مدلسازی تغییرات کمی آب زیرزمینی دشت دامغان در یک دوره ۱۰ ساله : پایان نامه ارشد کشاورزی

دانلود پایان نامه مدلسازی تغییرات کمی آب زیرزمینی دشت دامغان در یک دوره ۱۰ ساله

دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  مدلسازی تغییرات کمی آب زیرزمینی دشت دامغان در یک دوره ۱۰ ساله ” با گرایش آبياري و زهكشي و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده مدلسازی تغییرات کمی آب زیرزمینی دشت دامغان در یک دوره ۱۰ ساله:

وقوع خشکسالی‌های متوالی و افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی دشت دامغان از عوامل اصلی افت سطح آب زیرزمینی محسوب می‌شوند. به همین دلیل ضروری است که مدیریت بهره برداری و حفاظت از منابع آب‌ زیرزمینی به عنوان یک اصل در برنامه ریزی‌های منابع آب مورد توجه قرارگیرد. در این تحقیق شبیه‌سازی سفره آب زیرزمینی دشت دامغان در حالت پایدار و ناپایدار با استفاده از مدل GMS7.1 و کد کامپیوتری MODFLOW به روش تفاضل محدود انجام گرفت. دشت دامغان دارای مساحتی معادل ۵۴/۱۱۷۳ کیلومترمربع است و در دامنه جنوبي سلسله جبال البرز قرار گرفته است.

بررسی هیدروگراف دشت دامغان در دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۳ نشان داد که افت متوسط سالیانه سطح آب زیرزمینی ۵۳/۰ متر بوده و از دشت‌های ممنوعه می‌باشد. با توجه به آمار۴۰ حلقه چاه مشاهداتی و مقایسه سطح آب محاسباتی مدل و مشاهداتی، پارامترهایی نظیر ضریب هدایت هیدرولیکی در حالت پایدار و ضریب ذخیره آبخوان در حالت ناپایدار، که دارای عدم قطعیت بیشتری بودند، بهینه گردیدند.

بر‌اساس شاخص‌های مهم آماری، نتایج مربوط به واسنجی و صحت‌ سنجی مدل نشان داد که همبستگی بالایی (۹۸/۰‌=R2) بین مقادیر شبیه‌سازی شده مدل و مقادیر اندازه‌گیری وجود دارد. به‌منظور پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی در سال‌های آینده، ۴ سناریوی خشکسالی، ادامه روند فعلی، ترسالی ۵/۱ برابر و ترسالی ۲ برابر متوسط بارش، برای دشت تعریف گردید.  نتایج نشان داد که در طی فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷ در صورت ادامه روند فعلی بارش، سطح آب زیرزمینی به اندازه ۹/۲ متر دچار افت خواهد شد. و بر اساس این مقدار افت، ۲۴۰ میلیون متر مکعب آب از منابع دشت کاسته خواهد شد، همچنین درصورت به وقوع پیوستن سناریوی خشکسالی مقدار افت دشت ۱۳/۳ متر خواهد بود که کسری مخزن معادل۲۶۰ میلیون متر مکعب را به دنبال خواهد داشت. نتیجه دیگر تحقیق نشان داد که در ۱۵ درصد دشت دامغان پدیده نشست زمین صورت گرفته است.

 

هدف و ضرورت تحقيق

هدف از تهيه مدل رياضي يك سفره آب زيرزميني، شبيه ‌سازي شرايط طبيعي سفره با استفاده از تعدادی روابط رياضي مي‌باشد. مدل رياضي[۱] آب زيرزميني شبيه سازي يك سامانه هيدروژئولوژيكي است كه از قوانين فيزيك و رياضي كمك مي‌‌گيرد. دو مولفه اساسي آن مدل مفهومي[۲] و مدل رياضي مي‌باشد. مدل مفهومي تصوير ساده شده‌ای از تبادلات آبي آبخوان و مدل رياضي، مجموعه‌اي از فرمول‌‌هاي رياضي است كه با توجه به فرضيات خاص، به فرايندهاي فيزيكي فعال در درون سامانه آبخوان مقدار مي‌‌بخشد. به اين ترتيب با استفاده از مدل مي‌توان ميزان افت آبخوان راپيش‌ بيني نمود. در صورتي‌كه بتوان شبيه‌ سازي يك آبخوان را انجام و با شرايط طبيعي تطبيق داد، به سهولت مي‌توان با در نظر گرفتن سناريوهايي نظير تغييرات در محل، مقدار و زمان برداشت به بررسي اثرات برداشت بر روي سفره پرداخت.

