ماهیت بارنامه دریایی در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

ماهیت بارنامه دریایی در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ ماهیت بارنامه دریایی در حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه ماهیت بارنامه دریایی در حقوق ایران :

بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد در قرارداد حمل ونقل دريايي مي باشد. بارنامه دريايي سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد وتوسط فرمانده كشتي يا فردي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده امضاء مي گردد به موجب آن حمل كننده متعهد مي شود محموله كشتي را به متصدي حمل و به گيرنده كالا تحويل نمايد. بارنامه دريايي داراي اوصاف و آثار متعددي در حقوق ايران واسناد بين المللي است از جمله داراي سنديت بوده و از قابليت نقل و انتقال برخوردار مي باشد. بارنامه دريايي به عنوان رسيدكالاو دليل قرارداد حمل محسوب مي گردد. بارنامه دريايي شرط پذير بوده وطرفين شروط خود را از جمله در خصوص  قانون حاكم بر روابط قرارداد، حق ممتاز وحق حبس در آن مشخص مي نمايند.بارنامه دريايي داراي ويژگي دوگانه مدني وتجاري بوده و وصف غالب اين سند وصف تجاري مي باشد وقابليت انتقال به ثالث را دارد و مشمول وصف تجريدي مي گردد. بارنامه دريايي داراي آثار اثباتي است وبعنوان دليل قطعي مفاد قرارداد حمل محسوب مي گردد. اثر و حجيت بارنامه دريايي در حقوق ايران و اسناد بين المللي فقط به طرفين قرارداد نيست بلكه در مقابل اشخاص ثالث مانند گيرنده كالا و يا بيمه كننده كالا استناد پذير است .زيان ديده با ورود ضرر ، نقض تعهد و رابط سببيت از طريق بارنامه دريايي، ورود ضرر را اثبات و ميزان خسارت را مشخص مي نمايد.

کلیدواژه: بارنامه دریایی، حقوق دریایی، قرارداد،کنوانسیون، اسناد بین المللی، وصف تجاري.

اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی که ماهیت بارنامه در حقوق ایران از جمله مسائلی است که در هاله ای از ابهام قرار دارد به همین دلیل کشف ماهیت مبهم بارنامه از جمله ضروریات انجام این تحقیق است. از طرف دیگر باید گفت بارنامه دریایی رویه حقوق دریایی از جمله موارد پر کاربرد می باشد به همین دلیل ، شناخت آن از جمله ضروریات انجام این تحقیق می باشد.

 

 فهرست مطالب پایان نامه ماهیت بارنامه دریایی در حقوق ایران :

