فراوانی اضطراب در قربانیان تجاوز جنسی

چکیده
زمینه و هدف: اضطراب یک اختلال روانی است که میتواند متعاقب تجاوز جنسی بروز کرده و تهدید جدي براي سلامتیزنان باشد. هدف این مطالعه تعیین فراوانی اضطراب در قربانیان زن تجاوز جنسی مراجعهکننده به مرکز پزشکی قانونی استاناصفهان در سال ۱۳۹۳ بود.
روش کار: این مطالعه توصیفی شامل ۹۳ زن قربانی تجاوز جنسی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان بودبود. جهت تحلیل داده SCL- که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار مطالعه برگه اطلاعات دموگرافیک و سلامت روان ۹۰استفاده شد. SPSS- مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه در ۱۷ t ، ها از آمار توصیفی و آزمونهاي آماري همبستگی اسپیرمن

به (p<0/ یافته ها: این مطالعه نشان داد که همبستگی مثبت و معناداري بین تجاوز جنسی و اضطراب وجود داشت ( ۰۰۱
۶ درصد ( ۶ نفر) از / طوري که شیوع اضطراب در افرادي که دچار تجاوز جنسی شده بودند متوسط رو به بالا بود. همچنین ۵
۱۱ درصد ( ۱۱ نفر) در / ۱) و ۸ – ۸۱ درصد ( ۷۶ نفر) در حد متوسط (نمره ۳ /۷ ،(۰- افراد اضطراب را در حد خفیف ( نمره ۱
۵۱ درصد ( ۴۸ نفر) از واحدهاي مورد پژوهش تجربه / حد شدید گزارش نمودند. از ۹ زیرشاخص مربوط به اضطراب ۶
۳۹ درصد ( ۳۷ نفر) / ۴۹ درصد ( ۴۶ نفر) دچار احساس تپش قلب ، ۸ / احساس ترس همیشگی را در حد خیلی زیاد داشتند، ۵
۱۷ درصد ( ۱۶ نفر) / ۲۴ درصد ( ۲۳ نفر) کم تحملی، ۲ / احساس ترس ناگهانی و بی علت، ۲۹ درصد ( ۲۷ نفر) وحشت زدگی، ۷
۴ درصد ( ۴ نفر) از قربانیان دلشوره داشتند. / ۱۲ درصد ( ۱۲ نفر) کابوسو ۳ / احساس ناآرامی، ۹
نتیجه گیري: نتایج نشان داد که تجاوز جنسی با اضطراب ارتباط دارد و اکثر قربانیان بعد از تجاوز جنسی داراي اختلالات روانیاز جمله اضطراب می شوند. با توجه به افزایش روزافزون تجاوزات جنسی در زنان و شناخت تجاوز جنسی به عنوان عاملمختل کننده سلامت روان، باید راهکارها و منابعی جهت جلوگیري از تجاوز جنسی علیه زنان و پیامد هاي ناگوار آن از جملهاضطراب و تشخیص و درمان زودرس این عارضه و سایر عوارضاختصاص یابد.
واژه هاي کلیدي: اضطراب، زنان، تجاوز جنسی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0