هدف از مدیریت آبخوان، در حقيقت ايجاد يک توازن متعادل بين پارامترهاي مهم بيلان آب زيرزميني[۳] مي­باشد. به عبارت ديگر در اين مطالعات ابتدا بيلان وضع موجود محاسبه و کسري مخزن را تعيين نموده، سپس در گام بعدي با تهيه يک مدل کمي مي­توان وضعيت­ و سناريوهاي مختلفي را در زمان آينده پيش­ بيني نمود. در مرحله آخر با يک برنامه­ريزي صحيح در جهت کاهش بهره­برداري و به تعادل رساندن آبخوان، در حقيقت با يک بهينه­سازي، وضعيت برداشت از آبخوان طوري تعيين مي­گردد تا بيلان آب زيرزميني به حالت تعادل نزديک گردد.

بررسي تعادل­ آبخوان در آينده مي‌تواند به عنوان يك ابزار تصميم گيري نقش تعيين كننده‌اي در استفاده صحيح از منابع ‌آب زيرزميني داشته باشد. درغير اين صورت برداشت غيرمسئولانه و عدم برنامه‌ريزي صحيح در استفاده از اين منابع با ارزش، نهايتاً منجر به از دست رفتن اين سرمايه و ادامه افت‌ و فرونشست خواهد شد. بنابراين بررسي وضعيت حال حاضر دشت و مدلسازي صحيح آن با ارائه راهکارهاي مناسب جهت مقابله با از بين رفتن آبخوان وکاهش نرخ افت آن، از جمله مهم ترين اهداف مطالعه تعادل بخشي آبخوان دشت دامغان مي‌‌باشد. کاربردهاي مدلسازي آب‌هاي زيرزميني در يک منطقه را مي‌توان به صورت زير ذکر کرد :

  • ايجاد تاسيسات (ساخت سد در داخل يا خارج از محدوده آبخوان، تغذيه مصنوعي و احداث شبکه آبياري)
  • تخليه آبخوان (برداشت از رودخانه و کاهش نفوذ، ميزان افت ناشي از برداشت، تعيين محل برداشت جهت کشاورزي و تعيين محل برداشت جهت شرب با رويکرد کيفي)
  • تغذيه آبخوان (ميزان بالا آمادگي و زه‌ دار شدن اراضي و اثرات آب برگشتي ناشي از شرب و کشاورزي)
  • موارد غير سازه اي (بررسي کيفي و تعيين حريم کيفي، بررسي تغييرات حد جبهه آب شور و شيرين و بررسي سناريوهاي خشکسالي و ترسالي)

 

مقدمه

استفاده از آب‌هاي زيرزميني[۱] از ديرباز براي بشر يک نياز اساسي بوده است، تا جايي که شواهد باستاني نشان مي‌دهند، استفاده از این منابع به زمان ما‌قبل از تاريخ برمي‌گردد. حفاري اولين چاه‌ها[۲] به چين باستان و اولين قنات‌ها[۳] به ايران باستان نسبت داده شده است. آب زيرزميني بخش مهمي از منابع آب قابل استفاده را در بر‌مي‌گيرد. در برخي از مناطق آب‌هاي زيرزميني تنها منبع تامين آب بخش‌هاي مختلف مصرفي مي‌باشد (کردواني، ۱۳۸۵). آب به عنوان يک منبع قابل تجديد همواره به عنوان يک رکن اصلي توسعه مطرح بوده است. با افزايش جمعيت و افزايش نياز آب در بخش‌هاي مختلف کشاورزي، صنعت، شرب و بهداشت، فشار زيادي به منابع آب زيرزميني وارد شده است (صداقت، ۱۳۸۷).

