طراحي، ساخت و ارزيابي ماشین كشت مخلوط : پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزي

طراحي، ساخت و ارزيابي ماشین كشت مخلوط : پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزي

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  طراحي، ساخت و ارزيابي ماشین كشت مخلوط” با گرایش  مکانیک ماشینهاي کشاورزي و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده تحقیق طراحي، ساخت و ارزيابي ماشین كشت مخلوط :

در پژوهش حاضردر راستای رفع مشکلات استفاده از ماشین­های کشاورزی در انجام عملیات کاشت دو نوع بذر به صورت همزمان، کارنده­ای طراحی و ساختهشد تا بتواند با بکارگیری از اصول صحیح در فرایند کشت مخلوط، به طور مستقیم دو نوع بذر با شکل و اندازه مختلف را با نسبت دقیق و الگوهای کاشت مختلف بکارد. جهت ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کشت مخلوط در پنج سطح مختلف فاصله بین بذرهای (۵۵، ۸۵، ۱۱۰، ۱۳۰ و ۱۶۰ میلی­متری) برای واحد کارنده ذرت و پنج سطح مختلف فاصله بین بذرهای (۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۵ و ۲۱۵ میلی­متری) برای واحد کارنده لوبیا و با سرعت ثابت ۴ کیلومتر بر ساعت، آزمایش­ها در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفتند.

به منظور ارزیابی مزرعه­ای واحد­های کارنده ذرت و لوبیا در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای یاد شده و سه سطح عمق کاشت (۲۰، ۴۰ و۶۰ میلی­متری) و با سرعت ثابت ۴ کیلومتر بر ساعت از طرح کرت­های خرد شده در سه تکرار استفاده شد. نتایج ارزیابی آزمایشگاه واحد­های کارنده ذرت و لوبیا نشان داد که افزایش فاصله بین بذرها روی خطوط کشت باعث کاهش شاخص­های چندتایی، نکاشت، دقت و افزایش شاخص کیفیت تغذیه می­شود. بیشترین عملکرد واحد کارنده ذرت در ارزیابی آزمایشگاهی مربوط فاصله ۱۶۰ میلی­متری بین بذرها بود و همین طور بیشترین عملکرد واحد کارنده لوبیا در فاصله ۲۱۵ میلی­متری بین بذرها وجود داشت.

نتایج بدست آمده از ارزیابی مزرعه­ای نشان داد که در فاصله ۵۵ میلی­متری بین بذرها و در عمق کاشت ۲۰ میلی­متری، برای واحد کارنده ذرت مقدار شاخص­های چندتایی، نکاشت، دقت افزایش و شاخص کیفیت تغذیهکاهش داشته است. در واحد کارنده لوبیا نیز در فاصله ۱۰۰ میلی­متری بین بذرها و در عمق کاشت ۲۰ میلی­متری عملکرد کارنده کاهش پیدا کرده است. بیشترین مقدار شاخص­های بنیۀ گیاهی­۱­و­۲ در واحد کارنده ذرت در فاصله ۱۶۰ میلی­متری بین بذرها و در عمق کاشت ۶۰ میلی­متری وجود داشت و همچنین در واحد کارنده لوبیا نیز بیشترین مقدار این شاخص­ها در فاصله ۲۱۵ میلی­متری بین بذرها و در عمق کاشت ۶۰ میلی­متری بود. شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت و لوبیا روی خطوط کشت دارای اختلاف معنی­داری نبود.

 

ضرورت و اهمیت مطالعه:

کشاورزي فرايندي است که در آن مجموعه اي از نهاده ها همچون نور، دی اکسیدکربن، آب و عناصر غذایی وارد سيستم شده تا خروجي آن به عنوان غذا مورد استفاده قرار گيرد. منابع بروني بوم نظام شامل تمام نهاده هايي است که به عنوان انرژيهاي يارانه اي وارد سيستم ميشوند. اکثر منابع موجود به گونهاي در طبيعت محدود هستند و از طرفي تفکر پايداري در کشاورزي اجازه استفاده از اين منابع به هر ميزان و هر طريقي را نميدهد. لذا اين منابع بايد به گونهاي مصرف شوند که نه تنها نيازهای غذایي امروزة بشر تأمين شود، بلکه براي آيندگان نيز قابل دسترسي و استفاده باشد. لازمه اين مهم، لزوم تجديد نظر در ارتباط با مصرف منابع ميباشد (کوچکی ۱۳۸۸).

