نقش علم وقصد در قتل های بافعل نوعا کشنده : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

نقش علم وقصد در قتل های بافعل نوعا کشنده : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” نقش علم وقصد در قتل های بافعل نوعا کشنده ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه نقش علم وقصد در قتل های بافعل نوعا کشنده :

آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش  و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر ،مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که  در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده  یا عدم آن و… به نمایش و بیان گذاشته شده است.

در هر حال؛

در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد وعلم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دید گاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم وجدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

 

سابقه و ضرورت  تحقیق؛

در خصوص قتل عمد آن هم در صور مختلف تحقیقات علمی خوبی صورت گرفته است، که شاهد این مدعا هم آمار و ارقام موجود در سایت های علمی مرتبط است که هر گاه کلید واژه قتل وارد می شود نتایج جستجو قابل توجه است؛ از جمله می توان به پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارکان قتل عمدی آقای مجتبی زارع از دانشگاه علوم قضایی به عنوان یک نمونه یاد کرد.

لیکن با توجه به تصویب قانون جدید در سال۱۳۹۲ وتاسیس مطالب جدید وبه روزتر در آن ولزوم مطالعه تطبیقی این دو ماده ان هم از منظری ظریف ودقیق یعنی «قصد» و     « علم» به نظر نگارنده دارای نو آوری خاص خود می باشد وشاید همین امر هم سبب تایید موضوع توسط اساتید محترم شده است.

علی ای حال،ضروریست این دو ماده ی قانونی از حیث تفاوت هاو تشابهات ، نو آوری ها وحذفیات ،آن هم با ظرایف مزبور بررسی شود که قطعا ثمره بحث برکات عملی خوبی برای اهل فن من جمله قضات محترم و وکلای عزیز خواهد داشت.

 

 روش تحقیق؛

روش هر تحقیق بسته به موضوع آن متفاوت است. فرضا موضوعی که به دنبال کشف دید گا ه های عامه مردم است با تحقیق به روش میدانی و پخش سوالات و اخذ جواب آنها از گروه های مخاطب است، در حالیکه در یک تحقیق همانند موضوع  این پایان نامه بحث کاملا تئوریک بوده و می بایست با روش کتابخانه ای و رجوع به منابع معتبر از انواع گوناکون و به روز همچون کتب،مقالات،مجلات علمی و سایت های اینتر نتی انجام شود فلذا سعی شده است منابع مختلف در نظر گرفته شده و بحث جامعی ارایه شود.و در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

 

اهداف و کار برد های تحقیق؛

همان طور که در ابتدای بحث هم گذشت  ما به دنبال رفع  ابهامات و کشف جوابی صحیح برای سوالات اساسی مورد نظردر رابطه با  این گونه از قتل هستیم تا بتوانیم به اصحاب فن از جمله قضات و وکلا که به طور مستقیم با این موضوع در ارتباط هستند کمک کرده و نهایتا به برقراری عدالت ویکسان سازی تفاسیر مختلف از موضوع نزدیک شویم. ان شاء الله.

فهرست مطالب

مقدمه:                      ۱
۱-بیان مساله                         ۱
۲-سوالات تحقیق                            ۲
۳-فرضیه های تحقیق                                                ۳
۴-سابقه و ضرورت تحقیق                     ۴
۵-روش تحقیق                 ۴
۶-اهداف و کار برد های تحقیق                ۴
۷-سامانه تحقیق                      ۶
فصل اول،کلیات پژوهش؛
مبحث نخست،مفهوم شناسی                   ۶
گفتار اول،واژه شناسی                  ۶
بند اول،واژه شناسی قصد                  ۶
بند دوم ،واژه شناسی علم                  ۶
بند سوم،واژه شناسی قتل                         ۷
گفتار دوم،اصطلاح شناسی
بند اول عمد                            ۸
۱-قصد                                                   ۸
۱-۱-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی
۱-۲-،مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی                  ۱۰
۲-علم
 ۲-۱-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی                ۱۲
۲-۲-،مفهوم شناسی ازمنظر حقوق جزای عرفی             ۱۲
۳-شرایط تحقق عمد              ۱۳
۴-صور مختلف عمد
۴-۱-سوء نیت عام و سوءنیت خاص
۴-۲-سوءنیت معین و سوءنیت نا معین
۵- قصور جزایی
۵-۱-بی احتیاطی
۵-۲-بی مبالاتی
۵-۳-عدم مهارت
۵-۴-عدم رعایت نظامات دولتی
بند دوم،قتل
۱-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی
۲-؛مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی
مبحث دوم ؛پیشینه شناسی                                  ۲۵
گفتار اول؛ فقه اسلامی                    ۲۵
بند اول ؛ مذهب شیعه
بند دوم ، اهل سنت                           ۲۶
گفتار دوم؛حقوق عرفی                        ۲۷
بند اول، قانون مجازات عمومی(۱۳۰۴-۱۳۵۲)
بند دوم،قانون حدود،قصاص مصوب۱۳۶۱               ۲۹
بندسوم، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰                        ۳۰
بند چهارم، قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲
فصل دوم؛ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده                            ۳۳
مبحث اول؛قانون جزای ایران                               ۳۳
گفتار اول ؛رکن مادی
بند اول؛رفتار            ۳۴
الف-فعل                       ۳۴
ب-فعل مادی                                                                                                        ۳۶
ج-فعل غیر مادی                ۳۶
د-ترک فعل                                                                                                          ۳۹
ه-فعل ناشی از ترک فعل                                                                                          ۴۲
۱-مسئولیت کیفری تارک فعل درقتل با ترک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران
۱-۱-ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد               ۴۲