رشد سريع جمعيت و متناسب با آن نياز فزاينده به آب در کشور ما که ميانگين سالانه بارندگي آن حدود ۲۵۰ ميلي‌متر بوده و بيش از ۹۰ درصد مساحت آن را مناطق خشک و نيمه خشک تشکيل مي‌دهد، موجب بهره برداري بي‌رويه از منابع آب زيرزميني و در نتيجه بهم خوردن تعادل طبيعي آن شده و تراز آب زيرزميني در آبخوان[۴]هاي بسياري از نقاط کشور روند نزولي پيدا کرده است. عدم اعمال مديريت و يا اعمال مديريت‌هاي غير صحيح باعث بروز مشکلات ناشي از افت آب و يا اثرات ناشي از استفاده‌هاي غير بهينه از اين منابع گرديده است. با اعمال روش‌هاي مديريتي مناسب در استفاده از منابع آب موجود، علاوه بر اينکه مي‌توان از مخارج سنگين توسعه و بهره برداري کاست، ميزان استفاده از اين منابع را نيز مي‌توان بهينه کرد.

در دهه‌هاي اخير استفاده از مدل‌هاي رياضي آب‌هاي زيرزميني خصوصا در مباحث مديريت منابع آب و همچنين پيش بيني وضعيت آب زيرزميني توسعه زيادي پيدا کرده است، بطوريکه در اکثر نقاط جهان بهره‌ گيري از مدل‌هاي دقيق و مطمئن در ارتباط با شناسايي سيستم‌هاي هيدروژئولوژيکي[۵] اجتناب ناپذير شده است. مدلسازي عددي[۶] آب‌هاي زيرزميني ابزاري مهم براي مديريت منابع آب در آبخوان‌ها مي‌باشد. اين مدل‌ها مي‌توانند براي تخمين پارامترهاي هيدروليکي و همچنين مديريت منابع آب و پيش ‌بيني چگونگي عکس العمل يک آبخوان در مقابل تغييرات آب و هوايي و پمپاژ استفاده شوند (رگلی و همکاران، ۲۰۰۳). اين مدل‌ها ديد ساده اي را براي تحليل در اختيار ما قرار مي‌دهند و دقت خوبي در نمايش محيط‌هاي پيچيده داشته و مي‌توانند در مباحث هيدروژئولوژيکي بکارگرفته شوند.

مدل‌ مي‌تواند جهت جريان آب‌هاي زيرزميني، تراز هيدروليکي و سرعت جريان را محاسبه کرده و در تعيين مکان‌هاي مناسب براي حفر چاه‌هاي بهره برداری[۷] آب در يک سفره مورد استفاده قرار گيرند (ییدانا و افوری، ۲۰۰۸). اگر مدل يک سامانه طبيعي آب زيرزميني به درستي و با دقت ساخته شود، به طوري که بازگو‌کننده رفتار‌ واقعي سامانه در برابر تغييرات باشد، وسيله اي با ارزش براي پيش بيني و برنامه ريزي‌هاي مديريت منابع آب زيرزميني خواهد بود (تاد، ۲۰۰۵).

 

بيان مسئله

محدوديت منابع آب‌هاي سطحي و برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني باعث افت دائمي آبخوان و نشست[۸] زمين مي‌شود. علاوه بر افت شديد سطح آب در آبخوان‌ها، فعاليت‌هاي کشاورزي، صنعتي و شهري آلاينده‌هاي مختلفي را به آبخوان‌ها تحميل مي‌کنند که براي ادامه افت کمي و کيفي، حفاظت از آب‌هاي زيرزميني و مديريت بهره برداري بايد به عنوان يک اصل و پايه در برنامه ريزي‌هاي کشور قرار گيرد. مدل‌هاي شبيه ساز آب زيرزميني، بر پايه فيزيک جريان آب زيرزميني مي‌توانند به عنوان ابزاري کارآمد در درک پتانسيل آب‌هاي زيرزميني و پيش‌بيني سطح آب زيرزميني در جهت سياست‌هاي مختلف بهره برداري مورد استفاده قرار گيرند.

