مدل تبيينی تاب آوری تحصيلی و هيجانی : دانلود پایان نامه دکتری رشته روانشناسی تربیتی

مدل تبيينی تاب آوری تحصيلی و هيجانی : دانلود پایان نامه دکتری رشته روانشناسی تربیتی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت  مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان مدل تبيينی تاب آوری تحصيلی و هيجانی از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در ۳۱۰ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در مقطع دکتری (PH.D)  نگارش شده است.  مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

چکیده پایان نامه مدل تبيينی تاب آوری تحصيلی و هيجانی :

تاب‌آوری به عنوان سازگاری موفقیت آمیز و توانایی بازگشت به حالت اولیه علیرغم موانع و شرایط تهديدآميز، از جمله سازه‌هايي است كه در سال‌هاي اخير توجه محققان را به خود جلب نموده است. از جمله چالش‌هاي موجود در ادبيات تاب‌آوري، مفهوم‌سازي آن در قالب يك سازه عام يا در نظر گرفتن آن به عنوان يك سازه چندگانه و شناسايي عوامل تسهيل كننده و يا بازدارنده ابعاد مختلف تاب‌آوري مي‌باشد.

در همين راستا، هدف اين پژوهش ارائه مدلي علّي و تبييني از چگونگي تاب‌آوري هيجاني و تحصيلي، با ايجاد تمايز ميان عوامل حفاظتي، فرآيندها، پيامدها، و شاخص‌هاي تاب‌آوري، با رويكردي سيستمي و شناختي – اجتماعي، و با در نظرگرفتن عوامل فردي، خانوادگي، و اجتماعي و همچنين لحاظ نمودن فرايندهاي تنظيمي مؤثر در تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني بود. عوامل حفاظتی ساختاري مدل عبارت بودند از:

باورهای انگیزشی به عنوان عامل حفاظتی فردی، دلبستگی به والدین و همسالان به عنوان عامل حفاظتی خانوادگی و اجتماعی، و جو تعاملی معلم

–دانش آموز به عنوان عامل حفاظتی اجتماعی در محیط آموزشی.

فرآیندهای تنظیمی مدل نیز شامل راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات بود.

شركت‌كنندگان پژوهش شامل ۸۴۰ دانش‌آموز دختر(۴۷۹نفر) و پسر (۳۶۱نفر) دبيرستانهاي شهر شيراز بودند كه به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي از چهار ناحيه آموزش و پرورش شهرستان شيراز انتخاب شدند. به منظور سنجش متغيرهاي مدل از ابزارهاي مقياس انگيزشي و درگيري دانش آموزان، دلبستگي به والدين و همسالان، پرسشنامه معلم به عنوان بافت اجتماعي (جو تعاملي معلم- دانش‌آموز)، مقياس راهبردهاي مقابله‌اي، پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي، مقياس بهزيستي رواني، مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي، و افسردگي كودكان، و تاب‌آوري تحصيلي استفاده گرديد.

پايايي و روايي تمامي ابزارها با استفاده از ضريب پايايي آلفاي كرونباخ و تحليل عوامل احراز گرديد. با استفاده از رگرسيون به شيوه متوالي همزمان و با بكار گيري مراحل پيشنهادي بارون و كني، مدل فرضي مورد تحليل قرار گرفت. بر اساس يافته‌هاي مدل نهايي، هر يك از راهبردهاي مقابله‌اي و يا تنظيم شناختي هيجانات داراي نيمرخ متفاوتي از پيش‌آيندها بودند. براي راهبرد مقابله‌اي فعال، به ترتيب باورهای انگیزشی سازگار (بصورت مثبت) و باورهای انگیزشی ناسازگار (بصورت منفي) و دلبستگي به والدين (بصورت مثبت) پيش‌بيني‌كننده معنادار بودند.

