اثر جهانی شدن اقتصاد بر رابطه مبادله بخش کشاورزی ايران : پایان نامه ارشد کشاورزی

اثر جهانی شدن اقتصاد بر رابطه مبادله بخش کشاورزی ايران : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” اثر جهانی شدن اقتصاد بر رابطه مبادله بخش کشاورزی ايران ” با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

چکیده پایان نامه اثر جهانی شدن اقتصاد بر رابطه مبادله بخش کشاورزی ايران:

رابطه­ي مبادله يكي از ابزارهاي مهم تجزيه و تحليل مسائل اقتصاد كلان محسوب مي­شود. هدف اصلي تحقيق، تعيين اثر جهاني­شدن اقتصاد بر رابطه ي مبادله بخش کشاورزي ايران است. در اين پژوهش ارزش صادرات و واردات محصولات كشاورزي در طول دوره­ي ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۷ از پايگاه اينترنتي فائو گردآوري شد. ارزش افزوده­ي بخش کشاورزي، نرخ اسمي ارز و قيمت نفت نيز از آمارهاي بانك مركزي استخراج شده است. با استفاده از مدل VAR اثر جهاني شدن از طريق شاخص ادغام تجارت بين­ الملل (IIT) روي رابطه­ ي مبادله ­ي کالاهاي کشاورزي ديده شده است.

با توجه به ادبيات نظري موجود، مدلي براي رابطه­ ي مبادله بر حسب قيمت نفت، نرخ ارز واقعي، توليد ناخالص داخلي و با اضافه کردن شاخص ادغام تجارت بين ­الملل تصريح شده است. نتايج نشان مي­دهد که فرضيه­ ي تحقيق مبني بر اين­که، جهاني شدن (IIT) بر رابطه­ ي مبادله­ ي کالاهاي کشاورزي اثر مثبت دارد، در کوتاه‏ مدت رد مي­شود. اثر منفي نشان مي­دهد که در کوتاه‏ مدت در اثر ارتباط با بازار جهاني، روند تجاري ­شدن با کاهش رابطه‏ ي مبادله­ ي خالص، ناخالص و درآمدي همراه خواهد شد. ولي در بلند­مدت اثر جهاني­ شدن بر رابطه­ ي مبادله ­ي ناخالص، منفي و بر رابطه­ ي مبادله­ي خالص و درآمدي مثبت است. اثر مثبت نيز نشان مي دهد که در بلند‏مدت در اثر ارتباط با بازار جهاني، روند تجاري­شدن با افزايش رابطه ي مبادله­ ي خالص و درآمدي همراه خواهد شد.

 

اهداف اساسي تحقيق

هدف اصلي اين تحقيق تعيين اثر جهاني شدن بر رابطه ­ي مبادله­ ي بخش کشاورزي ايران است.

اهداف زير نيز به عنوان زير مجموعه­اي از هدف اصلي در اين پايان ­نامه دنبال مي‏گردند:

  • بررسي تأثيرشاخص ادغام تجارت بين ­الملل بر رابطه­ي مبادله­ي بخش کشاورزي ايران
  • بررسي تأثير نرخ ارز واقعي بر رابطه­ي مبادله­ي بخش کشاورزي ايران
  • بررسي تأثير توليد ناخالص داخلي بخش کشاورزي بر رابطه­ي مبادله­ي کشاورزي ايران
  • بررسي تأثير قيمت نفت بر رابطه­ي مبادله­ي بخش کشاورزي ايران

فهرست مطالب

 فصل اول: کليات تحقيق

 ۱-۱- مقدمه………………..۱

۱-۲- بيان مسئله……………….۳

۱-۳- سؤالات اصلي تحقيق……….۵

۱-۴- فرضيات تحقيق………….۶

۱-۵- اهداف اساسي تحقيق…………۶

۱-۶- داده ها و منابع آماري………۶

۱-۷- روش تحقيق………….۶

۱-۷-۱- نحوه محاسبه­ ي رابطه­ ي مبادله …………۸٫

۱-۷-۱-۱- رابطه­ ي مبادله­ ي  تهاتري (پاياپاي) خالص………..۸٫

۱-۷-۱-۲- رابطه­ ي مبادله­ ي  تهاتري ناخالص………۸

۱-۷-۱-۳- رابطه­ ي مبادله­ ي درآمدي………..۹

۱-۷-۲- شاخص­هاي جهاني شدن……..۱۰

 

فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده

 ۲-۱- مقدمه……………۱۸

۲-۲- تاريخچه ­ي جهاني شدن اقتصاد………..۱۸

۲-۳- تاريخچه ­ي رابطه­ ي مبادله ……..۲۳

۲-۴- تحقيقات خارجي…….۲۸

۲-۵- تحقيقات داخلي……۳۲

 