مقدمه……………..۱

فصل اول: کلیات

۱-۱- تعریف بارنامه دریایی…………………..۷

۱-۲- تاریخچه بارنامه دریایی………………….۹

۱- ۳- تحولات تدوین مقررات بارنامه دريايي…………۹

۱-۳-۱- مقررات هارتر……………….۱۰

۱-۳-۲- مقررات بروكسل (لاهه) …………۱۰

۱-۳-۳- مقررات لاهه ویزبی………..۱۱

۱-۳-۴- مقررات هامبورگ…………۱۲

۱-۳-۵- مقررات بارنامه دریایی در حقوق ایران……………..۱۲

۱-۴-رابطه قرارداد حمل ونقل دریایی و بارنامه دریایی………۱۲

۱-۴-۱- رابطه قرارداد اجاره کشتی وبارنامه دریایی…………..۱۳

۱-۴-۲- نقش بارنامه دریایی درصدور بیمه نامه……………۱۳

۱-۴-۳- نقش بارنامه دریایی در اعتبار اسنادی (ال.سی)…………..۱۴

۱-۴-۴- نقش بارنامه دریایی در مانیفیست…………….۱۶

۱-۵- مقایسه بارنامه دریایی بااسناد رسمی……………..۱۶

۱-۶- مقایسه بارنامه دریایی باچک………………..۱۹

۱-۷- مقایسه بارنامه دریایی با قبض انبار………………..۱۹

۱-۸- مقایسه بارنامه دریایی با حواله…………….۲۰

فصل دوم: اوصاف بارنامه دریایی

۲-۱- مکتوب بودن بارنامه دریایی…………………..۲۲

۲-۱-۱- مندرجات بارنامه دریایی………………۲۲

۲-۱-۲- تاریخ بارنامه دریایی…………….۲۴

۲-۱-۳- امضاء بارنامه دریایی……………..۲۵

۲-۱-۴- نسخ بارنامه دریایی…………………۲۷

۲-۲- بارنامه دریایی به عنوان دلیل قرارداد…………………۲۸

۲-۲-۱- بارنامه دریایی واصل نسبی بودن قراردادها …………………….. ۲۹

۲-۲-۲-تعارض حق ثالث با اصل نسبی بودن قراردادها دربارنامه دریایی……….۲۹

۲-۲-۲-۱- نظریه نمایندگی………………۳۰

۲-۲-۲-۲- نظریه تعهد به نفع ثالث…………….۳۰

۲-۲-۲-۳- نظریه حق ناشی از ماهیت بارنامه دریایی……………۳۱

۲-۳-بارنامه دریایی به عنوان رسید کالا……………..۳۱

۲-۴- سندیت بارنامه دریایی………………۳۳

۲-۴-۱- مفهوم کلی سند  ………………۳۴

۲-۴-۲- سند مالکیت………………………..۳۴

۲-۴-۳- حجیت سند  ……………..۳۵

۲-۴-۴- سند درحقوق ایران  ………………….۳۵

۲-۵- قابليت انتقال بارنامه دریایی……………….۳۷

۲- ۵-۱- انتقال بارنامه دریایی به نام شخص معین  ………………..۴۰

۲- ۵-۲-انتقال بارنامه دریایی به حواله کرد شخص معین………۴۰

۲- ۵-۳- انتقال بارنامه دریایی به صورت حامل  ………۴۱

۲-۶- انواع بارنامه دریایی……………..۴۲

۲-۶-۱- انواع بارنامه ازجهت وضعيت وكميت كالاي موضوع حمل……… ۴۲

۲-۶-۱-۱- بارنامه دريايي تميزياغيرمخدوش…………………۴۲

۲-۶-۱-۲- بارنامه دريايي غيرتمييزيامخدوش (مشروط) ……………..۴۵

۲-۶-۲- انواع بارنامه دريايي ازجهت تعدد وسايل حمل ونقل…………۴۵

۲-۶-۲-۱- بارنامه دريايي مستقيم…………۴۵

۲-۶-۲-۲- بارنامه دريايي غيرمستقيم ياسراسري……………..۴۶

۲-۶-۲-۳-  بارنامه دريايي حمل ونقل مركب ياتركيبي (فياتا) …..۴۸

۲-۷- شرط پذیربودن بارنامه دریایی…………..۵۲

۲-۷-۱- شرط پارامونت……………………..۵۳

۲-۷-۲- شرط هیمالیا……………………..۵۵

۲-۷-۳-  شرط دیمایس…………………۵۷

۲-۷-۴- شرط حق ممتاز(حق حبس کالا) …………….۵۸

۲-۷-۴-۱-شرایط اعمال حق ممتازه دریایی……………۵۸

۲-۷-۴-۲-دامنه اعمال حق ممتازه قراردادی……………۵۹

۲-۷-۴-۳- محدود بودن حق ممتازه به کالای موضوع بارنامه دریایی………..۶۰

۲-۷-۴-۴- حق ممتازه واستیفاء دیون از محل آن………..۶۰

۲-۷-۵-شرط غفلت……………….۶۱

۲-۷-۶-شرط معافیت از خسارات ناشی ازعدم قابلیت دریانوردی……………۶۱

۲-۷-۷- شرط کاسپیانا……………..۶۴

۲-۷-۸- سایرشروط ضمن عقد دربارنامه……………۶۴

۲-۷- تجاری بودن بارنامه دریایی………………….۶۷

۲-۸- وصف تجریدی بارنامه دریایی…………………۶۸

فصل سوم : آثار بارنامه دریایی

۳-۱- اثراثباتی بارنامه دریایی …………….۷۲

۳-۱-۱- اثراثباتی بارنامه دریایی درکنوانسیون لاهه…………۷۲

۳-۱-۲- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق انگلیس …………….۷۳

۳-۱-۳- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق آمریکا……….۷۶

۳-۱-۴- اثراثباتی بارنامه دریایی در حقوق فرانسه……………….۷۶

۳-۱-۵- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق ایران……………۷۶

۳-۲- اثر بارنامه دریایی براشخاص ثالث…………….۷۷

۳-۳- اثر بارنامه دریایی در تعیین خسارت…………….۷۸

۳-۳-۱- خسارت ناشی از تاخیردر تحویل کالا……..۷۸

۳-۳-۲- تلف شدن کل کالا……………………۸۱

۳-۳-۳- تلف شدن قسمتی ازکالا…………….۸۲

۳-۳-۴- خسارت به کالا……………۸۲

۳-۴- اثر بارنامه دریایی بر اثبات ضرر…………..۸۳

۳-۴-۱- دلیل ظاهری تحویل کالا منطبق بارنامه دریایی………..۸۵

۳-۴-۲- دلیل ظاهری به نفع فرستنده کالا………………۸۶

۳-۴-۳- دلیل ظاهری مبنی بر تلف یاخسارت به کالا…………۸۸

۳-۴-۴- رد دلیل ظاهری با دلیل مخالف ………………..۸۹

۳-۴-۵-رد دلیل ظاهری با درج رزروهای معتبر……….۸۹

نتیجه‌گیری…………………۹۴

پیشنهادات……………………۹۶

فهرست منابع………………………۹۷

چکیده انگلیسی…………….۱۰۰

 

فهرست علائم اختصاری

ق.ت…………….قانون تجارت

ق.د…………………قانون دریایی

ق.م…………….قانون مدنی

ج…………….جلد

ص……………صفحه

Cost Insurance Freight(CIF)…………….. سیف

ّFree On Board(FOB)……………………فوب

New York Produce Exchange Time Charter(NYPE)…… نایپ

Letter of Creadit(LC

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0