براي راهبرد مقابله‌اي تنظیم شناختی منفی هيجانات، باورهای انگیزشی ناسازگار (بصورت مثبت) و دلبستگي به والدين (بصورت منفي) پيش‌بيني‌كننده معنادار بودند. متغيرهاي پيش‌بيني‌كننده راهبرد مقابله‌اي جستجوي حمايت به ترتيب عبارت بودند از: دلبستگي به والدين (بصورت مثبت)، درگيري و توجه (بصورت مثبت)، ساختار (بصورت منفي)، و دلبستگي به همسالان (بصورت مثبت). پيش‌بيني‌كننده‌هاي معنادار تنظیم شناختی مثبت هيجانات نيز به ترتيب شامل باورهای انگیزشی سازگار (بصورت مثبت)، درگيري و توجه (بصورت مثبت) و دلبستگي به والدين (بصورت مثبت) بودند. راهبرد مقابله‌اي اجتنابي به ترتيب توسط متغيرهاي باورهای انگیزشی سازگار (بصورت مثبت)، دلبستگي به والدين (بصورت منفي)  و دلبستگي به همسالان (بصورت مثبت) پيش‌بيني‌ شده است. راهبرد مقابله‌اي كناره‌گيري نيز فقط از طريق متغير ساختار (بصورت منفي) پيش‌بيني‌ شد.

در ارتباط با بررسي نقش واسطه‌اي فرآيندهاي تنظيمي پژوهش، بطور كلي از ميان انوع راهبردهاي مقابله‌اي و يا تنظيم شناختي هيجانات، راهبردهاي مقابله‌اي فعال و تنظيم شناختي منفي هيجانات نقش واسطه‌اي ميان متغيرهاي برون‌زاد و تاب‌آوری تحصیلی و راهبردهای مقابله‌ای فعال، اجتنابی، و تنظیم شناختی مثبت و تنظیم شناختی منفی نقش واسطه‌اي ميان متغيرهاي برون‌زاد و تاب‌آوری هیجانی دارند. مطابق با نتايج فوق به نظر می رسد که در مدل نهایی و درحضور کلیه عوامل حفاظتی، نیمرخ پیش بینی‌های متفاوتی برای تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی وجود دارد. به منظور مقايسه نيمرخ پيش‌بيني‌هاي افراد تاب‌آور و غير تاب‌آور در رويكرد متمركز بر شخص، از تحلیل افتراقی استفاده گرديد. نتایج حاصل از تحلیل افتراقی و ماتريس ساختاري نشان داد كه از ميان متغيرهاي پژوهش، بيشترين قدرت تفكيك گروه‌هاي تاب‌آور و غير تاب‌آور به ترتيب مربوط به متغيرهاي باورهاي انگيزشي منفي، راهبردهای مقابله‌ای كناره‌گيري، راهبرد مقابله‌اي فعال، درگيري و توجه، و ساختار مي‌باشد. مضامين و پيشنهادات تحقيقات آتي مورد بحث قرار گرفته است.

کليد واژه ها: باورهای انگیزشی سازگار، باورهای انگیزشی ناسازگار، دلبستگي به والدين و همسالان، جو تعاملي معلم- دانش‌آموز ، تاب‌آوري تحصيلي، تاب‌آوري هيجاني، راهبردهاي مقابله‌اي، تنظیم شناختی هيجانات.

 

اهداف تحقیق مدل تبيينی تاب آوری تحصيلی :

علاوه بر خانواده، عوامل و نهادهاي اجتماعي ديگري همچون محيط‌هاي آموزشي نقش مهمي در رشد عواطف وكاركردهاي تنظيمي کودکان و نوجوانان ايفا مي‌نمايند. اگر چه در اين زمينه به لحاظ نظري، نظريات متعددي وجود دارد (به عنوان مثال: اكسلز، ويگيلفيد، و شيفيلد، ۱۹۹۸)، اما ميزان و نحوه و گستره اي كه چنين ارتباطات اجتماعي می‌توانندپاسخهاي مقابله‌اي را در دانش‌آموزان در محيط‌هاي آموزشي و در برخورد با تجربيات استرس‌زامتأثر سازند، اندك بوده و به نظر حوزه‌اي پر ابهام را فراروي محققان قرار داده است.

