تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای :پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش سازه

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای :پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش سازه

پایان نامه ای که معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته عمران  و با عنوانتحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای ، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران  در ۱۸۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب عمران  قرار گیرد.

 

چکیده تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای:

با توجه به زیاد شدن روزافزون اهمیت ساختمانها در نقاط مختلف جهان،ریسک زمین لرزه در یک منطقه روز به روز در حال افزایش می باشد. به همین علت نیاز به مقاوم تر کردن و ایمن تر نمودن بناها الزامی می باشد.از دیر باز برای کاهش خسارت های ناشی از زلزله راه کار های متفاوتی بیان شده از جمله افزایش شکل پذیری سازه ، کاهش جرم سازه و … اما روش های نوین بر اساس جدا کردن سازه از پی بوده تا نیروی برشی پایه سازه کاهش یابدو یا استفاده از میراگر ها در سازه بوده تا میرایی سازه را افزایش دهند و انرژی بیشتری از زلزله را مستهلک کنند و به سازه منتقل نشودکه براي تحقق این امر از جداکننده ها استفاده می شود. به عبارت دیگر جداسازي لرزه اي یک روش نوین براي طراحی ساختمانها در برابر زلزله است که مبناي آن کاهش نیروهاي وارد به سازه دراثر زمین لرزه، به جاي افزایش ظرفیت سازه براي تحمل بارهاي جانبی می باشد. اساس این روش کاهش پاسخها، به وسیله افزایش زمان تناوب و میرایی در سازه است. همچنین کاربرد این روش موجب می شود که تغیییر شکلهاي سازه در محدوده الاستیک باقی بماند که این مساله به سطح ایمنی سازه خواهد افزود.

در این تحقیق۳ قاب مهاربندی همگرا ۴ ،۷ ،۱۱ طبقه یکبار با جداسازاصطکاکی پاندولی و یکبار با جداساز لاستیکی سربی مدل گردید و با تحلیل دینامیکی غیر خطی اثرات ناشی از زلزله بر سازه بررسی گردید و به نتایجی از قبیل کاهش شتاب طبقات، برش پایه و…. منجر شد و انتخاب قاب های،۷،۴،۱۱ بعلت تنوع در تعداد طبقات از لحاظ سازه کوتاه ،متوسط،بلند و تاثیر جداساز بر روی سازه ۱۱،۷،۴ بوده که تقریبا اکثر سازه ها مطابق سازه ۱۱،۷،۴می باشد و بررسی انکه کدام جداساز برای کدامین سازه ها (کوتاه،متوسط،بلند) مناسب می باشد.طبق نتایج بدست امده با افزایش ارتفاع ساز ه ها از تاثیر مثبت جداسازها کاسته شده و تا جایی که جداساز توجیه اقتصادی نخواهد داشت و با توجه به نتایج جداساز ها در کاهش شتاب طبقات و… موثر بوده و شایان ذکر است انجام تحلیل استاتیکی در سازه های دارای جداساز مناسب نبوده و سازه طرح شده کاملا غیر اقتصادی خواهد بود.

 

 

مقدمه

خسارات وارد بر ساختمانهاي مختلف بر اثر زمین لرزه ، به صورت کلی ناشی از دو عامل اساسی می باشد که عبارتند از :
– رانش نسبی طبقات ساختمان نسبت به یکدیگر
– شتاب ایجاد شده در کفهاي ساختمان
تغییر شکل طبقات ساختمان، در ارتفاعات مختلف، ایجاد رانش نسبی می کند . از آنجائیکه طبقات در یک زمان و با یک سرعت حرکت نمی کنند، لذا در هنگام وقوع زلزله یک جابجایی نسبی افقی بین آنها به وجود می آید. حتی گاهی بر اثر تغییر جهات نیروي وارده بر ساختمان ،به علت همسان نبودن انتقال نیرو به تمامی طبقات، طبقات ساختمان درجهات مختلف حرکت می کنند که باعث تخریب دیوارهاي جداساز داخلی، شکستن پنجره ها و انهدام تاسیسات خدماتی ساختمان شده، امکان بهره برداري از آن را سلب نموده، خسارات قابل توجهی وارد می سازد همچنین شتاب ناشی از زلزله به کفهاي ساختمان که محل تمرکز جرم سازه می باشند منتقل می شود و در هر کف، شتابی متناسب با جرم آن به وجود می آید این شتاب طبقاتی به ساکنین ساختمان و دستگاههاي حساس نصب شده آسیب رسانده و موجب ایجاد خسارت می گردد. در ساختمان هاي ویژه که بهره برداري از تجهیزات نصب شده داخلی هدف اصلی از احداث آنها را شامل می شود، خسارات وارده به تجهیزات فوق به مراتب بیشتر از خسارات وارده بر سازه اصلی می باشد.لذا مسأله اصلی به منظور تامین مقاومت لرزه اي بالاي یک ساختمان، چگونگی به حداقل رساندن تغییر مکان بین طبقه اي و شتابهاي طبقات می باشد.

