تاثیر مدل رقابتی پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

تاثیر مدل رقابتی پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان تاثیر مدل رقابتی پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان (موردمطالعه شرکت های بیمه دانا،آسیا،نوین ورازی اصفهان)  در ۱۲۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه تاثیر مدل رقابتی پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان :

تحقیق مورد نظر بررسی تاثیر مدل رقابتی پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان می باشد.

در این تحقیق ابتدا عوامل رقابتی مدل پورتر مورد بررسی وسپس با توجه به عوامل کلیدی رقابت در بازار بیمه به شناسایی  بیمه گر ، بیمه گزار ، خود بیمه گری ،شرکت های کپتیو، بیمه مرکزی وشرکت های بیمه پرداخته وسپس مؤلفه های مدل رقابتی پورتر و مدل تطبیقی پورتر در صنعت بیمه  مورد ارزیابی قرار می گیرد. در فصل دوّم مقدمه ای بر بیمه و تاریخچه بیمه می باشد به صورتیکه سعی بر آن است صنعت بیمه را به صورت علمی و تخصّصی مورد ارزیابی قرار دهیم. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه ای با ۲۴ پرسش می باشد. جامعه مورد بررسی دراین تحقیق نمایندگان شرکت های بیمه دانا، آسیا، نوین و رازی دراستان اصفهـان می باشند که بر این اساس ۱۸۸ نفرانتخاب وپرسشنامه دربین انان توزیع واطلاعات لازم جمع آوری گردید .برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فرضیه ها ،تحلیل واریانس و جداول آماری واز نرم افزار SPSS 19  استفاده گردید .

نتایج بدست آمده حاکی ازآن دارد که طبق نظرات نمایندگان بیشترین عامل رقابت برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان را  قدرت چانه زنی بیمه گذاران با میانگین رتبه۳٫۳۵ و کمترین ان را ورود شرکت های بیمه تازه وارد با میانگین رتبه ۲٫۱۵ دارا می باشد.

واژه گان کلیدی:  نیروهای رقابتی پورتر/ مزیت رقابتی/ بیمه گر / بیمه گزار /خود بیمه گری/ چانه زنی

 

مسأله پژوهش:

باوجود پیشرفتهای فراوان در تکنولوژی و علم در زمینه های مختلف در جهان، صنعت بیمه در جهان وبویژه در ایران ازرشد قابل ملاحظه ای برخوردارنشده است و لازم است این صنعت با داشتن نیروی انسانی متخصّص و بهره گیری از دانش و تجربه بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.از جمله مسائلی که اینجانب را واداشت تا مبادرت به انجام این تحقیق در صنعت بیمه بنمایم میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-تحقیقات به عمل آمده در صنعت بیمه در کشور ایران بسیار محدود  می باشد که لازم است دولت توجه خاصی به صنعت بیمه داشته باشد و رشته های دانشگاهی مرتبط با صنعت بیمه افزایش یابد وبرنامه هایی جهت افزایش اطلاعات عامه مردم از صنعت بیمه و فواید بیمه صورت پذیرد.

۲- استان اصفهان به لحاظ برخورداری از پتانسیل های مناسبی مانند : بیمه گذاران حقیقی وحقوقی، کارخانه های صنعتی وتولیدی ومادر تخصصی( در زمینه فولاد ،پتروشیمی و غیره) ،بخش کشاورزی وسایر موارد پتانسیل بسیار بالایی جهت انجام خدمات بیمه ای دارد   .

اما عدم گسترش و توسعه ضریب نفوذ بیمه طی سالهای گذشته با توجه به طرح تحول بیمه ، آزاد سازی تعرفه ها و بوجود آمدن شرکتهای بیمه جدید ،این نگرانی را برای شرکت های بیمه بوجود آورده است که چرا باتوجه به وجود بازارهای بالفعل وبالقوه موجود ،سهم بازاروضریب نفوذ بیمه  هریک از شرکتهای بیمه ای  در استان اصفهان بسیار ناچیز و تامل برانگیز است لذا رقابت یا  داشتن مزیت رقابتی در میان این تعداد شرکت بیمه، امری اجتناب ناپذیر است و شرکت های بیمه باید با اتخاذ استراتژی های مناسب فروش وبرنامه ریزی صحیح ، عوامل تاثیرگذار بر روند فروش و عملکرد شرکتهای خود را بررسی وتحلیل نمایند .

 

