قراردادهاي انتقال و واگذاري سهام : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” قراردادهاي انتقال و واگذاري سهام ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده قراردادهاي انتقال واگذاري سهام

سهم در شركتهاي سهامي (عام و خاص) بيانگر مشاركت دارنده آن در سرمايه شركت است يعني سهامداران در اصل همان آورندگان سرمايه شركت هستند.

سهامداران به تبع همين امر و مالكيت سهام شركت داراي حقوق و مزاياي ناشي از اين مالكيت ،در شركت مي شوند. اين حقوق و مزايا خواه مالكيت سهام در اثرپذيره نويسي حاصل شده باشد خواه در اثر انتقال و واگذاري سهام شركت باشد، به سهامدار تعلق خواهد گرفت.

اين حقوق مزايا و تكاليف گاه ناشي از قانون است و گاه ناشي از درج در اساسنامه مي باشد و مشمول كساني كه در تصويب اساسنامه نيز دخالتي نداشته اند هم مي شود نظرات مختلفي در خصوص ماهيت سهم و اينكه آيا سهم مال است يا خير،

بيان شده است و يكي از نظرات اينست كه سهم مال ذاتي نيست بلكه ماهيت خاصي است كه بيانگر يكسري حقوق و تعهدات در شركت است.

يكي از اوصاف مهم و ذاتي سهام، قابليت انتقال آزادانة انست و هيچ توافقي حتي در اساسنامه شركت هم نمي تواند اين آزادي را بصورت مطلق محدود كند.

قالبهاي مختلف حقوقي براي تحليل انتقال و واگذاري سهام ارائه شده است كه با توجه به مجموع آنها، قالب حقوقي عقد بيع، مناسب ترين قالب است كه بوسيله آن، سهامداران حقوق و مزاياي ناشي از مالكيت سهام خود را به ديگري منتقل مي نمايد. و در اين راستا، شرايط عمومي صحت عقد و همچنين شرايط اختصاص بايستي وجود داشته باشد.

سهام شركت هاي سهامي به دوشكل بي نام و با نام صادر مي شود كه نوع آنها را اساسنامه شركت تعيين خواهد كرد.

انتقال و واگذاري سهام بي نام بصورت قبض و اقباض است و نياز به تشريفات خاص ندارد ولي در مورد انتقال و واگذاري سهام با نام رعايت تشريفات قانوني و اساسنامه اي الزامي است.

 

اهداف تحقيق:

هدف از اين تحقيق اينست كه وضعيت انتقال سهام در حقوق ايران و تا حد امكان در حقوق انگليس مورد بررسي قرار گيرد و مسائل و مشكلات حقوقي  آن بيان گرديده و براي رفع اين نكات ابهام و اشكال كوشش شود . مواد ۲۱ الي ۹۳ قانون تجارت مصوب  ۱۳۱۱ اختصاص به شركت هاي سهامي دارد و بعضي شرايط و تشريفات انتقال سهام در آن گنجانده شده است. با تأسيس بورس اوراق بهادار تهران (سال ۱۳۴۵ ) اهميت موضوع سهام و انتقال آن بيش از پيش آشكار شد و كوشيده شد با وضع قوانيني در جهت كمك به اين امر گام برداشته شود. با تصويب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در سال ۱۳۴۷ بخش مستقلي به سهام و نقل و انتقال آن اختصاص يافت . در اين تحقيق با تكيه بر اين قوانين وديگر قوانين موجود و عرف بازار سهام به بررسي نقل و انتقال سهام پرداخته شده است.

در حقوق انگليس به رغم كامن لا بودن نظام حقوقی آن مقررات شركت ها از قديم بصورت مدون بوده و در جهت تحول و نوآوري در اين حوزه كوششها و اقدامات مهمي صورت گرفته است و استفاده تطبيقي از نظام حقوقي انگليس در اين زمينه ما را به سمت اصلاح قوانين و مقررات در اين زمينه رهنمون خواهد شد تا با گرفتن نكات مثبت و گريز از نكات منفي در جهت بهبود و اصلاح قوانين و مقررات و عرف دادوستد سهام حركت نماييم . به عنوان نمونه در دهه ۹۰ ميلادي تغييرات بسياري در قوانين و مقررات حقوق انگليس در زمينه نقل و انتقال سهام شركت ها صورت گرفته كه از آن جمله در سال ۱۹۸۰ م قانون شركت ها تصويب شد(خصوصاً شركت هاي سهامي عام و خاص) و در سال ۱۹۸۲ قانون انتقال سهام تصويب گرديد در سال ۱۹۸۵ دوباره قانون شركت تصويب شد و قوانين قبلي را نسخ نمود. در سال ۱۹۸۶ قانون خدمات مالي كه مقررات انتقال سهام را متحول نمود تصويب شد و سرانجام بموجب قانون شركت ها مصوب ۱۹۸۹ مقررات راجع به شركت ها دچار تغيير و تحول شد.