استفاده از جدا ساز، تنها راه عملی کاهش همزمان تغییر مکان بین طبقه اي و شتابهاي طبقات می باشد و با کمتر کردن تغییر مکانهاي حاصله در تراز جداساز، نرمی مورد نیاز سازه را فراهم می کند. به عبارت دیگر جداسازي لرزه اي یک روش نوین براي طراحی ساختمانها در برابر زلزله است که مبناي آن کاهش نیروهاي وارد به سازه در اثر زمین لرزه، به جاي افزایش ظرفیت سازه براي تحمل بارهاي جانبی می باشد. در این روش چون نیروي زلزله به سازه وارد نمی شود، و یا سهم اندکی از آن به سازه وارد می شود،

نتایج زیر را می توان انتظار داشت:
– تغییر مکان طبقات و تغییر مکانهاي نسبی طبقات کاهش می یابد.
– کاهش قابل ملاحظه اي در شتاب طبقات به وجود می آید.
– خسارات سازه اي و نیزخسارات غیرسازه اي به طورمحسوسی کاهش می یابد.
– از مشکلات معماري در طراحی ساختمانها کاسته می شود.
. – هزینه اجراي سازه ها به دلیل استفاده از مقاطع با ظرفیت کمتر،کاهش می یابد.
مفهوم جداسازي لرزه اي، منبعی غنی از تحقیقات نظري را هم در زمینه دینامیک سیستم هاي سازه اي جدا شده و هم در زمینه مکانیک خود سازه ها فراهم ساخته است. این تحقیقات نظري که به طور وسیعی درمجله هاي مهندسی سازه و زلزله منتشر شده اند، سبب پیدایش توصیه هاي طراحی براي سازه هاي جداسازي شده و نیز ضوابط طراحی جدا سازها شده است. امروزه کشورهاي متعددي آئین نامه هاي طراحی براي سازه هاي جداساز شده ارائه می دهند.

 

 موضوع تحقیق

با توجه به اهمیت زلزله و اثرات ان بر سازه ها از لحاظ مالی و جانی لازم است تا با روش هایی از اثرات ان بکاهیم. جداسازي لرزه اي یک روش نسبتا جدید براي طراحی ساختمان ها در برابر زلزله است که مبناي آن کاهش نیروهاي وارد به سازه است در اثر زمین لرزه اي به جاي افزایش ظرفیت سازه براي تحمل بارهاي جانبی می باشد. اساس این روش کاهش پاسخ ها به وسیله افزایش زمان تناوب و میرایی در سازه است .

در این تحقیق به بررسی قابهای مهار بندی همگرا با جداساز لرزه ای اصطکاکی پاندولی و لاستیکی سربی می پردازیم و اثرات زلزله از جمله شتاب طبقات ،برش پایه، جابه جایی نسبی و ….. را تحلیل و بررسی می کنیم و از انجا که ایران بر روی کربند زلزله ای قرار دارد باید روش های نوینی مانند جداساز ها مورد بررسی قرار گیرد.

