شناسايی قابليت ها و مهارتهای مورد نياز برای مديران فروش در سطح بين الملل : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

شناسايی قابليت ها و مهارتهای مورد نياز برای مديران فروش در سطح بين الملل : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان شناسايی قابليت ها و مهارتهای مورد نياز برای مديران فروش در سطح بين الملل در ۱۲۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه شناسايی قابليت ها و مهارتهای مورد نياز برای مديران فروش در سطح بين الملل:

تحقیق حاضر تحت عنوان « شناسايي قابليت ها ومهارت هاي موردنياز براي مديران فروش درسطح بين الملل» است. در فصل اول، کلیات تحقیق تشریح شده است. در این فصل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، سوالات پژوهشی و تعاریف مفاهیم بیان شده اند. در فصل دوم تحقیق به مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در این فصل ابتدا مباحثی درباره وظایف ۵ گانه مدیران فروش (برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و کنترل) آورده شده است.

سپس در خصوص وظایف اختصاصی مدیرفروش و ضرورت توجه به آن بحث شده است. تعريف بازاریابی وواژه های اساسی آن، نقش، جایگاه و اهمیت صادرات بخشی دیگر از مباحث نظری را تشکیل داده است.

همچنین سابقه تحقیقات پیشین در ارتباط با موضوع تحقیق مرور و نقد شده است. در مرور تحقیقات پیشین توجه خاصی به تحقیقات مرتبط با مدل تئوریک تحقیق شده است.

در فصل سوم تحقیق، روش اجرا توضیح داده شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل « کارشناسان و مدیران ارشد شرکت های صادرکننده تولیدات سلولزی» می باشد. بدلیل محدود بودن جامعه آماری از شیوه تمام شماری برای انتخاب نمونه استفاده می شود.  از مطالعات کتابخانه ای ، پرسشنامه و مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات بهره گرفته شده است. پرسشنامه شامل یک بخش اطلاعات زمینه ای و یک بخش ابعاد اصلی مورد سنجش می باشد. برای هر بعد متغیر گویه در نظر گرفته شده است که  و روایی و پایایی کل پرسشنامه مورد قبول بوده است. (ضریب آلفا برای ارزیابی پایایی برابر ۹۰/۰ بدست آمده است. ) در فصل چهارم نیز در دو بخش توصیفی و استنباطی داده های را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم . در بخش استنباطی با بهره گیری از آزمون فریدمن، سوالات تحقیق را پاسخ داده ایم .

نتایج نشان دادند که دو گروه مهارت برنامه ریزی و سازماندهی بالاترین رتبه را کسب کرده اند. یعنی پاسخگویان اهمیت بیشتری به آنها داده اند.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه مديريت بازرگاني و فروش به عنوان يک علم و مهارت ويژه مطرح مي باشد. سالانه مديريت ضعيف و ناآگانه خسارت هاي بسياري را به شرکتها متحمل مي کند. طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي‌‌، «عوامل و چالش هاي مديريتي غيركارشناسي و نوعاً سليقه اي مديران» و « ناتواني مديران براي طراحي الگوي استراتژيك در توسعه و پيشبرد ها» يكي از مهمترين چالشهاي پيش روي شرکتها است.

اگر ما نيز بخواهيم به سمت پيشرفت و توسعه پايدار پيش برويم گريزي از توانمند سازي افراد و سازمانهاي اقتصادي نخواهيم داشت كه «مديريت» به عنوان يكي از مهمترين فاكتور ها در اين حوزه مطرح مي شود. اين تحقيق مي تواند مسائل و مشكلات مديريتي در سطح بازاريابي بين الملل را شناسايي نموده و نيز الگويي مناسب و بومي براي مديريت آنها پيشنهاد نمايد. در صورت نيل به اين هدف گامي هر چند كوتاه اما موثر در رساندن شرکتهاي ايراني به جايگاه واقعي خود در اقتصاد و توسعه برداشته خواهد شد.

نتايج اين تحقيق مي تواند در برنامه ريزي آموزشي پيش از خدمت و حين خدمت مديريان فروش مفيد واقع شود. همچنين مديران منابع انساني شرکت را در جذب و بکارگيري نيروهاي متخصص کمک کند.

