رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی : دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی :

موضوع این پایان نامه رعایت موازین حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) می باشد. با توجه به گسترش روز افزون جنگهای داخلی با آثار بین المللی از یکسو و افزایش مداخله بشر دوستانه و تحول این مفاهیم با گذشت زمان از سوی دیگر، ضرورت مطالعه در این خصوص بیش از پیش احساس می شود. لذا به انتخاب این موضوع مبادرت شد.

در این پایان نامه، ضمن بیان تاریخچه ای مختصراً از حقوق بین الملل بشر دوستانه، محورهای اصلی بحث یعنی حقوق بشر دوستانه و جنگهای داخلی را تعریف نموده و سپس به تکلیف کشورها در رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی پرداخته می شود. و سپس به بررسی مداخله بشر دوستانه در منظور ملل متحد و مشروعیت آن و چگونگی انجام چنین مداخلاتی خواهیم پرداخت. و در خصوص حق یا تکلیف بودن اعطای این کمک ها و تداخل ارائه این کمک ها با اعمال مداخلات بشر دوستانه بحث خواهیم نمود.

نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که عرفی در خصوص مداخلات بشر دوستانه در حال شکل گیری است و باید از آثار سوء چنین شکل گیری اجتناب نمود و در این  زمینه مجمع عمومی سازان ملل قادر به ایفای نقش موثری خواهد بود.

کلید واژه: حقوق بشر دوستانه، منازعات، غیر بین المللی(داخلی)، مداخله، شورای امنیت.

اهداف تحقیق:

بررسي، تحليل و اطلاع رساني حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثیر آن در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

سوابق تحقیق:

در مورد مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر مقالاتی و یا کتاب هایی نوشته شده است اما تحقیقی در چارچوب پایان نامه  صورت نپذیرفته است.

روش کار و گرد آوری اطلاعات:

روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و بین الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصیف و سپس تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت، روش گرد آوری مطالب کتابخانه ای است که با رجوع به کتابخانه های دانشگاهی منابع اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.

فهرست

چکیده۱

مقدمه۸

بخش اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی۱۳

فصل اول : تعاریف و پویش های تاریخی ۱۳

مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه۱۳

گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه۱۳

گفتار دوم: مفهوم حقوق بشر دوستانه۱۴

گفتار سوم: منابع حقوق بشر دوستانه۱۶

گفتار چهارم: اصول اساسی حقوق بشر دوستانه۱۸

گفتار پنجم: مبانی حقوق بشر دوستانه۲۰

گفتار ششم: جایگاه حقوق بشر دوستانه۲۷

مبحث دوم: اقسام منازعات۲۸

گفتار اول: منازعات بین المللی۲۸

بند اول: تعریف منازعات بین المللی۲۸

گفتار دوم: منازعات غیر بین المللی(داخلی۲۸

بند اول: تعریف منازعات غیر بین المللی۲۸

بند دوم: اقسام منازعات غیر بین المللی ۲۹

الف: آشوبهای غیر بین المللی ۲۹

۱: تعریف منفی یا مقایسه ای۳۰

۱: تعریف مبتنی بر خصوصیات ۳۱

ب: جنگهای آزادی بخش غیر بین المللی۳۲

ج: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی۳۲

مبحث سوم: ماده مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنومصوب ۱۹۴۹ و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ژنو مصوب ۱۹۷۷

گفتار اول: ماده۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹

گفتار دوم: پروتکل دوم مصوب سال ۱۹۷۷ الحاقی      ۳۶

مبحث چهارم: تعریف و مفهوم مداخله بشر دوستانه۳۸

گفتار اول: تاریخچه مداخله بشر دوستانه و سیر تحول آن۳۸

بند اول: مداخله بشر دوستانه پیش از تکوین منشور ملل متحد۳۸

بند دوم: مداخله بشر دوستانه در دوران پس ار تصویب منشور و مشروعیت آن۴۰

بند سوم: تحول نظریه مداخله بشر دوستانه۴۴

مبحث دوم: تعریف مداخله بشر دوستانه۴۶

بند اول: تعریف کلاسیک۴۶

بند دوم: تعریف غیر کلاسیک۴۸

بخش دوم: تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی۵۵

فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی۵۵

مبحث اول: مداخله بشر دوستانه در منشور ملل متحد ۵۵

گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور تعارض آنها با مداخله بشر دوستانه۵۶

گفتار دوم: مساله حاکمیت کشور و تحول مفهوم آن۶۱

بند اول: بند ۷ ماده ۲ و مسائل داخل در قلمرو حاکمیت داخلی کشور ها۶۱

بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولتها۶۱

بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها۶۳

گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه۶۴

بند اول: شورای امنیت و مسئولسیت حفظ صلح و المنیت بین المللی و مساله نقص حقوق بشر۶۴

بند دوم: محدود یتهای شورای امنیت و نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات شورا۷۱

الف: محدودیتهای شورای طبق منشور ملل متحد ۷۱

ب: محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه۷۳

ج: نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات و تصمیمات شورای امنیت۷۴

مبحث دوم: کیفیت و چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی۷۴

گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی و منوابط حاکم برآن۷۴

بنداول: تعریف جنگ غیربین المللی۷۴

بنددوم: مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد۷۶

بندسوم: ضوابط حاکم بر جنگ های غعیر بین المللی۷۷

گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین المللی (داخللی)۷۸

بنداول: مداخله در شورش های داخلی۷۸

الف: مداخله جهت کمک به حکومت ۷۹

ب: کمک به شورشیان درگیر در جنگ داخلی۸۱

بنددوم: عملیات جمعی سرنگون سازی و دفاع مشروع دسته جمعی علیه آن ۸۲

گفتار سوم: موانع مداخله در جنگ های غیر بین المللی (داخلی) ۸۳

گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی ۸۸

گفتار پنجم: سازمانهای منطقه ای و مداخله بشر دوستانه ۹۰

فصل دوم: کمک های بشر دوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی ۹۴

مبحث اول: اصول و اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه ۹۴

گفتار اول: اصول و اسناد مربوط به کمک های بشر دوستانه ۹۴

گفتار دوم: اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه ۹۸

بند اول: کشور ۹۹

بنددوم: سازمانهای بین المللی ۱۰۰

بندسوم: سازمانهای غیر دولتی (NGOs)102

بندچهارم: کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)104

بند پنجم: رابطه میان ارگانهای مختلف اعطا کننده کمک های بشر دوستانه ۱۰۶

مبحث دوم: کیفیت و چگونگی کمک های بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی ۱۰۸

گفتار اول: حق یا تکلیف بودن اعطا یا دریافت کمک های بشردوستانه ۱۰۸

گفتار دوم: شرایط و محدودیتهای حاکم بر اعطای کمک ها  وضرر های حاصل از آن۱۱۳

بنداول: شرایط۱۱۳

بنددوم: محدودیتها ۱۱۵

بندسوم: مضرات۱۱۷

گفتار سوم: عملیات بشر دوستانه در جنگهای غیر بین المللی ۱۱۸

بنداول: قدرت انجام مذاکره ۱۲۰

بنددوم: برآورد نیاز ها ۱۲۲

بندسوم: تامین منابع مورد نیاز ۱۲۲

بندچهارم: تحویل ۱۲۳

گفتار چهارم: تداخل کمک های بشر دوستانه و عملیات نظامی ۱۲۵

نتیجه گیری:۱۲۹

پیشنهادات:۱۳۵

منابع و مآخذ:۱۳۶

چکیده انگلیسی۱۴۲

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0