بررسي اثر كود بيولوژيك نيتروكسين و كود شيميايي اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو رقم سراسري در منطقه بهبهان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”بررسي اثر كود بيولوژيك نيتروكسين و كود شيميايي اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو رقم سراسري در منطقه بهبهان ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسي اثر كود بيولوژيك نيتروكسين و كود شيميايي اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو رقم سراسري در منطقه بهبهان:

به‌منظور بررسي اثر سطوح مختلف نيتروكسين و اوره بر عملكرد و اجزاء عملكرد جو رقم سراسري، آزمايشي به‌صورت  فاكتوريل در قالب طرح بلوك‌هاي كاملاً تصادفي در ۴ تكرار انجام شد. كود نيتروكسين در دو سطح شامل ۰ (شاهد) و ۳ لیتر در هکتار و اوره در سه سطح شامل ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ كيلوگرم در هکتار منظورگرديد. با توجه بـه نتايج آزمون خاك، نصف کود ازته در زمان کاشت به زمين داده شد. کود فسفره و پتاسه مورد نياز نیز قبل از كاشت در سطح كرت‌ها پخش گردید. عمليات داشت براي همه كرت‌ها به‌صورت يكسان انجام شد. پس از رسيدن محصول، وزن تر اندام هوايي، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله و وزن خشك اندام هوايي اندازه‌گيري و سپس عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت محاسبه و با استفاده از نرم‌افزار SAS تجزيه واريانس انجام گرفت.

نتايج حاصله نشان دادكه اثر نيتروكسين بر کليه صفات معني­دار گردید. اثر کود شيميايي اوره نیز بر کلیه صفات به‌جز وزن تر اندام هوايي معنی‌دار گردید. اثر متقابل کودهای بیولوژیک نیتروکسین و اوره نيز در کليه صفات مورد مطالعه به­جز ميانگين وزن هزار دانه معني­دار بود. حداكثر عملكرد دانه در تيمار ۱U2N (3 ليتر در هکتار کود نيتروكسين و ۵۰ کيلوگرم در هکتار کود اوره) معادل ۹/۱۹۷ گرم در متر مربع و کمترين مقدار عملكرد دانه در تيمار ۳U0N به مقدار ۵/۲۷۹ گرم در متر مربع حاصل شد. ضمناً در اكثر صفات مورد مطالعه تيمار ۱U2N حداكثر مقدار را نشان داد.

 

مقدمه

افزایش جمعیت جهان با نرخ ۷/۱ درصد نشان داده که سالانه بیش از ۹۰ میلیون نفر به مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی افزوده می‌شود. لذا، تولید غذا می‌بایست افزایش یابد تا از کمبودهای غذایی جلوگیری گردد. تاكنون، بازدهی محصولات کشاورزی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و این افزایش مدیون عواملي از جمله روش‌های مناسب مدیریتي، نظام‌های تولیدی، فنون جدید مبارزه با آفات و بیماری‌ها و استفاده بهینه از آب بوده است.

با روندي كه افزايش جمعيت در جهان دارد براي تأمين مواد غذايي در سال‌هاي آينده بايستي ميزان توليدات كشاورزي و مواد غذايي بسيار افزايش يابد تا بتواند نيازهاي غذائي جامعه بشري را مرتفع سازد. جو يكي از محصولات عمده مورد كاشت در مناطق گرمسیری مي‌باشد که در تأمین علوفه و دانه بسیار حائز اهمیت می‌باشد كه سالانه جهت توليد اين محصول ناچار به استفاده از كودهاي شيميايي مي‌باشيم كه اين كودها علاوه بر آلودگي محيط زيست باعث افزايش هزينه توليد خواهند شد. يكي از مهم‌ترين مواردي كه امروزه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار گشته و تحقيقات زيادي نيز بر روي آن انجام مي‌گيرد، استفاده از برخي ريز موجودات مفيد خاكزي است كه همزيستي آنها با گياهان، تأمين كنندة عناصر غذايي و رشد بهتر آنها مي‌باشد كه اصطلاحاً به آنها«كود زيستي»گفته مي‌شود (صالح‌راستين، ۱۳۸۰).

اگرچه استفاده از كودهاي زيستي از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته ولی در سال‌های اخیر توجه بیشتری به این سیستم معطوف شده است. در این سیستم گیاهان می‌توانند از عوامل تولید از جمله آب، مواد غذایی، نور و غیره به نحو مطلوبی استفاده نموده و در افزایش تولید مؤثر باشند و همچنين اين كودها باعث جلوگيري از آلودگي‌هاي زسيت محيطي مي‌شوند. با توجه بـه اينكـه سالانه مواد غذايي زيادي از زمين خارج مي‌گردد و جهت تغذيه گياهان ناچار به استفاده از كودهـاي شيميايي مي‌باشيم كه اين امر با اهداف كشاورزي پايدار سازگار نيست (باي‌بوردي و همكاران، ۱۳۸۰).

