فرم بلند پرسشنامه mmpi

۱( مجله های فنی را دوست دارم.اشتهای خوبی دارم.
۲( اشتهای خوبی دارم.
۳( بیشتر صبحها سرحال و با نشاط از خواب بر می خیزم.
۴( کار کتابداری را دوست دارم.
۵( با کوچکترین صدایی از خواب بیدار می شوم.
۶( پدرم مرد خوبی است ، یا ) اکر پدرتان مرده است ( پدرم مرد خوبی بود.
۵( خواندن بخش حوادث روزنامه ها را دوست دارم.
۸( معمولا” حرارت دست و پایم در حد طبیعی است.
۹( زندگی روزانه من پر ازچیزهایی است که برایم جالبند.
۱۱ ( تقریبا” به اندازه سابق قادر به کار کردن هستم.
۱۱ ( اؼلب اوقات احساس می کنم چیزی گلویم را گرفته است.
۱۲ ( از زندگی جنسی ام راضی هستم.
۱۳ ( مردم باید سعی کنند خوابهای خود را تعبیرکرده وبه آنها عمل کنند.
۱۴ ( از داستانهای پلیسی و اسرار آمیز خوشم می آید.
۱۵ ( در محیط کارم فشار و ناراحتی زیادی احساس می کنم.
۱۶ ( گاهی اوقات فکرهایم آنقدر بد هستند که نمی توانم درباره آنها با کسی حرؾ بزنم.
۱۵ ( معتقدم که زندگی با من خوب رفتار نکرده است.
۱۸ ( تهوع و استفراغ آزارم می دهد.
۱۹ ( دوست دارم بفهمم دیگران درباره من چه فکر می کنند.
۲۱ ( خیلی کم دچار یبوست می شوم.
۲۱ ( گاهی اوقات خیلی دلم می خواهد از خانه فرار کنم.
۲۲ ( فکر می کنم هیچکس مرا درک نمی کند.
۲۳ ( گاهی اوقات طوری به گریه یا خنده می افتم که نمی توانم جلوی آن را بگیرم.
۲۴ ( گاهی اوقات ارواح شیطانی مرا تسخیر می کنند.
۲۵ ( دوست دارم یک خواننده باشم.
۲۶ ( وقتی به دردسر می افتم ، بهترین کار برایم این است که ساکت بمانم.
۲۵ ( معتقدم که باید جواب بدی را با بدی داد.
۲۸ ( هفته ای چند بار ناراحتی معده اذیتم می کند.
۲۹ ( گاهی اوقات دلم میخواهد فحش بدهم.
۳۱ ( هرچند شب یک بار خوابهای وحشتناک می بینم.
۳۱ ( برایم مشکل است که حواسم را روی یک کار متمرکز کنم.
۳۲ ( تجربه ها و احساسهای عجیب و ؼریب خاصی داشته ام.
۳۳ ( خیلی کم نگران سلامتیم می شوم.
۳۴ ( به خاطر رفتار جنسی ام هیچگاه به دردسر نیفتاده ام.
۳۵ ( درگذشته گاهی چیزهایی دزدیده ام.
۳۶ ( اؼلب اوقات سرفه می کنم.
۳۵ ( گاهی دلم میخواهد چیزهایی را بشکنم.
۳۸ ( گاهی روزها ، هفته ها ، یا ماهها بوده که دست و دلم به کاری نمی رفته است.

0/5 (0 Reviews)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0