مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها : دانلود پایان نامه ارشد حقوق

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها :

مفهوم حاکمیت ملی سنتی به صورت مطلق بوده و کشورها طبق این اصل اجازه مداخله در حاکمیت ملی خودشان را به هیچ وجه مجاز نمی دانستند. منشور ملل متحد نیز برابری حاکمیت ها و عدم مداخله در حاکمیت ملی کشورها را جزء اصول خود قرار داده است و تنها در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز حاکمیت نادیده انگاشته می شود. مفهوم حاکمیت ملی در حال حاضر با توجه به علل بسیاری از جمله تحول مفهوم امنیت، توسعه حقوق بین الملل و حقوق بشر دچار دگرگونی شده و به صورت نسبی درآمده است. همچنین اصل عدم مداخله نیز تعدیل گشته است.

در حقوق بین الملل کنونی حاکمیت با دو محدودیت بزرگ روبه رو شده است نخست در زمینه کاربرد زور و دیگری افزایش احترام به حقوق بشر که این خود مشکلاتی را در پیش دارد چرا که کشورهایی به بهانه حمایت از حقوق بشر در کشورهای دیگر که در آن منافعی دارند، به مداخله دست زده و حاکمیت ملی آن را نقض می کنند. با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و سلسله قواعد حقوق بشری که در میثاق ها، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و دکترین علمای حقوق که قواعد بنیادین حقوق بشر نام گرفته و قاعده آمره حقوق بین الملل محسوب می شوند دولت ها نمی توانند در پناه اصل حاکمیت ملی از اجزای قواعد حقوق بشری سرباز زنند، اما اصل حاکمیت ملی همچنان قابل اتکا می باشد و مسئولیت حمایت از حقوق و رفاه ملت بر عهده حاکمیت است و در صورتی که که دولت از عهده این مسئولیت برنیامده و یا خود نخواهد به آن تعهد عمل کند این مسئولیت به جامعه بین المللی واگذار می شود.

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل جایی پیدا نکرده و کشورهای حامی مداخله سعی در گنجاندن آن در مفهوم مسئولیت حمایت دارند. مداخله نظامی در قالب مسئولیت حمایت تنها به عنوان آخرین راهکار پس از راهکارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی آن هم در موارد نقض وسیع، گسترده و مداوم حقوق بشر و با مجوز شورای امنیت قابل توجیه است. قطعنامه ۱۹۷۳ بر ضد لیبی که حمله ناتو به این کشور را به همراه داشت با ۱۰ رأی مثبت و ۵ رأی ممتنع به تصویب رسید که حاکی از موضع ضعیف سیاسی این قطعنامه و احترام به اصل حاکمیت ملی کشورها می باشد.شورای امنیت باید برای تصویب اینگونه قطعنامه ها آستانه بالایی را در نظر بگیرد و همچنین مواد آن باید شفاف و دقیق باشند تا برای کشورهای مداخله گر رویه حقوقی برای مداخله نظامی در کشورهای مخالف خود، ایجاد نشده و حقوق بشر به مستمسکی برای مداخله در کشورها تبدیل نشود.

 

اهداف علمی تحقیق مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها :

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 

ضرورت های انجام تحقیق

با شکل گیری بهار عربی در کشورهای منطقه، کشورهای غربی منافع خود را در خاورمیانه در خطر دیده و همه تلاش خود را برای مداخله نظامی به این کشورها تحت عناوین مختلف می کنند تا خط مقاومتی که در مقابل جبهه غرب ایستادگی کرده را تضعیف کنند. از آن جا که حقوق بشر و حاکمیت ملی کشورها برای حفظ نظم و صلح جهانی بسیار اهمیت دارند و از هر دوی این اصول استفاده های نامشروع میشود لازم دیدم که به ارتباط این دو مقوله بپردازم.