 فهرست قراردادهاي انتقال و واگذاري سهام

 • مقدمه۱الف) بيان مسأله و اهيمت آن۱ب) اهداف تحقيق۲ج) فرضيه هاي تحقيق۴د)روش تحقيق۴هـ) سابقه و ضرورت انجام تحقيق۵و)ترتيب فصول۵

  فصل اول- كليات

  مبحث اول- تعريف و شناخت سهم۶

  گفتار اول- تعريف سهم۶

  الف) تعريف لغوي سهم۶

  ب)تعريف اصطلاحي۶

  گفتار دوم- انواع سهم۷

  الف) اقسام سهم از حيث آورده۷

  -سهم سرمايه۷

  -سهم انتفاعي۸

  -سهم موسس۸

  -سهام بلوکی کنترلی———————————————۹

  -سهام بلوكي مديريتي۹

  ب) انواع سهم از حيث مزاياي مربوط به آن۹

  – سهم ممتاز۹

  – سهم عادي۹

  ج) انواع سهام از حيث سهولت انتقال۹

  – سهم با نام۹

  – سهم بي نام۱۰

  گفتار سوم: بررسي مقايسه اي سهم با سهم الشركه و اوراق قرضه۱۱

  الف) مقايسه سهم با سهم الشركه۱۱

  ب) مقايسه سهم با اوراق قرضه۱۱

  – وجوه تشابه۱۱

  – تفاوت ها۱۲

  مبحث دوم- مبنا و تحليل حقوقي سهم۱۳

  گفتار اول- مبناي حقوقي سهم۱۳

  الف) حقوق انگليس۱۴

  ب) حقوق ايران۱۵

  گفتار دوم- تحليل حقوقي سهم۱۶

  الف) نظريه عيني بودن ماهيت حقوقي سهم۱۶

  ب) نظريه ديني بودن ماهيت حقوقي سهم۱۷

  ج) ماهيت خاص سهم۱۸

  د) ماهيت حقوقي سهام از ديدگاه حقوق موضوعه ايران۱۹

  هـ) ماهيت حقوقي سهام از ديدگاه حقوقدانان ايراني۱۹

  مبحث سوم- خصايص حقوقي سهم۲۴

  گفتار اول- قابليت نقل و انتقال آزادانه۲۴

  گفتار دوم- منقول بودن سهم۲۵

  الف) تأمين و توقيف سهام توسط خود شركت۲۶

  ب) تأمين و توقيف سهام توسط طلبكاران۲۷

  – توقيف سهام بي نام۲۷

  – توقيف سهام با نام۲۷

  گفتار سوم- قابليت به رهن گذاشتن سهام(قابليت توثيق)۲۸

  فصل دوم- تشریفات حقوقي و شرايط انتقال سهام

  مبحث اول- قالب حقوقي انتقال۳۱

  گفتار اول- مقايسه قرارداد انتقال سهام با عقود معين مندرج در قانون ۳۱

  الف) بيع۳۱

  -بيع سهام از ديدگاه حقوق موضوعه (قوانين مدني و تجارت)۳۲

  -نظر حقوقدان ها در مورد بيع سهام۳۳

  -بيع سهام از ديدگاه فقيهان۳۴

  -نظر مورد اختيار۳۵

  ب) تبديل تعهد۳۶

  ج) انتقال دين و طلب۳۷

  گفتار دوم- وضعيت خاص قرارداد انتقال سهام۳۷

  گفتار سوم- فروش استقراضي سهام(short selling)39

  الف) وضعيت قرارداد فروش استقراضي سهام۳۹

  ب) بررسي فقهي فروش استقراضي۴۱

  ج) تفاوت هاي فروش استقراضي سهام باخريد وفروش نقد و سلف سهام۴۳

  مبحث دوم- شرايط عمومي انتقال سهام۴۳

  گفتار اول- قصد و رضا۴۴

  گفتار دوم- ايجاب و قبول۴۴

  الف) انتقال سهام با نام در خارج از بورس اوراق بهادار۴۵

  ب) انتقال سهام در بورس اوراق بهادار۴۷

  – بورس تهران۴۸

  ۱- دادوستد سنتي در بورس تهران۴۸

 • قراردادهاي انتقال
 • قراردادهاي انتقال
 • قراردادهاي انتقال
 • ۲- بهره گيري از فناوري اطلاعات در بازار بورس تهران۵۰۳- راهكارهاي توسعه فناوري اطلاعات در بازار بورس ايران۵۲۴- اشكالات بازار معامله آنلاين (دادوستد الكترونيك سهام)۵۴- بورس لندن۵۶
 • قراردادهاي انتقال
 • قراردادهاي انتقال
 • قراردادهاي انتقال
 • گفتار سوم- اهليت متعاملين۵۶الف) اشخاص حقوقي۵۶ب) اشخاص حقيقي۵۷ج)بيگانگان۵۷د)خريد سهام توسط خود شركت۵۸گفتار چهارم- موضوع انتقال (مورد معامله)۶۰

