مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک درموسسات خدمات مالی : رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی

مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک درموسسات خدمات مالی : رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی  و با عنوان مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک درموسسات خدمات مالی  (در صنعت بيمه و بانک)  در  ۳۳۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع دکتری PH.d  تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده رساله مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک درموسسات خدمات مالی:

بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق ارزش  و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و بانکداری آنهم با استفاده از روش‌ها، فناوری‌ها و ابتکارات جدید را لازم و مفید نموده است.

روش تحقیق با در نظر گرفتن موارد فوق ­الذکر اين تحقيق با بهره­ گیری از رویکرد توسعه ­اي-کاربردي، استراتژي­هاي همبستگي و پيمايشي را دنبال نموده و با جهت­ گیری آزمون فرضیه،  هم از جنبه توصیفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحلیل یافته ­های حاصل از پرسشنامه می­پردازد. در اين مقاله ضمن مرور بسترهای نظری و متدولوژي­هاي نوين در عرصه مطالعه شراکت استراتژیک در حوزه بانک و بیمه، زواياي دستیابی به عملکرد سازمانی برتر نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل دقیق قرار گرفته و در نهايت الگوي ژنريک شراکت استراتژیک مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش ارائه گرديد.

نتایج تحقیق با بهره ­گیری از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و تحلیل فرضیه ­های پژوهش، نتایج بدست آمده حاکی از عدم ارتباط میان متغیرهای مداخله گر بر روی رابطه میان شراکت استراتژیک و تخصیص ارزش است. این در حالی است که مولفه­ های قالب در بحث شراکت استراتژیک اثرات مثبت و معنی­داری بر عملکرد سازمان­ها داشته ­اند.

 

واژگان کلیدی: شراکت استراتژیک، فرایند خلق ارزش ،  تخصیص ارزش، صنعت بانک و بیمه، عملکرد سازمانی

 

ضرورت انجام تحقيق رساله مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش

با توجه به موضوع اثرگذاری تحریم‌ها در کشور و اثرات ناشی از قطع روابط مؤسسات و خدمات مالی کشور با نهادهای مالی بین المللی که در نهایت چالش‌های بسیاری را در صنعت بیمه و علی الخصوص در بخش بیمه‌های اتکایی خارجی و عدم توزیع ریسک سبب گردید و به همین ترتیب با وجود محدودیت‌های فراوان در تبادلات مالی و اعتباری در بخش بانکی، ضرورت این موضوع را آشکار کرده تا مؤسسات خدمات مالی کشور با اتخاذ استراتژی‌های صرفه به مقیاس و توسعه قلمرو فعالیت در سطح داخلی و در نهایت با شراکت استراتژیک با سایر مؤسسات خدمات مالی با در نظر گرفتن مزایای متنوع سازی کسب و کار در جستجوی فرصت‌های جدید اقتصادی و افزایش هم افزایی و دستیابی به موقعیت‌های سودآور تلاش مضاعفی نمایند. از سوی دیگر افزایش شدت رقابت در چند سال اخیر در صنعت بانکداری و بیمه در کشور و عدم توسعه ظرفیت بازار متناسب با افزایش کمی تعداد شرکت‌های بیمه و بانک‌ها باعث کاهش حاشیه سود عملیاتی آنها شده و در صورت عدم اتخاذ استراتژی‌های جدید، بقای آنها را به مخاطره می‌اندازد.

در این شرایط برخورداری از تفکر استراتژیک در این نوع مؤسسات خدمات مالی از جمله تمایل به شراکت استراتژیک باعث افزایش کارایی، اثربخشی و نیل به بهره وری پایدار شده و ارتقاء مزیت رقابتی و بهبود عملکردی را برای آنها بدنبال خواهد داشت. اهمیت و ضرورت این پژوهش از ابعاد علمی نیز حائز اهمیت است؛ چرا که مطابق با ادبیات نظری تحقیق رابطه بین شراكت‌ها و عملکرد میان دو شرکتی که همزمان بویژه در یک تخصص و کاری که مستلزم مزیت رقابتی است با یکدیگر همکاری و رقابت می‌کنند رد شده است (برت، ۲۰۰۵)و این در حالی است که با در نظر گرفتن حوزه‌های فعال بانک و بیمه در داخل این فرضیه وجود دارد که شراكت‌های استراتژیک و عملکرد شرکاء از ارتباط معنی داری برخوردار باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که ویژگی‌های شرکاء، خصوصیات و نوع شراکت و موقعیت شبکه می­توانند اثرات متمایزی را بر خلق ارزش در شراکت و تخصیص ارزش به شرکت‌های درگیر در شراکت استراتژیک موجب شوند و همه شراكت‌ها مستلزم مذاکرات چانه زنی بین شرکاء است.