 

فهرست مطالب مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها :

چکیده……………..۱

مقدمه ……………………۲

فصل اول : بررسی اصل حاکمیت و مداخله بشردوستانه …………..۷

مبحث اول : مبانی و مفاهیم حاکمیت ملی و تحول مفهوم سنتی آن ………۷

گفتار اول : مفهوم، تعریف و ویژگی های حاکمیت ملی ………..۷

بند۱- مفهوم حاکمیت ……………۷

بند۲- تعریف حاکمیت …………….۸

بند۳- ویژگی های حاکمیت  ………………۸

گفتار دوم: تحول مفهوم حاکمیت و علل آن …………….۹

بند۱- تحول مفهوم حاکمیت ………….۹

الف- تحول صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر حاکمیت ……….۱۱

ب – حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ……۱۲

ج- توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولت ها ………….۱۳

بند۲- اصل عدم مداخله و تعدیل آن ………..۱۴

  مبحث دوم: تعریف، مفهوم و سابقه مداخلات بشردوستانه ………….۱۷

گفتار اول: مفهوم و تعریف مداخله بشردوستانه ………….۱۷

بند۱- مفهوم مداخله …………..۱۷

بند۲- تعریف مداخله بشر دوستانه …………۲۰

گفتار دوم: پیشینه مداخلات بشردوستانه در جامعه بین المللی …………۲۱

بند۱- مداخله بشر دوستانه پیش از تدوین منشور ملل متحد ………۲۱

مبنای مداخلات بشردوستانه پیش از منشور ………..۲۲

بند۲- تدوین منشور ملل متحد و مداخلات بشردوستانه ………..۲۳

الف- مداخله بشردوستانه قبل از پایان جنگ سرد ………….۲۳

مبنای مداخلات بشردوستانه در دوران قبل از جنگ سرد ……….۲۴

ب- مداخله بشر دوستانه در دوران پس از جنگ سرد …………۲۶

ج- اصل عدم توسل به زور(ماده(۴)۲ منشور ملل متحد) و مداخله بشر دوستانه ……..۲۸

فصل دوم: ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و گفتمان ها حقوق بین الملل در قبال

مداخله بشردوستانه ……………….۳۳

مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل ……………۳۳

گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی ………۳۳

بند۱- تعریف حقوق بشر ………..۳۳

بند۲- جهان شمولي حقوق بشر …………۳۴

بند۳- قواعد حقوق بین المللی بشر بعنوان قواعد آمره بین المللی ……….۳۶

بند۴- حق های بشری غیرقابل تعلیق در اسناد حقوق بشری ……….۳۷

الف- حق های بشری غیر قابل تعلیق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ………۳۷

ب- حق های غیر قابل تعلیق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر …………۳۷

ج- حق های غیرقابل به موجب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ……..۳۸

گفتار دوم: ارتباط و تعارض موجود بین حاکمیت و حقوق بشر ……..۳۹

بند۱- سير تحول رابطه حاکميت و حقوق بشر ………۳۹

بند۲- رابطه حقوق بشر و حاکميت در اسناد مهم بين المللي ……….۴۰

الف- منشور ملل متحد ……………۴۱

ب- اعلاميه جهاني حقوق بشر ……………۴۲

ج- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ………۴۲

د- پروتکل اول و دوم اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي …….۴۳

ه- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي …….۴۳

بند۳- تعارض حقوق بشر با حاکمیت  ملی دولت ها ……….۴۴

الف- الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی ………۴۴

ب- ابزارهای حمایتی بین المللی و منطقه ای از حقوق بشر …….۴۵

ب۱-  سازمان ملل متحد ………..۴۶

ب۲-سازمان های غیردولتی …………..۴۸

ب۳- سازمان هاي منطقه اي …………۴۸

ج- پیگرد کیفری بین المللی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر ………۵۰

مبحث دوم: بررسی نظریات موجود در مورد مداخله در حاکمیت برای حمایت از حقوق بشر ..۵۳

گفتار اول: دیدگاه مخالفان مداخله بشر دوستانه ……….۵۳

  1. مسئولیت ملی………..۵۴

۲٫مداخله تحت پوشش بشر دوستانه ………۵۵

  1. گزینشی بودن واکنش به نقض حقوق بشر ………..۵۶
  2. اختلاف عقیده درباره اصول حق مداخله بشر دوستانه …………۵۶

گفتار دوم: دیدگاه موافقان مداخله بشر دوستانه ………….۵۷

مداخله براساس اخلاق …………….۵۸

ارزیابی-  حاکمیت مسئول بعنوان مبنای مسولیت حمایت ……۵۸

 فصل سوم: بررسی نظری مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت ……….۶۲

