاره ی تبعّیه و کنایه ی قریب… ۱۰۰

۳-۱۵-استعاره ی تبعّیه اسمی.. ۱۰۰

۳-۱۶-استعاره تبعّیه وصفی و کنایه(تلویح) ۱۰۱

۳-۱۷-استعاره و فاقیّه و عنادیّه. ۱۰۲

۳-۱۸-استعاره مکنیّه با ساختار بدیع.. ۱۰۲

۳-۲۰-استعارۀ مكنيه و ايهام توأمان.. ۱۰۳

۳-۲۱-استعاره مکنیّه و ایهام و کنایه توأمان: ۱۰۳

۳-۲۲-استعاره مكنيه با ژرف ساخت تشبیه جمع و مجاز: ۱۰۴

۳-۲۳-حسن تعليل با ژرف ساخت استعاره: ۱۰۵

۳-۲۴-اضافۀ استعاری و کنایه. ۱۰۵

۳-۲۵-اضافۀ استعاري.. ۱۰۵

۳-۲۶-اضافه ی استعاری (استعاره ی مکنیّه ) ۱۰۷

۳-۲۷-استعاره مکنیّه. ۱۰۷

۳-۲۸-استعاره مصرّحه وصفي.. ۱۰۹

۳-۲۹-استعاره ی مصرحّه نمادین.. ۱۱۰

۳-۳۰-استعاره مصرحّه و تبعیّه. ۱۱۱

۳-۳۱-استعاره ی مصرحّه ی مطلقه. ۱۱۱

۳-۳۲-استعاره ی مصرحّه نمادین و اقسام کنایه. ۱۱۲

۳-۳۳-استعاره ی مکنیّه و تبعیّه. ۱۱۳

۳-۳۴-اضافه ی تشبیهی و آمیزه ای از استعاره و کنایه. ۱۱۳

۳-۳۹-استعاره با ژرف ساخت تشبیه تفضیل.. ۱۱۶

۳-۴۰-پارادوکس و استعاره ۱۱۷

۳-۴۱-استعاره با ژرف ساخت تشبیه ملفوف… ۱۱۸

۳-۴۲-استعاره محققّه. ۱۱۹

۳-۴۳-استعاره ی محققه مجرده ۱۱۹

۳-۴۴-استعاره ی تبعیّه و مصرحّه. ۱۲۰

۳-۴۶-استعاره ی مصرحّه. ۱۲۱

۳-۴۷-استعاره ی مصرحّه و کنایه. ۱۲۳

۳-۴۸-استعاره در استعاره ۱۲۴

۳-۴۹-تشبیه تفضیل و کنایه ی بعید. ۱۲۴

۳-۵۰-استعاره و تشبیه تفضیل.. ۱۲۴

۳-۵۱-استعاره ی مصرحّه ی نمادین.. ۱۲۴

۳-۵۲-استعاره مرکّب نمادین: ۱۲۵

۳-۵۳-استعاره ی مصّرحه و ایهام. ۱۲۶

۳-۵۴-استعاره ی مصّرحه و کنایه قریب (تشبیه کنایی) ۱۲۶

۳-۵۵-استعاره ی مطلّقه و تبعّیه. ۱۲۷

۳-۵۶-استعاره ی مصّرحه مطلقه کنایه قریب(ایما) ۱۲۷

۳-۵۷-استعاره ی مطّلقه و ایهام. ۱۲۷

۳-۵۸-استعاره ی مکنّیه. ۱۲۸

۳-۵۹-استعاره مکنیه (اضافه استعاری) ۱۲۸

۳-۶۰-استعاره ی مکنیه و کنایه (ایماء) ۱۲۹

۳-۶۱-استعاره مکنیّه و مصرحّه. ۱۲۹

۳-۶۲-استعاره  مکنیّه و تشبیه. ۱۲۹

۳-۶۳-استعاره و تشبیه بلیغ(محسوس به محسوس) ۱۳۰

۳-۶۴-استعاره ی مکنّیه و کنایه. ۱۳۰

۳-۶۵-استعاره ی مطلقه و تشبیه. ۱۳۱

فصل چهارم:مجاز ۱۳۲

۴-۱-مجاز ۱۳۳

۴-۱-۱-علاقه کل و جزء ۱۳۳

۴-۱-۲-علاقه حال و محل یا ظرف و مظروف : ۱۳۴

۴-۱-۳-علاقه لازم و ملزوم. ۱۳۴

۴-۱-۴-علاقه علّت و معلول.. ۱۳۴

۴-۱-۵-علاقه ی عام و خاص…. ۱۳۵

۴-۱-۶-علاقه ماکان و مایکون.. ۱۳۶

۴-۱-۷–مجاز به علاقه ی ماکان.. ۱۳۷

۴-۱-۸-علاقه جنس…. ۱۳۸

۴-۱-۹-علاقه مجاورت… ۱۳۸

۴-۱-۱۰-علاقه تضاد. ۱۳۸

۴-۲-مجاز و کنایه. ۱۳۸

۴-۳-مجاز و تشبیه مقید. ۱۴۰

۴-۴-مجاز به علاقه ی آلیه و استعاره ی تبعّیه وصفی.. ۱۴۱

۴-۵- مجاز به علاقهی آلیّه و استعارهی تبعیّه فعلی.. ۱۴۱

