قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع

در قانون مدنی ایران برای اعتبار و تاثیر گذار بودن معاملات یکسری شرایط در ماده ۱۹۰ احصاء شده است این شرایط عبارتند از :

قصدورضا؛

۲- اهلیت طرفین؛

۳- موضوع معامله که بایدمعین باشد؛

۴- مشروعیت جهت معامله.

که در صورت فقدان هریک از این شرایط عقد نمی تواند تاثیر مطلوب خود را داشته باشد. معاملات یکی از اعمال حقوقی بسیار مهم هستند که قانونگذار شرایط صحت آن را تعیین کرده است حال ایقاعات نیز مانند معاملات از جمله ی اعمال حقوقی هستند که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت و تاثیر زیادی می باشد که در ابواب مختلف این تاثیر را می توان مشاهده کرد در باب حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، حال در قانون مدنی برای صحت و اعتبار ایقاع شرایطی ذکر نشده است و این امر باعث تشتت آراء می گرددو با توجه به اهمیت این موضوع شایسته است که این شرایط تعیین شود.

 

اهداف تحقیق :

هدف از این کوشش این است که این تحقیق ، یک طرح و پیشنهاد برای قوه مقننه باشد تا با استفاده از این تحقیق بتواند به صورت بهتری شرایط صحت ایقاع را تعیین نماید .

