بررسی اثرات تعاملی قابلیت های نوآوری مدیران بر مهارت های کارآفرینی آنان : پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

بررسی اثرات تعاملی قابلیت های نوآوری مدیران بر مهارت های کارآفرینی آنان : پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان بررسی اثرات تعاملی قابلیت های نوآوری مدیران بر مهارت های کارآفرینی آنان  در ۱۳۱  صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی اثرات تعاملی قابلیت های نوآوری مدیران بر مهارت های کارآفرینی آنان :

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین قابلیت­های نوآوری مدیران با مهارت­های کارآفرینی آنان به روش معادلات ساختاری بود. ۵۰ نفر از مدیران شرکت­های خصوصی استان یزد در پژوهش حاضر شرکت کردند. آنان به پرسشنامه های مهارت­های کارآفرینانه و قابلیت های نوآوری پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. نتايج نشان داد که نوآوری تولیدی، فرآیندی و اداری بر مهارت­های کارآفرینانه مدیران تأثیر داشتند. بطور کلي نتايج پژوهش حاضر نقش قابلیت های نوآوری مدیران بر مهارت­های کارآفرینانه در شرکت های خصوصی را مورد تأکید قرار می­دهد.

واژگان کليدي: قابلیت های نوآوری، مهارت های کارآفرینانه، مدیران

 

ضرورت و اهميت تحقيق

اكنون در عرصه جهاني، افراد خلاق، نوآور و مبتكر به عنوان كارآفرينان، منشاء تحولات بزرگي در زمينه‌هاي صنعتي، توليدي و خدماتي شده‌اند و از آنان نيز به عنوان قهرمانان ملي ياد مي‌شود. چرخ‌هاي توسعه اقتصادي همواره با توسعه كارآفريني به حركت درمي‌آيد. در اهميت كارآفريني همين بس كه طي بيست سال (۸۰-۱۹۶۰) در كشور هند تنها پانصد مؤسسه كارآفريني شروع به كار كرده‌اند و حتي پاره‌اي از شركت‌هاي بزرگ جهان براي حل مشكلات خود به كارآفرينان روي آورده‌اند.

با انجام تحقیقات در عوامل مؤثر بر مهارت های کارآفرینانه می توان نسبت به شناخت نقاط ضعف و کم کاستی ها در سازمان اشراف پیدا کرد و در جهت ترمیم و تصحیح آن بر آمد. از سوی دیگر مهمترین ویژگی عصر حاضر عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی­سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است. ابتکار و نوآوری از مهارت‌های کلیدی عصر دانایی به‌شمار می‌روند (منوریان و عسگری، ۱۳۸۸). خلاقیت و نوآوری برای ماندگاری هر سازمانی لازم است و در طی زمان، سازمانهای غیرخلاق از صحنه محو می­شوند و اگر چه چنین سازمانی ممکن است در عملیاتی که در یک مقطع از عمر خود درگیر آن است، موفق باشد ولی سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیستم خواهد شد (محمدی و طبری، ۱۳۸۷). بنابر این در پژوهش حاضر در پی آن هستیم اثرات قابلیت های نوآوری بر مهارت های کارآفرینانه مدیران را  مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات لازم در این زمینه ارائه گردد.

اهداف تحقيق

اهداف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثر قابلیت­های نوآوری مدیران بر مهارت­های کارآفرینی آنان است.

اهداف جزئی

۱-  شناسایی تأثیر قابلیت نوآوری فرآیندی بر مهارت­های کارآفرینانه مدیران (مهارت های شخصی، مدیریتی و فنی)؛

۲- شناسایی تأثیر قابلیت نوآوری تولیدی بر مهارت­های کارآفرینانه مدیران (مهارت های شخصی، مدیریتی و فنی)؛

۳- شناسایی تأثیر قابلیت نوآوری اداری بر مهارت­های کارآفرینانه مدیران (مهارت های شخصی، مدیریتی و فنی).

