فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخير، وضع مقررات جديد و يا بازنگري در مقررات موجود را به منظور رفع نيازهای فعالان تجاري ضروري ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوي نيازهای جامعه امروز بوده و بايد جاي خود را به مقررات تازه دهد.

از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد.

کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده ۷۳ تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده۶۱۲-۲ به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود.

با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.

 کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی۱۹۸۰، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .

 

سؤالات تحقیق

بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

الف: سؤالات اصلی:

۱-بیع اقساطی چیست؟

۲-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

۳-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

ب-سؤالات فرعی :

۱-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟

۲-موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی چیست؟

 

 فهرست فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران

 • ۱- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش ۱
 • ۲-پیشینه تحقیق ۳
 • ۳-روش تحقیق ۵
 • ۴-سؤالات تحقیق ۵
 • ۵-فرضیه ۵
 • ۶-تقسیم بندی مطالب ۵
 • بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی) ۷
 • فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا ۸
 • مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا- ۸
 • گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران- ۸
 • بنداول: تملیکی بودن بیع. ۱۰
 • بند دوم: معاوضی بودن بیع. ۱۱
 • بند سوم: عین بودن مبیع. ۱۲
 • بند چهارم: لزوم عقد بیع. ۱۳
 • گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰٫ ۱۳
 • بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون ۱۹۸۰٫ ۱۳
 • بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون ۱۹۸۰٫ ۱۶
 • بند سوم: عین بودن مبیع. ۱۷
 • بند چهارم : لزوم عقد بیع. ۱۸
 • گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا. ۱۹
 • بند اول: تملیکی بودن بیع. ۱۹
 • بند دوم: معاوضی بودن بیع. ۲۰
 • بند سوم: عین بودن مبیع. ۲۱
 • بند چهارم : لزوم عقد بیع. ۲۲
 • گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی۱۹۸۰و قانون متحدالشکل تجاری امریکا. ۲۴
 • مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا. ۲۵
 • گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. ۲۶
 • گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰   ۲۸
 • گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا   ۳۱
 • گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا. ۳۲
 • مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا- ۳۴
 • گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. ۳۴
 • گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰٫ ۳۵
 • گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا. ۳۷
 • گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری امریکا. ۴۲
 • فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا. ۴۴
 • گفتار اول: اصل لزوم. ۴۴
 • گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. ۴۶
 • گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ. ۴۸
 • مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰   ۵۱
 • گفتار اول: اصل لزوم. ۵۱
 • گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. ۵۳
 • گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ. ۵۶
 • گفتار اول: اصل لزوم. ۵۹
 • گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. ۵۹
 • مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل آمریکا- ۶۰
 • بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۶۲
 • فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا. ۶۳
 • مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- ۶۳
 • گفتاراول: خیار مجلس. ۶۳
 • گفتار سوم:خیار شرط. ۶۴
 • گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن. ۶۴
 • گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف. ۶۵
 • گفتار ششم: خیار غبن. ۶۵
 • گفتار هفتم: خیار عیب. ۶۶
 • گفتارهشتم: خیارتدلیس. ۶۷
 • گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. ۶۷
 • گفتار دهم: خیار تخلف شرط. ۶۸
 • گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. ۶۸
 • مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰   ۶۹
 • گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. ۶۹
 • گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین. ۷۰
 • گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده. ۷۲
 • مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا   ۷۷
 • گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین. ۷۷
 • گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی. ۷۸
 • گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض). ۷۹
 • مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا   ۸۱
 • فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا. ۸۲
 • مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- ۸۲
 • گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- ۸۲
 • گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- ۸۴
 • گفتار سوم: استرداد عوضین. ۸۶
 • گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. ۸۷
 • گفتار سوم: استرداد عوضین. ۹۴
 • گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. ۹۶
 • مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا   ۹۷
 • گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. ۹۹
 • گفتار سوم: استرداد عوضین. ۱۰۲
 • گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین. ۱۰۳
 • مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا   ۱۰۴
 • نتیجه ۱۰۷
 • فهرست منابع ۱۱۱
 • الف: منابع فارسی ۱۱۱
 • ج: منابع عربی ۱۱۴
 • د: منابع لاتین   ۱۱۵

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0