قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا

گاهی انجام یک عمل برای رسیدن به یک نتیجه‌ی خاص، تنها انگیزش درونی یک فرد است. این فرد عمل خاص را انجام می‌دهد، به خاطر رسیدن به نتیجه‌ی مشخص. در صورتی که که این اتفاق در حقوق کیفری رخ دهد، می‌گویند، آن فرد در انجام عمل، برای نیل به نتیجه‌ی مقصود، قصد مستقیم داشته است.

اما همیشه ـ چه در اعمال روزمره و چه در حوزه‌ی حقوق کیفری ـ وضع بدین منوال نیست و چه بسیار اتفاق می‌افتد که نتیجه یا نتایجی بر عمل انجام شده از سوی فرد، مترتب می‌شوند که نه تنها نمی‌خواهد این نتایج حادث شوند، بلکه می‌خواهد که حادث نشوند، لکن نحوه انجام عمل به صورتی است که آن نتیجه یا نتایج، لاجرم و لامحاله زاییده‌ی فعل اویند، و عامل نیز به حدوث چنین نتیجه یا نتایجی به خوبی واقف و آگاه است.

در حقیقت تصور و تمثل چنین نتیجه یا نتایجی که بر هیچ فرد متعارفی دشوار نیست، در حقوق کیفری تحت پوشش عمد قرار می‌گیرد و با عامل همانگونه برخورد خواهد شد که با شخص دارای قصد مستقیم و انگیزه. چرا که حالت ذهنی چنین شخصی، که قصد غیر مستقیم ( تبعی )دارد، از نظر کیفی، چندان متفاوت با فاعل دارای قصد مستقیم (صریح، ابتدایی) نیست. و در صورتی که وقوع نتیجه به دنبال فعل بر اساس حال طبیعی امور، برای فاعل مشخص باشد، دیگر تفاوت در کمیت، یعنی عزم وتصمیم بر نتیجه یا التفات بر حدوث آن، موجب استحاله‌ی حالت ذهنی وی نخواهد شد. در این تحقیق نیز سعی ما بر آن است که چنین حالتی را به عنوان قائم مقام و آلترناتیو عمد محض معرفی نماییم.

واژگان کلیدی: قصد، قصد مستقیم، قصد غیر مستقیم، قصد تبعی، آگاهی، اراده، قصد احتمالی

 

Abstract

 Oblique Intention in Criminal Law

Sometimes doing an act to achieve a specific result is the only intrinsic motivation of the individual. This person will perform a certain action in order to achieve specific result. If this happens in criminal law, that person in doing the action to achieve the intended result has direct intent. But always, in everyday practices and in the field of criminal law, this situation doesn’t happen. And many times, the result or outcomes of an act done by a person will appear that he doesn’t want them to happen. But manner of doing the act is in such a way that this result or outcomes inevitably are born form his action and the doer is well aware of the occurrence of such result. In fact, the notion of such an outcome or results that is not difficult for any normal person, in criminal law is covered by deliberate act and doer is treated in the same way as a person with direct intent and motivation, because the state of mind of such a person who has indirect intent (consequential) is qualitatively similar to a doer with direct intent (explicit, primary). And if occurrence of the result following the act is known to the doer based on normal state of affairs, no longer difference in quantity, namely determination or decision for result or being aware of its occurrence will not leads to transformation of his mental state. In this research, we have tried to introduce this state as an alternative of mere surrogate.

Keywords: intent, direct intent, indirect intent, consequential intent, awareness, will, probable  (eventuel) intent.

اهمیت و ضرورت پژوهش

ضرورت این تحقیق و پژوهش از آن روست که قصد تبعی با توجه به اینکه در ردیف قصد مستقیم قرار می‌گیرد وعمد قلمداد می‌گردد، بنابراین این عمد احتساب کردن آن باید با شناخت طبیعت و ماهیت صحیح آن صورت گیرد، یعنی اینکه ابتدا باید ارکان این گونه‌ی قصد را شناخت تا بتوان با تشخیص و تمییز آن از دیگر خطاها قلمرو عمد را مشخص کرد. بنابراین پذیرفتن آن بدون شناخت ماهیت و ارکان آن بسیار خطرناک است و باعث می‌شود که معنای عمد بیش از حد معمول گسترش یابد که این مسئله نمی‌تواند با احساسات ما از عدالت جور شود. در مقابل عدم پذیرش صورت قصد تبعی باعث می‌شود تا حقوق کیفری من غیر حق ملایم و محدود شود و معنای عمد و قصد با کیفیات نفسانی‌ای چون شوق، رغبت، تمایل و احیاناً انگیزه خلط شود. و همینطور این عدم پذیرش بعضاً این نتیجه را دارد تا عقیده‌ی عمومی و خرد جمعی مورد دست درازی واقع شود. توجه به این موارد است که تحقیق درباره‌ی قصد تبعی را به عنوان یک تحقیق مستقل ضروری و مهم می‌سازد.