در ارتباط با تخصیص ارزش که از منظر دیدگاه مذاکره و چانه زنی مورد تحقیق قرار گرفتند نیز ثابت شده است که شراكت‌ها لزوما باعث خلق ارزش معادل برای کلیه شرکاء نخواهد شد. این در حالی است که اگر سازمان­ها بصورت همزمان وارد چند شراکت شوند که احتمالاً در بعضی از شراكت‌ها موفق‌تر خواهند شد که خود می‌تواند ناشی از (۱) ویژگی­های شرکاء، (۲) خصائص و میزان هم­افزایی تجمعی شرکاء و (۳) نحوه ارتباط و تعامل شرکاء در شبکه کاملی از شراكت‌ها بوده باشد.اولین گام برای شناسایی و تفسیر این موضوع اولاً بررسی شرایطی است که تحت آن شرایط، شراكت‌ها پتانسیل بیشتری را برای خلق ارزش داشته و تخصیص ارزش به شرکاء انجام میشود. ثانیاً دیدگاه‌های مبتنی بر منابع و ساختارگرایی در زمینه همکاری مورد توجه قرار میگیرند که البته در این زمینه دو انتقاد قابل طرح است که عبارتند از عدم تمرکز بر روی ساختار رابطه و میزان تراکم شبکه شراکتی و محتوای روابط و از سوی دیگر تاکید بیش از حد بر محتوا روابط.

در این پژوهش سعی خواهد شد تا با ارائه یک مدل جامع نگر، جایگاه واقعی شراكت‌های استراتژیک در موسسات خدمات مالی تعیین شده و در نهایت با لحاظ نمودن متغیرهای متعدد مداخله‌گر و میانجی، زمینه توسعه و تکوین یک الگوی تکاملی از شراکت استراتژیک فراهم خواهد آمد.

 

 

فهرست مطالب رساله مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش

فهرست جداول       ‌ص

فهرست نمودارها ‌ر

فهرست اشکال                        ‌ش

۱          فصل اول: کليات تحقيق   ۲

۱٫۱      مقدمه      ۲

۱٫۲      بیان مساله                ۴

۱٫۳      سؤالات اصلي تحقيق   ۸

۱٫۴      ضرورت انجام تحقيق   ۹

۱٫۵      اهداف تحقيق   ۱۱

۱٫۵٫۱  هدف اصلی تحقیق   ۱۱

۱٫۵٫۲  اهداف فرعی تحقیق   ۱۱

۱٫۶      روش تحقیق   ۱۱

۱٫۷      قلمرو تحقيق   ۱۲

۱٫۸      جامعه و نمونه آماري   ۱۲

۱٫۹      روش نمونه ­گیری   ۱۳

۱٫۱۰   ابزارجمع آوري اطلاعات   ۱۳

۱٫۱۱   شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۴

۱٫۱۲   مراجع استفاده كننده از نتيجه رساله  ۱۴

۱٫۱۳   ساختار محتوايي رساله  ۱۴

۱٫۱۴   تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم عملیاتی تحقیق   ۱۵

۲          فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق   ۱۸

۲٫۱      مقدمه      ۱۸

۲٫۲      ادبیات نظری پژوهش     ۱۹

۲٫۲٫۱  شراكت‌های استراتژیک    ۱۹

۲٫۲٫۱٫۱          تعريف شراكت‌‌های استراتژيك    ۱۹

۲٫۲٫۱٫۲          اهمیت شراكت‌های استراتژیک    ۲۳

۲٫۲٫۱٫۳          نيرو‌های محيطي اثرگذار بر شراکت استراتژیک    ۲۶

۲٫۲٫۱٫۴          انگيزه ­های ورود به مقوله شراکت استراتژیک    ۲۸

۲٫۲٫۱٫۵          منشأ شکل­ گیری شراكت‌های استراتژیک    ۳۰

۲٫۲٫۱٫۶          برخی دیدگاه‌ها پیرامون انگیزه‌های تحقق شراكت‌های استراتژیک    ۳۱

