مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید چغندرقند شهرستان مرودشت : پایان نامه ارشد کشاورزی

مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید چغندرقند شهرستان مرودشت : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید چغندرقند شهرستان مرودشت ” با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید چغندرقند شهرستان مرودشت :

مديريت صحيح تقاضاي آب با ایجاد انگیزه صرفه جویی در کشاورزان و بسترسازی علمی و عملی صرفه جویی مي تواند مصرف بي رويه آن را كاهش دهد. يكي از روش هاي اعمال مديريت تقاضاي آب از طريق تعيين ارزش اقتصادي آب است. در اين راستا، مطالعه حاضر با اهداف تعيين كشش قيمتي تقاضاي آب و ارزش بهره وري نهايي آب در توليد چغندرقند در شهرستان مرودشت استان فارس و همچنين تعيين قيمت تمام شده آب و مقايسه آن با ارزش بهره وري نهايي آب در توليد چغندرقند صورت گرفت. جمع آوري اطلاعات به صورت مصاحبه حضوري با کشاورزان چغندرکار به روش نمونه گيري تصادفي در سال ۱۳۹۳ انجام شد.

به منظور دستيابي به اهداف مطالعه پس از مقايسه هاي اقتصادسنجي و آماري، تابع توليد کاب داگلاس براي چغندرقند به عنوان مدل برتر انتخاب شد. نتايج، رابطه مثبت و معني داري بين تعداد دفعات آبیاری، میزان بذر، سم شیمیایی، سطح زیر کشت و سابقه کار کشاورزی با ميزان توليد چغندرقند نشان داد. بهره وري نهايي و ارزش توليد نهايي آب برای چغندرقند ۰۵/۱ كيلوگرم و ۱۸۹۰ ريال بدست آمد. همچنين هزينه هر مترمكعب آب نیز با لحاظ نرخ بهره۱۰و۲۰ درصد و دو نوع موتور پمپ برقي و ديزلي و در ۴ سناريو محاسبه شد. حداقل و حداکثر هزينه هر مترمكعب آب در اين سناريوها ۱۵۴۳ و ۱۶۹۸ ريال بدست آمد. در تمامي سناريوها در قيمتي برابر با قيمت تمام شده آب، کشش قيمتي تقاضا براي آب کوچکتر از يک (بین ۵۴/۵- تا ۹/۹-) محاسبه شد. بدین ترتیب کشش پذيري تقاضاي آب نشان مي دهد که سياست هاي قيمتگذاري مي توانند به عنوان اهرم مناسبي براي کنترل مصرف بي رويه آب در توليد چغندرقند شهرستان مرودشت باشد.

 

واژه هاي کليدي: تابع توليد،بهره وری نهایی، كشش قيمتي تقاضاي آب، قيمتگذاري آب،چغندرقند

ضرورت مطالعه

كمبود آب يكي از مهمترين مسائلی است كه پايداري توسعه بخش كشاورزي ايران را دچار مشكل مي نمايد. به گواهي آمارهاي مربوط به ظرفيت بالقوه و بالفعل آب كاهش كيفيت آب به سبب آلودگي هاي گسترده و نيز دخالت بشر در چرخه طبيعي آن، از عوامل بازدارنده ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي آب محسوب مي شود. تحولات اقتصادي منابع طبيعي و طرح ديدگاه هاي جديد در مورد بهره برداري منطقي و مناسب از منابع به طور خاص موجب شده است كه استفاده از دانش و ملاحظات اقتصادي و اجتماعي در برنامه ريزي و مديريت عرضه آب جايگاهي مهم را به خود اختصاص دهد. در مديريت عرضه آب، راه هاي توسعه منابع آب و بهره برداري بيشتر از آنها مطرح است. اين راه حل ها اغلب به صورت احداث تأسيسات جديد و كارهاي زيربنايي در بخش آب نمود پيدا مي كند و به دنبال هدف توسعه در سطح يا عرضه هرچه بيشتر آب به جامعه مي باشد.

همچنين در شرايطي که جوامع با بحران افزايش جمعيت روبرو بوده و منابع آب نيز براي تامين نيازهاي اين جمعيت رو به رشد، کافي نيست، به نظر مي رسد اقتصادي‌ترين راه حل اين بحران، به علت محدود بودن منابع آبي قابل دسترس، استفاده بهينه و افزايش بهره‌وري منابع آب در بخش‌هاي مختلف باشد.