نظريه نيازهاي روان‌شناختي دسي وريان (۱۹۸۵، ۲۰۰۰، ۲۰۰۲) يكي از مهمترين نظريه‌هاي انگيزشي است كه در مطالعات مربوط به مقابله در محيط‌هاي آموزشي نقش دارد. از اين رو به نظر مي‌رسد چنين عاملي مي‌تواند به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار اجتماعي بر الگوهاي مقابله‌اي در برخورد با شرايط استرس‌زا لحاظ شود.

در كنار تحقيقاتي كه نقش عوامل فردي، مدرسه اي و يا خانوادگي را بر راهبردهاي تنظيم مورد كنكاش قرار مي‌دهند، پژوهش‌هاي ديگري نيز در حوزه فرآيندهاي تنظيمي به بررسي نقش راهبردهاي تنظيم هيجانات و مقابله در عملكردهاي تحصيلي، شناختي، رفتاري و پيامدهاي  بهزيستي رواني پرداخته اند و نتايج با ارزشي را در تأكيد نقش توانايي‌هاي مقابله‌اي و تنظيم هيجانات در چنين شاخص‌هاي سازگارانه بدست آورده اند.

بنابراين بررسي دقيق مدل‌ها و نظريات موجود در تاب‌آوري، همچنين پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه ما در حوزه تاب‌آوري با فقدان مدل‌هايي علّي و تبييني مواجه هستيم. مدل‌هايي كه در آنها تبيين دقيق و جامعي از چگونگي تكوين و پديدآيي تاب‌آوري با در نظر گرفتن عوامل حفاظتي فردي، اجتماعي و خانوادگي، همچنين بررسي و فهم فرآيندهاي مهم تأثير گذار در تاب‌آوري تا پيامدهاي آن صورت پذيرفته باشد. لذا اين پژوهش به هدف ارائه مدلي تبييني از چگونگي تاب‌آوري هيجاني و تحصيلي با در نظرگرفتن عوامل فردي، خانوادگي و اجتماعي و همچنين لحاظ نمودن فرايندهاي تنظيمي مؤثر در تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني انجام شده است.

با توجه به اينكه در اين پژوهش، تاب‌آوري متغير اصلي پژوهش مي‌باشد در كنكاش پيرامون مباني نظري پژوهشي، اين متغير به عنوان متغير كليدي و اصلي در نظر گرفته شده است. در ابتدا نيز بر تعريف و تبيين سازه تاب‌آوري و مفاهيم، مدل‌ها، ونظريه‌هاي موجود در اين حوزه متمركز شده و سپس فرآيند‌ها و عوامل حفاظتي فردي، خانوادگي، و اجتماعي مدل پژوهش به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