۲٫۲٫۱٫۶٫۱       تئوری هزینه معاملات   ۳۱

۲٫۲٫۱٫۶٫۲       دیدگاه مبتنی بر منابع   ۳۶

۲٫۲٫۱٫۶٫۳       نظريه شايستگي محور ۴۲

۲٫۲٫۱٫۶٫۴       ديدگاه نهادي   ۴۳

۲٫۲٫۱٫۶٫۵       دیدگاه دنوو              ۴۵

۲٫۲٫۱٫۷          مزایا و معیاب شراكت‌های استراتژیک    ۴۷

۲٫۲٫۱٫۷٫۱       مزایای شراكت‌های استراتژیک    ۴۷

۲٫۲٫۱٫۷٫۲       معایب شراکت استراتژیک    ۵۰

۲٫۲٫۱٫۸          مراحل ایجاد یک شراکت استراتژیک    ۵۱

۲٫۲٫۱٫۹          عوامل موثر بر موفقیت یک سازمان در شراکت استراتژیک    ۵۲

۲٫۲٫۱٫۱۰        سرمایه اجتماعی و شراكت‌های استراتژیک    ۶۵

۲٫۲٫۱٫۱۱        شاخص‌های ارزيابي موفقيت شراكت استراتژيك    ۶۹

۲٫۲٫۱٫۱۲        انواع شراكت‌های استراتژیک    ۷۳

۲٫۲٫۱٫۱۲٫۱    شراکت‌های یادگیری   ۷۵

۲٫۲٫۱٫۱۲٫۲    شراکت‌های تجاری   ۷۶

۲٫۲٫۱٫۱۲٫۳    شراکت‌های ترکیبی   ۷۶

۲٫۲٫۲  ارزیابی عملکرد شراکت استراتژیک    ۸۰

۲٫۲٫۲٫۱          فرایند ارزیابی شراکت استراتژیک    ۸۳

۲٫۲٫۲٫۱٫۱       دليل ايجاد رابطه  ۸۳

۲٫۲٫۲٫۱٫۲       نوع رابطه                   ۸۸

۲٫۲٫۲٫۱٫۳       اهداف استراتژیک    ۸۹

۲٫۲٫۲٫۱٫۴       طراحي سيستم كنترل مديريت    ۹۲

۲٫۲٫۲٫۱٫۵       انتخاب معيارهاي ارزيابي   ۹۳

۲٫۲٫۲٫۲          پياده‌سازي برنامه ارزيابي   ۱۰۰

۲٫۲٫۲٫۲٫۱       تناوب ارزيابي   ۱۰۱

۲٫۲٫۲٫۲٫۲       ارتباطات و بازخورد  ۱۰۲

۲٫۲٫۲٫۲٫۳       بازنگري ۱۰۲

۲٫۲٫۲٫۲٫۴       ارتباط و پيوند با سيستم ارزشيابي و پاداش    ۱۰۳

۲٫۲٫۳  نظریه خلق و تخصیص ارزش    ۱۰۳

۲٫۲٫۳٫۱          فرایند خلق و تخصیص ارزش در سازمان   ۱۰۴

۲٫۲٫۳٫۲          درگاه ارزش              ۱۰۵

۲٫۲٫۳٫۳          منطق خلق ارزش در دیدگاه ریچارد نورمن   ۱۰۵

۲٫۲٫۳٫۴          تصمیم‌گیری ونقش آن در خلق ارزش    ۱۰۷

۲٫۲٫۳٫۵          خلق ارزش در شراكت‌های استراتژیک    ۱۰۸

۲٫۲٫۴  تاثیر متغیرهای مداخله­ گر  ۱۱۱

۲٫۲٫۴٫۱          شدت رابطه بین شرکاء  ۱۱۱

۲٫۲٫۴٫۲          فرهنگ شرکاء  ۱۱۱

۲٫۲٫۴٫۳          سن و قدمت شرکاء  ۱۱۳

۲٫۲٫۴٫۴          اندازه و ابعاد شرکاء  ۱۱۴

۲٫۲٫۴٫۵          پرتفوی شرکاء  ۱۱۵

۲٫۲٫۵  عملکرد سازمانی   ۱۱۵

۲٫۲٫۶  عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی   ۱۱۶

۲٫۲٫۶٫۱          معیارهای عملیاتی و استراتژیک سازمانی   ۱۱۹

۲٫۲٫۶٫۲          اهداف و معيارهاي سنجش روش ارزيابي متوازن   ۱۲۰

۲٫۲٫۷  مزاياي بكارگيري روش كارت امتيازي متوازن   ۱۲۱

۲٫۲٫۸  شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه  ۱۲۴

۲٫۳      پیشینه تحقیق   ۱۳۷