يکي از بهترين راهکارها در راستاي اهداف توسعه پايدار کشاورزي با هدف مصرف درست و معقولانه منابع، کشت مخلوط دو یا چند گیاه ميباشد (Tsubo et. Al. 2001). کشت مخلوط به کشت دو یا تعداد بیشتری محصولات زراعی با یکدیگر در یک قطعه زمین و در یک زمان گفته میشود (Tsubo and Walker,2002 ؛ Xin and Tong, 1986) که در واقع، نظامی با ویژگیهایی همچون تنوع زیاد گونه ها، چرخه تقریباً بسته عناصر غذایی، شیوع کمتر آفات، کنترل بهتر فرسایش خاك، عملکرد کم ولی با ثبات و استفاده کارآمدتر و بهتر از منابع میباشد (Vandermeer, 1989) و يكي از روشهای مديريت صحیح تولید محصولات زراعي كه منجر به بهبود كارايي مصرف منابع میشود، به شمار میآید (Black and Ong, 2000). از مزیت های نسبی دیگر آن میتوان به ثبات بیشتر عملکرد (Jensen, 1996)، کارایی بالاتر استفاده از زمین و نیروی کارگر (Ofori and Stern, 1987)، افزایش توانایی رقابتی در کنترل علفهای هرز (Hauggaard-Nielsen et al., 2001)، بهبود وضعیت حاصلخیزی خاک به دلیل افزایش تثبيت نیتروژن حاصل از جزء بقولات (Jensen, 1996) و غیره اشاره کرد. و در واقع به دلیل اینچنین مزیتهایی است که این نوع کشت در کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در تولید غذا و معیشت مردم ایفا میکند و اغلب به طور سنتی در مزارع کوچک توسط کشاورزان مدیریت میشود (Tsubo and Walker, 2002). میتوان گفت معمولترین دلیل پذیرش کشت مخلوط برتری عملکرد توسط تسخیر بیشتر منابع توسط گیاهان نسبت به کشت خالص میباشد، به ویژه هنگامی که غلات و بقولات باهم کشت شوند (۲۰۰۵ Poggio,). در مناطقی که زمین، آب و سرمایه جزء منابع محدود کننده کشاورزی هستند و در مناطقی که کارگر فراوان است، بکارگیری این روش کشت اقتصادی میباشد (کوچکی، ۱۳۷۷) و معمولاً در شرایط خاکهایی با حاصلخیزی پایین و شرایط کم نهاده در مناطق گرمسیری اجراء میشود (Thobatsi, 2009).ایران کشوري با آب و هواي خشک و نیمه خشک و شدت تشعشع بالا میباشد