در دشت دامغان، با توجه به واقع شدن در منطقه خشک و بياباني و همچنين استفاده وسيع از آب زيرزميني براي کشاورزي، شرب و فعاليت‌هاي صنعتي، اهميت آب زيرزميني براي مسئولين دوچندان شده است. افت شديد سطح آب زيرزميني در اين منطقه منجر به بروز پديده فرونشست گرديده است. اين موارد نشان دهنده بحراني بودن وضعيت كاهش ذخاير آب زيرزميني و ضرورت مطالعه جامع و اتخاذ سياست‌هاي مناسب جهت بهبود شرايط آبخوان‌ در اين منطقه مي‌باشد. هدف از اين مطالعه تهيه مدل ریاضی آب زیرزمینی دشت دامغان و پيش بيني سطح آب زيرزميني بر اساس سناريوهاي-مختلف (خشکسالی، ادامه روند طبیعی و ترسالی) مي‌باشد.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات

۱-۱-   مقدمه    ۲

۱-۲-   بیان مساله   ۳

۱-۳-  هدف و ضرورت تحقیق  ۴

۱-۴-  سازمان­دهی فصل­های پایان­نامه  ۶

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

۲-۱-   مقدمه    ۸

۲-۲- مروری بر مطالعات گذشته در جهان  ۸

۲-۳- مروری بر مطالعات گذشته در ایران  ۱۴

۲-۴- مطالعات انجام شده در دشت دامغان   ۲۳

فصل سوم: مواد و روش‌ها

۳-۱-   مقدمه    ۲۶

۳-۲-   موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه    ۲۶

۳-۳-   ژئومورفولوژي منطقه   ۲۸

۳-۴-   آب و هواي منطقه مورد مطالعه    ۳۰

۳-۵-   زمين شناسي عمومي منطقه    ۳۲

۳-۵-۱-   چينه شناسي منطقه    ۳۳

۳-۵-۱- ۱-  واحدهاي سنگي پرکامبرين – کامبرين   ۳۳

۳-۵-۱- ۲- واحدهاي سنگي مزوزوئيک    ۳۳

۳-۵-۲-   آبرفت‌ هاي کواترنر   ۳۴

۳-۵-۲-۱-   واحد Qt1    ۳۴

۳-۵-۲- ۲-  واحد Qt2    ۳۴

۳-۵-۲- ۳-  واحد Qal    ۳۵

۳-۵-۲-۴- نهشته‌ هاي سيلابي ريزدانه Qsc   ۳۵

۳-۵-۳- گسل ها    ۳۶

۳-۶- هيدرولوژي و هيدروژئولوژي   ۳۶

۳-۷- وضعيت آبخوان دامغان   ۳۹

۳-۸-  انواع مدل‌هاي آب زيرزميني   ۴۰

۳-۸-۱- مدل رياضي   ۴۱

۳-۸-۱-۱-  مدل‌هاي عددي   ۴۱

۳-۸-۱-۱-۱-  روش عناصر محدود   ۴۲

۳-۸-۱-۱-۲- روش تفاضل محدود   ۴۳

۳-۹-  مراحل مختلف تهيه مدل رياضي آبخوان دشت دامغان   ۴۵

۳-۹-۱- تعيين هدف براي تعيين مدل   ۴۵

۳-۹-۲- جمع آوري داده‌ها و اطلاعات   ۴۷

۳-۹-۳- معادله حاکم بر جريان زيرزميني   ۴۸

۳-۹-۴- تهيه مدل مفهومي و تحليل سيستم آبخوان   ۵۰

۳-۹-۴-۱-  شرايط مرزي   ۵۲