 

سؤالات اصلی پژوهش

در این تحقیق سعی بر این است که به دو سؤال اصلی پاسخ داده شود؛ ۱٫  مبانی و ماهیت قصد تبعی چیست؟ ۲٫ آیا قصد تبعی امکان تسری یافتن به جرایمی غیر از جنایات را نیز دارد یا تنها برخی جرایم محل تحقق آن هستند؟

 

 فهرست قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا

 • فصل اول: مقدمه۲
 • قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
 • فصل دوم: تبیین مفهوم عمد و انواع آن
 • گفتار اول: مفهوم و جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم۹
 • مبحث اول: مفهوم قصد۹
 • الف) قصد در لغت۹
 • ب) قصد در اصطلاح حقوق کیفری۱۰
 • مبحث دوم: جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم ۱۱
 • الف : نظریه‌ی غایی فعل مجرمانه۱۱
 • ب) جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی غایی۱۱
 • ج) ارزیابی نظریه غایی۱۳
 • مبحث سوم موقعیت و جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی
 •  مفهوم طبیعی(سببیت) رفتار مجرمانه۱۴
 • الف) اساس نظریة۱۴
 • ب) ارزیابی این نظریه۱۵
 • گفتار دوم: دیرینه نظریه‌ی قصد مجرمانه۱۶
 • مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین۱۷
 • قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
 • قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
 • مبحث دوم:  دیرینه‌ی قصد تبعی  ۱۹
 • الف) قصد تبعی در آیین یهود۲۰
 1. قصد تبعی در احادیث یهود۲۰
 2. قصد تبعی در کتاب مقدس ( عهد قدیم )۲۲
 • ب) قصد تبعی در مسیحیت و اروپای غربی۲۲
 • مبحث اول: آگاهی(علم)۲۶
 • الف) آگاهی( علم ) از نظر روانشناسی۲۶
 • ب)  آگاهی( علم )از دیدگاه حقوقدانان۲۷
 • مبحث دوم: اراده۲۷
 • الف) معنای اراده از دیدگاه فیلسوفان۲۸
 • ب)اراده در آراء حقوقدانان۳۱
 • مبحث سوم: انگیزه۳۲
 •  الف) انگیزه در اصطلاح روانشناسان۳۲
 • ب) انگیزه در اصطلاح حقوقدانان۳۲
 • گفتار چهارم: انواع قصد مجرمانه۳۴
 • الف) قصد محدود(معین) و غیر محدود(غیر معین)۳۴
 • ب) قصد بسیط(ساده)و قصد با سبق تصمیم۳۵
 • ج) قصد متجاوز از عمد (ماورء‌العمد، شبه عمد)۳۵
 • د) قصد عام و قصد خاص۳۶
 • ه) قصد مستقیم۳۶
 • ی) قصد غیرمستقیم( تبعی، فرعی، ضمنی، تلویحی، جانبی، عارضی)۳۷
 • ۱٫تعاریف ارائه شده از قصد غیرمستقیم۳۷
 1. تعریف انتخابی۳۹
 • عنوان صفحه
 • قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
 • فصل سوم: مبانی قصد تبعی
 • گفتار اول: مبانی نظری قصد تبعی۴۲
 • مبحث اول: نظریه‌ی احتمال۴۳
 • الف) اساس نظریه۴۳
 • ب) انعکاس قانونی نظریه  ۵۱
 •  ج) انتقادات وارده بر نظریه احتمال۵۲
 • مبحث دوم: نظریه قبول یا رضایت۵۴
 • الف) اساس نظریه۵۸
 • ب) ارزیابی نظریه‌‍‌ی قبول۶۶
 • ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریه‌ی قبول۶۷
 1. در رویه‌ی دادگاههای آلمان۶۷
 • ۲٫در کشورهای عربی۶۹
 • ۲-۱) قانون کشورهای عربی۶۹
 • ۲-۲) در رویه‌ی قضایی کشورهای عربی۷۱
 • د)نظریه” تحمل تبعات”۷۴
 • ۳-۱) ایرادات نظریه‌ی ” تحمل تبعات”۷۵
 • مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست”۷۵
 • الف.نقد نظریه۷۶
 • ب. قصد غیر مستقیم در رویه‌ی قضایی انگلیس۷۷
 • ۱٫فرد متعارف  ۷۷
 1. احتمال بالا۷۸
 •  ۳٫نتیجه‌ی طبیعی۷۸
 • ۴٫قطعیت عملی۸۰
 • عنوان صفحه
 • قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