. در این شرایط کشت مخلوط میتواند به عنوان یک راهکار به منظور حداکثر استفاده از تشعشع بالاي خورشیدي و منابع محدود آب به کار رود (Tsubo et al., 2001). نور جزء مهمترین منابع مصرفی در رشد و نمو گیاهان میباشد. نور رسیده به بالای کانوپی توسط برگها و دیگر اندامهای سبز گیاهان جذب شده و سپس در فرایند فتوسنتز به کار رفته و منجر به تولید مواد فتوسنتزی و در نهایت تجمع ماده خشک میشود. تجزیه و تحلیل این فرایند در شرایط محیطی مختلف برای ارزیابی میزان رشد و تولید گیاهان زراعی بسیار مهم میباشد (Tsubo et al., 2001). کشت مخلوط یکی از راهکارهای زراعی برای افزایش جذب و مصرف نور، که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری یک فرصت مناسب برای افزایش مصرف آن در تولید بهتر محصولات زراعی است، میباشد (Awal et al., 2006) و در واقع منجر به بهبود تولید محصولات زراعی و افزایش عملکرد اقتصادی میشود (Gao et al., 2009).
از طرفی کاشت گیاهان زراعی مختلف در دوره هایی که با یکدیگر همپوشانی دارند، میتواند راندمان مصرف آب در مناطق نیمه خشک را به طور قابل ملاحظهایی افزایش دهد. ترکیبی از افزایش دریافت نور، آب و عناصر غذایی و بهره گیری بهتر از آنها موجب میشود، عملکرد، در انواع کشت مخلوط که به خوبی طراحی شدهاند در مقایسه با کشت خالص ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد. بهبود پایداری عملکرد عمدتاً ناشی از کاهش خطر خشکی و آسیب کمتر آفات و بیماریها میباشد. در این رابطه، در بعضی نقاط کشاورزان، مخلوطی از واریته های زودرس و دیررس گیاهان را برای مقابله با خطر قطع احتمالی بارندگی و یا بهرهگیری از بارندگیهای بعدی به منظور کاهش اثرات خشکی به کار میگیرند. همچنین تصور بر آن است که یک گیاه زراعی میتواند به عنوان مانعی در برابر پراکنش آفات در مقابل گیاه زراعی حساس عمل کند یا با ترشحات ریشه بر عوامل بیماری زای خاکزی اثر بگذارد. گاهی نیز یکی از اجزای کشت مخلوط به عنوان تله عمل کرده و جزء یا اجزای دیگر را محافظت مینماید (کوچکی، ۱۳۷۷).
کشت مخلوط یا همان فرآیند کشت توام دو یا چند گیاه زراعی فواید زیادي مانند افزایش کارایی انرژي و کاهش مشکلات آفات و علفهاي هرز را به اثبات رسانده است (Koocheki et al., 2005). نحوه عمل گياه زراعي در رقابت با علف هرز به صورت ايجاد محيطي ميباشد كه زمينه كاهش زيست توده علف هرز را فراهم ساخته و گياه زراعي ثانوي را بيشتر لگومها جايگزين ميسازد كه در مقابل علفهاي هرز توانايي رقابتي ضعيفي دارند، اما كشت مخلوط آنها با غلات اغلب تراكم و زيست توده علفهاي هرز را در مقايسه با كشت خالص كاهش ميدهد (Vandermeer, 1989). لذا كشت مخلوط ميتواند به طور قابل توجهي از ميزان كاربرد علف كشها بكاهد و اين امر علاوه بر ارزش اقتصادي از اهميت زيست محيطي بسزايي برخوردار است (Najafi, 2004).
در بین سیستمهای کشت مخلوط، ترکیب گیاهان غلات و بقولات از جمله معمولترین و قدیمی ترین این سیستم ها در نقاط مختلف دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه میباشد (Ofori and Stern, 1987). از ذرت و لوبيا میتوان به عنوان ترکیبی مناسبی نام برد چرا که از جمله گياهاني هستند كه سطح زير كشت بالايي در كشور داشته و در اكثر مناطق به صورت تك كشتي تولید میشوند. تحقیقات نشان میدهد که کشت مخلوط دو گیاه فوق که از دو خانواده بقولات و غلات هستند، باعث افزایش تولید، حداکثر کارایی استفاده از منابع، افزایش بهرهوری سیستم کشت شده، ثبات عملکرد را بهبود بخشیده و منجر به افزایش کارایی مصرف منابع شده و در نتیجه کاهش مصرف نهاده های خارجی در سیستمهای تولید محصولات زراعی را به همراه خواهد داشت (Chen et al.,2004; Keating and Carberry, 1993). همچنین یکی از عوامل مؤثر بر میزان تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توسط گیاهان خانوادة بقولات، میزان فراهمی نیتروژن در خاک است که هرچه میزان نیتروژن در خاک بیشتر باشد، میزان تثبیت بیولوژیکی نیتروژن کمتر خواهد شد. مشاهده شده است که در سیستمهای کشت مخلوط ذرت و لوبیا، مصرف نیتروژن توسط ذرت به علت تهی شدن نیتروژن خاک، منجر به تحریک فعالیت باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن شده و در نتیجه میزان تثبیت نیتروژن توسط لوبیا در سیستمهای کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص افزایش مییابد (Gao et al., 2009).
تقریباً اکثر نتایج منتشر شده در زمینه کشت مخلوط که با برتری عملکرد همراه شده است، مخلوط گیاهان خانوادة بقولات با غیربقولات بوده است (Morris and Garrity, 1993). این افزایش عملکرد به راحتی و بدون استفاده از نهادههای پر هزینه بدست میآید (مظاهری ۱۳۷۳). اگر اجزاي تشکیل دهنده کشت مخلوط در نحوه استفاده از منابع محیطی متفاوت عمل کنند از این منابع به طور مؤثرتري استفاده خواهد شد و در نتیجه در چنین حالتی عملکرد افزایش مییابد (۱۹۷۹ Willey,). در این راستا میتوان گفت کشت مخلوط گیاهانی که در کنار هم سازگاري بیشتري نشان میدهند، تقریباً همیشه عملکرد کل را در هکتار افزایش میدهد که این امر ناشی از کاهش رقابت بین آنها، به علت سازگاري بیشتر با هم است (کامکار و مهدوی دامغانی ۱۳۸۷).