فهرست مطالب

  فصل اول :مقدمه

۱-۱-كليات………………… ۲

۱-۲- تعريف تاب‌آوری : شاخص‌ها و مدل‌ها ………………… ۷

۱-۲-۱-عوامل خطرزا ……………………… ۱۰

۱-۲-۲-عوامل حفاظتي………………….. ۱۰

۱-۲-۳-مدل‌های تاب‌آوری…………………. ۱۳

۱-۲-۳-۱-مدل‌های مفهومی تاب‌آوری………………. ۱۳

۱-۲-۳-۲-مدل گارمزی و همکاران ……………………. ۱۴

۱-۲-۳-۳-مدل‌های فرآیندي تاب‌آوری……………… ۱۵

۱-۲-۳-۳-۱-مدل ریچاردسون، نیگز، جنسین و کامپفر(۱۹۹۰) …………. ۱۵

۱-۲-۳-۳-۲- مدل کامپفر…………….. ۱۶

۱-۳-ماهیت چند بعدی بودن سازه‌ي تاب‌آوری …………… ۱۸

۱-۴-تاب‌آوري تحصيلي و تاب‌آوري هيجاني………….. ۲۱

۱-۵-فرآيندهاي تنظيمي مدل پژوهش………….. ۲۳

۱-۵-۱- هیجان، تنظيم هيجان،  و نظریه های هیجان…………… ۲۴

۱-۵-۲- هیجان ، تنظيم  هيجان و سازه‌هاي مشابه…….. ۳۰

۱-۵-۳-  مقابله……………….. ۳۲

۱-۵-۴-مدل‌ها و راهبردهاي مقابله…………………… ۳۳

۱-۶-عامل حفاظتي ساختاری فردي:  باور‌هاي انگيزشي و اسنادهاي علّي…………………… ۳۸

۱-۷- عامل حفاظتي ساختاری خانوادگي : دلبستگي…………….. ۴۵

۱-۸- عامل حفاظتي ساختاری مدرسه: جو تعاملي معلم- دانش‌آموز…………………………… ۴۶

۱-۹-بيان مسئله و تبيين مدل …………………………….. ۵۱

۱-۱۰-اهميت و ضرورت پژوهش………………….. ۵۷

 

فصل دوم: تحقیقات پیشین  

۲-۱- تاریخچه مطالعات تاب‌آوری ………………………. ۶۲

۲-۲-تحقیقات تاب‌آوری …………….. ۶۷

۲-۳-تحقيقات پيشين مدرسه …………………. ۷۰

۲-۴-تحقيقات مربوط به عوامل فردي و پيامدهاي تحصيلي و هيجاني…………….. ۷۳

۲-۵-تحقيقات مربوط به عوامل فردي و باور‌هاي انگيزشي و فرآيند‌هاي مقابله‌اي

و تنظيمي……………. ۸۲

۲-۶-تحقيقات مربوط به دلبستگي و راهبردهاي مقابله‌اي……….. ۸۶

۲-۷-پيامدهاي رواني و تحصيلي دلبستگي ……………. ۹۳

۲-۸-تحقيقات مربوط به فرآيند‌هاي مقابله‌اي و تنظيمي و پيامدهاي آن……………………… ۹۶

۲-۹- نتيجه‌گيري از تحقيقات گذشته…………….. ۱۰۲

۲-۱۰-فرضيه‌هاي مدل……………… ۱۰۴

۲-۱۰-۱- فرضيه كلي مدل……….. ۱۰۴

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- شركت كنندگان پژوهش……… ۱۰۷

۳-۲- ابزارهاي پژوهش …………… ۱۰۸

۳-۲-۱- مقياس انگيزشي و درگيري دانش آموزان (SEMS) ……………. 108

۳-۲-۲- پرسشنامه دلبستگي به والدين و همسالان (IPPA)……………. 111

۳-۲-۳-پرسشنامه معلم به عنوان بافت اجتماعي (جو تعاملي معلم- دانش‌آموز)……….. ۱۱۴

۳-۲-۴- مقياس راهبردهاي مقابله‌اي………………. ۱۱۷

۳-۲-۵- پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي(CERQ) ………………… 121

۳-۲-۶- مقياس تاب‌آوري تحصيلي …………………. ۱۲۲

۳-۲-۶- ۱- مقياس تاب‌آوري تحصيلي مارتین………………… ۱۲۳

۳-۲-۷- مقياس تاب‌آوري هيجاني……………. ۱۲۴

۳-۲-۷-۱- مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي…………….. ۱۲۵

۳-۲-۷-۲- پرسشنامه افسردگي كودكان و نوجوانان…… ۱۲۷

۳-۲-۷-۳- مقياس بهزيستي رواني……………. ۱۲۸

۳-۳- روش تجزيه و تحليل اماري…………………. ۱۲۹

 

فصل چهارم: نتایج

۴-۱- يافته‌هاي توصيفي………… ۱۳۱

۴-۲- نتايج تحليل مسير  …………….. ۱۳۳

۴-۲-۱- مدل  باورهاي انگيزشي،  راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات،

و تاب‌آوري تحصيلي……………… ۱۳۴

۴-۲-۲- مدل  باورهاي انگيزشي،  راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات، و