 1. خطر اساسی۸۱
 • گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی۸۳
 • مبحث اول: ادله فقهی۸۳
 • مبحث دوم: دلایل قانونی۸۵
 • الف) مستندات قانونی تا قبل از قانون مجازات جدید التصویب۸۵
 • ب) قاعده‌مند شدن قصد تبعی در قانون مجازات جدیدالتصویب۹۲
 • قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
 • فصل چهارم: ارکان و قلمرو قصد تبعی
 • گفتار اول: عناصر قصد مجرمانه و تحقق آنها در قصد تبعی ۹۶
 • مبحث اول: نظریه اراده۹۶
 • الف) اساس نظریه۹۷
 • ب) پاسخ به ایرادات وارده بر نظریه‌ی اراده۹۹
 • مبحث دوم: نظریه‌ی آگاهی۱۰۱
 • الف) مبنای نظریه۱۰۱
 • ب)انعکاس قانونی نظریه‌ی آگاهی۱۰۳
 • ۱- قانون مجازات جدید ایران۱۰۳
 • ۲- قانون جزای نمونه‌ی آمریکا۱۰۴
 • ۳- اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین المللی(۱۹۹۸)۱۰۵
 • مبحث سوم: انگیزه و قصد تبعی۱۰۶
 • گفتار دوم: ارکان قصد تبعی۱۰۷
 • مبحث اول:  فعل۱۰۷
 • الف) خصوصیات فعل۱۰۷
 • ۱- فعلی که نوعاً منتج به نتیجه‌ی مجرمانه می شود۱۰۸
 • عنوان صفحه
 • قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
 1. فعلی که اتفاقاً منتج به نتیجه می‌شود:۱۰۹
 • ۱-۲) تعاقب نتیجه بر فعل با توجه به وضعیت موضوع جرم۱۰۹
 • ۲-۲) تعاقب نتیجه با توجه به وضعیت خاص زمانی و مکانی۱۱۰
 • ۳-۲) تعاقب نتیجه با توجه به حالت مرتکب۱۱۰
 • ب) عدم قصد ابتدائی نتیجه۱۱۱
 • مبحث دوم: ضرورت وجود آگاهی۱۱۱
 • الف) آگاهی از خطر فعل۱۱۲
 • ب) پیش‌بینی  رابطه‌ی سببیت۱۱۲
 • ج) پیش بینی نتیجه۱۱۳
 • د) آگاهی از صفات موضوع جرم۱۱۳
 • ه) آگاهی از وضعیت خاص زمانی و مکانی۱۱۴
 1. آگاهی از زمان ارتکاب فعل۱۱۴
 2. آگاهی از مکان ارتکاب فعل۱۱۵
 • مبحث سوم: التفات نسبت به آگاهی۱۱۵
 • گفتار سوم: قلمرو قصد تبعی ۱۱۶
 • مبحث اول:قصد غیر مستقیم در جرایم بر حسب لزوم یا عدم لزوم نتیجه۱۱۶
 • الف) قصد تبعي در جرايم مقيد ۱۱۶
 • ب) قصد تبعي در جرايم مطلق۱۱۷
 • مبحث دوم: قصد غیر مستقیم در جرایم امتناعی( ترک فعل )۱۱۹
 • مبحث سوم:  قصد تبعي در شروع به جرم۱۱۹
 • مبحث چهارم: قصد تبعی و صورمداخله درجرم (شركت ،معاونت)۱۲۲
 • الف) قصد تبعی  و تحقق آن در شركت در جرم:۱۲۲
 •  ب) قصد تبعی و ظهور آن در معاونت۱۲۳
 • قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
 • قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
 • مبحث پنجم: تمييز  قصد تبعی (غيرمستقيم) از قصد مستقیم و شبه عمد
 •  (قصد ماوراء العمد،قصد متجاوز يا متعدي) ۱۲۴
 • الف) تمایز قصد تبعی از قصد مستقیم۱۲۴
 • ب) تمایز قصد تبعی از شبه عمد۱۲۵
 • گفتار چهارم: اثبات قصد۱۲۹
 • مبحث اول: اثبات قصد مستقیم۱۳۰
 • مبحث دوم: اثبات قصد تبعی۱۳۲
 • الف) قصد تبعی شکلی ۱۳۲
 • ب) قصد تبعی ماهوی ۱۳۴
 • ۱٫قصد تبعی مطلق:۱۳۵
 • ۲٫قصد تبعی نسبی۱۳۵
 • ج) قصد تبعی( غیر مستقیم) در رویای‌رویی با قاعده‌ی درء۱۳۶
 • قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
 • نتیجه گیری۱۳۷
 • قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
 • فهرست منابع و مآخذ
 • الف)منابع فارسی۱۳۹
 • منابع عربی۱۴۱
 • ج) منابع انگلیسی ۱۴۴

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق  تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0