 

ضرورت انجام تحقیق

با توجه به زلزله خیز بودن ایران و خطرات جانی و مالی باید به دنبال روش های مبنی بر کاهش خطرات فوق بود. از انجا که استفاده از جداساز روشی جهت کاهش خطرات فوق به حساب می اید به همین دلیل باید بر روی ان ها تحقیقات گسترده ای انجام داد تا بتوان فهمید در چه شراطی دارای تاثیر مثبتی می باشند
۱-۶- اهداف تحقیق
شناسایی مفید بودن جداساز لرزه ای در سازه ها ی بلند یا کوتاه.
شناسایی مفید بودن جداساز لرزه ای( اصطکاکی پاندولی و جداساز لاستیکی سربی) در روند کاهش برش پایه سازه و مقایسه با سازه بدون جداساز لرزه ای .
بررسی انرژی جذب شده توسط اعضای سازه جداسازی شده و بدون جداسازی شده.
بررسی سازه مهاربندی شده با بادبند همگرا در سیستم جداسازی شده و جداسازی نشده .

 

فهرست مطالب

فصل اول – روش تحقیق ۱
چکیده ۱۳
۱- کلیات تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- موضوع تحقیق ۳
۱-۳- پرسش آغازین تحقیق ۳
۱-۴- بیان مسئله ۴
۱-۵- ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۶- اهداف تحقیق ۶
۱-۷- پیشینه تحقیق ۶
۱-۸- فرضیات تحقیق ۷
۱-۹-اهداف تحقیق ۸
۱-۱۰- سؤالات تحقیق ۸
۱-۱۱- روش تحقیق و گردآوری داده ها ۸
۱-۱۲- دامنه و قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۱۲-۱- قلمرو موضوعی ۱۱
۱-۱۲-۲- قلمرو زمانی ۱۱
۱-۱۳- مشکلات و محدودیت های تحقیق ۱۱

فصل دوم – زلزله و مقاوم سازی ۱۲
۲-۱- مقدمه ۱۳
۲-۲- تعریف زلزله ۱۳
۲-۳- مشخصات زلزله ۱۳
۲-۴- زلزله ها بر پايه ژرفا به انواع زير تقسيم مى شوند ۱۴
۲-۵- عوامل موثر در ايجاد زلزله ۱۴
۲-۶- نحوه آزاد شدن انرژى زلزله ۱۴
۲-۷- مقاوم سازی چیست ۱۵
۲-۸- ساختمان هایی که نیاز به مقاوم سازی دارند: ۱۵
۲-۹- راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای : ۱۶
۲-۱۰- مقاوم سازی سطح سازه ۱۷
۲-۱۰-۱- اضافه کردن دیوارهای سازه ای بتن مسلح ۱۷
۲-۱۰-۲- استفاده از بادبندهای فولادی ۱۷
۲-۱۰-۳- جداسازی لرزه ای ۱۸
۲-۱۰-۴- مقاوم سازی سطح عضو ۱۸
۲-۱۰-۵- زره پوش کردن ستون ۱۹

فصل سوم –جداساز لرزه ای و انواع ان ۲۰
۳- ادبیات تحقیق ۲۱
۳-۱- مقدمه ۲۱
۳-۲- مفهوم جداسازی لرزه ای ۲۲
۳-۳- انواع جداسازهای لرزه ای ۲۴
۳-۳-۱- جداسازهای الاستومری ۲۴
۳-۳-۱-۱ تکیه گاههای جداکننده الاستومریک چندلایه مسلح شده توسط ورق های فولادی ۲۵
۳-۳-۱-۱-۱ سیستم جداساز بالاستیک طبیعی و مصنوعی با میرایی کم ۲۵
۳-۳-۱-۱-۲ تکيه گاه لاستيکي – سربي (LRB) 27
۳-۳-۱-۱-۳ سيستم تکيه گاهي لاستيکي طبيعي با ميرائي بالا(HDRB) 28
۳-۳-۲- سیستم های جداساز لغزشی (اصطکاکی) ۳۱
۳-۳-۲-۱ سیستم جداساز پاندول اصطکاکی (FPS) 32
۳-۳-۲-۲- سیستم اصطکاک خالص (P-F) 34
۳-۳-۲-۳- میله های غلتان بین پایه و پی – دایروی یا بیضوی (Roller Bearing) 34
۳-۳-۲-۴- سیستم جداساز اصطکاکی EQS 35
۳-۳-۲-۵- سیستم جداساز لغزشی FIP 35
۳-۳-۲-۶- سیستم جداساز TASS 36
۳-۳-۳- سیستم های ترکیبی الاستومتر و لغزنده ها EERC 36
۳-۳-۳-۱- سیستم جداساز ارتجاعی – اصطکاکی (R-FBI) 37
۳-۳-۳-۲- سیستم (Electric De France) EDF 38
۳-۳-۳-۳- سیستم جداساز اصطکاکی – ارتجاعی لغزشی ۳۸
۳-۳-۴- سیستم های جداساز فنری ۳۸
۳-۳-۴-۱- سیستم GERB 39
۳-۴- اجزای اصلی سیستم های جداساز لرزه ای ۳۹
۳-۴-۱- انعطاف پذیری ۳۹
۳-۴-۲- استهلاک انرژی ۴۱
۳-۴-۳- صلبیت در مقابل بارهای جانبی ۴۲
۳-۵- سیستم های جداساز خطی و دوخطی ۴۴
۳-۶- اثرات سیستم های جداساز بر رفتار لرزه ای سازه ها ۴۶
۳-۷- زمان های تناوب طبیعی و شکل های مدی برای جداسازهای دو خطی ۴۸
۳-۸- رفتار لرزه ای سیستم های جداساز دوخطی ۴۸
۳-۹- واژگونی یا بلند شدن سازه ۴۹
۳-۱۰- دستورالعمل ها و آئین نامه ها برای طرح سازه های جداسازی شده ۵۰