۲٫۳٫۱  نقد و بررسی ادبیات پژوهش     ۱۳۷

۲٫۳٫۲  واکاوی پژوهش­های صورت گرفته در ایران   ۱۴۲

۲٫۳٫۳  واکاوی ادبیات پژوهش در جهان   ۱۴۳

۲٫۴      جمع بندی مطالب فصل دوم  ۱۴۷

۲٫۵      مدل مفهومي تحقيق   ۱۴۸

۳          فصل سوم: روش شناسی تحقيق   ۱۵۳

۳٫۱      مقدمه      ۱۵۳

۳٫۲      سازمان فصل   ۱۵۳

۳٫۳      نوع و روش تحقيق   ۱۵۴

۳٫۴      لایه‌های تحقيق   ۱۵۵

۳٫۵      فرآيند تحقيق   ۱۵۷

۳٫۶      نتایج حاصل از روش دلفی   ۱۵۸

۳٫۶٫۱  نحوه و مراحل تشکیل کارگروه دلفی   ۱۵۸

۳٫۶٫۲  نتایج دور اول روش دلفی   ۱۶۰

۳٫۶٫۳  معیار انتخاب متغیرها در دور اول روش دلفی   ۱۶۳

۳٫۶٫۴  نتایج دور دوم روش دلفی   ۱۶۳

۳٫۶٫۵  مقایسه نتایج مربوط به مرحله اول و دوم روش دلفی   ۱۶۵

۳٫۷      فرضيه‌های تحقيق   ۱۶۶

۳٫۸      قلمرو تحقيق   ۱۶۸

۳٫۹      جامعه و نمونه آماري   ۱۶۸

۳٫۹٫۱  نحوه محاسبه تعداد نمونه  ۱۶۹

۳٫۱۰   ابزار جمع آوري اطلاعات   ۱۷۰

۳٫۱۱   پرسشنامه پژوهش     ۱۷۱

۳٫۱۱٫۱            بخش‌های مختلف پرسشنامه  ۱۷۱

۳٫۱۱٫۲            روايي پرسشنامه تحقيق   ۱۷۹

۳٫۱۱٫۳            پايايي پرسشنامه تحقيق   ۱۸۰

۳٫۱۲   روش‌های جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات   ۱۸۳

۳٫۱۲٫۱            ضريب همبستگي اسپيرمن   ۱۸۳

۳٫۱۲٫۲            آزمون معني‌داري بتا در رگرسيون خطي   ۱۸۴

۳٫۱۲٫۳            تحليل واريانس يك عامله  ۱۸۴

۳٫۱۲٫۳٫۱        مدل معادلات ساختاري   ۱۸۵

۳٫۱۲٫۳٫۲        تعريف مدل معادلات ساختاري   ۱۸۵

۳٫۱۲٫۳٫۳        تجزيه و تحليل چند متغيره  ۱۸۶

۳٫۱۲٫۳٫۴        مراحل مدل معادلات ساختاري   ۱۸۶

۳٫۱۲٫۴            تحليل عاملي تائيدي   ۱۹۰

۳٫۱۲٫۵            تحليل مسير  ۱۹۱

۳٫۱۳   جمع بندی مطالب فصل سوم  ۱۹۲

۴          فصل چهارم: تحليل يافته ­ها ۱۹۴

۴٫۱      مقدمه      ۱۹۴

۴٫۲      سازمان فصل   ۱۹۵

۴٫۳      تحليل و توصيف داده‌های جمعيت شناختي   ۱۹۶

۴٫۳٫۱  بررسي جنسيت و وضعيت پاسخ دهندگان   ۱۹۶

۴٫۳٫۲  بررسي تحصيلي پاسخ دهندگان   ۱۹۶

۴٫۳٫۳  بررسي رده سني پاسخ دهندگان   ۱۹۷

۴٫۴      تحليل و توصيف متغير‌های مدل پژوهش     ۱۹۸

۴٫۵      تحلیل عاملی اکتشافی   ۲۰۰

۴٫۶      آزمون تابع توزیع فراوانی داده­ ها ۲۰۳

۴٫۷      نتايج تحليل عاملي تاييدي   ۲۰۵

۴٫۷٫۱  تحليل عاملي تاييدي سازه شراکت استراتژیک    ۲۰۵

۴٫۷٫۱٫۱          مدل تخمين سازه شراکت استراتژیک    ۲۰۵

۴٫۷٫۱٫۲          مدل تخمين استاندارد سازه شراکت استراتژیک    ۲۰۷

۴٫۷٫۱٫۳          مدل اعداد معنی‌‌داري سازه شراکت استراتژیک    ۲۰۸