۳-۹-۴-۱-۱-  شرط مرزي بار هيدروليکي معلوم   ۵۲

۳-۹-۴-۱-۲-  شرط مرزي جريان معلوم   ۵۳

۳-۹-۴-۱-۳-  شرط مرزي جريان وابسته به بار هيدروليکي   ۵۳

۳-۹-۴-۲-  عوامل تغذيه و تخليه کننده آبخوان   ۵۴

۳-۹-۴-۲-۱-  تغذيه آبخوان از طريق بارندگي   ۵۵

۳-۹-۴-۲-۲-  تغذيه آبخوان از آب برگشتي کشاورزي و شرب و صنعت   ۵۵

۳-۹-۴-۲-۳-  برداشت آب زيرزميني توسط چاه‌ها   ۵۶

۳-۹-۴-۲-۴- تبخير و تعرق   ۵۶

۳-۹-۴-۲-۵- تغذيه و تخليه آبخوان از مرزهاي جانبي   ۵۷

۳-۹-۴-۳- اطلاعات هيدروديناميکي  ۵۷

۳-۹-۴-۴-  اعمال توپوگرافي سطح و کف آبخوان به سلول هاي شبکه   ۵۸

۳-۹-۴-۵- اطلاعات مربوط به چاه‌هاي مشاهداتي   ۶۰

۳-۹-۵-  طراحي شبکه مدل   ۶۳

۳-۹-۶-  مدلسازي آبخوان دشت دامغان در شرايط پايدار   ۶۴

۳-۹-۷- مدلسازي آبخوان دشت دامغان در شرايط ناپايدار   ۶۵

۳-۹-۷-۱-  شرايط اوليه   ۶۷

۳-۹-۷-۲-  تنش‌هاي هيدرولوژيکي   ۶۸

۳-۹-۷-۳- اطلاعات مربوط به چاه‌هاي مشاهده اي در حالت ناپايدار   ۶۹

۳-۹-۸-  واسنجي مدل   ۷۰

۳-۹-۹-  ارزيابي خطاي مدلسازي   ۷۲

۳-۹-۹-۱- شاخص هاي آماري   ۷۳

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱-   مقدمه   ۷۶

۴-۲- واسنجی مدل سطح آب زیرزمینی    ۷۸

۴-۳- صحت سنجی مدل سطح آب زیرزمینی    ۸۳

۴-۴- پیش بینی سطح آب زیرزمینی در هر پیزومتر برای دوره ۳ ساله    ۸۶

۴-۵-  پیش بینی سطح آب زیرزمینی برای مناطق مختلف دشت در دوره ۵ ساله   ۹۱

۴-۵-۱- منطقه شمال   ۹۱

۴-۵-۲- منطقه مرکزی دشت   ۹۵

۴-۵-۳- منطقه جنوب   ۹۸

۴-۶- پیش بینی سطح آب زیرزمینی در کل دشت   ۱۰۱

۴-۶-۱- پیش بینی مدل در شرایط روند فعلی و طبیعی آبخوان   ۱۰۲

۴-۶-۲- پیش بینی مدل در شرایط ترسالی   ۱۰۳

۴-۶-۳- پیش بینی مدل در شرایط خشکسالی   ۱۰۴

۴-۷- نقشه هم افت سطح آب زیرزمینی   ۱۰۶

۴-۸- نشست زمین در منطقه مطالعاتی   ۱۰۸

۴-۸-۱- عوارض ناشی از نشست   ۱۱۱

۴-۸-۲- پیش بینی سطح آب زیرزمینی در منطقه نشست  ۱۱۳

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱-   خلاصه تحقیق و نتایج   ۱۱۸

۵-۲-   پیشنهادات    ۱۲۰

 

منابع   ۱۲۱

 

 

فهرست اشکال

فصل سوم: مواد و روشها

۳-۱-   موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در ایران و استان سمنان   ۲۷