 

با توجه به تحقیقات انجام شده که مواردی از آنها ذکر شد، میتوان مزایای کشت مخلوط را در بندهای زیر خلاصه کرد:
۱- حداکثر استفاده از منابع
۲- حفاظت از محیط زیست
۳- افزایش میزان تولید در واحد سطح
۴- باقی ماندن بقایای گیاهی بیشتر در خاک
۵- حفاظت خاک از طریق پوشش کامل سطح خاک
۶- کاهش آفات و امراض گیاهی و کنترل علفهای هرز
۷- استفاده مؤثر و بهینه از آب موجود در خاک و آب آبیاری
۸- به دست آوردن حداکثر سود با توجه به زمان و امکانات مزرعه
۹- حاصلخیزی خاک از طریق بهرهگیری از عناصر مختلف خاک
۱۰- کاهش خطرات احتمالی ناشی از تک کشتی و یا خسارات غیرمترقبه زراعی
۱۱- حفاظت فیزیکی یک گیاه از گیاه دیگر به وسیله قیم قراردادن گیاه برای گیاهان رونده
۱۲- حفاظت از باد و سرما به وسیله گیاهان پا بلند و به عنوان بادشکن در مقابل گیاهان پا کوتاه

 

کشت مخلوط نیز مانند سایر روشها، علاوه بر محاسنی که ذکر شد، معایبی نیز دارد که به مواردی ازآنها در زیر اشاره شده است:

۱- مدیریت مزرعه
۲- رقابت بین گونه‌ای: در بعضی موارد اگر گیاهان مورد استفاده در کشت مخلوط بر اساس اصول صحیحی انتخاب نشوند، رقابت بین گونهای باعث کاهش عملکرد میگردد. بدیهی است که گیاهان ترکیب شونده را نمیتوان به طور تصادفی انتخاب نمود و چنانچه روش مخلوط به درستی انجام گردد، میزان رقابت کاهش یافته و در نتیجه میزان عملکرد افزایش مییابد. به عنوان مثال چنانچه دو یا چند گیاه از نظر مرفولوژی و فیزیولوژیکی با یکدیگر اختلاف داشته باشند از عوامل محیطی بهتر استفاده میکنند.
۳- اثرات سوء ترشحات ریشه‌ای: ترشحات ریشهای یک گونه ممکن است اثر منفی روی گونه مجاور خود داشته باشد که این امر نباید در انتخاب گیاهان از نظر دور مانده و با یک سیستم مدیریتی صحیح به سمتی هدایت شود که ترشحات ریشهای اثر مثبت روی یکدیگر داشته باشند.
۴- متفاوت بودن نیازهای غذایی و سموم شیمیایی: متفاوت بودن نیازهای غذایی در بعضی موارد مشکلاتی از نظر محاسبه و تأمین متناسب کودهای شیمیایی به وجود میآورد. همچنین کاربرد علف کش و یا سموم شیمیایی ممکن است باعث کاهش عملکرد در این نوع زراعت شود. با توجه به نتایجی که در سالهای اخیر به دست آمده است گیاهان مخلوط شونده امکان دارد مکمل یکدیگر بوده و در نتیجه در شرایط تغذیه یکسان میزان عملکرد آنها افزایش یابد.

۵- محدودیت استفاده از ماشینهای کشاورزی: یکی از مشکلات عمده کشت مخلوط استفاده از ماشینهای کشاورزی براي انجام عملیات کاشت، داشت و برداشت دو یا چند گیاه به صورت همزمان به ويژه زماني كه گياهان به صورت دستپاش و درهم كاشته شدهاند، میباشد (مظاهری، ۱۳۷۳). بررسي و پژوهش در زمينه سيستم کشت مخلوط بايد همانند سيستم کشت خالص به اجرا درآيد، تا در آينده شرايطي فراهم شود که ماشينهاي کاشت، داشت و برداشت برای ارقام گياهي ويژه کشت مخلوط فراهم گردد. آنگاه طولي نخواهد کشيد که اين سيستم جايگاه حقيقي و مناسب خود را در توليدات کشاورزي، مشابه سيستم کشت خالص به دست خواهد آورد (کوچکی، ۱۳۷۴).