فصل چهارم –تحلیل استاتیکی و طیفی ۵۳
۴-۱- مقدمه ۵۴
۴-۲- انتخاب شرایط اولیه مدلسازی ۵۴
۴-۲-۱- مشخصات قاب مورد مطالعه ۵۴
۴-۲-۲- مشخصات مصالح فولادی و بتنی ۵۴
۴-۳- بارگذاری ۵۶
۴-۳-۱- بارگذاری ثقلی ۵۶
۴-۴ مدلسازی سیستم سازهای با جداسازی اصطکاکی پاندولی ۵۶
۴-۵ مدلسازی جداساز لاستیکی با میرایی بالا(HDRB) 61
۴-۵-۱ مدلسازی جداساز های لاستیکی با میرایی زیاد در SAP2000 63
۴-۶- تحلیل استاتیکی معادل ۶۴
۴-۶-۱- نیروی برش پایه ۶۷
۴-۶-۲- تراز پایه و توزیع نیروی برشی در ارتفاع ۶۸
۴-۷- مدلسازی و تحلیل ۶۹
۴-۷-۱- ترکیبات بارگذاری ۶۹
۴-۷-۲- جرم موثر سازه در زلزله ۶۹
۴-۸- نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی سازه مهاربندی شده با پایه گیردار و سازه مهاربندی شده با جداساز لرزه ای: ۷۰
۴-۸-۱- بررسی برش پایه سازه با پایه گیردار و جداسازی شده ۷۰
۴-۸-۲- بررسی جابه جایی نسبی (DRIFT) طبقات: ۷۴
۴-۸-۲-۱- مقایسه قاب های چهار طبقه با یکدیگر ۷۶
۴-۸-۲-۲- جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه ۷۸
۴-۸-۲-۳- جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه ۷۹
۴-۸-۳- بررسی جابه جایی بام سازه نسبت به پایه سازه ۸۰
۴-۸-۳-۱- مقایسه قاب های چهار طبقه با یکدیگر ۸۰
۴-۸-۳-۲- مقایسه قاب های هفت طبقه با یکدیگر ۸۱
۴-۸-۳-۳- مقایسه قاب های یازده طبقه با یکدیگر ۸۱
۴-۸-۴- بررسی پریود سازه ۸۳
۴-۹- تحلیل طیفی ۸۵
۴-۹-۱- آنالیز مودال ۸۵
۴-۹-۱-۱- تعداد مدهای نوسان ۸۷
۴-۹-۱-۲- ترکیب اثر مدها ۸۷
۴-۹-۲- طیف مورد استفاده در این تحقیق ۸۸
۴-۹-۳- اصول کلی روش تحلیل دینامیکی طیفی ۸۹
۴-۹-۳-۱- میرایی سیستم در تحلیل های دینامیکی ۹۰
۴-۱۰- نتایج حاصل از تحلیل طیفی ۹۱
۴-۱۰-۱- بررسی برش پایه سازه با پایه گیردار و جداسازی شده ۹۱
۴-۱۰-۲- بررسی جابه جایی نسبی (DRIFT) طبقات: ۹۳
۴-۱۰-۲-۱- مقایسه قاب چهار طبقه با یکدیگر ۹۳
۴-۱۰-۲-۲- جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه ۹۴
۴-۱۰-۲-۳- جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه ۹۶
۴-۱۰-۳- بررسی جابه جایی بام سازه نسبت به پایه سازه ۹۷
۴-۱۰-۳-۱- مقایسه قاب های چهار طبقه با یکدیگر ۹۷
۴-۱۰-۳-۲- مقایسه قاب های هفت طبقه با یکدیگر ۹۸
۴-۱۰-۳-۳- مقایسه قاب های یازده طبقه با یکدیگر ۹۸
۴-۱۰-۴- بررسی شتاب طبقات سازه: ۹۹
۴-۱۰-۴-۱- مقایسه شتاب قاب چهار طبقه با یکدیگر(m/s2) 99
۴-۱۰-۴-۲- مقایسه شتاب قاب هفت طبقه (m/s2) 100
۴-۱۰-۴-۳- مقایسه شتاب قاب یازده طبقه با یکدیگر(m/s2) 102

