قراردادهای بالادستی و رژیم حقوقی حاکم بر آنها : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

قراردادهای بالادستی و رژیم حقوقی حاکم بر آنها : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” قراردادهای بالادستی و رژیم حقوقی حاکم بر آنها ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده قراردادهای بالادستی و رژیم حقوقی حاکم بر آنها

اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی شد،کشورهای میزبان را برآن داشت تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شودواز نمونه های آن می توان قراردادهای خدمت(Service contracts)ونسل نوظهور آن قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)واز همین نسل به قراردادهای بیع متقابل(Buy back) اشاره نمود.

فلسفه وجودی این تلاش ها با محوریت حفظ حقوق دولتهای میزبان ایجادرویه و ساختارهای حاکم حقوقی  است که شرکت های فراملیتی را ملزم به تبعیت از آنها نمایدو از همه مهمتر متعهد نمودن آنها به ایفاء تعهدات قراردادی خویش درهرشرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سیاسی واقتصادی در اجرای تعهدات قراردادی می باشد.باتوجه به اینکه شاهرگ حیاتی هر قرارداد بین المللی نفتی اعم از بالادستی و پایین دستی رژیم حقوقی حاکم برآن است  که بایستی درارائه راهکارهای سازنده مبنی بر برداشتن موانع موجود مسیر اینگونه قرارداد قدم های موثری برداشت  که هم بتوان باوجود رقبای فعلی  بسترهای مناسبی برای شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری درمیادین نفتی کشورمان ایجاد نمود وباایجاد تنوع درنوع قراردادهای بالادستی باتوجه به شرایط حاکم امروزی، جاذبه های سرمایه های گذاری درصنعت نفت را افزایش دهیم وهم بانگاهی به حفط حقوق خویش به تولید بیشتر توجه داشته باشیم.

دراین پایان نامه سعی شده است درابتدا نگاهی به پیشینه ونظام های حقوقی نفت وگازشود، سپس بابررسی وتحلیل نظری انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاکم وروش های حل اختلاف اینگونه قراردادها درسطح بین المللی نگارش گردیده و درانتهاشرایط ومقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

اهداف تحقیق:

نظر به اینکه دردنیای امروز طرف های قرارداد چه کشورهای نفت خیز ومیزبان و چه کشورهای چند ملیتی دارای موانع ومشکلاتی درانعقاد قرارداد های نفتی هستند  و اینکه هرقراردادی شرایط واستراتژیک  منحصر به فرد خود را دارد،برآنیم با بررسی ابعاد مختلف قرارداد های نفتی راهکاری مناسب درحاکمیت رژیم حقوقی مناسب ارائه نمود.

این تحقیق می تواند در پیشبرد اهداف کشورهای میزبان راهکاری مناسب و مفید باشد.

ضرورت تحقیق :

این پایان نامه درصدد است تاباپیشنهادراهکاری باتوجه به شرایط هرقرارداد،رژیم حقوقی مناسب آن را حاکم نمایدتا بتواند فرایند مربوط به اکتشاف تا بهره برداری وفروش نفت تحت تاثیر خود قراردهد باشد ودرتحقق رژیم حقوقی حاکم جامع ومانع قدم بردارد.

