مدلی برای زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران : رساله دکتری رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت صنعتی  و با عنوان مدلی برای زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران  در  ۱۸۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع دکتری PH.d  تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده رساله مدلی برای زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران:

امروزه فشارهای زیادی به شرکت ها برای توجه به مسائل زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی وارد شده است. با توجه به اهمیت این مسائل و اهمیت مسئله مالی برای شرکت ها، بحث پایداری زنجیره تامین مطرح گردیده است. پایداری اشاره به توجه همزمان به این ابعاد دارد. با توجه به اهمیت عملکرد زنجیره تامین، بررسی رابطه عملکرد زنجیره تامین با پایداری زنجیره تامین دارای اهمیت زیادی می باشد. از طرف دیگر بررسی نقش توانمندسازها در این رابطه از موارد دیگری است که در مدل اصلی تحقیق به آن پرداخته می شود. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی جهت تبیین رابطه توانمندسازها با عملمرد زنجیره تامین در صنعت فرش ماشینی ایران می باشد.

این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. در این تحقیق بعد از شناسایی سنجه های پایداری، سنجه های عملکرد زنجیره تامین و توانمندسازهای زنجیره، با استفاده از تکنیک دلفی آن ها را مورد جرح و تعدیل قرار داده شد. درمرحله دوم پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت طراحی گردید و بین ۲۱۷ شرکت داری بیش از ۵۰ نفر کارگر در زنجیره تامین صنعت فرش ماشینی توزیع گردید. سپس سنجه های عملکرد و توانمندسازهای زنجیره با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی دسته بندی شدند.

در نهایت با استفاده از نرم افزار آموس به بررسی مدل تحقیق پرداخته شد. با توجه به مدل نهایی تحقیق مشخص شد که توانمندسازها دارای تاثیر مستقیم روی پایداری نیستند و از طریق عملکرد روی پایداری تاثیر دارند. به عبارت دیگر عملکرد نقش میانجی را بین توانمندسازها و پایداری ایفا میکند. از بین توانمندسازها از نظر اهیمت، مدیریت دانش و اطلاعات و روابط مناسب از مابقی عوامل مهمتر بود. تفاوت اهمیت بین عوامل عملکرد زنجیره تامین و ابعاد پایداری معنادار نبود.

گزاره‌های تحقیق:

پرسش‌های تحقیق:

 • مدل رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری در زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران به چه صورتی می‌باشد؟
 • مؤلفه‌های اصلی توانمندسازهای زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
 • مؤلفه‌های اصلی عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
 • مؤلفه‌های اصلی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟

 

هدف‌های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:

 • ارائه مدلی جهت تببین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین
 • شناسایی مولفه های توانمندسازهای زنجیره تامین
 • شناسایی مولفه های عملکرد زنجیره تامین
 • شناسایی سنجه های ارزیابی پایداری زنجیره تامین

 

 روش کلی تحقیق:

روش این پژوهش به طور کلی توصیفی-همبستگی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه‌ای از روش‌ها است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط و پدیده‌های مورد بررسی است. در روش تحقیق همبستگی رابطه بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد.

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است زیرا هدف این تحقیق کاربرد عملی دانش می‌باشد.

فهرست مطالب:

