مدل رضايت شغلي براساس مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌هاي شهر ياسوج : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

مدل رضايت شغلي براساس مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌هاي شهر ياسوج : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان مدل رضايت شغلي براساس مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌هاي شهرياسوج از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی صنعتي و سازماني در ۱۳۰ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

چکیده پایان نامه مدل رضايت شغلي براساس مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌هاي شهرياسوج:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي مدل رضايت شغلی براساس موضوع فرسودگي در زنان شاغل دانشگاهايش شهر ياسوج بوده است . جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه زنان شاغل دانشگاه یاسوج به تعداد  ۲۶۰نفر بوده است . حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان کرجسی۱ به تعداد ۱۵۵ نفر به صورت روش نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديده.روش پژوهش به شیوه توصیفی (همبستگی) انجام شد. به منظور  جمع آوري داده هاي پژوهش از پرسشنامه هاي استاندارد شده رضايت شغلي فيلدروث۲ (۱۹۵۱)، فرسودگي شغلي پرسشنامه مزلچ۳ (۱۹۸۶) تعارض کار – خانواده پرسشنامه كارلسون۴ و همكاران(۲۰۰۰) به ترتیب در جهت سنجش استفاده گردید.جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین ،درصد فراوانی ،انحراف معیار ) آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری )و نرم افزار spssاستفاده گردید.  نتايج بدست آمده  حاكي از اين است كه بين فرسودگي شغلی و  تعارض کار – خانواده با رضايت شغلی مرتبط ، رابطه معني داري وجود دارد.  همچنين مؤلفه هاي فرسودگي شغلي در مقایسه با مولفه های تعارض کار – خانواده توانايي بیشتری برای پیش بینی تغييرات رضایت شغلي دارند.

كلمات كليدي: رضايت شغلي، فرسودگي شغلي، تعارض كار –خانواده ، زنان شاغل

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تبيین ارتباط بين مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار و خانواده با رضايت  شغلي در بين زنان شاغل دانشگاههاي ياسوج

 

اهداف فرعی:

پيش بيني رضايت شغلي از روي مولفه هاي فرسودگي شغلي در بين زنان شاغل دانشگاههاي ياسوج .

پيش بيني رضايت شغلي از روی مولفه هاي تعارض كار و خانواده در بين زنان شاغل دانشگاههاي ياسوج .

پيش بيني رضايت  شغلي از روي مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار وخانواده در بين زنان شاغل دانشگاههاي ياسوج

 

سوال های پژوهش :

سوال اصلی :

آیا بین فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده با رضایت شغلی رابطه وجود دارد ؟

 سوالات فرعی :

آیا مولفه های فرسودگی شغلی پیش بینی کننده معنی داری برای رضایت شغلی است؟

آیا مولفه های تعارض کار – خانواده پیش بینی کننده ای معنی داری برای رضایت شغلی است؟

آیا مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده پیش کننده ای معنی داری رضایت شغلی است؟

 

 

فهرست مطالب:

چكيده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ۳

۱-۲- بيان مسئله ۵

۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش ۱۳

۱-۴- اهداف پژوهش ۱۵

۱-۵- هدف اصلی: ۱۵

۱-۶- اهداف فرعی: ۱۵

فصل دوم : مباني نظري پژوهش

۲-۱- فرسودگی شغلی ۱۷

۲-۱-۱- مراحل پنجگانه فرسودگی شغلی ۱۸

۲-۱-۲- دلایل فرسودگی شغلی ۱۹

۲-۱-۳- رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی ۲۰

۲-۱-۴- رویکرد روانشناختی – اجتماعی ۲۲

۲-۱-۵- رویکرد بالینی ۲۴

۲-۱-۶- علائم هشداردهنده فرسودگی شغلی ۲۶

۲-۲- تعارض کار- خانواده ۲۸

۲-۳- رضایت شغلی ۳۳

۲-۳-۱- ارتباطات در سازمانها به سه گروه تقسیم می شود: ۴۴

۲-۳-۲- ارتباط رضایت شغلی با سایر عوامل: ۴۵

۲-۳-۳- رضایت شغلی و سلامتی جسمی ۴۶

۲-۳-۴- عوامل سازنده رضايت شغلي ۴۷

۲-۳-۵- تعیین رضایت شغلی: ۵۳

۲-۴- پیشینه تحقیق ۵۵

۲-۵- سوال های پژوهش : ۶۰

۲-۶- تعاریف مفهومی ( نظری) و عملیاتی متغیر ها ۶۱

۲-۶-۱- تعریف نظری رضایت شغلی ۶۱

۲-۶-۲- تعریف عملیاتی رضایت شغلی ۶۱

۲-۶-۳- تعریف نظری فرسودگی شغلی ۶۱

۲-۶-۴- تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی ۶۲

۲-۶-۵- تعریف نظری تعارض کار و خانواده ۶۲

۲-۶-۶- تعریف عملیاتی تعارض کار و خانواده ۶۲

۲-۷- جمع بندی ۶۳

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه ۶۵

۳-۲ – روش پژوهش ۶۵

۳-۳- جامعه آماری ۶۵

۳-۴- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری ۶۵

۳-۵- ابزار گردآوری داده ها ۶۶

۳-۵-۱- اطلاعات جمعیت شناختی ۶۶

۳-۵-۲- پرسشنامه رضایت شغلی ۷۱

۳-۵-۲-۱- سنجش روایی و پایایی ۷۱

۳-۵-۳- پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ ۷۲

۳-۵-۳-۱- روش نمره گذاری ۷۳

۳-۵-۳-۲- سنجش روایی و پایایی ۷۴

۳-۵-۴- پرسشنامه تعارض كار و خانواده ۷۶

۳-۵-۴-۱- سنجش روایی و پایایی ۷۶

۳-۶-  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱

۳-۷- روش اجرای تحقیق : ۸۱

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱- نتایج پردازش اطلاعات بر مبنای یافته های توصیفی ۸۳

۴-۲- نتایج تحلیل یافته ها بر مبنای سوالات پژوهش ۸۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۱-۵- مقدمه ۹۰

۵-۲- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته های پژوهش ۹۰

۵-۲-۱- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته اول پژوهش ۹۰

۵-۲-۲- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته دوم پژوهش ۹۴

۵-۲-۳- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته سوم پژوهش ۹۶

۵-۲-۴- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته چهارم پژوهش ۹۷

۵-۳- محدودیت های پژوهش ۹۹

۵-۴- پیشنهاد های کاربردی ۹۹

۵-۵- پیشنهاد های پژوهشي ۱۰۰

منابع

منابع فارسی ۱۰۲

منابع لاتین ۱۰۷

پيوست ها

پرسشنامه تعارض کار- خانواده ۱۱۴

پرسشنامه رضایت شغلی ۱۱۶

پرسشنامه فرسودگی شغلی ۱۱۷

چکیده انگلیسی ۱۱۹

فهرست جداول

جدول ۳-۱: حجم نمونه بر اساس سن ۶۶

جدول ۳-۲ : حجم نمونه بر اساس وضعیت تأهل ۶۷

جدول ۳-۳ : حجم نمونه بر اساس وضعیت تحصیلی ۶۹

جدول ۳- ۴: حجم نمونه بر اساس سابقه کار ۷۰

جدول ۳-۵:  ضرایب روایی پرسشنامه  تعارض کار-خانواده . ۷۲

جدول ۳-۶ :شاخص های برازش ساختار عاملی مقیاس تعارض کار-خانواده ۷۲

جدول ۴-۱:داده های توصیفی ۸۳

جدول ۴-۲ :داده های توصیفی ۸۴

جدول ۴-۳ : جدول ضریب همبستگی بین فرسودگی شغلی و تعارض کار-خانواده با رضایت شغلی ۸۵

جدول۴-۴ : جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی مولفه های فرسودگی شغلی ۸۶

جدول ۴-۵ :جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی ابعاد تعارض کار-خانواده ۸۷

جدول۴-۶ : جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی فرسودگی شغلی و تعارض کار و خانواده ۸۸

فهرست نمودارها

نمودار ۳-۱ : ویژگی های سن گروه نمونه مورد مطالعه ۶۷

نمودار ۳-۲ : ویژگی های وضعیت تأهل گروه نمونه مورد مطالعه ۶۸

نمودار۳-۳ : ویژگی های وضعیت تحصیلی گروه نمونه مورد مطالعه ۶۹

نمودار ۳-۴ : ویژگی های سابقه کار گروه نمونه مورد مطالعه ۷۰

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0