تاب‌آوري هيجاني…………….. ۱۳۹

۴-۲-۳- مدل دلبستگي به والدين و همسالان، راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم

شناختي هيجانات، و تاب‌آوري تحصيلي…………. ۱۴۲

۴-۲-۴) مدل دلبستگي به والدين و همسالان، راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم

شناختي هيجانات، و تاب‌آوري هيجاني…………….. ۱۴۷

۴-۲-۵- مدل جو تعاملي، راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات، و

تاب‌آوري تحصيلي ………………… ۱۵۵

۴-۲-۶- مدل جو تعاملي، راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات و تاب‌آوري

هيجاني ……………. ۱۵۶

۴-۲-۷- مدل كلي تاب آوري تحصيلي: باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و

همسالان، جو تعاملي، راهبردهاي مقابله‌اي، تنظيم شناختي هيجانات، و تاب آوري

تحصيلي………………….. ۱۵۸

۴-۲-۸- مدل كلي باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و همسالان، جو ……………….. ۱۶۶

۴-۳- برازش مدل ……………… ۱۷۲

۴-۴- تعيين واسطه‌گري……………….. ۱۷۳

۴-۵- نتایج تحلیل افتراقی………………….. ۱۷۴

۴-۵-۱-۱- ضرایب افتراقی در تابع چند وجهی تاب آوری تحصیلی……………………………. ۱۷۵

۴-۵-۱-۲- ماتريس ساختاريدر تابع چند وجهی تاب آوری تحصیلی………………………….. ۱۷۶

۴-۵-۱- ۳- میانگین استاندارد شدهدر تابع چند وجهی تاب آوری تحصیلی…………….. ۱۷۷

۴-۵-۱-۴-ارزیابی صحت طبقه بندی در تابع چند وجهی تاب آوری تحصیلی…………… ۱۷۷

۴-۵-۲- تحلیل افتراقی گروههای تاب آور هیجانی و غیرتاب آور هیجانی…………………… ۱۷۸

۴-۵-۲-۱- ضرایب افتراقی در تابع چند وجهی تاب آوری هیجانی…………………………….. ۱۷۸

۴-۵-۲-۲- ماتريس ساختاريدر تابع چند وجهی تاب آوری هیجانی……………………………. ۱۷۹

۴-۵-۲- ۳- میانگین استاندارد شدهدر تابع چند وجهی تاب آوری هیجانی………………. ۱۸۰

۴-۵-۲-۴-ارزیابی صحت طبقه بندی در تابع چند وجهی تاب آوری هیجانی……………. ۱۷۹

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

۵-۱- مدل باورهاي انگيزشي ……………………. ۱۸۴

۵-۱-۱- تأثير باورهاي انگيزشي بر تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني………………………………….. ۱۸۴

۵-۱-۲- تأثير باورهاي انگيزشي بر راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات….. ۱۸۸

۵-۱-۳- واسطه‌گري راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات در رابطه

باورهاي انگيزشي با تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني…………………….. ۱۹۳

۵-۲- مدل دلبستگي……………… ۱۹۷

۵-۲-۱- تأثير مستقيم دلبستگي بر  تاب‌آوري هيجاني و تحصيلي………………………………. ۱۹۷

۵-۲-۲- تأثير دلبستگی بر راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات  ……………. ۲۰۰

۵-۲-۳- واسطه‌گري راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات در رابطه

دلبستگی با تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني………………………………. ۲۰۳

۵-۳-مدل جو تعاملي معلم-دانش‌آموز…………………….. ۲۰۶

۵-۳-۱- تأثير مستقيم جو تعاملي معلم-دانش‌آموز بر تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني….. ۲۰۶

۵-۳-۲- تأثير جو تعاملي معلم-دانش‌آموز بر راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي

هيجانات…………………. ۲۰۹

۵-۳-۳- واسطه‌گري راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات در رابطه جو

تعاملي معلم-دانش‌آموز با تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني………………. ۲۱۱

۵-۴-مدل نهايي: بررسي تأثير همزمان باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و