۴٫۷٫۱٫۴          ميانگين شاخص‌ها و عامل­ها در سازه شراکت استراتژیک    ۲۱۲

۴٫۷٫۲  تحليل عاملي تاييدي سازه ­های درونزا ۲۱۲

۴٫۷٫۲٫۱          مدل تخمين سازه ­های درونزا ۲۱۲

۴٫۷٫۲٫۲          مدل تخمين استاندارد سازه­ های درونزا ۲۱۴

۴٫۷٫۲٫۳          مدل اعداد معنی‌‌داري سازه ­های درونزا ۲۱۵

۴٫۷٫۲٫۴          ميانگين شاخص‌ها و عامل­ها در سازه­ های درونزا ۲۱۶

۴٫۸      آنالیز تحلیل مسیر مدل تحقيق   ۲۱۸

۴٫۸٫۱٫۱          مدل تخمين تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله ­گر  ۲۱۹

۴٫۸٫۱٫۲          مدل تخمين استاندارد تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­ گر  ۲۲۰

۴٫۹      تاثير متغير‌های مداخله ­گر  ۲۲۰

۴٫۱۰   ارزیابی تاثير متغير‌های مداخله­ گر  ۲۲۵

۴٫۱۱   تفسير و تعبير مدل نهایی   ۲۲۷

۴٫۱۲   نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  ۲۲۹

۴٫۱۳   جمع بندی مطالب فصل چهارم  ۲۳۳

۵          فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری   ۲۳۷

۵٫۱      مقدمه      ۲۳۷

۵٫۲      سازمان فصل   ۲۳۷

۵٫۳      خلاصه پژوهش     ۲۳۸

۵٫۴      نتایج مربوط به فرضیات تحقیق   ۲۳۹

۵٫۴٫۱  بررسی نتایج حاصل از فرضیات تحقیق   ۲۳۹

۵٫۴٫۲  فرضیات مربوط به الگوی شراکت استراتژیک    ۲۴۲

۵٫۴٫۳  فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­ گر  ۲۴۲

۵٫۴٫۴  فرضیات مربوط به عملکرد سازمانی   ۲۴۳

۵٫۵      مقایسه نتایج فرضیات با پیشینه پژوهش     ۲۴۳

۵٫۵٫۱  مقایسه نتایج فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک با پیشینه پژوهش     ۲۴۳

۵٫۵٫۲  مقایسه نتایج فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله ­گر با پیشینه پژوهش     ۲۴۵

۵٫۵٫۳  مقایسه نتایج فرضیات مربوط به عملکرد سازمان با پیشینه پژوهش     ۲۴۷

۵٫۶      پیشنهادات تحقیق   ۲۴۹

۵٫۶٫۱  پیشنهادات مرتبط با فرضیات تحقیق   ۲۴۹

۵٫۶٫۱٫۱          پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک    ۲۴۹

۵٫۶٫۱٫۲          پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­ گر  ۲۵۳

۵٫۷      پیشنهادات کاربردی   ۲۵۴

۵٫۸      پيشنهادهايي براي پژوهش‌‌های آينده  ۲۵۹

۵٫۹      محدوديت‌‌های پژوهش     ۲۵۹

۶          منابع و ماخذ  ۲۶۰

۶٫۱      منابع فارسی   ۲۶۰

۶٫۲      منابع خارجی   ۲۶۲

۷          پیوست­ها                    ۲۷۳

۷٫۱      پیوست(۱): پرسشنامه دلفی   ۲۷۳

۷٫۲      پیوست(۲): پرسشنامه نهایی   ۲۷۳

۷٫۳      پیوست (۲): تحلیل آماری   ۲۷۳

 