 فهرست قراردادهای بالادستی و رژیم حقوقی حاکم بر آنها

 • چکیده.۱
 • مقدمه.۲
 • کلیات .۹
 •      فصل اول : تعاریف و پیشینه و نظامهای حقوقی مالکیت نفت و گاز۱۱
 • مبحث اول: تعریف صنعت نفت وصنایع بالا دستی.۱۲
 • گفتاراول :تعریف نفت.۱۲
 • گفتار دوم : مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت ۱۳
 • مبحث دوم : پیشینه صنعت نفت در ایران۱۴
 • گفتار اول :دوره سلطه مطلقه بیگانگان ۱۴
 • گفتار دوم : نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران۲۴
 • گفتار سوم : پیوستن ایران به کشورهای صادر کننده نفت۲۶
 • مبحث سوم -نظام های حقوقی مالکیت نفت وگاز.۲۶
 • فصل دوم :تحلیل نظری قراردادهای بالادستی صنعت نفت۳۵
 • مبحث اول : ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی۳۶
 • گفتار اول : ماهیت متحول قراردادهای نفتی.۳۸
 • گفتار دوم : مراحل و مدت قراردادهای نفتی ۴۰
 • مبحث دوم : انواع قراردادهای نفتی و عوامل موثر بر آن۴۰
 • گفتار اول : انواع قراردادهای نفتی.۴۱
 • بند اول : قراردادهای امتیازی۴۱
 • بند دوم : قراردادهای مشارکت ۵۰
 • بند سوم : قراردادهای خدمات.۵۷
 • بندچهارم: قراردادهای بیع متقابل۶۰
 • بندپنجم : قراردادهای هیبریدی.۶۱
 • گفتار دوم : عوامل موثر در انتخاب قرارداد سرمایه گذاری۶۲
 • بند اول : عوامل داخلی.۶۲
 • بند دوم : عوامل بین المللی. ۷۴
 • فصل سوم : قانون حاكم و روش‌هاي حل اختلافات در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز.۷۶
 • مبحث اول : قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ثبات.۷۷
 • گفتار اول : تعيين قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خير جهان .۷۷
 • گفتار دوم : شرط ثبات و نقش آن در آراء بين‌المللي قضايي.۸۸
 • مبحث دوم:روش رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردن۱۰۴
 • گفتار اول :مفهوم واقسام سلب مالكيت.۱۰۴
 • بند اول:سلب مالكيت و مصاديق آن۱۰۵
 • الف : سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال) ۱۰۵
 • ب : سلب مالكيت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) .۱۰۷
 • بند دوم : سلب مالكيت غيرمستقيم و ملي كردن ۱۰۸
 • الف : سلب مالكيت غير مستقيم ۱۰۸
 • ب : ملي كردن موضوع مالكيت ۱۰۹
 • ج : پرداخت غرامت به صاحب امتياز ۱۱۱
 • د : آثار حقوقي عمل ملي كردن.۱۱۳
 • گفتار دوم : مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز۱۱۵
 • بند اول : روش رجوع به دادگاه۱۱۶
 • بند دوم : روش سازش. ۱۱۸
 • گفتار سوم : روش رجوع به داوري ۱۱۹
 • بنداول:حل وفصل اختلافات بين‌المللي نفتي به روش سازش دردعوي سافاير. ۱۲۱
 • بند دوم : بررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به داوري بين‌المللي و سازش نفتي طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي ۱۹۷۳ ايران۱۲۲
 • بند سوم : نمونه حل و فصل اختلافات بين المللي نفتي ايران به روش رجوع به دادگاه بين‌المللي لاهه و سازش ۱۲۷
 • فصل چهارم : بررسي تطبيقي برخي شرايط و مقررات حاكم برقراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز۱۳۰
 • مبحث اول : شرايط مالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز ۱۳۱
 • گفتار اول : روش تعيين قيمت نفت.۱۳۱
 • گفتار دوم : چگونگي پرداخت حق الامتياز در قراردادهاي نفتي۱۳۸
 • مبحث دوم : شرايط غيرمالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز۱۴۹
 • گفتار اول : مسئله استرداد تدريجي اراضي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي۱۴۹
 • گفتار دوم : مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد۱۵۳
 • گفتارسوم:مسئله  ترک قرارداد امتیاز.۱۵۷
 • گفتار چهارم : مسئله مباشرت دولت در قراردادهاي نفتي بين‌المللي نفتی۱۶۱
 • گفتار پنجم : مسئله حق انتخاب هيئت مديره شركت نفتي در قراردادهاي نفتی.۱۶۲
 • نتیجه گیری .۱۶۴
 • پیشنهادات ۱۷۲
 • فهرست منابع و مآخذ .۱۷۶

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0