فصل پنجم–تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی  ۱۰۳
۵-۱- مقدمه ۱۰۴
۵-۲- معادلات حاکم بر تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی ۱۰۴
۵-۳- تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی ۱۰۶
۵-۴- نحوه مدل سازی تعریف مدل های غیر خطی مصالح و انجام تحلیل تاریخچه زمانی در sap2000 107
۵-۵- روش nonlinear در sap با توجه به مطالب ارائه شده ۱۱۱
۵-۶- نتایج حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی : ۱۱۷
۵-۶-۱- بررسی برش پایه سازه با پایه گیردار و جداسازی شده ۱۱۷
۵-۶-۲- بررسی جابه جایی نسبی (DRIFT) طبقات: ۱۲۰
۵-۶-۲-۱- مقایسه قاب چهار طبقه با یکدیگر ۱۲۲
۵-۶-۲-۲- مقایسه هفت طبقه با یکدیگر ۱۲۳
۵-۶-۲-۳- جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه ۱۲۴
۵-۶-۳-بررسی جابه جایی با م سازه نسبت به پایه سازه ۱۲۴
۵-۶-۳-۱- مقایسه قاب چهار طبقه ۱۲۵
۵-۶-۳-۲- مقایسه قاب های هفت طبقه با یکدیگر ۱۲۵
۵-۶-۳-۳- مقایسه قاب های یازده طبقه با یکدیگر ۱۲۶
۵-۶-۴- بررسی شتاب طبقات سازه ۱۲۶
۵-۶-۴-۱- مقایسه شتاب قاب چهار طبقه با یکدیگر(m/s2) 126
۵-۶-۴-۲-مقایسه شتاب قاب هفت طبقه (m/s2) 127
۵-۶-۴-۳- مقایسه شتاب قاب یازده طبقه با یکدیگر(m/s2) 129
۵-۷- بررسی نتایج حاصل از بررسی برش پایه ۱۲۹
۵-۷-۱- قاب چهار طبقه ۱۳۰
۵-۷-۲- قاب هفت طبقه ۱۳۱
۵-۷-۳- قاب یازده طبقه ۱۳۱
۵-۸- مقایسه جابه جایی نسبی بین طبقات ۱۳۲
۵-۸-۱- قاب چهار طبقه ۱۳۲
۵-۸-۲- قاب هفت طبقه ۱۳۳
۵-۸-۳- قاب یازده طبقه ۱۳۴
۵-۹- بررسی شتاب طبقات ۱۳۵
۵-۹-۱- قاب چهار طبقه ۱۳۵
۵-۹-۲- قاب هفت طبقه ۱۳۶
۵-۹-۳- قاب یازده طبقه ۱۳۷
۵-۱۰- بررسی جابه جایی بام سازه ۱۳۸
۵-۱۰-۱- قاب چهار طبقه ۱۳۸
۵-۱۰-۲- قاب هفت طبقه ۱۳۸
۵-۱۰-۳- قاب یازده طبقه طبقه ۱۳۹

