بررسی قابلیت های مجتمع زیستی : پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” بررسی قابلیت های مجتمع زیستی  با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه بررسی قابلیت های مجتمع زیستی :

رويكرد هاي جديد طراحي مجتمع های زیستی متكي به الگوهاي جامع بين رشته اي است، که به هماهنگي جنبه هاي انساني و محيطي طراحي اهميت بيشتري داده اند. از سوي ديگر، مشكلات زندگي شهرهاي بزرگ استفاده از مجموعه هاي متراكم را اجتناب ناﭘذير ساخته است. توجه به عوامل انساني و محیطی مؤثر در برنامه ريزي و طراحي مي تواند کیفیت زندگي در مجموعه هاي مسكوني را ارتقاء بخشد. پرسش اصلی چگونگی ارتقاء کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی است، بر این اساس عوامل انساني و بستر محيطي مؤثر برارتقاء کیفیت زیست در مجموعه هاي مسكوني بررسي شده اند. فصل اول شامل کلیات مراحل پژوهش، هدف اصلی با عنوان ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق توجه به پایداری اجتماعی- محیطی و چهارچوب کلی پژوهش است. فصل دوم در برگیرنده مفاهیم بنیادی پژوهش مشتمل بر سه بخش عمده است، بخش اول تعریف مجتمع زیستی، بخش دوم مفهوم کلی الزام توجه به مسائل اجتماعی، با توجه به نیازهای فردی و جمعی ساکنان در جهت ارتقاء تعامل اجتماعی است و در بخش سوم عوامل محیطی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی و استفاده از پتانسیل های محیطی ذکر می شود. فصل سوم به بررسی نمونه های موردی اختصاص یافته تا عوامل مثبت و منفی هریک تحلیل شده و به کارگرفته شوند، فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در آن شناخت بستر طرح و نیازهای کالبدی پرداخته می شود. فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، از این طریق به بررسی اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل مؤثر بر طراحی در راستای سوال اصلی پژوهش می پردازیم. فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد، با استفاده از عوامل ذکر شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می شود. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع مورد استفاده ذکر شده است.

این تحقیق نشان می دهد مجتمع ها ی مسکونی می توانند در شرایط مناسب جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند. مجتمع ها علاوه بر استفاده برای هریک از کاربری ها جهت عملکردهای تلفیقی نیز مورد استفاده قرارگیرندو از آنها برای مرکزیت بخشیدن به فعالیت های مرتبط با یکدیگر استفاده نمود، زیرا جامعه امروزی همراه با رشد سریع شهرنشینی، تأثیر پذیری روابط درونی و بیرونی خانوار را دگرگون کرده، خواست ها و نیاز های خانوار را با شرایط متحول جامعه هدایت می کند. امروزه، فضاهای سکونتی و کارکردهای محدود خانوار باید با شرایط و امکانات قابل دسترسی انطباق یابد. به عبارت دیگر تأمین نیازها از امکانات تبعیت می کند.

كليد واژه ها: مجتمع زیستی،اکولوژی، عوامل انساني، تعاملات اجتماعی ،تعلق خاطر، دسترسي، صرفه جویی در انرژی

 

ضرورت و اهميت ﭘژوهش

هم راستاي تحولات اجتماعي- كالبدي حاصل شده در عصر حاضر عرصه هاي عمومي و خصوصي در مجتمع هاي زيستي و هماهنگي كالبدي آنها با محيط و نيازهاي انساني مخدوش  و كم اهميت فرض شده است. در اين ميان جدايي كالبدي اين مجتمع ها شاخص تر است بر همين اساس برخي متفكرين به جهت سروسامان دادن به اين عدم تعادل ها مجتمع هاي زيستي منطبق با نيازهاي انساني و محيطي را ﭘيشنهاد كرده اند كه با تمهيدات معمارانه به صورت يك مجتمع زيستي ﭘايدار قابليت اجرا مي يابد.

با چنین رویکردهایی، به ارتباط بین نیاز واقعی سکونتی و ابعاد و ویژگی های اجتماعی خانوار پرداخته شده است. که ضمن پرداختن به ارتباط چنین ویژگی، فضاهای مورد نیاز سکونتی پیش بینی، و طرح مسکن اجتماعی مناسب با الگوهای زیستی ارائه گردیده است. اگر چه بررسي و تحليل هر يك از عوامل بر شمرده شده و تبيين رابطه بين آنها مي تواند راه گشاي بحث هاي تفضيلي و دقيق بعدي باشد.