همسالان، و جو تعاملي معلم-دانش‌آموز………….. ۲۱۴

۵-۴-۱- تأثير باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و همسالان، و جو تعاملي معلم-

دانش‌آموز بر تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني……………… ۲۱۵

۵-۴-۲- تأثير همزمان باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و همسالان، و جو

تعاملي معلم-دانش‌آموز بر راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات…………………. ۲۱۷

۵-۴-۳- واسطه‌گري راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات در رابطه

باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و همسالان، و جو تعاملي معلم-دانش‌آموز با

تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني…………….. ۲۱۸

۵-۵- نتایج حاصل از تحلیل فتراقی…………… ۲۲۳

۵-۵-۱- نتایج حاصل از تحلیل افتراقی تاب آور تحصیلی……………. ۲۲۳

۵-۵-۲- نتایج حاصل از تحلیل افتراقی تاب آوری هیجانی………………. ۲۲۷

۵-۶- نتيجه‌گيري نهايي………. ۲۳۰

۵-۷-مضامين نظري پژوهش……………… ۲۳۴

۵-۸- پيشنهادات پژوهشي …………… ۲۳۵

۵-۹-مضامين آموزشي و كاربردي……………. ۲۳۶

۵-۱۰- محدودیت‌های پژوهش……………. ۲۴۰

منابع فارسي…………….. ۲۴۱

 

فهرست جدول ها

جدول۳-۱ نتايج تحليل عاملي مقياس انگيزش و درگيري دانش‌آموزان به

روش مؤلفه‌هاي اصلي و چرخش واريماكس………………….. ۱۱۰

جدول ۳- ۲-  نتايج تحليل عاملي مقياس دلبستگي………………. ۱۱۳

جدول ۳-۳ نتايج تحليل عاملي مقياس جو تعاملي معلم- دانش‌آموز………… ۱۱۶

جدول ۳-۴- نتايج تحليل عاملي مقياس راهبردهاي مقابله‌اي……….. ۱۱۹

جدول ۳-۵- ضرايب آلفاي كرونباخ راهبردهاي مقابله‌اي…………… ۱۲۰

جدول ۳-۶- نتايج تحليل عاملي پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي……….. ۱۲۲

جدول۳- ۷-  نتايج تحليل عاملي مقياس تاب‌آوري تحصيلي………. ۱۲۴

جدول ۳-۸  نتايج تحليل عاملي پرسشنامه‌هاي عواطف مثبت و منفي، ……… ۱۲۵
جدول ۳-  ۹-  نتايج تحليل عاملي مقياس عواطف…………… ۱۲۷

جدول ۳- ۱۰-  نتايج تحليل عاملي مقياس بهزيستي رواني……………… ۱۲۹

جدول شماره ۴-۱- ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش…………. ۱۳۲

جدول۴-۲- الف) ماتريس همبستگي مرتبه صفر متغيرهاي مدل با شاخص كلي

تاب‌آوري هيجاني………………………. ۱۳۴

جدول شماره ۴-۳) رگرسيون تاب‌آوري تحصيلي بر روي باورهاي انگيزشي………………… ۱۳۴

جدول شماره۴-۴) رگرسيون راهبردهاي مقابله‌اي روي باورهاي انگيزشي………………….. ۱۳۵

جدول شماره۴-۵) رگرسيون تنظيم شناختي مثبت و منفي روي باورهاي انگيزشي….. ۱۳۶

جدول شماره۴-۶) نتايج رگرسيون همزمان تاب‌آوري تحصيلي روي راهبردهاي مقابله‌اي

و تنظيم شناختي هيجانات و باورهاي انگيزشي……………………………. ۱۳۶

جدول شماره ۴-۷) رگرسيون تاب‌آوري هيجاني بر روي باورهاي انگيزشي………………….. ۱۳۹

جدول شماره۴-۸) نتايج رگرسيون همزمان تاب‌آوري هيجاني روي راهبردهاي مقابله‌اي

و تنظيم شناختي هيجانات و باورهاي انگيزشي…………………………. ۱۴۰

جدول شماره۴-۹- رگرسيون تاب‌آوري تحصيلي  بر روي دلبستگي به والدين

و همسالان……………………….. ۱۴۲

جدول شماره ۴-۱۰- رگرسيون راهبردهاي مقابله‌اي روي دلبستگي به والدين

و همسالان………………….. ۱۴۳

 