فهرست مطالب

۱-كليات تحقیق   ۱

۱-۱بیان مسأله  ۲

۱-۲ضرورت و اهميت تحقيق   ۳

۱-۳اهداف تحقيق   ۳

۱-۳-۱-اهداف کلی   ۳

۱-۳-۲-اهداف جزئی   ۴

۱-۴مدل مفهومی پژوهش     ۴

۱-۵سؤالهای تحقیق   ۴

۱-۵-۱-سؤال اصلی   ۵

۱-۵-۲-سؤالات جزئی   ۵

۱-۶فرضیه ­های تحقیق   ۵

۱-۶-۱-فرضیه اصلی   ۵

۱-۶-۲-فرضیه جزئی   ۵

۱-۷قلمرو تحقیق   ۵

۱-۷-۱-قلمرو موضوعی پژوهش     ۶

۱-۷-۲-قلمرو مکاني تحقيق   ۶

۱-۷-۳-قلمرو زماني تحقيق   ۶

۱-۸تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۶

۱-۸-۱-تعریف مفهومی متغیرها ۶

۱-۸-۲-تعریف عملیاتی متغیرها ۶

۲-مباني نظري و پيشينه  تحقيق   ۷

۲-۱مقدمه  ۸

۲-۲نوآوری   ۸

۲-۲-۱-مفهوم وتعریف نوآوری   ۹

۲-۲-۲-علل روی آوردن سازمانها به نوآوری   ۱۲

۲-۲-۳-انواع نوآوری در سازمان  ۱۵

۲-۲-۴-عوامل موثر بر نوآوری در سازمانها ۲۰

۲-۲-۵-اصول نوآوری در سازمان  ۲۴

۲-۲-۶-مدیریت نوآوری در سازمان  ۲۵

۲-۲-۷-ویژگی های افراد خلاق و نوآور  ۲۷

۲-۲-۸-تکنیک های افزایش خلاقیت و نوآوری   ۲۹

۲-۲-۹-تشخیص فرصت    ۳۰

۲-۳ کارآفرینی   ۳۴

۲-۳-۱-مفهوم واژه کار آفرینی   ۳۴

۲-۳-۲-تعاریف کارآفرینی   ۳۵

۲-۳-۳-اهمیت و ضرورت کارآفرینی   ۴۱

۲-۳-۴-انواع کارآفرینی   ۴۲

۲-۳-۵-مفاهیم کلیدی در کارآفرینی   ۴۵

۲-۳-۶-ویژگیهای کارآفرینی   ۴۷

۲-۳-۷-برخي از ويژگي‌هاي کارآفرينانه  ۵۰

۴- استقلال  ۵۸

۲-۳-۸-مهارتهای کارآفرینی مدیران  ۶۳

۲-۴پیشینه­ی پژوهش     ۷۰

۳-روش تحقيق   ۷۲

۳-۱مقدمه  ۷۳

۳-۲روش و طرح تحقیق   ۷۳

۳-۲-۱-تحقيق کاربردي   ۷۳

۳-۲-۲-تحقيق توصيفي   ۷۴

۳-۳جامعه آماری، نمونه  و نحوه نمونه گیری   ۷۶

۳-۴روش­هاي جمع‌آوري اطلاعات    ۷۶

۳-۵تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش     ۷۶

۳-۶معرفی ابزارهای پژوهش     ۷۷

۳-۶-۱-قابلیت­های نوآوری مدیران  ۷۷

۳-۶-۲-مهارتهای کارآفرینی مدیران  ۷۸

۳-۷روش‌های تجزيه و تحليل داده ‏ها ۷۸

۴-تجزيه ­تحليل داده ­ها ۸۰

۴-۱مقدمه  ۸۱

۴-۲رویکرد حداقل مجذورات جزئی به مدل یابی معادلات ساختاری   ۸۱

۴-۳بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار ابزارهای اندازه گیری (آزمون الگوی اندازه گیری) ۸۲