۳-۲-   موقعیت جفرافیایی و راه های دسترسی به منطقه    ۲۸

۳-۳-   توزيع بارش در فصول مختلف در محدوده مطالعاتي دامغان    ۳۱

۳-۴-   موقعيت ايستگاه‌ها و آبراهه‌هاي موجود در منطقه   ۳۷

۳-۵-   هيدروگراف دراز مدت دشت دامغان (۹۲-۱۳۷۳)    ۴۰

۳-۶-   شبکه اجزاي محدود با قطعات مثلثي   ۴۳

۳-۷-   نمايش شبکه بندي تفاضلات متناهي (وانگ و اندرسون، ۱۹۹۸)    ۴۴

۳-۸-    مراحل تهيه مدل آب زيرزميني (اندرسون و وسنر، ۱۹۹۲)    ۴۶

۳-۹-   نمایش مفهومی معادله پیوستگی    ۴۸

۳-۱۰-   مدل مفهومي و مرزهاي محدوده آبخوان دامغان   ۵۱

۳-۱۱-   ارتفاع تراز سطح زمین و اعمال این مقادیر به سلول‌های مدل   ۵۹

۳-۱۲- نقشه خطوط تراز سطح آب زیرزمینی دشت دامغان در سال ۱۳۸۵  ۶۲

۳-۱۳-   لايه چاه‌هاي مشاهده اي در نرم افزار در شرايط ماندگار   ۶۲

۳-۱۴-   شبکه بندي آبخوان دشت دامغان   ۶۴

۳-۱۵-  نقشه توزیع ضریب هدایت هیدرولیکی در دشت دامغان  ۶۵

۳-۱۶-  تعريف دوره‌هاي زماني در شرايط ناپايدار    ۶۶

۳-۱۷-  نقشه توزیع ضریب آبدهی ویژه در دشت دامغان  ۶۷

۳-۱۸-   مقدار‌دهي شرايط اوليه بر اساس تراز آب زيرزميني در اسفند ۱۳۸۵   ۶۸

۳-۱۹-   مقدار‌دهي ميزان برداشت از آب زيرزميني توسط چاه‌هاي بهره برداري   ۶۹

۳-۲۰-   اطلاعات نوسانات سطح آب در هر پيزومتر در طول دوره آماري در مرحله ناپايدار  ۷۰

۳-۲۱-   معيار بصري هدف واسنجي    ۷۲

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱-   موقعیت چاه‌های مشاهده‌ای در دشت دامغان    ۷۸

۴-۲-   هیدروگراف سطح آب زیرزمینی و مقایسه داده‌های مشاهداتی و محاسباتی مدل در دوره کالیبراسیون (فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۰)    ۷۹

۴-۳-  هیدروگراف سطح آب زیرزمینی و مقایسه داده های مشاهداتی و محاسباتی مدل در دوره کالیبراسیون (فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۰)   ۸۰

۴-۴-   مقادیر شاخص‌های آماری در دوره واسنجی برای ۴ پیزومتر انتخابی   ۸۱

۴-۵-   برازش بار هیدرولیکی محاسباتی و مشاهداتی در حالت پایدار    ۸۲

۴-۶-   انواع میانگین خطاهای مدلسازی در دوره‌های تنش در حالت ناپایدار    ۸۲

۴-۷-   هیدروگراف سطح آب زیرزمینی و مقایسه داده‌های مشاهداتی و محاسباتی مدل در دروره صحت سنجی (فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲)    ۸۴

۴-۸-   مقادیر شاخص‌های آماری در دوره صحت سنجی برای ۳ پیزومتر انتخابی   ۸۵

۴-۹-   نقشه تیسن بندی دشت دامغان در سال ۱۳۹۰  ۸۶

۴-۱۰-   هیدروگراف پیش ‌بینی سطح آب چاه‌های مشاهداتی در ۴ سناریوی مورد مطالعه (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵)    ۸۸

۴-۱۱-   هیدروگراف پیش بینی سطح آب چاه‌های مشاهداتی در ۴ سناریوی مورد مطالعه (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵)   ۸۹

۴-۱۲-   هیدروگراف پیش بینی سطح آب میانگین چاه‌های مشاهداتی در ۴ سناریوی مورد مطالعه (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵)   ۹۰

۴-۱۳-  نقشه تیسن بندي دشت و مساحت مربوط به هریک از پیزومترها   ۹۲

۴-۱۴-   هیدروگراف پیش بینی سطح آب پیزومترهای شمال منطقه در ۴ سناریو مورد مطالعه (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷)   ۹۲