فهرست جداول رساله مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش

جدول ‏۲‑۱: مفهوم سازي شراكت و فرايند‌ها ۲۳

جدول ‏۲‑۲: شراكت‌ها و تملیک‌های انجام شده طی سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۰   ۲۴

جدول ‏۲‑۳: انگيزه‌های سازمان‌ها براي ورود به شراكت‌های استراتژيك    ۲۹

جدول ‏۲‑۴: ديدگاه‌های كليدي انگيزه‌های شكل­گيري شراكت    ۴۶

جدول ‏۲‑۵: اهداف شرکت‌ها از ورود به شراکت    ۴۹

جدول ‏۲‑۶: مدل و تئوری مرتبط با شراكت‌های استراتژیک واجزای آن   ۷۶

جدول ‏۲‑۷: نكات ارزيابي هدف استراتژیک در شكل‌گيري رابطه  ۸۶

جدول ‏۲‑۸: نكاتي پیرامون نوع رابطه در شراکت­های استراتژیک    ۹۰

جدول ‏۲‑۹: انتخاب معيارهاي ارزيابي براساس فعاليت‌هاي كنترلي مديريت    ۹۶

جدول ‏۲‑۱۰: الگوهای رایج در خصوص شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه  ۱۲۸

جدول ‏۲‑۱۱: عوامل کلیدی موفقیت در شراکت استراتژیک در حوزه بانک- بیمه  ۱۳۱

جدول ‏۲‑۱۲: اهم مزایای ایجاد شده در قالب شراکت استراتژیک بانک و بیمه  ۱۳۶

جدول ‏۲‑۱۳: تحقيقات تجربي كليدي در مورد اثر شراكت‌‌های استراتژیک بر عملكرد  ۱۴۴

جدول ‏۳‑۱: طیف نمونه مورد مطالعه در روش دلفی   ۱۶۰

جدول ‏۳‑۲: یافته‌های آماری مربوط به معیارهای مورد مطالعه در روش دلفی (دور اول) ۱۶۰

جدول ‏۳‑۳: مولفه­ های پیشنهادی مدل در روش دلفی (دور اول) ۱۶۲

جدول ‏۳‑۴: یافته‌های آماری مربوط به معیارهای مورد مطالعه در روش دلفی (دور دوم) ۱۶۴

جدول‏۳‑۵: نتایج حاصل از آزمون تی برای مقایسه میانگین‌های دو نمونه مستقل   ۱۶۶

جدول ‏۳‑۶: ارتباط میان سوالات، مولفه‌ها و متغیرهای تحقیق   ۱۷۴

جدول ‏۳‑۷: آماره‌های آزمون کرونباخ   ۱۸۱

جدول ‏۳‑۸: نتايج مربوط به روش تصنيف (دو نيمه كردن) ۱۸۲

جدول ‏۴‑۱: وضعيت جنسيت و تأهل نمونه پژوهش     ۱۹۶

جدول ‏۴‑۲: تاثیر جنسیت بر سطح شراکت استراتژیک و عملکرد سازمانی   ۱۹۹

جدول ‏۴‑۳: تاثیر سطح تحصیلات بر سطح شراکت استراتژیک و عملکرد سازمانی   ۱۹۹

جدول ‏۴‑۴: ماتريس چرخش يافته عاملي متغيرها ۲۰۱

جدول ‏۴‑۵: نتایج مربوط به آزمون کولموگروف – اسمیرنوف   ۲۰۴

جدول ‏۴‑۶: شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی – متغیرهای برونزا ۲۱۰

جدول ‏۴‑۷-تحليل کوواريانس بين ابعاد شراکت استراتژیک    ۲۱۱

جدول ‏۴‑۸- برآورد میانگین و بار عاملي شاخص‌ها و سنجه­ ها ۲۱۲

جدول ‏۴‑۹: شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی – متغیرهای درونزا ۲۱۶