امروزه در اكثر نقاط دنيا از جمله كشور ما، مصرف افراطي مواد شيميايي براي دستيابي به عملكرد بالا در محصولات زراعي و جبران كمبود منابع تغذیه‌ای باعث افزايش هزينه‌هاي توليد همراه با تخريب منابع خاكي، آبي و زيستي شده است (آلكساندر، ۲۰۰۶). آلودگي آب‌هاي سطحي و زير زميني، فشردگي و كاهش باروري و همچنين خصوصيات فيزيكي مثبت خاك‌ها، كاهش كيفيت محصولات كشاورزي به‌ويژه محصولات باغي، جدي بودن تخريب محيط زيست در اثر استفاده نامتعادل از نهاده‌هاي كشاورزي بخصوص كود شيميايي و نيز كاربرد روش‌هاي غلط، همگي باعث شدند تا در بيانية جهاني غذا از حاصلخيزي خاك به عنوان كليد تحقق امنيت جهاني غذا نام برده شود (فتحي، ۱۳۸۲).

 

هدف از اجراي آزمايش

۱- تأثير كود بيولوژيك نيتروكسين بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد جو. ۲- بررسي امكان تلفيق كود شيميايي اوره با نيتروكسين و كاهش مصرف كود شيميايي اوره. ۳- رسيدن به پايداري در كشاورزي از طريق كاهش مصرف كود شيميايي و خسارت‌هاي زيست محيطي.

 

فرضيات آزمايش

۱- كود بيولوژيك نيتروكسين موجب توليد عملكرد مطلوب در گياه جو خواهد شد. ۲- كاهش مصرف كود اوره در نتيجه مصرف كود نيتروكسين باعث دستيابي به عملكرد بهينه خواهد شد.

 

 نتیجه‌گیری

بررسی نتايج حاصل از این آزمایش نشان داد كه اثر کود نيتروكسين بر کليه صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع ساقه، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، وزن تر اندام هوايي، عملكرد بيولوژيكي و شاخص برداشت در سطح احتمال ۱ درصد و بر صفت شاخص برداشت در سطح ۵ درصد معني­دار بود. اثر کود شيميايي اوره نیز بر كليه صفات به‌جز وزن تر اندام هوايي تأثير معني‌دار نشان داد. اين كود بر عملكرد بيولوژيكي در سطح احتمال ۵ درصد  و بر ساير صفات در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار گرديد.

همچنین اثر متقابل کود بیولوژیکی نيتروكسين و کود اوره نيز بر کليه صفات مورد مطالعه معني­دار بود.  ضمناً اثر متقابل اين دو كود بر عملكرد بيولوژيكي در سطح احتمال ۵ درصد و بر ساير صفات در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار بود.

اکثر صفات مورد مطالعه با افزايش نيتروكسين از سطح ۰ (شاهد) به سطح ۲N (مصرف ۳ ليتر در هکتار کود نيتروكسين) به­طور معني‌داري افزايش داشتند به­طوريکه ميانگين­­ها در تمامي سطوح نيتروكسين مصرفي با شاهد تفاوت معني­داري را نشان دادند. مقايسه ميانگين اثر کود شيميايي اوره بر روي صفات مورد مطالعه نيز نشان داد افزايش سطح اوره تا سطح ۱۰۰ كيلوگرم در هکتار روي اکثر صفات مورد مطالعه روند افزايشي نشان داد. از نظر ارتفاع ساقه بيشترين مقدار ارتفاع ساقه در سطح مصرف ۱۵۰ كيلوگرم در هكتار به‌دست آمد كه اين امر باعث افزايش بيش از حد ارتفاع و عمل ورس گرديد ولي برعكس در اين تيمار عملكرد دانه كاهش يافت. بررسی نتايج حاصل از اثر متقابل کود بيولوژيكي نيتروكسين و كود شيميايي اوره نيز نشان داد که در اکثر صفات مورد مطالعه تيمار ۱U2N  ( ۳ ليتر در هكتار نيتروكسين و ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره) بيشترين مقدار را نشان داد و این تیمار باعث توليد بيشترين مقدار میانگین صفات اندازه‌گیری شده گردید. در تيمار ۱U2N به‌دليل حضور باكتري‌هاي تثبيت كننده نيتروژن، ميزان مصرف كود اوره كاهش يافته و در اين تيمار بيشترين عملكردها حاصل شد.

بر اين اساس، نتايج کلی حاصل از اين آزمايش عبارتند از:

۱ – مناسب ترين سطح كودي از نظر صفات مورد مطالعه، تیمار ۱U2N بود.

۲ – با توجه به نياز گياه جو به كود نيتروژن، در سطوح بالاي مصرف اوره عمل خوابيدگي رخ داد و اين امر باعث كاهش عملكرد دانه گرديد. ولي ميزان مصرف اين كود در مقياس ۵۰ كيلوگرم در هكتار در كنار كود بيولوژيك نيتروكسين باعث افزايش عملكرد دانه گرديد و مي‌توان گفت كود بيولوژيك نيتروكسين باعث توليد نيتروژن مورد نياز گياه از طريق انفعالات حاصل از باكتري‌ها مي‌شود و مصرف ۵۰ كيلوگرم در هكتار كود اوره به‌عنوان كود پايه بود.

۳- با توجه به كاهش مصرف كود اوره در اين آزمايش و افزايش عملكرد مي‌توان گفت استفاده از كودهاي بيولوژيك ضمن افزايش توليد باعث كاهش هزينه حاصل از مصرف كودهاي شيميايي و همچنين حفظ محيط زيست مي‌شوند.

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0