در مجموع نتايج تحقيق بطور غير مستقيم در افزايش بهره وري نيروي انساني و رشد و تعالي شرکت موثر خواهد بود.

 

فهرست مطالب پایان نامه شناسايی قابليت ها و مهارتهای مورد نياز برای مديران فروش در سطح بين الملل:

فصل اول: کلیات تحقیق   ۱

۱-۱-بيان مسأله  ۳

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   ۵

۱-۳-سوالات تحقیق   ۶

۱-۳-۱-سوال اصلي:  ۶

۱-۳-۲-سوالات فرعي:  ۶

۱-۴-اهداف تحقیق   ۶

۱-۵-چارچوب نظری و خلاصه پیشینه تحقیق   ۷

۱-۶-روش تحقیق   ۹

۱-۶-۱-نوع روش تحقیق :  ۹

۱-۶-۲-روش گردآوری اطلاعات   ۱۰

۱-۶-۳-ابزار گردآوری اطلاعات   ۱۰

۱-۶-۴-جامعه اماری و روش نمونه گیری   ۱۰

۱-۶-۵-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۱۱

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق   ۱۲

۲-۱-مقدمه:  ۱۳

۲-۲-برنامه ریزی   ۱۴

فلسفه برنامه‌ریزی   ۱۴

تعریف برنامه‌ ۱۴

تعریف برنامه‌ریزی   ۱۵

هدفهای برنامه‌ریزی   ۱۶

اهمیت برنامه ریزی   ۱۶

ماهیت تصمیم گیری   ۱۸

محيط برنامه ريزي   ۱۸

گامهای عمده‌ در برنامه‌ریزی   ۲۰

هدف های استراتژیک (بلند مدت):  ۲۶

۲-۳-سازماندهی  ۲۶

ساختار سازمانی، هماهنگی  ۲۶

ساختار سازمانی چیست؟  ۲۷

ساختار سازمانی  ۲۸

تمرکز و عدم تمرکز  ۲۸

رسمیت در سازمان  ۳۰

۲-۴-هدایت یا رهبری   ۳۰

تعریف رهبری   ۳۰

وظایف رهبری   ۳۲

سبک یا شیوه رهبری   ۳۲

طبیعت انگیزش انسان در کار  ۳۳

برنامه‌هاي سازماني براي ايجاد انگيزش در كاركنان  ۳۵

غنی سازی شغلی  ۳۸

۲-۵-هماهنگی  ۳۹

راه هایی برای ایجاد هماهنگی موثر  ۳۹

ارتباطات در سازمان  ۴۲

ارتباطات عمودی در سازمان  ۴۲

ارتباطات غیر رسمی یا پیش بینی نشده در سازمان  ۴۳

۲-۶-کنترل  ۴۵

مفهوم و اهمیت کنترل  ۴۵

تعاریف کنترل  ۴۶

فرایند کنترل  ۴۷

ویژگیهای کنترل مؤثر  ۵۰

روش های مختلف کنترل  ۵۲

کنترل پیش از عمل  ۵۳

کنترل بعد از عمل  ۵۴

۲-۷-وظایف مدیر فروش در ابعاد پنج گانه  ۵۴

۲-۸-وظایف اختصاصی مدیر فروش صادرات   ۵۷

۲-۹-بازاریابی  ۵۸

۲-۹-۱-مفهوم بازار  ۵۸

۲-۹-۲-تعريف بازاریابی و واژه های اساسی آن  ۵۹

۲-۱۰-صادرات   ۶۲

۲-۱۰-۱-جایگاه صادرات در اقتصاد كشور  ۶۲

۲-۱۰-۲-جایگاه صادرات غيرنفتي در اقتصاد كشور  ۶۳

۲-۱۰-۳-اهمیت صادرات در شرکتهای کوچک و متوسط  ۶۳

۲-۱۰-۴-تفاوت هاي عمده بين صادرات و بازاريابي داخلي   ۶۵

۲-۱۰-۵-محرك هاي صادراتی در شرکتها ۶۶

۲-۱۱-پیشینه تحقیق   ۷۰

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0