جدول ‏۴‑۱۰- برآورد میانگین و بار عاملي شاخص‌ها و سنجه ­ها ۲۱۷

جدول ‏۴‑۱۱: همبستگي ميان متغير‌های مستقل و وابسته  ۲۲۲

جدول ‏۴‑۱۲: ضرایب همبستگی مربوط به متغير‌های مداخله­ گر  ۲۲۳

جدول‏۴‑۱۳: نتایج حاصل از آزمون تی برای ارزیابی اثر متغیرهای مداخله­ گر  ۲۲۶

جدول ‏۴‑۱۳: شاخص‌های برازش مدل نهایی تحقیق   ۲۲۸

جدول ‏۴‑۱۴: نتایج مربوط به تست‌های چند متغیره  ۲۲۹

جدول ‏۴‑۱۵: نتایج مربوط به تست‌های اثرات میان متغیرها ۲۳۰

جدول ‏۴‑۱۶: خلاصه نتایج مربوط به فرضیات تحقیق   ۲۳۴

جدول ‏۵‑۱: خلاصه نتایج مربوط به فرضیات تحقیق   ۲۳۹

 

فهرست نمودارها

نمودار ‏۲‑۱: انگیزه‌های ورود به شراكت‌های استراتژیک    ۲۶

نمودار ‏۲‑۲: چارچوب مفهومی تئوری هزینه معاملات ویلیامسون   ۳۳

نمودار ‏۲‑۳: اشتراک دیدگاه مبتنی بر منابع و هزینه معاملات   ۳۸

نمودار ‏۲‑۴: مدل چرخه تشكيل شراکت استرات‍ژيك وعوامل موثر بر آن   ۷۱

نمودار ‏۲‑۵: عوامل موثر بر موفقیت یک سازمان در شراکت استراتژیک    ۷۳

نمودار ‏۲‑۶: طبقه ­بندی شراکت­های استراتژیک    ۷۴

نمودار ‏۲‑۷: فرآیندهای اصلی شراکت استراتژیک    ۸۰

نمودار ‏۲‑۸: توسعه برنامه ارزيابي شراکت    ۸۳

نمودار ‏۲‑۹: نماي كلي از سیر تكاملی اندازه­ گيري عملكرد  ۱۱۸

نمودار ‏۲‑۱۰: پیشرانه­ های مطرح در خصوص شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه  ۱۳۲

نمودار ‏۲‑۱۱: فراوانی شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه به تفکیک مناطق جغرافیایی   ۱۳۴

نمودار ‏۲‑۱۲: چرخه عمر الگوی شراکت استراتژیک    ۱۳۵

نمودار ‏۲‑۱۳: مدل مفهومي تحقيق   ۱۵۱

نمودار ‏۳‑۱: لایه‌های تحقيق   ۱۵۶

نمودار ‏۳‑۲: مراحل انجام تحقيق   ۱۵۷

نمودار ‏۴‑۱: مراحل تجزيه و تحليل داده‌ها ۱۹۵

نمودار‏۴‑۲-توزيع تحصيلي پاسخ ­دهندگان   ۱۹۷

نمودار ‏۴‑۳-توزيع سني پاسخ ­دهندگان   ۱۹۸

نمودار ‏۵‑۱: الگوی نهایی تحقیق   ۲۴۱

 

فهرست اشکال

شکل ‏۴‑۱: مدل تخمين سازه شراکت استراتژیک    ۲۰۶

شکل ‏۴‑۲: مدل تخمين استاندارد سازه شراکت استراتژیک    ۲۰۸

شکل ‏۴‑۳: مدل اعداد معنی‌داري سازه شراکت استراتژیک    ۲۰۹

شکل ‏۴‑۴: مدل تخمين سازه ­های درونزا ۲۱۳

شکل ‏۴‑۵: مدل تخمين استاندارد سازه­ های درونزا ۲۱۴

شکل ‏۴‑۶: مدل اعداد معنی‌داري سازه ­های درونزا ۲۱۵

شکل ‏۴‑۷: مدل تخمين تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله ­گر  ۲۱۹

شکل ‏۴‑۸: مدل تخمين استاندارد تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­ گر  ۲۲۰

شکل ‏۴‑۹: مدل تخمين مولفه ­های تحقیق با ورود متغیرهای مداخله‌گر– مدل نهایی   ۲۲۴

شکل ‏۴‑۱۰: مدل تخمين استاندارد مولفه ­های تحقیق با ورود متغیرهای مداخله‌گر  ۲۲۴

شکل ‏۴‑۱۱: مدل ضرایب معنی­داری مولفه­ های تحقیق با ورود متغیرهای مداخله‌گر– مدل نهایی   ۲۲۵

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0