 

۱-۲-انتساب
۱-۳-توانایی تارک فعل در انجام فعل ترک شده                     ۴۷
۱-۴-وجود عنصر روانی                       ۴۸
۲-آراء فقها                           ۴۸
۳-نصوص قانونی خاص                                  ۵۰
۴-نتیجه گیری                                 ۵۲
بنددوم؛موضوع جرم                   ۵۲
الف-وجود شخص زنده                                 ۵۵
ب-دیگر کشی                       ۵۵
ج-محقون الدم بودن مقتول                                            ۵۵
بندسوم؛نتیجه                             ۵۶
الف-مرگ ظاهری                                   ۵۷
ب-مرگ قطعی                                      ۵۷
ج-مرگ مغزی                             ۵۸
د- حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی        ۵۸
ه-تسریع در مرگ                            ۶۰
بند چهارم؛ رابطه استناد                           ۶۱
گفتار دوم؛رکن روانی                                     ۶۴
بند اول-عمد در رفتار                            ۶۴
۱-اشتباه در هدف درقتل با فعل نوعا کشنده                          ۷۸
۱-۱-تعریف         ۷۸
۱-۲- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد، شبه‌عمدیاخطای محض است؟                   ۷۹
       ۱-۲-۱-نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی       ….۷۹
        ۱-۲-۲-قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه ی قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران     .. ۸۰
۲-اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده                        ۸۲
۲-۱-تعریف                                             ۸۲
۲-۲- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض  ۸۳
       ۲-۲-۱- نظریه عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت           …۸۳
      ۲-۲-۲- نظریه غیرعمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت ..۸۵
۳-تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید                                      ۸۸
بند دوم،قصد نتیجه                          ۹۱
۱-قصد صریح یا مستقیم                                                                                           ۹۱
۲-قصد تبعی                         ۹۲
۲-۱-قصد تبعی مطلق                 ۹۳
۲-۲-قصد تبعی نسبی          ۹۷
مبحث دوم،رویه قضایی و فقه اسلامی،            ۹۸
گفتار اول،رویه ی قضایی                 ۹۸
بند اول-کلام فقها                               ۱۰۰
بند دوم-نقد وبررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی                     ۱۰۵
فصل سوم؛بررسی جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل با فعل نوعا کشنده                    ۱۰۹    
مبحث اول؛ملازمه وجودی قصد وعلم در قتل عمدبا فعل نوعا کشنده               ۱۰۹
گفتار اول؛ملازمه وجودی بین قصد واین نوع از قتل                          ۱۰۹
بند اول،قانون موضوعه                          ۱۰۹
بند دوم، فقه اسلامی     ۱۱۳
الف- امامیه      ۱۱۳
ب- عامه         ۱۱۷
گفتار دوم؛ملازمه وجودی علم درتحقق این نوع از قتل                     ۱۱۹
بند اول، قانون موضوعه؛                   ۱۱۹
الف-علم به حکم                 ۱۲۰
ب-علم به موضوع       ۱۲۰
ج-علم به رفتار ۱۲۰
۱-علم به رفتار نوعا کشنده      ۱۲۱
۲-علم به زنده بودن مقتول         ۱۲۱
۳-علم مرتکب به اینکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجنی علیه است                                       ۱۲۲
بند دوم، فقه امامیه                ۱۲۴
بند سوم، فقه عامه        ۱۲۵
مبحث دوم؛بررسی اثباتی این دو وصف در قوانین جزایی                               ۱۲۷
گفتار اول،نحوه اثبات این دو وصف(قصد وعلم) در قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۷۰             ۱۲۷
گفتار دوم،نحوه ی اثبات این دو وصف (قصد وعلم)در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲                   ۱۲۷
نتیجه گیری                               ۱۳۰

پیشنهادات                          ۱۳۴                 

فهرست منابع و مآخذ                    ۱۳۵

چکیده انگلیسی                  ۱۳۹

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0