فهرست مطالب پایان نامه تاثیر مدل رقابتی پورتر

چکیده       ۱

مقدمه       ۲

فصل اوّل: کلیات تحقیق

۱-۱) مسأله پژوهش              ۴

۱-۲) ضرورت تحقیق           ۵

۱-۳) اهداف تحقیق                ۵

۱-۴) فرضیات تحقیق            ۶

۱-۵) قلمرو تحقیق ۶

۱-۶) متغیرهای تحقیق          ۷

۱-۷) تعریف واژه هاو اصطلاحات     ۷

۱-۸) چار چوب پژوهش       ۸

۱-۸-۱)مدل ۵ وجهی مایکل پورتر      ۱۰

۱-۸-۱-۱)تهدید تازه واردها یا رقبای جدید و بالقوه           ۱۰

۱-۸-۱-۲)تهدید محصولات یا خدمات جایگزین                  ۱۰

۱-۸-۱-۳)قدرت چانه زنی خریداران   ۱۱

۱-۸-۱-۴)قدرت چانه زنی تامین کنندگان            ۱۱

۱-۸-۱-۵)میزان رقابت میان رقبای فعلی            ۱۲

۱-۸-۲)مفهوم رقابت پذیری  ۱۲

۱-۸-۳)تدوین راهبرد در یک صنعت رقابتی      ۱۳

۱-۸-۴)مدل تطبیقی صنعت بیمه با  با مدل ۵ وجهی پورتر              ۱۳

۱-۸-۴-۱)تدوین عوامل مدل رقابتی پورتر درصنعت بیمه        ۱۴

فصل دوم: بررسی ادبیات تحقیق

مقدمه       ۲۵

۲-۱)پیشینه تحقیق ۲۶

۲-۱-۱)سابقه تحقیق در داخل کشور     ۲۶

۲-۱-۲)سابقه تحقیق در خارج از کشور               ۲۷

۲-۲)نقش بیمه        ۳۰

۲-۳)تاریخچه بیمه                 ۳۵

۲-۴)سیر تحول بیمه              ۳۶

۲-۵)آغاز حرفه بیمه گری    ۳۷

۲-۶)تاریخچه بیمه در ایران  ۴۰

۲-۷)جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران        ۴۶

۲-۸)تعریف  واژه بیمه         ۴۷

۲-۹)برنامه تحول در صنعت بیمه کشور            ۴۸

۲-۱۰)چشم انداز و اهداف کلان بیمه    ۴۸

فصل سوّم : روش تحقیق

مقدمه       ۵۷

۳-۱)روش تحقیق   ۵۸

۳-۲)جامعه آماری                 ۵۹

۳-۳)تعیین حجم نمونه            ۵۹

۳-۴)روش نمونه گیری         ۶۲

۳-۵)روش گردآوری اطلاعات            ۶۳

۳-۶)تعیین روایی پرسشنامه ۶۵

۳-۷)روش تجزیه وتحلیل داده ها         ۶۷

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه       ۶۸

۴-۱)بررسی مشخصات جمعیت شناختی نمایندگان بیمه استان اصفهان             ۶۹

۴-۲)تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق               ۷۴

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه       ۹۵

۵-۱)نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی نمایندگان بیمه استان اصفهان         ۹۵

۵-۲)نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق    ۹۶

۵-۳)پیشنهادها        ۱۰۰

۵-۳-۱)پیشنهادها جهت بهبود عملکرد شرکت های بیمه استان اصفهان             ۱۰۰

۵-۳-۲)محدودیت های تحقیق ۱۰۱

۵-۳-۳)پیشنهاد ها برای تحقیقات آینده  ۱۰۲

منابع فارسی           ۱۰۳

منابع لاتین              ۱۰۵

ABSTRACTE …………………………………………….106

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱: حجم جامعه آماری              ۵۹

جدول ۳-۲: محاسبه حجم نمونه آماری ۶۱

جدول ۳-۳: ارتباط سوالات پرسشنامه با متغیرهای تحقیق ۶۴

جدول ۳-۴: خروجی آزمون آلفای کرونباخ          ۶۶

جدول۴-۱:جدول فراوانی تعداد نمایندگان از هر شرکت بیمه در استان اصفهان                ۶۹

جدول ۴-۲ : جدول فراوانی تحصیلات نمایندگان بیمه در استان اصفهان          ۷۰

جدول ۴-۳ : جدول فراوانی جنسیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان               ۷۱

جدول ۴-۴ : جدول فراوانی سابقه فعالیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان      ۷۳

جدول ۴-۵ : جدول فراوانی محل فعالیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان        ۷۳

جدول ۴-۶ : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه دانا           ۷۴

جدول ۴-۷ : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه آسیا          ۷۵

جدول ۴-۸ : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه رازی       ۷۵

جدول ۴-۹ : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه نوین         ۷۶

جدول ۴-۱۰ : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی ۱         ۷۸

جدول ۴-۱۱ : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی ۱              ۷۹

جدول ۴-۱۲ : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی ۲         ۸۱

جدول ۴-۱۳ : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی۲                ۸۱

جدول ۴-۱۴ : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی ۳         ۸۴

جدول ۴-۱۵ : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی۳                ۸۵

جدول ۴-۱۶ : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی ۴         ۸۷

جدول ۴-۱۷ : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی ۴              ۸۸

جدول ۴-۱۸ : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی ۵         ۹۰

جدول ۴-۱۹ : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی۵                ۹۰

جدول ۴-۲۰ : آمار توصیفی آزمون فرضیه اصلی             ۹۲

جدول ۴-۲۱ : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه اصلی  ۹۳

جدول ۴-۲۲ : آمار آزمون فرید من جهت رتبه بندی عوامل پورتر   ۹۴

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ : نمودار فراوانی شرکت های بیمه   ۶۹

نمودار ۴-۲ : نمودار فراوانی تحصیلات        ۷۰

نمودار۴-۳ : نمودار فراوانی جنسیت    ۷۱

نمودار ۴-۴ : نمودار فراوانی سابقه فعالیت   ۷۲

نمودار ۴-۵ : نمودار فراوانی محل فعالیت           ۷۳

نمودار ۴-۶ : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی ۱ برای چهار شرکت بیمه              ۷۹

نمودار ۴-۷ : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی ۲ برای چهار شرکت بیمه              ۸۲

نمودار ۴-۸ : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی ۳ برای چهار شرکت بیمه              ۸۵

نمودار ۴-۹ : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی ۴ برای چهار شرکت بیمه              ۸۸

نمودار ۴-۱۰ : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی ۵ برای چهار شرکت بیمه            ۹۱

نمودار ۴-۱۱ : تغییرات میانگین متغیر فرضیه اصلی برای چهار شرکت بیمه                ۹۴

 

فهرست شکل ها

شکل ۱-۱:نمودار۵ وجهی مایکل پورتر              ۱۰

شکل ۱-۲:مدل تطبیقی صنعت بیمه بامدل ۵ وجهی مایکل پورتر      ۲۳

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0