در واقع موضوع مورد بررسي در اين مطالعه از اين جهت مهم است كه مديريت ضعيف آب آبياري منجر به افزايش تقاضاي آب و هدرروي قابل ملاحظه اين منبع كمياب گرديده است. از اين رو اقتصاددانان، سياستهاي مديريت تقاضاي آب را راه حلي اجتناب ناپذير براي اين مسئله مي دانند كه در اين باره مي توان به تخصيص مجدد منابع آب، قيمتگذاري آب آبياري، بهبود زيرساختها و معرفي بازار آب اشاره كرد( گومز لیمون و همکاران، ۲۰۰۴ و۲۰۰۵). مهمترين نقش قيمت آب را مي توان توزيع متناسب آب بين متقاضيان و مصارف مختلف ذکر کرد. لذا تعيين مناسب قيمت آب باعث مي‌شود که آب بين متقاضيان متناسب با فايده يا ارزش توليد نهايي توزيع گردد.

نقش ديگر قيمت آب، ايجاد انگيزه براي صرفه‌جويي در مصرف آب و جلوگيري از اسراف و اتلاف آن است، چرا که ارزان و رايگان بودن آب باعث زياده‌روي در مصرف آب مي شود و انگيزه را براي حفاظت و استفاده اقتصادي آن تضعيف مي‌کند (سلطاني، ۱۳۷۵).

در اقتصاد ارتباط بين هزينه كالاها و قيمت بازارشان به خوبي روشن است و اگر آب يك كالاي اقتصادي معرفي و در يك بازار رقابتي عرضه شود از اين قاعده مستثناء نخواهد بود. اما دريافت هزينه آب و خدمات آبياري از مصرف كنندگان آب در بعضي از نقاط دنيا موضوع حساسي است كه ريشه در ابعاد سياسي، تاريخي، اجتماعي، مذهبي و اقتصادي آنها دارد. اساس پرداخت مصرف كننده براي آب بايد بر پايه واقعي كردن كل هزينه آب از طريق قيمتگذاري منطقي باشد به گونه اي كه هزينه زيرساخت هاي سيستم آب و هزينه تنظيم و نگهداري سيستم (براي تضمين پايداري سيستم) را در بر گيرد و در عين حال نيازهاي فقرا نيز بايد توسط دولت منظور گردد. همچنين دولت بايد زمينه مشاركت بخش خصوصي به منظور تأمين سرمايه و سرمايه گذاري جهت پايداري سيستمها و منابع آبي و در نتيجه رسيدن به كارايي در استفاده از آب و حفاظت از منابع آبي را فراهم نمايد (شجری و همکاران، ۱۳۸۸). محدوديت منابع آبي در شهرستان مرودشت و نقش حياتي آب در توليد چغندرقند به عنوان یکی از مهمترین محصولات این منطقه و با توجه به نياز آبي نسبتاً بالای آن، موضوع قیمت گذاری آب را در منطقه از اهميت ويژه اي برخوردار ساخته است.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- ضرورت مطالعه ۵

۱-۳- اهداف مطالعه ۷

۱-۴- فرضیات مطالعه ۸

۱-۵- تحليل جايگاه ارزش و هزينه آب در قوانين جاري کشور ۸

۱-۶- منطقه مورد مطالعه ۱۰

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

۲-۱- مطالعات داخلی  ۱۳

۲-۲- مطالعات خارجی  ۱۹

فصل سوم: تئوري و روش پژوهش

۳-۱- روش مطالعه ۲۲

۳-۲- تابع تولید چغندرقند  ۲۶

۳-۳- محاسبه ارزش توليد نهايي آب   ۲۸

۳-۴- تخمين تابع تقاضا آب و محاسبه كشش قيمتي تقاضاي آب   ۲۸

۳-۵- قیمت آب   ۳۱

۳-۶- روش جمع آوری داده ها ۳۳

۳-۷- روش نمونه گیری  ۳۳

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۳۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

۴-۱- تحلیل توصیفی ویژگی های اعضای نمونه و متغیرهای مورد مطالعه ۳۵

۴-۲- برآورد تابع توليد چغندرقند  ۳۸

۴-۳- محاسبه ارزش توليد نهايي آب   ۴۵

۴-۴- تابع تقاضاي آب در توليد چغندرقند با استفاده از روش حداكثرسازي سود ۴۶

۴-۵- محاسبه كشش قيمتي تقاضاي آب   ۴۷

۴-۶- قيمت آب   ۵۱

۴-۷- نتیجه گیری  ۵۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- خلاصه و نتیجه گیری  ۵۴

۵-۲- پيشنهادات   ۵۷

پيوست   ۶۰

منابع و مآخذ  ۶۲

 

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱: نتايج تحليل توصيفي ویژگی های اعضای نمونه مورد بررسی  ۳۷

جدول ۴-۲: نتایج حاصل از تخمین تابع تولید چغندرقند بر اساس مدل متعالی  ۳۹

جدول ۴-۳: نتایج حاصل از تخمین تابع تولید چغندرقند بر اساس مدل کاب داگلاس   ۴۰

جدول ۴-۴: نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مدل  ۴۳

جدول ۴-۵: متوسط هزينه های يكنواخت سالانه استخراج و انتقال آب در مرودشت   ۴۸

جدول ۴-۶: هزينه هر مترمكعب آب      ۴۹

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0