 

اهداف طرح:

در پژوهش حاضر با بهرهگیری از مطالعات انجام شده در زمینه کشت مخلوط و کارندهها به منظور رفع مشکلات استفاده از ماشینهای کشاورزی در انجام عملیات کاشت دو نوع بذر به صورت همزمان، تصمیم به طراحی و ساخت کارندهای گرفته شد تا بتواند با بکارگیری از اصول صحیح در فرایند کشت مخلوط، به طور مستقیم دو نوع بذر با شکل و اندازه مختلف را با نسبت دقیق و الگوهای کاشت مختلف بکارد.
پس از طراحی و ساخت ماشین کشت مخلوط، به منظور سنجش عملکرد کارنده، علاوه بر ارزیابی آزمایشگاهی، ارزیابی مزرعهای نیز جهت کشت مخلوط ذرت و لوبیا انجام میشود و با اندازهگیری پارامترهایی از قبیل ميانگين فواصل بین بوتهها، انحراف معيار فواصل بین بوتهها، شاخص کیفیت تغذیه، شاخص چندتایی، شاخص نکاشت و شاخص دقت جهت بیان چگونگی توزیع افقی بذرهای ذرت و لوبیا درون خاک و همچنین اندازهگیری طول ساقه و ریشه، وزن خشک ساقه و ریشه و شاخص درصد کل سبز شدن به منظور محاسبه شاخص بنیة گیاهی۱، شاخص بنیة گیاهی۲ و شاخص سرعت رشد نسبي RGR و در نهایت با اندازهگیری عمق قرارگیری بذرها درون خاک و انجام آنالیزهای آماری روی دادههای بدست آمده از اندازهگیری پارامترهای فوق، عملکرد کارنده مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد.

 

فهرست مطالب تحقیق طراحي، ساخت و ارزيابي ماشین كشت مخلوط :

فصل اول: مقدمه ۲
۱-۱- ضرورت و اهمیت مطالعه: ۲
۱-۲- اهداف طرح: ۸
فصل دوم: مروری بر پژوهشهای گذشته ۱۰
۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- تحقیقات زراعی انجام شده بر روی کشت مخلوط ذرت و لوبیا ۱۰
۲-۳- ارزیابی کارایی کارندهها ۱۶
۲-۴- پژوهشهای انجام شده بر روی عملکرد کارندهها در شرایط مختلف ۲۱
۲-۴-۱- تأثیرات عمق کاشت بر روی عملکرد کارندهها ۲۱
۲-۴-۲- تأثیرات انواع شیاربازکنها بر روی عملکرد کارندهها ۲۳
۲-۴-۳- تأثیرات سرعت پیشروی بر روی عملکرد کارندهها ۲۶
فصل سوم: مواد و روشها ۲۸
۳-۱- طرز کار ماشین کشت مخلوط ۲۸
۳-۲- اجزای تشکیل دهنده ماشین کشت مخلوط ۳۱

۳-۲-۱- شاسی ۳۱
۳-۲-۱-۱- شاسی اتصال سه نقطه ۳۱
۳-۲-۱-۲- تیرک افزار ۳۲
۳-۲-۱-۳- شاسی قابل تنظیم ۳۳
۳-۲-۱-۳-۱- شاسی ثابت ۳۴
۳-۲-۱-۳-۲- شاسی متحرک ۳۴
۳-۲-۱-۳-۳- پیچ تنظیم موقعیت ۳۵
۳-۲-۱-۳-۴- شافت ۳۵
۳-۲-۱-۳-۵- شاخص ۳۵
۳-۲-۱-۴- شاسی مفصلی ۳۶
۳-۲-۱-۵- شاسی محفظه موزع ۳۹
۳-۲-۲- محفظه موزع ۴۰
۳-۲-۳- لوله سقوط بذر ۴۲
۳-۲-۴- فن مکشی ۴۲
۳-۲-۵- شیاربازکن ۴۳
۳-۲-۶- پوشاننده ۴۴
۳-۲-۷- مخزن شیب متحرک ۴۵
۳-۲-۸- چرخ تنظیم عمق و فشاردهنده ۴۸
۳-۲-۹- سیستم انتقال نیرو به موزع ۵۰
عنوان صفحه
۳-۲-۹-۱- چرخ زمین گرد (محرک) ۵۰
۳-۲-۹-۲- چرخ زنجیر ۵۱
۳-۲-۹-۳- چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی۱ ۵۳
۳-۲-۹-۴- جعبه دنده مکانیکی زنجیری ۵۴
۳-۲-۹-۵- جعبه دنده ۹۰ درجه ۵۸
۳-۲-۹-۶- چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی۲ ۵۹
۳-۲-۱۰- چرخهای حمل کننده ۶۰
۳-۲-۱۱- پشته ساز ۶۲
۳-۳- مشخصات تراکتور مورد استفاده ۶۲
۳-۴- مشخصات بذرهای مورد استفاده ۶۳
۳-۵- زاویه شیب کف مخزن واحدهای کارنده ذرت و لوبیا ۶۴
۳-۶- ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کشت مخلوط ۶۴
۳-۶-۱- مراحل انجام تست صفحه گلی ۶۶
۳-۷- موقعیت و شرایط مزرعه مورد آزمایش ۶۸
۳-۸- عملیات خاکورزی انجام شده ۶۸
۳-۹- ابعاد کرتهای آزمایشی و نقشه مزرعه ۷۱
۳-۱۰- عملیات کاشت ۷۳
۳-۱۱- الگوهای کاشت انتخابی جهت ارزیابی مزرعهای ۷۴
۳-۱۲- ایجاد نهر جهت آبیاری مزرعه ۷۶