فصل ششم – جمع بندی و نتیجه گیری  ۱۴۱
۶-۱- کلیات ۱۴۲
۶-۲- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۴۳
۶-۲-۱- نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی بدین شرح می باشد ۱۴۳
۶-۲-۲- نتایج حاصل از تحلیل طیفی بدین شرح می باشد ۱۴۴
۶-۲-۳- نتایج حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی بدین شرح می باشد ۱۴۴
۶-۳- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۴۵
فهرست منابع فارسی ۱۴۷
پیوست ۱۵۲
چکیده انگلیسی ۱۶۷

فهرست جداول

جدول( ۴-۱) مشخصات مصالح فولادی ۵۵
جدول (۴-۲) مشخصات مصالح بتنی ۵۵
جدول( ۴-۳) مشخصات خاک ۵۶
جدول(۴-۴) میرایی موثر ۵۸
جدول (۴-۵) مشخصات لرزه ای و ضریب زلزله طبق استاندارد ۲۸۰۰ ۶۶
جدول(۴-۶) برش پایه قاب چهار طبقه ناشی از تحلیل استاتیکی ۷۰
جدول(۴-۷) برش پایه قاب هفت طبقه ناشی از تحلیل استاتیکی ۷۱
جدول(۴-۸) برش پایه قاب یازده ناشی از تحلیل استاتیکی ۷۲
جدول(۴-۹) برش پایه ناشی از تحلیل استاتیکی ۷۳
جدول(۴-۱۰) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه بدون جداساز(تحلیل استاتیکی) ۷۴
جدول(۴-۱۱) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز (FPS) (تحلیل استاتیکی) ۷۵
جدول(۴-۱۲) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز (HDRB) (تحلیل استاتیکی) ۷۶
جدول(۴-۱۳) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه (تحلیل استاتیکی) ۷۷
جدول(۴-۱۴) جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه (تحلیل استاتیکی) ۷۸
جدول(۴-۱۵) جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه (تحلیل استاتیکی) ۷۹
جدول(۴-۱۶) جابه جایی بام قاب چهار طبقه (تحلیل استاتیکی) ۸۰
جدول(۳-۱۷) جابه جایی بام قاب هفت طبقه (تحلیل استاتیکی) ۸۱
جدول(۴-۱۸) جابه جایی بام قاب یازده طبقه (تحلیل استاتیکی) ۸۱
جدول(۴-۱۹) پریود قاب چهار طبقه (تحلیل مودال) ۸۳
جدول(۴-۲۰) پریود قاب هفت طبقه (تحلیل مودال) ۸۳
جدول(۴-۲۱) پریود قاب یازده طبقه (تحلیل مودال) ۸۴
جدول(۴-۲۲) برش پایه ناشی از تحلیل طیفی ۹۱
جدول(۴-۲۳)جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی) ۹۳
جدول(۴-۲۴) جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه(تحلیل طیفی) ۹۴
جدول(۴-۲۵) جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه(تحلیل طیفی) ۹۶
جدول(۴-۲۶) جابه جایی بام قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی) ۹۷
جدول(۴-۲۷) جابه جایی بام قاب هفت طبقه(تحلیل طیفی) ۹۸
جدول(۴-۲۸) جابه جایی بام یازده هفت طبقه(تحلیل طیفی) ۹۸
جدول(۳-۲۹) شتاب قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی) ۹۹
جدول(۴-۳۰) شتاب قاب هفت طبقه(تحلیل طیفی) ۱۰۰
جدول(۴-۳۱) شتاب قاب یازده طبقه(تحلیل طیفی) ۱۰۲
جدول(۵-۱) برش پایه ناشی از تحلیل تاریخچه زمانی ۱۱۷
جدول(۵-۲) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه بدون جداساز(تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۰
جدول(۵-۳) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز(FPS)(تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۱
جدول(۵-۴) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۲
جدول(۵-۵) جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۳
جدول(۵-۶) جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۴
جدول(۵-۷) شتاب قاب چهار طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۶
جدول(۵-۸) شتاب قاب هفت طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۷
جدول(۵-۹) شتاب قاب یازده طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۹
جدول(۵-۱۰)نتیجه برش پایه قاب چهار طبقه ۱۳۰
جدول(۵-۱۱) نتیجه برش پایه قاب هفت طبقه ۱۳۱
جدول(۵-۱۲) نتیجه برش پایه قاب یازده طبقه ۱۳۱
جدول(۵-۱۳) نتیجه جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه ۱۳۲
جدول(۵-۱۴) نتیجه جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه ۱۳۳
جدول(۵-۱۵) نتیجه جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه ۱۳۴
جدول(۵-۱۶) نتیجه شتاب قاب چهار طبقه ۱۳۵
جدول(۵-۱۷) نتیجه شتاب قاب هفت طبقه ۱۳۶
جدول(۵-۱۸) نتیجه شتاب قاب یازده طبقه ۱۳۷
جدول(۵-۱۹) نتیجه جابه جایی بام قاب چهار طبقه ۱۳۸
جدول(۵-۲۰) نتیجه جابه جایی بام قاب هفت طبقه ۱۳۸
جدول(۵-۲۱) نتیجه جابه جایی بام قاب یازده طبقه ۱۳۹