 فصل سوم: مباني نظري و تصريح مدل

 ۳-۱- مقدمه…………..۳۷

۳-۲- مدل هاي واردات………..۳۷

۳-۳- مدل هاي صادرات………۴۲

۳-۴- مباني نظري جهاني شدن و تجارت……….۴۴

۳-۵- مباني نظري رابطه­ ي مبادله………..۵۱

۳-۶- تصريح مدل رابطه­ ي مبادله …….۵۲

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و گزارش نتايج بدست آمده

 ۴-۱- مقدمه…………۵۶

۴-۲- آزمون ايستايي…………….۵۶

۴-۲-۱- آزمون فيليپس و پرون…………..۵۷

۴-۳- تخمين مدل VAR…………..60

۴-۳-۱- تعيين تعداد وقفه بهينه…………..۶۱

۴-۳-۲- معادلات مدل VAR رابطه­ ي مبادله­ ي خالص، ناخالص، درآمدي………۶۱

۴-۳-۳- توابع عکس العمل ضربه- پاسخ رابطه­ ي مبادله­ ي  خالص، ناخالص و درآمدي…………۶۲

۴-۳-۴- تجزيه واريانس………..۶۵

۴-۳-۵- آزمون هم جمعي…………….۶۸

۴-۳-۶- برآورد مدل VECM رابطه ­ي مبادله ­ي خالص، ناخالص و درآمدي……..۷۰

۴-۳-۷- تحليل کشش شاخص جهاني شدن……..۷۳

۴-۳-۸- تحليل اثر متغيرهاي مدل بر رابطه­ي مبادله­ي کل بخش کشاورزي………….۷۴

۴-۴- خلاصه و نتيجه گيري………………۷۵

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

۵-۱- آزمون فرضيات……….۷۶

۵-۲- بحث و نتيجه­ گيري………..۷۶

۵-۳- پيشنهادات…………۸۱

منابع و مآخذ………..۸۴

پيوست……………۸۹

 

فهرست جداول و پيوست ها

جدول ۴-۱: بررسي مانايي لگاريتم متغير­ها با استفاده از آزمون فيليپس- پرون……………….۵۸

جدول۴-۲: درجه مانايي متغير­ها لگاريتم متغيرها با استفاده از آزمون فيليپس- پرون………..۵۹

جدول ۴-۳: توابع عکس­العمل ضربه- پاسخ رابطه­ي مبادله­ي خالص………….۶۳

جدول ۴-۴: توابع عکس­العمل ضربه- پاسخ رابطه­ي مبادله­ي  ناخالص………..۶۴

جدول ۴-۵: توابع عکس­العمل ضربه- پاسخ رابطه­ي مبادله­ي درآمدي……….۶۵

جدول ۴-۶:تجزيه واريانس مدل VAR براي رابطه­ي مبادله­ي خالص……………۶۶

جدول ۴-۷:تجزيه واريانس مدل VAR براي رابطه­ي مبادله­ي ناخالص………۶۷

جدول ۴-۸: تجزيه واريانس مدل VAR براي رابطه­ي مبادله­ي درآمدي……….۶۷

جدول ۴-۹:آزمون همجمعي مدل رابطه­ي مبادله­ي خالص…………۶۹

جدول۴-۱۰: آزمون همجمعي مدل رابطه­ي مبادله­ي ناخالص……………۶۹

جدول۴-۱۱: آزمون همجمعي مدل رابطه­ي مبادله­ي درآمدي………..۷۰

جدول۴-۱۲:برآورد مدل VECM براي هر سه رابطه­ي مبادله ………….۷۲

جدول ۱ پيوست: تعيين تعداد وقفه­ي بهينه براي مدل VAR رابطه­ي مبادله­ي  خالص………….۸۹

جدول ۲ پيوست: تعيين تعداد وقفه­ي بهينه براي مدل VAR رابطه­ي مبادله­ي  ناخالص………۸۹

جدول ۳ پيوست: تعيين تعداد وقفه­ي بهينه براي مدل VAR رابطه­ي مبادله­ي  درآمدي………..۸۹

جدول ۴ پيوست: برآورد مدل VARبراي رابطه­ي مبادله­ي خالص…………..۹۰

جدول ۵ پيوست: برآورد مدل VAR براي رابطه­ي مبادله­ي ناخالص………۹۱

جدول ۶ پيوست: برآورد مدل VAR براي رابطه­ي مبادله­ي درآمدي…….۹۲

جدول ۷ پيوست: تجزيه واريانس مدل VAR براي رابطه­ي مبادله­ي خالص………۹۳

جدول ۸ پيوست: تجزيه واريانس مدل VAR براي رابطه­ي مبادله­ي ناخالص….۹۳

جدول ۹ پيوست: تجزيه واريانس مدل VAR براي رابطه­ي مبادله­ي درآمدي………..۹۳

جدول ۱۰ پيوست: آزمون همجمعي براي مدل رابطه­ي مبادله­ي خالص………..۹۴

جدول ۱۱ پيوست: آزمون همجمعي براي مدل رابطه­ي مبادله­ي ناخالص……۹۴

جدول ۱۲ پيوست: آزمون همجمعي براي مدل رابطه­ي مبادله­ي درآمدي……..۹۴

جدول ۱۳ پيوست: مدل VECM براي رابطه­ي مبادله­ي خالص……….۹۵

جدول ۱۴ پيوست: مدل VECM براي رابطه­ي مبادله­ي ناخالص……….۹۶

جدول ۱۵ پيوست: مدل VECM براي رابطه­ي مبادله­ي درآمدي…….۹۷

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0