۳-۱۳- ایجاد مرز جهت جدا کردن کرتها آزمایشی ۷۶
۳-۱۴- آبیاری مزرعه ۷۷
۳-۱۵- محاسبه درصد قوه نامیه بذر لوبیا ۷۸
۳-۱۶- اندازهگیری متغییرهای آزمایشی ۷۹
۳-۱۶-۱- اندازهگیری فواصل بین گیاهان سبز شده ۷۹
۳-۱۶-۲- ميانگين فواصل بین بذرها ۸۱
۳-۱۶-۳- انحراف معيار فواصل بین بذرها ۸۱
۳-۱۶-۴- شاخص چندتايي ۸۲
۳-۱۶-۵- شاخص نكاشت ۸۲
۳-۱۶-۶- شاخص كيفيت تغذيه ۸۳
۳-۱۶-۷- شاخص دقت ۸۴
۳-۱۶-۸- شاخص درصد كل سبز شدن ۸۴
۳-۱۶-۹- اندازه گیری عمق قرارگیری بذرها درون خاک ۸۵
۳-۱۶-۱۰- اندازه گیری طول ساقه و ریشه ۸۶
۳-۱۶-۱۱- اندازه گیری وزن خشک ساقه و ریشه ۸۷
۳-۱۶-۱۲- شاخص سرعت رشد نسبيRGR 87
۳-۱۶-۱۳- شاخص بنيۀ گیاهی۱ ۸۸
۳-۱۶-۱۴- شاخص بنيۀ گیاهی۲ ۸۸
۳-۱۷- طرحهای آماری مورد استفاده جهت ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعهای ۸۹

فصل چهارم: نتایج و بحث ۹۱
۴-۱- ارزیابی آزمایشگاهی ۹۱
۴-۱-۱- نتایج ارزیابی آزمایشگاهی واحد کارنده لوبیا ۹۲
۴-۱-۱-۱- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۹۲
۴-۱-۱-۲- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۹۴
۴-۱-۱-۳- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۹۵
۴-۱-۱-۴- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۹۶
۴-۱-۲- نتایج ارزیابی آزمایشگاهی واحد کارنده ذرت ۹۸
۴-۱-۲-۱- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۹۹
۴-۱-۲-۲- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۰۰
۴-۱-۲-۳- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۰۱

۴-۱-۲-۴- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۰۲
۴-۲- ارزیابی مزرعهای ۱۰۳
۴-۲-۱- نتایج ارزیابی مزرعهای واحد کارنده لوبیا ۱۰۳
۴-۲-۱-۱- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۰۶
۴-۲-۱-۲- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۰۸
۴-۲-۱-۳- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۱۰
۴-۲-۱-۴- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۱۳
۴-۲-۱-۵- بررسی شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۱۵
۴-۲-۱-۶- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی۱ در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۱۷
۴-۲-۱-۷- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی۲ در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۲۰
۴-۲-۱-۸- بررسی شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۲۱

۴-۲-۲- نتایج ارزیابی مزرعهای واحد کارنده ذرت ۱۲۳
۴-۲-۲-۱- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۲۳
۴-۲-۲-۲- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۲۸
۴-۲-۲-۳- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۳۰
۴-۲-۲-۴- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۳۲
۴-۲-۲-۵- بررسی شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۳۴
۴-۲-۲-۶- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی۱ در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۳۷
۴-۲-۲-۷- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی۲ در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۴۰
۴-۲-۲-۸- بررسی شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۴۲
۴-۲-۲-۹- بررسی عمق قرارگیری بذرها درون خاک در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۴۴
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات ۱۴۷