۴-۳-۱-بررسی قابلیت اعتماد ابزارهای اندازه گیری   ۸۲

۴-۳-۲-بررسی روایی ابزارهای اندازه گیری   ۸۶

۴-۴شاخصهای توصیفی متغیرهای اندازه گیری شده  ۸۸

۴-۵آزمون الگوی ساختاری   ۸۹

۴-۵-۱-مدل ساختاری برای فرضیه اصلی   ۹۰

۴-۵-۲-مدل ساختاری برای فرضیه های فرعی   ۹۳

۵-بحث و نتيجه­ گيري   ۹۶

۵-۱مقدمه  ۹۷

۵-۲خلاصه موضوع و روشها ۹۷

۵-۳يافته ­هاي تحقيق   ۹۸

۵-۴محدوديت هاي تحقيق   ۱۰۰

۵-۵پيشنهادهاي تحقيق   ۱۰۰

۵-۶پيشنهادهاي کاربردي   ۱۰۰

۵-۷پيشنهادهايي جهت تحقيقات آتي   ۱۰۱

۶-منابع و مراجع   ۱۰۳

۷-پيوست    ۱۱۱

 

فهرست جداول

جدول ‏۲‑۱:  مفاهیم نوآوری در دهه های مختلف (منطقی،۱۳۸۴٫به نقل از سنجری،۱۳۸۸: ۵۲) ۱۰

جدول ‏۲‑۲:  نقش واهمیت استراتژیک انواع نوآور ی(تید وهمکاران،۱۹۹۸٫به نقل از حاجی پور،۱۳۸۵: ۶۶) ۱۵

جدول ‏۲‑۳: نقش‌هاي کارکردي کارآفرينان در تئوري‌هاي اقتصادي (بارتو ۱۹۸۹، به نقل از سلیمانی آقچای، ۱۳۹۰) ۳۸

جدول ‏۴‑۱: شاخص های قابلیت اعتماد قابلیتهای نوآوری   ۸۳

جدول ‏۴‑۲: شاخص های قابلیت اعتماد مهارت های کارآفرینی   ۸۳

جدول ‏۴‑۳: شاخص های قابلیت اعتماد نوآوری تولیدی   ۸۴

جدول ‏۴‑۴: شاخص های قابلیت اعتماد نوآوری فرآیندی   ۸۴

جدول ‏۴‑۵: شاخص های قابلیت اعتماد نوآوری اداری   ۸۴

جدول ‏۴‑۶: بارهای عاملی متقاطع برای بررسی روایی ابزارها در فرضیه اصلی پژوهش     ۸۵

جدول ‏۴‑۷: بارهای عاملی متقاطع برای بررسی روایی ابزارها در فرضیههای فرعی پژوهش     ۸۶

جدول ‏۴‑۸: ماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده هر یک از متغیرهای پژوهش  برای فرضیه اصلی   ۸۷

جدول ‏۴‑۹: ماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده هر یک از متغیرهای پژوهش  برای فرضیههای فرعی   ۸۷

جدول ‏۴‑۱۰: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش     ۸۸

جدول ‏۴‑۱۱: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش     ۸۸

جدول ‏۴‑۱۲: برآورد ضرایب مسیر  ۹۰

جدول ‏۴‑۱۳: واریانس تبیین شده، اعتبار اشتراک و حشو متغیرها ۹۱

جدول ‏۴‑۱۴: برآورد ضرایب مسیر  ۹۳

جدول ‏۴‑۱۵: واریانس تبیین شده، اعتبار اشتراک و حشو متغیرها ۹۴

 

فهرست اشكال

شکل ‏۱‑۱: مدل مفهومی پژوهش     ۴

شکل ‏۲‑۱: مولفه های نوآوری   ۱۸

شکل ‏۲‑۲: فرآیند نوآوری در سازمان،برنستین وسینگ (۲۰۰۶)؛به نقل از حاجی پور،۱۳۸۵: ۶۷) ۲۰

شکل ‏۲‑۳: متغیرها ومحرکهای خلاقیت ونوآوری در سازمان (حقیقی،۱۳۸۰: ۴۸۷) ۲۳

شکل ‏۴‑۱: الگوی آزمون شده تأثیر قابلیت های نوآوری بر مهارت های کارآفرینی   ۹۰

شکل ‏۴‑۲: مدل آزمون شده پژوهش     ۹۳

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0