۴-۶-مجاز به علاقه ی جز به کل.. ۱۴۲

۴-۷-مجاز به علاقه ی ملکّیت شرعی.. ۱۴۳

۴-۸-مجاز به علاقه ی علت به معلول و استعاره ی مصّرحه و ایهام. ۱۴۴

۴-۹-مجاز به علاقه ی ملازمت و استعاره ۱۴۴

۴-۱۰-مجاز به علاقه ی جز به کل و استعاره و کنایه. ۱۴۵

۴-۱۱-مجاز به علاقه ی حال و محل و کنایه فعلی.. ۱۴۵

۴-۱۲-مجاز به علاقه ی آمرو مامور ۱۴۵

۴-۱۳-مجاز به علاقه ی علّت و معلول و تشبیه. ۱۴۶

۴-۱۴-مجاز بالاستعاره ۱۴۷

۴-۱۵-مجاز به علاقه ی ظرف و مظروف… ۱۴۷

۴-۱۶-مجاز به علاقه ی جنسیت و کنایه بعید(تلویح) ۱۴۷

۴-۱۷-مجاز به علاقه ی ملازمت… ۱۴۸

۴-۱۸-مجاز به علاقه ی ملازمت(مجاز فعلی) ۱۴۹

۴-۲۰-مجاز به علاقه ی حال و محل و تشبیه مرکّب به مرکّب… ۱۵۱

۴-۲۱-مجاز فعلی به علاقه ی ملازمت و حال و محل.. ۱۵۱

۴-۲۲-مجاز به علاقه ی عدم تکرار ۱۵۲

۴-۲۳-مجاز به علاقه ی مسامحه. ۱۵۲

۴-۲۴-مجاز به علاقه ی مسامحه و کنایه قریب… ۱۵۳

۴-۲۵-مجاز به علاقهی ظرف و مظروف و حالّ و محلّ.. ۱۵۳

۴-۲۶-مجاز به علاقهی جزء به کل و ظرف و مظروف… ۱۵۵

۴-۲۷-مجاز و استعاره  یا کنایه ایهام آفرین.. ۱۵۶

۴-۲۹-اقسام مجاز در غزلیّات خواجوی کرمانی.. ۱۵۷

فصل پنجم:کنایه. ۱۶۱

۵-۱-کنایه. ۱۶۲

۵-۱-۱-کنایه از موصوف (اسم) ۱۶۲

۵-۱-۲-کنایه از صفت… ۱۶۲

۵-۱-۳-کنایه از فعل یا مصدر ۱۶۳

۵-۲-انواع کنایه به لحاظ واضح بودن و مخفی و مستور بودن معنا و مقصود. ۱۶۳

۵-۲-۱-ایماء ۱۶۳

۵-۲-۳-رمز. ۱۶۴

۵-۲-۴-تعریض…. ۱۶۴

۵-۳-کنایه. ۱۶۴

۵-۴-کنایه بعید فعلی: ۱۶۶

۵-۵-ایهام تناسب بر مبنای کنایه: ۱۶۹

۵-۶-کنایه و ایهام. ۱۶۹

۵-۷-کنایه وصفی.. ۱۷۰

۵-۸-کنایه قریب (فعلی) ۱۷۰

۵-۹-ظهور و ارائه انواع کنایات در دیوان خواجو. ۱۷۱

۵-۱۰-کنایه فعلی.. ۱۷۶

۵-۱۱-کنایهی بعید با ساختار جمله. ۱۷۸

۵-۱۲-ایهام تضاد برمبنای کنایه استعاره ی تبعیّه ی وصفی.. ۱۷۹

۵-۱۳-ایهام تضاد بر مبنای کنایه. ۱۸۰

۵-۱۴-کنایه(تلویح) ۱۸۱

۵-۱۵-ایهام. ۱۸۶

۵-۱۶-ایهام و تشبیه. ۱۸۷

۵-۱۷-ایهام و استعاره ۱۸۷

۵-۱۸-تشخیص و ایهام. ۱۸۷

۵-۱۹-کنایه فعلی قریب… ۱۸۸

۵-۲۰-تشخیص و کنایه. ۱۸۸

۵-۲۱-تلویح واستعاره ۱۸۹

۵-۲۲-کنایه قریب با ساختار جمله. ۱۹۰

۵-۲۳-کنایه بعید و تشبیه. ۱۹۰

۵-۲۵-کنایه بعید وصفی.. ۱۹۱

۵-۲۶-کنایه (تلویح ) وایهام. ۱۹۱

۵-۲۷-کنایه قریب و بعید اسمی وفعلی.. ۱۹۱

۵-۲۸-کنایه وتشبیه فشرده ۱۹۲

۵-۲۹-کنایه تلویح و تشبیه: ۱۹۲

۵-۳۰-مجموعه ای از کنایات… ۱۹۳

۵-۳۰-۱-کنایه( تلویح) ۱۹۳

۵-۳۰-۲-کنایه ایماء ۱۹۴

۵-۳۰-۳-کنایه بعید و استعاره ی مصرحه. ۱۹۵

۵-۳۰-۴-کنایه و استعاره ی مکنّیه. ۱۹۵

نتیجه گیری.. ۱۹۶

منابع و ماخذ.۱۹۸

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0