در اين خصوص تنها اتكا به تحقيق سامان يافته و دست يافتن به نيازهاي قابل تعميم جمعيت هاي مورد نظر مي تواند مبنايي براي برنامه ريزي و فراهم آوردن مقدمات طراحي منطبق با محیط زیست و توجه به مسائل اجتماعی مجموعه ها باشد. در طراحي مجموعه هايي كه ساكنان آينده آنها مشخص نيستند معمولاً مطالعه جمعيت ها با ويژگي هاي فرهنگي و شيوه زندگي مشابه تعيين كننده نيازهاي ساكنين آينده است. سازگاري و هماهنگي ميان عوامل انساني و الگوهاي كالبدي مي تواند منجر به طراحي محيط هاي مسكوني شود كه وقوع رفتارهاي در خور آداب زندگي جمعي و سنت سكونت ساكنين را تشويق نمايد. باعث رضایت و تعلق خاطر هرچه بیشتر ساکنان گردد.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی قابلیت های مجتمع زیستی :

 

چکیده۱

مقدمه ۳

فصل اول: مقدمات پژوهش

مقدمه۷

۱-۱- طرح موضوع۸

۱-۲- پرسش اصلی۹

۱-۳-ﭘيشينه موضوع ۱۰

۱-۴-ﭘيش فرض ها۱۱

۱-۵- اهداف پژوهش۱۱

۱-۶- ضرورت و اهميت ﭘژوهش۱۳

۱-۷-روش شناسي پژوهش۱۳

۱-۸-محدوده پژوهش۱۵

فصل دوم: مفاهیم و اصول بنیادی در شکل گیری زیستی مجتمع زیستی

مقدمه۱۷

بخش اول: مجتمع زیستی

۲-۱- ۱-معرفی مجتمع زیستی۱۸

۲-۱-۱- مجموعه زیستی به عنوان یک بنای عمومی۲۰

۲-۱-۳- مجتمع های مسکونی در ایران۲۴

بخش دوم : عوامل اجتماعی در مجتمع زیستی

۲-۲-۱- ارتباط۲۹

۲-۲-۲- اهمیت عرصه های عمومی در زندگی جمعی۲۹

۲-۲-۳- عرصه عمومی و میان فردی۳۲

۲-۲-۴- رفتار اجتماعی ساکنان در مجموعه های مسکونی۳۳

۲-۲-۵- نیازهای اجتماعی و فردی ساکنین در مجتمع زیستی۳۵

۲-۲-۶- پایگاه نظری در ارتباط با هویت بخشی در مجتمع زیستی۴۸

بخش سوم: عوامل محیطی در مجتمع

۲-۳-۱- معماری پایدار- معماری همساز با اقلیم و محیط طبیعی۵۷

۲-۳-۲- عوامل موثر طراحی معماری در راستای صرفه جویی انرژی۶۲

نتیجه گیری۷۲

فصل سوم: نمونه های موردی

مقدمه۷۴

۳-۱- شهرها بستری برای مجتمع های زیستی۷۵

۳-۲- نمونه های بررسی شده۷۶

نتیجه گیری۸۳

فصل چهارم: شناخت مجتمع زیستی

مقدمه۸۴

۴-۱- شناخت عوامل اقلیمی۸۵

۴-۲- میزان جذب انرژی سطوح۸۹

۴-۳- نقش فرم در ساخت مجتمع زیستی۹۰

۴-۴- کاربری و عملکرد۹۱

۴-۵- ارتفاع و مقیاس انسانی۹۲

۴-۶- شناخت طراحی فضاهای عمومی در مجتمع ها۹۳

۴-۷- دسترسی ها و تأثیرات ترافیکی مجتمع ها۹۶

۴-۸- رعایت حقوق همسایگی و همجواری۹۷

نتیجه گیری۹۸

فصل پنجم: سنجش و ارزیابی اطلاعات به دست آمده در ارتباط با مجتمع های زیستی

مقدمه۱۰۰

۵-۱-ارزیابی اصول و مبانی طراحی محیط مسکونی ۱۰۱

۵-۲-بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تأثیر آن در طراحی ۱۰۲

۵-۳-ارزیابی اطلاعات در ارتباط با طراحی بلوک های مجتمع زیستی۱۰۳

۵-۴- ملاحظات طرح سازه اي جهت طراحی سازه مجتمع زیستی۱۰۶

۵-۵- ملاحظات اقتصادی۱۰۸

۵-۶- کلیات طراحی سازه۱۰۹

۵-۷- سیستم سازه پیشنهادی۱۱۳

۵-۸- محاسن ساخت مجتمع های زیستی۱۱۴

نتیجه گیری۱۱۵

فصل ششم: طراحی مجتمع زیستی

مقدمه۱۱۸

۶-۱-موقعیت طبیعی۱۱۹

۶-۲- ملزومات طراحی مجتمع زیستی ۱۱۹

۶-۳-اهداف مورد نظر در جانمایی واحدهای مسکونی۱۲۲

۶-۴-نکات قابل توجه در طراحی سایت مجتمع زیستی۱۲۳

۶-۵-الزامات طراحی فضای داخلی آپارتمانها۱۲۴

نتیجه گیری۱۲۷

منابع۱۲۹

توضیحات۱۳۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0