  الف) سهم۶۰

  -جنبه مادي سهم۶۰

  -گواهينامه موقت سهم۶۱

  -ورقه سهم۶۱

  -گواهينامه نقل و انتقال سهام۶۲

  ۱-بورس تهران۶۲

  ۲-بورس لندن۶۳

  -جنبه غير مادي سهم۶۴

  ب) قيمت سهام۶۴

  – تعيين قيمت سهام در انتقال سهام در خارج از بورس اوراق بهادار۶۴

  – تعيين قيمت سهام در انتقال سهام در بورس اوراق بهادار۶۵

  ج) انتقال حقوق ناشي از مالكيت سهم۶۶

  – حقوق مالي۶۷

  – حقوق غير مالي۶۸

  مبحث سوم- شرايط اختصاص انتقال و واگذاري سهام۶۹

  گفتار اول- قبض اوراق سهام بي نام۶۹

  گفتار دوم- ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شركت۷۰

  الف) تشريفات و نحوه ي ثبت انتقال۷۰

  ب) اثر حقوقي ثبت۷۳

  گفتار سوم- شرايط واگذاري و نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار۷۴

  الف) شرايط شركت عرضه كننده سهام۷۶

  ب) شرايط راجع به سهام عرضه شده در بورس۷۷

  فصل سوم- موانع و محدوديت هاي واگذاري و انتقال سهام و تأثير عوامل خارجی بر انتقال سهام

  مبحث اول- موانع و محدوديت هاي قانوني ۷۹

  گفتار اول- انتقال سهام شركت هاي منحل شده۸۰

  گفتار دوم- انتقال سهام بعضي شركت هاي دولتي۸۱

  گفتار سوم- انتقال سهام وثيقه مديران شركت۸۲

  مبحث دوم- محدوديتهاي قراردادي۸۲

  گفتار اول- شركت سهامي عام۸۴

  گفتار دوم- شركت هاي سهامي خاص۸۶

  الف) ايجاد شروط محدود كننده۸۷

  -شرط درج شده در اساسنامه۸۷

  -تصميم مجمع عمومي فوق العاده۸۷

  ب) اقسام شروط محدود كننده۸۹

  – شرط موافقت مديران با انتقال۸۹

  – شرط موافقت مجمع عمومي شركت با انتقال۹۱

  – حق تقدم ساير سهامداران در خريد سهام۹۱

  ج) محدوده و قلمرو شروط محدود كننده انتقال سهام۹۳

  مبحث سوم- تأثير سياستهاي دولت و شرايط بازار بر قراردادهاي انتقال و واگذاري سهام۹۵

  گفتار اول- تأثير خصوصي سازي و سياستهاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي بر انتقال سهام۹۶

  گفتار دوم- تأثير ملي كردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران۱۰۸

  گفتار سوم- تأثير نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامداران۱۱۲

  فصل چهارم- آثار حقوقي انتقال و واگذاري سهام

  مبحث اول- انتقال مالكيت سهام۱۱۵

  گفتار اول- حدود و قلمرو مالكيت سهام۱۱۵

  الف) انتقال تعهدات ناشي از سهم۱۱۵

  ب) انتقال حقوق و مزاياي ناشي از سهم۱۱۸

  ج)انتقال مالكيت قسمتي از سرمايه شركت۱۲۱

  گفتار دوم- اصول و قواعد مهم حاكم بر انتقال و واگذاري سهام۱۲۲

  الف) مصونيت انتقال گيرنده از عيوب ناشي از پذيره نويسي و تخصيص سهام۱۲۲

  ب) قاعده استاپل۱۲۴

  – استاپل عليه شركت  صادرکننده سهم(ناشرسهم)۱۲۵

  – استاپل عليه مالك حقیقي سهم۱۲۷

  مبحث دوم- آثار انتقال و واگذاري سهام نسبت به انتقال دهنده و منتقل اليه۱۲۸

  گفتار اول- وظايف و تكاليف انتقال دهنده سهم۱۲۹

  الف) تسليم اوراق سهام و اسناد انتقال۱۲۹

  ب) اجراي حقوق و تعهدات ناشي از سهم۱۳۰

  ج) تعهد انتقال دهنده راجع به ثبت انتقال۱۳۰

  گفتار دوم- وظايف و تكاليف منتقل اليه۱۳۱

  الف) پرداخت قیمت سهام۱۳۱

  ب) پرداخت اقساط راجع به قيمت سهام  ۱۳۲

  مبحث سوم- آثار انتقال و واگذاري سهام نسبت به شركت  ۱۳۲

  گفتار اول- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شركت  ۱۳۳

  نتيجه گيري و پيشنهادات  ۱۳۵

  منابع و مآخذ  ۱۳۸

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0