 

فهرست اشکال

شکل(۱-۱) ۵
شکل (۳-۱) مقایسه عملکرد سازه هاي معمولی (الف) و سازه هاي جداسازي شده (ب) دربرابر زلزله ۲۲
شکل (۳-۱) اصول طراحی جداسازي براي زلزله ۲۳
شکل(۳-۲) جداساز لاستیکی دایره ای ۲۵
شکل (۳-۳) جداساز لاستیکی مستطیلی ۲۶
شکل(۳-۴) جداساز لاستیکی سربی ۲۷
شکل( ۳-۵) کرنش برشی برحسب مدول برشی ۲۸
شکل(۳-۶) کرنش برشی بر حسب میرایی ۲۹
شکل (۳-۷) جداگر لاستیکی طبیعی با میرایی زیاد(HDRB) 30
شکل (۳-۸) رفتار هیسترزیس تکیه گاه لاستیکی طبیعی با میرایی بالا ۳۰
شکل(۳-۹) جداساز اصطکاکی پاندولی ۳۲
شکل(۳-۱۰) جداساز اصطکاکی پاندولی ۳۳
شکل(۳-۱۱)جداساز اصطکاکی پاندولی ۳۳
شکل (۲-۱۲) الگویی برای سیستم P.F. 34
شکل (۳-۱۳) اجزای تشکیل دهندهی یک سیستم اصطکاکی EQS 35
شکل (۳-۱۴) سیستم جداگر لغزشی FIP 35
شکل(۳-۱۵) سیستم جداساز پایه ارتجاعی- اصطکاکی (R-FBI) 37
شکل(۳-۱۶)- الگویی برای سیستم E.D.F. 38
شکل(۳-۱۷) طیف پاسخ نیروی ایده آل شده ۴۰
شکل (۳-۱۸) طیف پاسخ جابجایی ایده آل شده ۴۱
شکل(۳-۱۹) طیف های پاسخ برای افزایش میرایی ۴۱
شکل(۳-۲۰) منحنی پسماند نیرو – جابجایی ۴۲
شکل (۳-۲۱) انواع مختلف مستهلک کننده های انرژی مکانیکی ]۳۶[ ۴۳
شکل(۳-۲۲) تغییرات نیروی برشی بر حسب تغییر مکان ۴۵
شکل (۳-۲۳) مقایسه حلقه هیسترسیس خطی با مستطیل محاطی برای تعریف ضریب غیرخطی ]۳۷و۸[ ۴۶
شکل(۳-۲۴) خصوصیات مدی یک سازه جداسازی شده ]۳۷و۸[ ۴۷
شکل (۴-۱) ضریب اصطکاک جداساز (FPS) 57
شکل(۴-۲)پارامترهای حلقه پسماند پایه ۶۱
شکل(۴-۳) برش پایه قاب چهار طبقه ناشی از تحلیل استاتیکی ۷۰
شکل(۴-۴) برش پایه قاب چهارهفت ناشی از تحلیل استاتیکی ۷۱
شکل(۴-۵) برش پایه قاب یازده طبقه ناشی از تحلیل استاتیکی ۷۲
شکل(۴-۶) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه بدون جداساز(تحلیل استاتیکی) ۷۴
شکل(۴-۷) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز (FPS) (تحلیل استاتیکی) ۷۵
شکل(۴-۸) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز (HDRB) (تحلیل استاتیکی) ۷۶
شکل(۴-۹) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه (تحلیل استاتیکی) ۷۷
شکل(۴-۱۰) جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه (تحلیل استاتیکی) ۷۸
شکل(۴-۱۱) جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه (تحلیل استاتیکی) ۷۹
شکل(۴-۱۲) جابه جایی بام قاب چهار طبقه (تحلیل استاتیکی) ۸۰
شکل(۴-۱۳) جابه جایی بام قاب هفت طبقه (تحلیل استاتیکی) ۸۱
شکل(۴-۱۴) جابه جایی بام قاب یازده طبقه (تحلیل استاتیکی) ۸۲