مبحث اول: سیر شکل گیری مسئولیت حمایت ………..۶۲

بند۱- ظهور دکترین « مسئولیت حمایت » …………..۶۲

بند۲- شکل گیری مسئولیت حمایت و مفهوم آن ……………۶۳

بند۳- گزارش هیأت عالی رتبه در مورد مسئولیت حمایت ……….۶۴

بند۴- اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵ ……………۶۶

بند۵- اقدامات دبیر کل ملل متحد برای تحقق مسئولیت حمایت ……….۶۸

مبحث دوم: عناصر سازنده مسئولیت حمایت ….۷۰

گفتار اول: مسئولیت پیشگیری …………….۷۰

بند۱- قابلیت هشدار زود هنگام ……….۷۱

بند۲- تلاش های پیشگیرانه مستقیم ……………۷۳

الف- راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک …………..۷۳

ب- راهکارهای اقتصادی ……….۷۴

ج- اقدامات حقوقی …………۷۴

د- اقدامات نظامی ……………۷۴

گفتار دوم: مسئولیت واکنش …………..۷۵

بند۱- اقدامات موقتی و محدود غیر نظامی ………….۷۵

الف- حوزه نظامی …………..۷۶

ب- حوزه اقتصادی ……………….۷۶

ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک …………….۷۷

بند۲- مداخله نظامی ……………..۷۷

معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی ………..۷۸

الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح ……..۷۸

ب- وجود علت مشروع ………….۸۳

ج- وجود هدف بشر دوستانه …………..۸۴

د- مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل …………۸۴

ه- متناسب بودن اقدامات با هدف ………..۸۵

و- چشم انداز معقول اقدامات نظامی …………۸۵

گفتار سوم: مسئولیت بازسازی …………..۸۵

بند۱- امنیت ………۸۷

بند۲- دادگستری و مصالحه………….۸۸

بند۳- توسعه …………..۸۹

فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن ………..۹۱

مبحث اول: نقض حقوق بشر در لیبی و سازمان ملل متحد ……….۹۱

گفتار اول: نقض حقوق بشر در لیبی و تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی …………..۹۱

بند۱- نقض حقوق بشر در لیبی ………….۹۱

بند۲- نقش دبیرخانه در هشدار زود هنگام ……………….۹۲

بند۳- استثناهای وضعیت مداخله در لیبی ………..۹۴

الف- وضوح فوق العاده تهدید فجایع گسترده …………..۹۴

ب- زمان کوتاه فجایع انبوه …………….۹۴

ج- نقش سازمان های منطقه ای ………۹۵

گفتار۲- قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با بحران لیبی ……..۹۵

بند۱- قطعنامه ۱۹۷۰ ………….۹۵

بند۲- قطعنامه ۱۹۷۳ ………۹۸

بند۳- قطعنامه ۲۰۰۹ ………..۱۰۱

بند۴- قطعنامه ۲۰۱۶ ……….۱۰۲

بند۵- قطنامه ۲۰۱۷ …………..۱۰۲

بند۶- مبنای تصمیمات شورای امنیت ………….۱۰۳

مبحث دوم: گفتمان جامعه بین الملل در مورد مسئولیت حمایت و آینده آن پس از لیبی ……..۱۰۴

گفتار اول: مواضع کشور ها نسبت به مسئولیت حمایت …………۱۰۴

بند۱- دیدگاه موافقان مسئولیت حمایت……….۱۰۴

بند۲- مخالفان مسئولیت حمایت …………۱۰۵

گفتار دوم: مداخله نظامی در لیبی و نقض حاکمیت ملی آن ………۱۰۶

بند۱- اصل عدم مداخله و به تصویب مجوز مداخله در لیبی ……..۱۰۶

بند۲- فرماندهی عملیات نظامی ………..۱۰۷

بند۳- فروپاشی حکومت لیبی در پی مداخله نظامی ……۱۰۹

ارزیابی ………..۱۱۰

نتیجه گیری …………..۱۱۲

پیشنهادات ………….۱۱۴

منابع و مآخذ …….۱۱۵

چکیده انگلیسی ……..۱۲۰

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0