۵-۱- نتیجه گیری ۱۴۷
۵-۲- پیشنهادات ۱۴۹
فهرست منابع ۱۵۰

فهرست جدولها

جدول ۳-۱- مشخصات صفحه موزع ذرت مورد استفاده ۴۰
جدول ۳-۲- مشخصات صفحه موزع لوبیا مورد استفاده ۴۱
جدول ۳-۳- توضیحات مربوط به مجموعه چرخ زنجیرها ۵۵
جدول ۳-۴- محدوده تغییرات فواصل بین بذرها توسط هر یک از خروجیها جعبه دنده ۵۶
جدول ۳-۵- مشخصات فنی تراکتور مورد استفاده ۶۳
جدول ۳-۶- مشخصات بذر ذرت مورد استفاده ۶۳
جدول ۳-۷- مشخصات بذر لوبیا مورد استفاده ۶۳
جدول ۳-۸- زاویه شیب کف مخزن واحدهای کارنده ذرت و لوبیا ۶۴
جدول ۳-۹- مشخصات فنی گاوآهن برگرداندار مورد استفاده ۶۹
جدول ۳-۱۰- مشخصات فن هرس بشقابی آفست به کار گرفته شده ۶۹
جدول ۳-۱۱- فاصله بین بذرهای ذرت و لوبیا جهت انجام ارزیابی مزرعهای ۷۴
جدول ۴-۱- تجزیه واریانس متغییرهای اندازهگیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۹۲
جدول۴-۲- تجزیه واریانس متغییرهای اندازهگیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۹۸
جدول ۴-۳- تجزیه واریانس متغییرهای اندازهگیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۰۴
جدول ۴-۴- تجزیه واریانس متغییرهای اندازهگیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۰۵
جدول ۴-۵- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت بر شاخص چندتایی (%) ۱۲۵
جدول ۴-۶- تجزیه واریانس متغییرهای اندازهگیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۲۶جدول ۴-۷- تجزیه واریانس متغییرهای اندازهگیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت ۱۲۷
جدول ۴-۸- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت بر شاخص بنیۀ گیاهی۱ (mm) 140
جدول ۴-۹- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت بر شاخص سرعت رشد نسبی (gr/day) 144

فهرست شکلها

شکل ۳-۱- نمایی از ماشین کشت مخلوط ۳۰
شکل۳-۲- نمایی دیگر از ماشین کشت مخلوط ۳۰
شکل ۳-۳- نمایی از تیرک افزار (تول بار) ۳۲
شکل ۳-۴- شاسی قابل تنظیم ۳۳
شکل ۳-۵- قطعات تشکیل دهنده شاسی قابل تنظیم ۳۶
شکل ۳-۶- قطعات تشکیل دهنده شاسی مفصلی ۳۸
شکل ۳-۷- نمایی از شاسی مفصلی ۳۸
شکل ۳-۸- نمایی از شاسی محفظه موزع ۳۹
شکل ۳-۹- نمایی از محفظه موزع و صفحه موزع ۴۱
شکل ۳-۱۰- نمایی از شیاربازکن مورد استفاده ۴۳