شکل (۴-۱۵) نمایش شماتیک مدهای ارتعاشی سازه ۸۶
شکل(۴-۱۶) نمودار طیف بازتاب وارد شده به برنامه ۸۸
شکل(۴-۱۷) برش پایه قاب چهار طبقه (تحلیل طیفی) ۹۲
شکل(۳-۱۸) برش پایه قاب هفت طبقه (تحلیل طیفی) ۹۲
شکل(۴-۱۹) برش پایه قاب یازده طبقه (تحلیل طیفی) ۹۳
شکل(۳-۲۰) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی) ۹۴
شکل(۴-۲۱) جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه(تحلیل طیفی) ۹۵
شکل(۴-۲۲) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی) ۹۶
شکل(۴-۲۳) جابه جایی بام قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی) ۹۷
شکل(۳-۲۴) جابه جایی بام قاب هفت طبقه(تحلیل طیفی) ۹۸
شکل(۴-۲۵) جابه جایی بام قاب یازده طبقه(تحلیل طیفی) ۹۹
شکل(۴-۲۶) شتاب قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی) ۱۰۰
شکل(۴-۲۸) شتاب قاب هفت طبقه(تحلیل طیفی) ۱۰۱
شکل(۴-۲۸) شتاب قاب یازده طبقه(تحلیل طیفی) ۱۰۲
شکل(۵-۱) مقیاس طیف پاسخ شتاب ۱۰۸
شکل(۵-۲) منحنی تنش کرنش خطی و غیر خطی ۱۰۹
شکل(۵-۳) ۱۱۱
شکل(۵-۴) ۱۱۲
شکل(۵-۵) ۱۱۲
شکل(۵-۶) ۱۱۳
شکل(۵-۷) ۱۱۴
شکل(۵-۸) ۱۱۵
شکل(۵-۹)برش پایه قاب چهارطبقه(ton) 118
شکل(۵-۱۰)برش پایه قاب هفت طبقه (ton) 118
شکل(۵-۱۱)برش پایه قاب یازده طبقه (ton) 119
شکل(۵-۱۲) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه بدون جداساز(تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۰
شکل(۵-۱۳) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز(FPS)(تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۱
شکل(۵-۱۴) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز(HDRB)(تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۱
شکل(۵-۱۵) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۲
شکل(۵-۱۶) جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۳
شکل(۵-۱۷) جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۴
شکل(۵-۱۸) جابه جایی بام قاب چهار طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۵
شکل(۵-۱۹) جابه جایی بام قاب هفت طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۵
شکل(۴-۲۰) جابه جایی بام قاب یازده طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۶
شکل(۵-۲۱) شتاب قاب چهار طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی) ۱۲۷
شکل(۵-۲۲) شتاب قاب هفت طبقه (m/s2) 128
شکل(۵-۲۳) شتاب قاب یازده طبقه (m/s2) 129

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0