محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

 

چکیده پایان نامه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها:

در­این ­پژوهش­،­رابطه ­بین­ کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای­ شرکتهای پذیرفته شده در بورس ­اوراق بهادار تهران­ بررسی­ شده ­است.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر­چرخه ­عمر­شرکت بر­محتوای اطلاعاتی کیفیت سود است.در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهام ­با­استفاده­ از­۳ الگوی کیفیت سود:لویز(۲۰۰۳) ، بارتون-سیمکو(۲۰۰۲) و پنمن(۲۰۰۱) طی مراحل چرخه عمر­شرکتها مورد بررسی قرار­گرفت.تحلیل داده­ های­ گرد­آوری­ شده­ در­این­ پژوهش­ در­۲ مرحله انجام شد.

نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد­،­بلوغ­ و­افول طبقه بندی شدند.سپس هر یک­ از­شرکتهای­ مراحل­ رشد­،­بلوغ و افول با­استفاده ­از­روشهای­ آماری­ تحلیل همبستگی­ و­رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار­گرفتند.

نتایج حاصل از بررسی­۳۹۰ سال-شرکت(۶۵ شرکت) طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۸ نشان داد­برازش­رگرسیون­با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در هر سه مرحله رشد­،­ بلوغ و­افول  معنی­دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد­، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری­ با بازده و قیمت  بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت ­سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز­،­­و ارتباط ضعیف تری­ با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد­. در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد­.­لذا­،­تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی­مراحل­ چرخه عمر وجود دارد .