جدول شماره۴-۱۱ رگرسيون تنظيم شناختي مثبت و منفي روي دلبستگي به والدين

و همسالان………….. ۱۴۴

جدول شماره۴-۱۲- نتايج رگرسيون چندگانه  تاب‌آوري تحصيلي روي راهبردهاي

مقابله‌اي و تنظيم شناختي مثبت و منفي همراه با دلبستگي……………. ۱۴۵

جدول شماره ۴-۱۳- رگرسيون تاب‌آوري هيجاني بر روي دلبستگي به والدين

و همسالان…………….. ۱۴۷

جدول شماره۴-۱۴- نتايج رگرسيون چندگانه  تاب‌آوري هيجاني روي راهبردهاي

مقابله‌اي و تنظيم شناختي مثبت و منفي همراه با دلبستگي…………………. ۱۴۸

جدول شماره ۴-۱۵) رگرسيون همزمان تاب‌آوري تحصيلي بر روي جو تعاملي

معلم-دانش‌آموز………………… ۱۵۰

جدول شماره ۴-۱۶) رگرسيون راهبردهاي مقابله‌اي روي جو تعاملي

معلم-دانش‌آموز…………………… ۱۵۱

جدول شماره ۴-۱۷) رگرسيون همزمان  تنظيم شناختي مثبت و منفي روي جو

تعاملي معلم-دانش‌آموز…………………………….. ۱۵۲

جدول ۴-۱۸)  رگرسيون تاب‌آوري تحصيلي روي راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم

شناختي مثبت و منفي همراه با جو تعاملي………………. ۱۵۳

جدول شماره ۴-۱۹) رگرسيون تاب‌آوري هيجاني بر روي جو تعاملي

معلم-دانش‌آموز……………………… ۱۵۵

جدول شماره ۴-۲۱) رگرسيون تاب‌آوري تحصيلي بر روي باورهاي انگيزشي،

دلبستگي به والدين و همسالان، وجو تعاملي…………………. ۱۵۹

جدول شماره ۴-۲۲) رگرسيون راهبردهاي مقابله‌اي بر روي باورهاي انگيزشي،

دلبستگي به والدين و همسالان و جو تعاملي معلم-دانش‌آموز ………….. ۱۶۱

جدول شماره ۴-۲۳) رگرسيون تنظيم شناختي بر روي باورهاي انگيزشي، دلبستگي

به والدين و همسالان و جو تعاملي معلم-دانش‌آموز……….. ۱۶۲

جدول شماره ۴-۲۴) رگرسيون همزمان تاب‌آوري تحصيلي روي راهبردهاي مقابله‌اي

و تنظيم شناختي مثبت و منفي با باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و همسالان،
و جو تعاملي معلم-دانش‌آموز……………………… ۱۶۳

جدول شماره ۴-۲۵) رگرسيون تاب‌آوري هيجاني بر روي باورهاي انگيزشي، دلبستگي

به والدين و همسالان، وجو تعاملي…………….. ۱۶۶

جدول شماره ۴-۲۶) رگرسيون همزمان تاب‌آوري هيجاني روي راهبردهاي مقابله‌اي

و تنظيم شناختي مثبت و منفي با باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و همسالان،
و جو تعاملي معلم-دانش‌آموز…………………. ۱۶۸

 