۴-۱۵-   هیدروگراف پیش بینی سطح آب پیزومترهای شمال منطقه در ۴ سناریو مورد مطالعه (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷)    ۹۳

۴-۱۶-  هیدروگراف پیش بینی میانگین سطح آب در شمال دشت دامغان در ۴ سناریو  مورد مطالعه (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷)    ۹۴

۴-۱۷-  هیدروگراف پیش بینی سطح آب پیزومترهای مرکز منطقه در ۴ سناریو مورد مطالعه (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷)     ۹۵

۴-۱۸-  هیدروگراف پیش بینی سطح آب پیزومترهای مرکز منطقه در ۴ سناریو مورد مطالعه (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷)     ۹۶

۴-۱۹-  هیدروگراف پیش بینی میانگین سطح آب در مرکز دشت دامغان در ۴ سناریو مورد مطالعه (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷)    ۹۷

۴-۲۰-  هیدروگراف پیش بینی سطح آب پیزومترهای جنوب منطقه در ۴ سناریو مورد مطالعه (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷)    ۹۸

۴-۲۱-   هیدروگراف پیش بینی سطح آب پیزومترهای جنوب منطقه در ۴ سناریو مورد مطالعه (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷)   ۹۹

۴-۲۲-   هیدروگراف پیش بینی میانگین سطح آب در جنوب دشت دامغان در ۴ سناریو مورد مطالعه (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷)   ۱۰۱

۴-۲۳-   هیدروگراف پیش بینی سطح آب در کل دشت دامغان در ۴ سناریو مورد مطالعه    (فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷)   ۱۰۲

۴-۲۴-   پیش بینی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در صورت ادامه روند طبیعی بارش  ر طول ۵ سال آینده    ۱۰۳

۴-۲۵-   پیش بینی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در شرایط ترسالی ۵/۱ برابر     در طول ۵ سال آینده      ۱۰۴

۴-۲۶-   پیش بینی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در شرایط ترسالی ۲ برابر     در طول ۵ سال آینده    ۱۰۴

۴-۲۷-   پیش بینی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در شرایط خشکسالی     در طول ۵ سال آینده   ۱۰۵

۴-۲۸-   هیدروگراف پیش بینی سطح آب پیزومترهای منطقه در ۴ سناریو مورد مطالعه      (منطقه‌ای از دشت که دچار پیشروی آب شور شده است)    ۱۰۶

۴-۲۹-   وضعیت افت سطح آب زیرزمینی در طول مدت فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷    ۱۰۷

۴-۳۰-  موقعیت محدوده نشست در دشت دامغان و وضعیت آن درسال ۹۳-۱۳۹۲   ۱۱۰

۴-۳۱-  شکاف‌ها و اثرات ایجاد شده در اثر نشست در روستاهای جنوبی دشت    ۱۱۲

۴-۳۲-   هیدروگراف پیش بینی سطح آب پیزومترهای منطقه نشست در ۴ سناریوی           مورد مطالعه   ۱۱۴

۴-۳۳-  هیدروگراف پیش بینی سطح آب پیزومترهای منطقه نشست در ۴ سناریوی         مورد مطالعه   ۱۱۵

۴-۳۴-  هیدروگراف پیش بینی سطح آب زیرزمینی منطقه نشست در ۴ سناریوی     مورد مطالعه   ۱۱۵

فهرست جداول

فصل سوم: مواد و روش‌ها

۳-۱-  ميانگين بارندگي، درجه حرارت و تبخير در منطقه  مورد مطالعه   ۳۰

۳-۲-  اطلاعات مورد نياز براي مدل کردن آب زيرزميني (اندرسون و وسنر، ۱۹۹۲)   ۴۷

۳-۳-  مشخصات چاه‌هاي مشاهداتي موجود در محدوده مورد مطالعه   ۶۱

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱-  نام چاه‌های مشاهده‌ای و شماره گذاری آن‌ها   ۷۷

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0