شکل ۳-۱۱- نمایی از پوشاننده مورد استفاده ۴۴
شکل ۳-۱۲- قطعات تشکیل دهنده مخزن شیب متحرک ۴۷
شکل ۳-۱۳- نمایی از مخزنهای شیب متحرک سوار شده بر روی ماشین کشت مخلوط ۴۷
شکل ۳-۱۴- قطعات تشکیل دهنده مکانیزم چرخ تنظیم عمق و فشاردهنده ۴۹
شکل ۳-۱۵- نمایی از مکانیزم چرخ تنظیم عمق و فشار دهنده ۴۹
شکل ۳-۱۶- نحوه اتصال چرخ زمین گرد به سیستم انتقال نیرو به موزع ۵۰
شکل ۳-۱۷- نمایی از مکانیزم چرخ زنجیر ۵۲
شکل ۳-۱۸- قطعات تشکیل دهنده مکانیزم چرخ زنجیر ۵۲
شکل ۳-۱۹- قطعات تشکیل دهنده چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی ۵۳
شکل ۳-۲۰- نمایی از جعبه دنده مکانیکی زنجیری ۵۷
شکل ۳-۲۱- قطعات تشکیل دهنده جعبه دنده مکانیکی زنجیری ۵۷
شکل ۳-۲۲- نمایی از جعبه دنده ۹۰ درجه ۵۸
شکل ۳-۲۳- نمایی از چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی متصل به هم ۵۹
شکل ۳-۲۴- نمایی از توپی و بازوی محور چرخ حمل کننده ۶۱
شکل ۳-۲۵- نمایی از اتصال بازوی محور چرخ حمل کننده به تیرک افزار ۶۱
شکل ۳-۲۶- نمایی از پشته ساز ۶۲
شکل ۳-۲۷- خطوط بذرهای ذرت و لوبیا ریخته شده روی بستر گل ۶۵
شکل ۳-۲۸- تراکتور و ماشین کشت مخلوط در حال انجام تست صفحه گلی ۶۷
شکل ۳-۲۹- اندازهگیری فواصل بین بذرهای ریخته شده روی بستر گل ۶۷
شکل ۳-۳۰- انجام عملیات خاکورزی اولیه توسط گاوآهن برگرداندار ۷۰
شکل ۳-۳۱- انجام عملیات خاکورزی ثانویه توسط هرس بشقابی آفست ۷۰
شکل ۳-۳۲- نمایی از سطح مزرعه بعد از انجام عملیات تسطیح ۷۱
شکل ۳-۳۳- نقشه مزرعه ۷۲
شکل ۳-۳۴- ماشین کشت مخلوط درحین انجام عملیات کاشت ۷۵
شکل ۳-۳۵- نمایی از سطح مزرعه بعد از انجام عملیات کاشت ۷۵
شکل ۳-۳۶- نمایی از نهر آب ایجاد شده در سطح مزرعه توسط نهرکن ۷۶
شکل ۳-۳۷- سطح مزرعه بعد از انجام عملیات مرزکشی ۷۷
شکل۳-۳۸- نمایی از سطح مزرعه بعد از انجام اولین آبیاری ۷۷
شکل ۳-۳۹- بذرهای جوانه زده لوبیا بعد از خارج شدن از اتاقک رشد ۷۸
شکل ۳-۴۰- نحوه اندازهگیری قطر ساقه لوبیا توسط کولیس ۸۰
شکل ۳-۴۱- نحوه اندازهگیری فاصله بیرونی ساقه دو بوته ذرت توسط کولیس ۸۰
شکل ۳-۴۲- اندازهگیری محل قرارگیری بذر تا قسمت علامتگذاری شده روی ساقه توسط کولیس ۸۵

شکل ۳-۴۳- بوتههای ذرت و لوبیا بعد از آبشویی ریشه ۸۶
شکل ۴-۱- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۹۳
شکل ۴-۲- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۹۵
شکل ۴-۳- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۹۶
شکل ۴-۴- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۹۷
شکل ۴-۵- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۹۹
شکل ۴-۶- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۰۰

شکل ۴-۷- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۰۱
شکل ۴-۸- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۰۲
شکل ۴-۹- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۱۰۷
شکل ۴-۱۰- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا ۱۰۸
شکل ۴-۱۱- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۱۰۹
شکل ۴-۱۲- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا ۱۱۰
شکل ۴-۱۳- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۱۱۱
شکل ۴-۱۴- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا ۱۱۲

شکل ۴-۱۵- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۱۱۴
شکل ۴-۱۶- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا ۱۱۴
شکل ۴-۱۷- مقایسه میانگین شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۱۱۶
شکل ۴-۱۸- مقایسه میانگین شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا ۱۱۷
شکل ۴-۱۹- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی۱ در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۱۱۸
شکل ۴-۲۰- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی۱ در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا ۱۱۹
شکل۴-۲۱- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی۲ در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت ۱۲۱
شکل ۴-۲۲- مقایسه میانگین شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا ۱۲۲

شکل ۴-۲۳- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۲۴
شکل ۴-۲۴- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت ۱۲۵
شکل ۴-۲۵- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۲۹
شکل ۴-۲۶- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت ۱۳۰
شکل ۴-۲۷- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۳۱
شکل ۴-۲۸- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت ۱۳۲
شکل ۴-۲۹- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۳۳
شکل ۴-۳۰- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت ۱۳۴

شکل ۴-۳۱- مقایسه میانگین شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۳۶
شکل ۴-۳۲- مقایسه میانگین شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت ۱۳۷
شکل ۴-۳۳- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی۱ در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۳۸
شکل ۴-۳۴- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی۱ در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت ۱۳۹
شکل ۴-۳۵- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی۲ در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۴۱
شکل ۴-۳۶- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی۲ در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت ۱۴۲
شکل۴-۳۷- مقایسه میانگین شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت ۱۴۳
شکل ۴-۳۸- مقایسه میانگین عمق قرارگیری بذرها درون خاک در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت ۱۴۵

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0