جدول شماره ۴-۲۷- ضرایب تابع افتراقی استاندارد هریک از متغیرهای وارد در

معادله تحلیل افتراقی گروههای تاب آور تحصیلی و غیرتاب آور تحصیلی……………… ۱۷۵

جدول شماره ۴-۲۸- ماتریس ساختاری متغيرها بر اساس ترتيب اهميت متغيرها

در افتراق گروهي تاب آور تحصیلی و غیرتاب آور تحصیلی……………….. ۱۷۶

جدول ۴-۲۹ میانگین استاندارد شده…………… ۱۷۷

جدول ۴-۳۰- درجه قدرت تفکیک و تشخیص معادله تحلیل افتراقی………. ۱۷۷

جدول شماره ۴-۳۱- ضرایب تابع افتراقی استاندارد هریک از متغیرهای وارد درمعادله

تحلیل افتراقی گروههای تاب آور هیجانی و غیرتاب آور هیجانی…………….. ۱۷۹

جدول شماره ۴-۳۲- ماتریس ساختاری متغيرها بر اساس ترتيب اهميت متغيرها در

افتراق گروههای تاب آور هیجانی و غیرتاب آور هیجانی………… ۱۸۰

جدول ۴-۳۳ میانگین استاندارد شده…….

آور هیجانی و غیرتاب آور هیجانی……………. ۱۸۱

 

فهرست شکل ها

شكل۱ -۱- عوامل حفاظتی تاب‌آوری در کودکان و نوجوانان……………………. ۱۲

شكل ۱- ۲- مدل کامپفر (۱۹۹۹) (شخص – فرآیند- بافت)……………. ۱۸

شكل ۱-۳  ددیگاههای نظری اصلی و سازه های مربوطه ………………….. ۴۲

شكل ۱-۴- چرخه انگيزشي و درگيري دانش‌آموزان ………………… ۴۳

شكل ۱-۵- مدل كاركردي دلبستگي…………………. ۴۸

شكل۱-۶- مدل فرآيندهاي تاب‌آوري بر مبناي جو تعاملي معلم- دانش‌آموز………………. ۵۱

شکل ۱-۷- مدل کلی تاب آوري تحصیلی و هیجانی………………. ۵۶

شكل شماره ۲-۱- مدل تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني پژوهش……………….. ۱۰۵

شكل شماره ۴-۱) زير مدل‌هاي مورد بررسي در پژوهش……………….. ۱۳۳

شكل شماره ۴-۲) مدل تأثير باورهاي انگيزشي،  راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم

شناختي هيجانات، و تاب‌آوري تحصيلي………………………….. ۱۳۸

شكل شماره ۴-۳) مدل تأثير باورهاي انگيزشي،  راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم

شناختي هيجانات، و تاب‌آوري تحصيلي…………………………………….. ۱۴۱

شكل شماره ۴-۴: مدل دلبستگي به والدين و همسالان، راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم

شناختي هيجانات، و تاب‌آوري تحصيلي………………………. ۱۴۶

شكل شماره ۴-۵: مدل دلبستگي به والدين و همسالان، راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم

شناختي هيجانات، و تاب‌آوري هيجاني………………… ۱۴۹

نمودار شماره ۴ -۶ مدل جو تعاملي، راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات،

و تاب‌آوري تحصيلي……………………. ۱۵۷

شكل شماره ۴ -۷ مدل جو تعاملي، راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات،

و تاب‌آوري هيجاني…………… ۱۶۰

شكل ۴-۸) تأثير مستقيم متغيرهاي برون‌زاد بر تاب‌آوري تحصيلي…

 

شكل۴-۹) تأثير راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات بر تاب‌آوري تحصيلي با

كنترل متغيرهاي برون‌زاد ……………………… ۱۶۵

شكل ۴-۱۰) تأثير مستقيم متغيرهاي برون‌زاد بر تاب‌آوري هيجاني……. ۱۶۷

شكل ۴-۱۱) تأثير راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات بر تاب‌آوري هيجاني

با كنترل متغيرهاي برون‌زاد …………………… ۱۷۰

شكل ۴-۱۲) مدل نهایی: تأثير راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات بر

تاب‌آوري هيجاني و تحصیلی با كنترل متغيرهاي برون‌زاد  ………………. ۱۷۱

 

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0