کلید واژه ها: کیفیت سود ، چرخه عمر شرکت ، لویز  ، بارتون-سیمکو ، پنمن

 فهرست محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها

 • چکیده۱
 • ۱-۱) مقدمه.۳
 • ۱-۲)  بیان مسئله .۳
 • ۱-۳) اهداف تحقیق .۴
 • ۱-۴) فرضیه های تحقیق .۴
 • ۱-۵) قلمرو تحقیق ۵
 • ۱-۵-۱)محدوده زمانی .۵
 • ۱-۵-۲) مکانی .۵
 • ۱-۶) روش تحقیق .۵
 • ۱-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها .۵
 • ۱-۸) ساختار تحقیق ۵
 • فصل دوم : ادبیات تحقیق
 • ۲-۱) بخش اول : کیفیت سود۸
 • ۲-۱-۱) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی۸
 • ۲-۱-۲) ظهور نظریه کیفیت سود.۱۰
 • ۲-۱-۳) مفهوم کیفیت سود.۱۱
 • ۲-۱-۴) تعریف کیفیت سود.۱۲
 • ۲-۱-۵) اهمیت ارزیابی کیفیت سود.۱۴
 • ۲-۱-۶) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود۱۵
 • ۲-۱-۶-۱)روشهای حسابداری.۱۵
 • ۲-۱-۶-۲) برآوردهای  حسابداری ۱۷
 • ۲-۱-۶-۳) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت.۱۸
 • ۲-۱-۶-۴) نوع صنعت۱۸
 • ۲-۱-۶-۵) ویژگیهای مالی۱۸
 • ۲-۱-۶-۶) عوامل سیاسی.۱۹
 • ۲-۱-۷) شاخص کیفیت سود.۲۰
 • ۲-۱-۸) تحلیل  کیفیت سود .۲۰
 • ۲-۱-۹) تحلیل بنیادی کیفیت سود ۲۲
 • ۲-۲) بخش دوم : تئوري چرخه عمر شرکت.۲۵
 • ۲-۲-۱) مراحل چرخه عمر شرکت۲۶
 • ۲-۲-۱-۱) دوران رشد  ۲۶
 •  ایجاد۲۶
 • طفولیت.۲۷
 • رشد سریع.۲۷
 • بلوغ.۲۸
 • تکامل۲۹
 • ۲-۲-۱-۲) دوران پيري .۳۰
 • ثبات .۳۰
 • اشرافیت۳۱
 • بوروکراسی اولیه۳۲
 • بوروکراسی و افول.۳۳
 • ۲-۲-۲) نحوه عملكرد و تعيين موقعيت واحد های تجاری در منحني چرخه عمر .۳۴
 • ۲-۲-۳) ویژگی¬های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت۳۵
 • مرحله تولد يا ظهور ۳۶
 • مرحله رشد   ۳۶
 • مرحله بلوغ ۳۶
 • مرحله افول يا سكون ۳۶
 • ۲-۳)بخش سوم:پیشینه تحقیق.۳۶
 • ۲-۳-۱)پیشینه مرتبط با کیفیت سود۳۷
 • ۲-۳-۱-۱)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود ۳۷
 • ۲-۳-۱-۲) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود .۴۲
 • ۲-۳-۲)پیشینه مرتبط با چرخه عمر .۴۴
 • ۲-۳-۲-۱) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت.۴۴
 • ۲-۳-۲-۲) پیشینه تحقیقات داخلي مرتبط با چرخه عمر شرکت.۴۷
 • فصل سوم : روش شناسی تحقیق
 • ۳-۱) مقدمه۵۰
 • ۳-۲) تدوین فرضیه ها۵۰
 • ۳-۲-۱) فرضیه های اصلی.۵۱
 •  ۳-۲-۲-۱) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول).۵۱
 • ۳-۲-۲-۲) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)۵۱
 • ۳-۲-۲-۳) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم).۵۱
 • ۳-۳) روش تحقیق۵۱
 • ۳-۴) گردآوری اطلاعات۵۲
 • ۳-۵) جامعه آماری۵۲
 • ۳-۶) دوره زمانی تحقیق.۵۲
 • ۳-۷) شرایط انتخاب نمونه آماری.۵۲
 • ۳-۸) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر.۵۳
 • ۳-۹) مدل تحقیق .۵۴
 • ۳-۱۰) محاسبه متغیر ها با استفاده از داده های تحقیق۵۵
 • ۳-۱۰-۱) متغیر مستقل ۵۵
 • الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی  پنمن۵۵
 • ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی  بارتون – سیمکو۵۶
 • ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی  لویز.۵۶
 • ۳-۱۰-۲)متغیر وابسته:        ۵۷
 • ۳-۱۰-۲-۱) بازده سالانه سهام (SRE) 57
 • ۳-۱۰-۲-۲)قیمت سهام۵۸
 • ۳-۱۰-۳)متغیر کنترل: ۵۸
 • ۳-۱۰-۳-۱) اندازه شرکت (SIZE) .58
 • ۳-۱۰-۳-۲) سرعت گردش داراییها(TOR) 58
 • ۳-۱۱)روش اجرای آزمون ها۵۸
 • گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها.۵۹
 • گام دوم :آزمون همبستگی.۵۹
 • گام سوم:رگرسیون چندگانه۵۹
 • گام چهارم:بررسی خطاها .۶۰
 • الف)خود همبستگی.۶۰
 • ب)نرمال بودن خطاها.۶۰
 • ۳-۱۲)خلاصه فصل  سوم.۶۱
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • ۴-۱)مقدمه۶۳
 • ۴-۲) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ۶۳
 • ۴-۳) یافته های استنباطی ۶۵
 • ۴-۳-۱) آزمون نرمال بودن متغیرها .۶۵
 • ۴-۳-۲)آزمون فرضیه ها و نتایج آن ۶۵
 • ۴-۳-۲-۱)آزمون فرضیه ی اول ۶۵
 • ۴-۳-۲-۲)آزمون فرضیه ی دوم .۷۰
 • ۴-۳-۲-۳)آزمون فرضیه ی سوم ۷۵
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
 • ۵-۱) مقدمه۸۲
 • ۵-۲) مروری بر خطوط کلی تحقیق.۸۲
 • ۵-۳) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری۸۳
 • ۵-۴) پیشنهادات برخاسته از تحقیق.۸۵
 • ۵-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی۸۵
 • پیوست ها.۸۷
 • منابع و ماخذ
 • منابع فارسی.۱۰۸
 • منابع انگلیسی.۱۰۹
 • چکیده انگلیسی.۱۱۱

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0