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • ۱-۱- بیان مسئله  ۱
 • ۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع: ۲
 • ۳-۱- گزاره‌های تحقیق: ۳
 • ۱-۳- ۱- پرسش‌های تحقیق: ۳
 • ۲-۳-۱ هدف‌های تحقیق یا نتایج مورد انتظار: ۳
 • ۴-۱- روش کلی تحقیق: ۴
 • ۱-۴-۱- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق: ۴
 • ۲-۴-۱- قلمرو زمانی تحقیق: ۴
 • ۳-۴-۱- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه: ۴
 • ۴-۴-۱- روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن: ۵
 • ۵-۴-۱- روش‌های تحلیل داده‌ها: ۵
 • ۵-۱- شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق: ۵
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق
 • ۲- مقدمه: ۶
 • ۱- ۲- زنجیره تأمین چیست؟  ۶
 • ۲-۲- اندازه گیری عملکرد زنجیره: ۷
 • ۳-۲- توانمندسازهای زنجیره تأمین: ۲۲
 • ۴-۲- پایداری چیست؟  ۲۶
 • ۱-۴-۲- مدل‌های پایداری: ۲۹
 • ۲-۴-۲- روش‌های اندازه گیری پایداری: ۳۴
 • ۵-۲- بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق   ۵۳
 • ۶-۲- صنعت فرش ایران   ۵۸
 • ۷-۲- جمع بندی: ۶۱
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • ۳- مقدمه  ۶۳
 • ۱-۳- مراحل انجام تحقیق   ۶۳
 • ۲-۳- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق   ۶۴
 • ۳-۳- مدل مفهومی تحقیق   ۶۵
 • ۴-۳- متغیرهای تحقیق   ۶۶
 • ۵-۳- گزاره‌های تحقیق   ۷۳
 • ۶-۳- روش شناسی تحقیق   ۷۴
 • ۷-۳- جامعه و نمونه پژوهشی و آماری   ۷۴
 • ۱-۷-۳- جامعه آماری    ۷۴
 • ۲-۷-۳- نمونه آماری    ۷۵
 • ۸-۳- ابزار و روش گردآوری داده‌ها ۷۷
 • ۹-۳- روایی و پایایی   ۷۷
 • ۱-۹-۳- پایایی    ۷۷
 • ۲-۹-۳- روایی    ۷۷
 • ۱۰-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۷
 • ۱-۱۰-۳- بررسی توصیفی، کفایت نمونه گیری و ماتریس همبستگی    ۷۸
 • ۲-۱۰-۳- طراحی ساختار تحقیق و مدل یابی معادلات ساختاری    ۷۸
 • ۳-۱۰-۳- تحلیل عاملی تأییدی    ۷۸
 • ۴-۱۰-۳- برازش ساختار تحقیق   ۷۸
 • ۱۱-۳- جمع بندی   ۸۰
 • فصل چهارم : تحلیل داده ها و ارزیابی مدل کلی تحقیق
 • ۴-مقدمه: ۸۱
 • ۱-۴- آمار توصیفی   ۸۱
 • ۱-۱-۴- آمار توصیفی خبرگان اول: ۸۱
 • ۲-۱-۴ نتایج دلفی: ۸۲
 • ۳-۱-۴- نمونه آماری دوم  ۸۹
 • ۴-۱-۴- تحلیل توصیفی داده‌ها: ۹۰
 • ۲-۴- ساختار تحقیق   ۹۳
 • ۳-۴- آمار استنباطی   ۹۳
 • ۱-۳-۴- شناسایی شاخص‌های اصلی برای ابعاد مختلف تحقیق   ۹۳
 • ۲-۳-۴- تحلیل عاملی تاییدی    ۹۶
 • ۳-۳-۴- اثرات مستقیم و غیر مستقیم   ۱۸۲
 • ۴-۴- جمع بندی: ۱۸۴
 • فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری  و ارائه     پیشنهادات
 • ۵- مقدمه  ۱۸۵
 • ۱-۵- مروری بر مراحل انجام تحقیق   ۱۸۵
 • ۲-۵- یافته‌های تحقیق   ۱۸۶
 • ۱-۲-۵- پایایی و روایی سازه ابعاد مدل تحقیق   ۱۸۶
 • ۲-۲-۵- پاسخ به پرسش های تحقیق   ۱۸۷
 • ۳-۲-۵- بررسی فرضیات تحقیق   ۱۸۸
 • ۳-۵- بحث در مورد یافته‌های تحقیق   ۱۷۳
 • ۴-۵- تحلیل خبرگان درباره وضعیت فعلی صنعت    ۱۷۴
 • ۵-۵-پیشنهاد‌هایی برای اجرا ۱۷۶
 • ۶-۵- پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی   ۱۷۷
 • ۷-۵- محدودیت‌های تحقیق   ۱۷۷
 • ۸-۵- جمع بندی   ۱۷۷
 • فهرست منابع:

 

فهرست اشکال:

 • شکل ۱-۲: مدل پایداری سود سه‌گانه (TBL)  ۳۰
 • شکل ۲-۲: مدل پایداری تو در تو (آشیانه‌ای)  ۳۰
 • شکل ۳-۲: مدل پایداری مرزهای شکست    ۳۱
 • شکل ۴-۲: مدل پایداری سود سه‌گانه و جنبه‌های حامی آن (TBL + Facets)  ۳۱
 • شکل ۵-۲: مدل پایداری کفایت اقتصادی    ۳۲
 • شکل ۶-۲: مدل پایداری خانه مدیریت زنجیره تأمین پایداری    ۳۳
 • شکل ۷-۲: مدل پایداری خانه مدیریت زنجیره تأمین پایداری    ۳۴
 • شکل ۸-۲: شاخص‌های اندازه گیری پایداری در بخش کشاورزی    ۵۳
 • شکل ۹-۲ نمایی از فرش     ۵۹
 • شکل ۱-۳- مراحل انجام تحقیق   ۶۴
 • شکل ۲-۳ مدل مفهومی تحقیق   ۶۶
 • نمودار ۳-۳: درصد شرکتهای ریسندگی، رنگرزی و بافندگی در استان های مختلف    ۷۶
 • نمودار ۱-۴: درصد شرکت ها در جامعه  ۸۹
 • شکل ۲-۴: ساختار تحقیق   ۹۳
 • شکل ۳-۴ : تحلیل عاملی تاییدی توانمندسازهای زنجیره تامین    ۹۷
 • شکل ۴-۴: تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول سنجه های عملکرد زنجیره تامین    ۱۰۰
 • شکل ۵-۴: تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم سنجه های عملکرد زنجیره تامین    ۱۰۱
 • شکل ۶-۴: تحلیل عاملی مرتبه اول تاییدی سنجه های پایداری    ۱۰۵
 • شکل ۷-۴: تحلیل عاملی مرتبه دوم تاییدی سنجه های پایداری    ۱۰۶
 • شکل ۸-۴: تحلیل عاملی مرتبه اول مدل نهایی    ۱۰۹
 • شکل ۹-۴: تحلیل عاملی مرتبه دوم مدل نهایی    ۱۱۰
 • شکل ۱-۵: ساختار تحقیق   ۱۸۶
 • شکل ۲-۵: مدل نهایی تحقیق   ۱۷۰

 

فهرست جداول:

 • جدول ۱-۲: تعاریف مدیریت زنجیره تأمین    ۶
 • جدول ۲-۲: مدل‌های ارزیابی عملکرد  ۸
 • جدول ۳-۲: سنجه‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین    ۱۱
 • جدول ۴-۲: توانمندسازهای زنجیره تأمین    ۲۲
 • جدول ۶-۲: تعاریف پایداری    ۲۷
 • جدول ۷-۲: فعالیت‌های مرتبط با پایداری    ۲۸
 • جدول ۸-۲: روش‌های ارزیابی پایداری    ۴۱
 • جدول ۹-۲: شاخص‌های اندازه گیری پایداری    ۴۸
 • جدول ۱۰-۲: نتایج تحقیقات در رابطه با رابطه مدیریت محیطی و عملکرد مالی و اقتصادی شرکت    ۵۴
 • جدول ۱۱-۲: رابطه مسئولیت اجتماعی موسسه و عملکرد شرکت    ۵۵
 • جدول ۱-۳: انواع مدل‌ها بر اساس شاخص     ۶۵
 • جدول ۲-۳ متغیرهای مستقل   ۶۶
 • جدول ۳-۳ متغیرهای میانجی    ۶۷
 • جدول ۴-۳ متغیرهای وابسته  ۷۱
 • جدول ۵-۳: درصد شرکتهای ریسندگی، رنگرزی و بافندگی در استان های مختلف    ۷۵
 • جدول ۶-۳ پایایی درونی تحقیق   ۷۷
 • جدول ۷-۳ : معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری    ۷۸
 • جدول ۸-۳: معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری    ۸۰
 • جدول ۱-۴: آمار توصیفی خبرگان اول   ۸۱
 • جدول ۲-۴: نتایج روش دلفی    ۸۲
 • جدول ۳-۴: تعداد شرکت های مختلف در جامعه و نمونه  ۸۹
 • جدول ۴-۴: تعداد پرسشنامه توزیع شده در استان های مختلف    ۹۰
 • جدول ۵-۴: آمار توصیفی تحصیلات پاسخ دهندگان   ۹۰
 • جدول ۶-۴: تحلیل توصیفی متغیرها ۹۰
 • جدول ۷-۴: نتایج آزمون KMO و بارتلت برای سنجه‌های عملکرد زنجیره تأمین    ۹۴
 • جدول ۸-۴: تحلیل عاملی اکتشافی سنجه‌های عملکرد زنجیره تأمین    ۹۴
 • جدول ۹-۴: نتایج آزمون KMO و بارتلت برای توانمند سازهای عملکرد زنجیره تأمین    ۹۵
 • جدول ۱۰-۴ تحلیل عاملی اکتشافی توانمند سازهای عملکرد زنجیره تأمین    ۹۵
 • جدول ۱۱-۵: شاخص‌های برازندگی توانمندسازهای زنجیره تامین    ۹۷
 • جدول ۱۲-۵: معناداری و مقادیر بحرانی پارامترهای توانمندسازهای زنجیره تامین    ۹۷
 • جدول ۱۳-۴: هماهنگی درونی و اعتبار همگرا توانمندسازهای زنجیره تامین    ۹۸
 • جدول ۱۴-۴: اعتبار واگرای توانمندسازهای زنجیره تامین    ۹۹
 • جدول ۱۵-۴: شاخص‌های برازندگی سنجه های عملکرد زنجیره تامین    ۱۰۱
 • جدول ۱۶-۴: معناداری و مقادیر بحرانی پارامترهای سنجه های عملکرد زنجیره تامین    ۱۰۲
 • جدول ۱۷-۴: هماهنگی درونی و اعتبار همگرای عملکرد زنجیره تامین    ۱۰۳
 • جدول ۱۸-۴: اعتبار واگرا سنجه های عملکرد زنجیره تامین    ۱۰۳
 • جدول ۱۹-۴: شاخص‌های برازندگی پایداری زنجیره تامین    ۱۰۶
 • جدول ۲۰-۴: معناداری و مقادیر بحرانی پارامترهای پایداری زنجیره تامین    ۱۰۷
 • جدول ۲۱-۴: هماهنگی درونی و اعتبار همگرای پایداری زنجیره تامین    ۱۰۸
 • جدول ۲۲-۴: اعتبار واگرای پایداری زنجیره تامین    ۱۰۸
 • جدول ۲۳-۴: شاخص‌های برازندگی مدل نهایی    ۱۱۰
 • جدول ۲۴-۴: معناداری و مقادیر بحرانی پارامترهای مدل نهایی    ۱۱۰
 • جدول ۲۵-۴: هماهنگی درونی و اعتبار همگرای مدل نهایی    ۱۱۱
 • جدول ۲۶-۴: مقایسه پارامترها در مدل نهایی    ۱۱۲
 • جدول ۲۷-۴: اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای تحقیق   ۱۸۲
 • جدول ۲۸-۴: تاثیر غیر مستقیم توانمندسازها روی پایداری و ابعاد آن   ۱۸۳
 • جدول ۲۹-۴: نتایج تحلیل رگرسیون توانمندسازها روی عملکرد زنجیره تامین    ۱۸۳
 • جدول ۳۰-۴: نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد عملکرد زنجیره تامین روی پایداری زنجیره تامین    ۱۸۳
 • جدول ۱-۵: مقادیر معناداری پارامترها در مدل نهایی    ۱۷۰
 • جدول ۲-۵: اثرات مستقیم و غیر مستقیم در مدل نهایی تحقیق   ۱۷۱
 • جدول ۳-۵: معناداری رابطه غیر مستقیم توانمندسازها با پایداری    ۱۷۲
 • جدول ۴-۵: رگرسیون چند متغیره توانمندسازها با عملکرد زنجیره تامین    ۱۷۲
 • جدول ۵-۵: رگرسیون چندمتغیره ابعاد عملکرد زنجیره تامین با پایداری زنجیره تامین    ۱۷۳
 • جدول ۶-۵ بررسی فرضیات تحقیق   ۱۷۳

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0