فهرست قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع

 • مقدمه . ۱
 • فصل اول : کلیات .. ۵
 • مبحث اول : مفهوم و ماهیت ایقاع. ۶
 • گفتار اول : تعریف قانون مدنی از ایقاع  ۸
 • گفتار دوم : تمییز ایقاع از عقد ۹
 • بند الف-استقلال و وابستگی انشاء  ۱۰
 • بند ب- کفایت یک انشاء یا ضرورت تراضی در ایجاد اثر حقوقی..۱۲
 • بند ج- مبانی ایجاد اختلاف در تمییز ایقاع. ۱۳
 • بند ج ۱ : ایقاع قابل رد  ۱۳
 • بند ج ۲ : عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ۱۳
 • بند ج۳ : بر هم خوردن شرایط متعارف عقد. ۱۵
 • بند ج ۴ : اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ۱۷
 • مبحث دوم : مبانی اعتبار ایقاع  ۱۹
 • گفتار اول : اصل حاکمیت اراده.. ۲۰
 • گفتار دوم : نفوذ قانون۲۱
 • بند الف-اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی.۲۱
 • بند ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده..۲۲
 • مبحث سوم : اقسام ایقاع..۲۳
 • گفتار اول : اقسام ایقاع از لحاظ لزوم و جواز و اصل لزوم در ایقاع۲۴
 • بند الف – ضابطه تمییز ایقاع لازم و جایز ..۲۹
 • بند ب- امکان وجود ایقاع خیاری..۳۰
 • گفتار دوم : انواع ایقاع از جهت کیفیت انشاء.۳۷
 • بند الف-تحلیل صحت ایقاع معلق..۳۹
 • بند ب- مواردی که ایقاع معلق باطل است..۴۰
 • گفتار سوم : انواع ایقاع از لحاظ مطلق یا مشروط بودن.. ۴۲
 • گفتار چهارم : انواع ایقاع از لحاظ الگوی ماهیتی . ۴۵
 • بند الف-اصل آزادی اراده در ایقاع .. ۴۶
 • بند ب- نتیجه اصل آزادی اراده در ایقاع  ۴۷
 • گفتار پنجم : ایقاع از جهت اثر ذاتی  ۴۸
 • فصل دوم : شرایط صحت ایقاع بر مبنای ماده ۱۹۰ از قانون مدنی  ۵۱
 • مبحث اول : قصد و رضادر ایقاع .. ۵۲
 • گفتار اول : مفهوم قصد و رضا و اعتبارش درایقاع . ۵۳
 • گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد و رضا .. ۵۵
 • بند الف-وجود اراده .. ۵۵
 • بند ب- اعلام اراده  ۵۵
 • بند ب ۱ : اعلام صریح یا ضمنی .. ۵۸
 • بند ب ۲ : عدم لزوم تشریفات  ۵۹
 • بند ب ۳: سکوت و بیان اراده . ۶۰
 • گفتار سوم : موانع تأثیر اراده ( قصد و رضا ) .. ۶۲
 • بند الف : اشتباه  ۶۲
 • بند الف ۱ : مفهوم اشتباه .. ۶۳
 • بند الف ۲ : اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود  ۶۳
 • بند الف۲/۱ : اشتباه در خود موضوع ایقاع . ۶۴
 • بند الف ۲/۲ : اشتباه در شخص طرف ایقاع .. ۶۵
 • بند الف ۲/۳ : اشتباه در شخصیت طرف ایقاع .. ۶۶
 • بند الف ۳ : اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است  ۶۷
 • بند ب: اجبار و اکراه . ۶۸
 • بند ب ۱ : پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم  ۶۸
 • بند ب ۲ : بررسی اجمالی شرایط اکراه  ۷۱
 • بند ب ۳ : تأثیر اجبار در ایقاع  ۷۲
 • بند ب ۴ : تأثیر اکراه در ایقاع  ۷۳
 • مبحث دوم : اهلیت در ایقاع  ۷۵
 • گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن  ۷۵
 • بند الف: اهلیت تمتع . ۷۶
 • بند ب: اهلیت استیفاء  ۷۶
 • گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع. ۷۸
 • بند الف: بلوغ و اعتبار آن در ایقاع .. ۷۹
 • بند الف ۱ : مفهوم بلوغ.. ۷۹
 • بند الف ۲ : اوصاف و مبانی حجر صغیر. ۸۱
 • بند الف ۳ : مراحل صغر و تاثیر آن در ایقاع. ۸۲
 • بند الف بند ۳/۱ : صغیر غیرممیر. ۸۲
 • بند الف۳/۲ : صغیر ممیز. ۸۲
 • قلمرو اعتبار
 • قلمرو اعتبار
 • قلمرو اعتبار
 • بند ب : عقل و اعتبار آن در ایقاع . ۸۳
 • بند ب ۱ : تعریف جنون و مراحل آن ۸۴
 • بند ب ۲ : جنون دائم و جنون ادواری.. ۸۵
 • بند ج : رشد و اعتبار آندر ایقاع . ۸۶
 • بند ج ۱ : مفهوم رشد.. ۸۶
 • بند ج ۲ : سن رشد در حقوق کنونی .. ۸۷
 • مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع  ۹۰
 • گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع .. ۹۲
 • گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع . ۹۳
 • بند الف- مواردی که علم تفصیلی نیاز است. ۹۵
 • بند ب- مواردی که علم اجمالی کافی است. ۹۶
 • گفتار سوم : قدرت بر تسلیم  ۹۷
 • بند الف – مبنای حقوقی شرط. ۹۷
 • بند ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم .. ۹۸
 • بند ج – غیر مقدور بودن موقت ..۹۸
 • گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع ۹۹
 • گفتار پنجم : قابل تملک بودن . ۹۹
 • قلمرو اعتبار
 • قلمرو اعتبار
 • مبحث چهارم : مشروعیت جهت در ایقاع .. ۱۰۱
 • گفتار اول : مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت ۱۰۱
 • گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع  ۱۰۲
 • گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع.. ۱۰۸
 • بند الف: وجود واقعی انگیزه نامشروع ۱۰۸
 • بند ب: بی واسطه بودن انگیزه نامشروع. ۱۰۸
 • بند ج : محرز بودن جهت نامشروع  ۱۰۹
 • بند د: همزمان بودن جهت نامشروع با قصد انشاء. ۱۰۹
 • بند هـ – لزوم اجتماع شرایط مذکور با هم  ۱۱۰
 • فصل سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی در ایقاع  ۱۱۱
 • مبحث اول : فقدان قصد و رضا ۱۱۲
 • گفتار اول : ضمانت اجرای فقدان قصد. ۱۱۳
 • بند الف: اجبار . ۱۱۳
 • بند ب: اشتباهی که باعث فقدان قصد می شود  ۱۱۴
 • بند ج: ایقاع صوری .. ۱۱۴
 • گفتار دوم : ضمانت اجرای فقدان رضا. ۱۱۵
 • بند الف : ایقاع فضولی  ۱۱۵
 • قلمرو اعتبار
 • قلمرو اعتبار
 • بند ب: ایقاع اکراهی . ۱۱۷
 • مبحث دوم : وضعیت حقوقی ایقاعات اشخاص فاقد اهلیت ۱۱۸
 • گفتار اول :ایقاعات اشخاص فاقد قدرت تمییز. ۱۱۹
 • بند الف: ایقاعات مجنون.. ۱۱۹
 • بند ب: ایقاعات صغیر غیرممیز.. ۱۲۰
 • گفتار دوم : ایقاعات اشخاص دارای قدرت تمییز و بالغ فاقد رشد.. ۱۲۰
 • بند الف: ایقاعات صغیر ممیز. ۱۲۱
 • بند ب: ایقاعات سفیه .. ۱۲۴
 • بند ج : ایقاعات افراد بالغ فاقد رشد.. ۱۲۵
 • مبحث سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط معین نبودن موضوع. ۱۲۶
 • گفتار اول : موجود نبودن موضوع ایقاع ۱۲۷
 • گفتار دوم : معلوم و معین نبودن موضوع ایقاع.. ۱۲۸
 • گفتار سوم : ضمانت اجرای فقدان قدرت بر تسلیم. ۱۳۰
 • گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع . ۱۳۱
 • گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال .۱۳۱
 • مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع.. ۱۳۲
 • مبحث پنجم : وضعیت حقوقی ایقاع با انگیزه فرار از دین ۱۳۳
 • قلمرو اعتبار
 • قلمرو اعتبار
 • نتیجه گیری. ۱۳۶
 • پیشنهاد. ۱۴۰
 • منابع . ۱۴۱

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0