تبیین نقش عوامل اجتماعی در اجرای موفق مدیریت دانش در صنعت بانکداری : پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی

تبیین نقش عوامل اجتماعی در اجرای موفق مدیریت دانش در صنعت بانکداری : پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  و با عنوان تبیین نقش عوامل اجتماعی در اجرای موفق مدیریت دانش در صنعت بانکداری ( مطالعه موردی صنعت بانکداری در شهرستان مشگین شهر ) در ۸۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه تبیین نقش عوامل اجتماعی در اجرای موفق مدیریت دانش در صنعت بانکداری :

این پژوهش با هدف بررسی متغیرهای اعتماد ، پذیرش سیستم و استفاده واقعی از سیستم مدیریت دانش در صنعت بانکداری در بین کارمندان شهرستان مشگین شهر، به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. نمونه آماری شامل ۱۷۵ نفر بود، که از این تعداد ۱۷۵ پرسشنامه به صورت صحیح تکمیل که به روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگزین جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی، تحلیل مسیر، مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد، در مجموعه داده های آماری جمع آوری شده از نمونه آماری: ۱- بین اعتماد و استفاده واقعی از سیستم مدیریت دانش رابطه مثبت، مستقیم وجود دارد. ۲- بین پذیرش سیستم و استفاده واقعی از سیستم مدیریت دانش رابطه مثبت، مستقیم وجود دارد. ۳- ابعاد تعریف شده برای مفهوم اعتماد سیستم، قابل قبول می باشند. ۴- ابعاد تعریف شده برای مفهوم پذیرش سیستم قابل قبول می باشند. ۵- ابعاد تعریف شده برای مفعوم استفاده واقعی از سیستم قابل قبول می باشند. در مجموع هر هفت فرضیه تحقیق با ضریب رگرسیونی قید شده در فصل چهارم مورد تایید قرارگرفته اند.

 

واژه های کلیدی:

عوامل اجتماعی، مدیریت دانش، صنعت بانکداری، مشگین شهر

 

فهرست مطالب پایان نامه تبیین نقش عوامل اجتماعی در اجرای موفق مدیریت دانش در صنعت بانکداری :

چکیده ۹

فصل اول کلیات تحقیق   ۱۰

۱-۲- مقدمه  ۱۱

۱-۲- بیان مسئله  ۱۱

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق  ۱۲

۱-۴- اهداف تحقيق  ۱۴

۱-۴-۱- هدف آرمانی   ۱۴

۱-۴-۲- هدف کلی   ۱۴

۱-۴-۳- اهداف ویژه ۱۴

۱-۴-۵- اهداف کاربردی   ۱۴

۱-۶- سؤالات تحقیق  ۱۵

۱-۷- فرضيه‏ هاي تحقیق  ۱۵

۱-۷-۱- فرضیه های اصلی   ۱۵

۱-۷-۲- فرضیه های فرعی   ۱۵

۱-۸- مدل مفهومی تحقیق  ۱۵

۱-۹- قلمرو پژوهش    ۱۶

۱-۹-۱- قلمرو زمانی پژوهش    ۱۶

۱-۹-۲- قلمرو موضوعی پژوهش    ۱۶

۱-۹-۳- قلمرو مکانی پژوهش    ۱۶

۱-۱۰- کاربرد پژوهش    ۱۷

۱-۱۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات   ۱۷

۱-۱۱-۱- تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات   ۱۷

۱-۱۲- ساختار پژوهش    ۱۹

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده  ۲۰

۲-۱- مقدمه  ۲۱

۲-۲- مبانی نظری   ۲۱

۲-۲-۱- مدیریت دانش    ۲۱

۲-۲-۲- مدل هاي طبقه بندي دانش    ۲۲

۲-۲-۲-۱- مدل هاي سرمايه فكري   ۲۲

۲-۲-۲-۲- مدل هاي ساختار اجتماعي   ۲۲

۲-۲-۳- عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش    ۲۳

۲-۲-۳-۱- رهبري سازماني   ۲۴

۲-۲-۳-۲- نظامات مديريتي   ۲۶

۲-۲-۳-۳- فرهنگ تعالي سازماني   ۳۰

۲-۲-۴- عوامل اجتماعی   ۳۳

۲-۲-۴-۱- اعتماد  ۳۳

۲-۲-۴-۲- پذیرش سیستم  ۳۴

فصل سوم  مواد و روشها ۳۵

۳-۱-  مقدمه  ۳۶

۳-۲- روش تحقیق  ۳۶

۳-۳- جامعه آماری   ۳۷

۳-۴- نمونه آماری و روش نمونه گیری   ۳۷

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات   ۳۹

۳-۶- ابزار گردآوری داده ها ۴۰

۳-۶-۱- روش کتابخانه‌ای   ۴۰

۳-۶-۱- روش میدانی   ۴۰

۳-۷- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۴۰

۳-۷-۲- آزمون‌های برازندگی مدل کلی   ۴۱

فصل چهارم نتایج   ۴۴

۴-۱- مقدمه  ۴۵

۴-۲- توصیف جمعیت شناختی نمونه آماری   ۴۵

۴-۳- تجزیه و تحلیل توصیفی داده های تحقیق  ۴۷

۴-۴- تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق  ۵۱

۴-۴-۱- شاخص های برازش مدل کلی تحقیق  ۵۶

۴-۴-۲- آزمون فرضیات تحقیق  ۵۸

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری   ۶۰

۵-۱- مقدمه  ۶۱

۵-۲- خلاصه نتایج   ۶۱

۵-۳- محدودیت های تحقیق  ۶۳

۵-۴- پیشنهادات کاربردی   ۶۳

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ۶۵

فهرست منابع و مآخذ  ۶۶

Title  ۷۲

Abstract 73

پرسشنامه تحقیق  ۷۴

خروجی نرم افزار SPSS  ۷۷

 

 

فهرست جداول

جدول ۱-۱: ابعاد و شاخصهای متغیرهای مستقل تحقیق ۱۷
جدول ۱-۲: ابعاد و شاخصهای متغیر وابسته تحقیق ۱۸
جدول ۲- ۱: خلاصه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان هدف ۳۳
جدول ۳-۱: تعداد بانکها و شعب فعال در شهرستان مشگین شهر به تفکیک کارکنان ۳۹
جدول ۳-۲: تسهیم به نسبت حجم نمونه بر اساس حجم جامعه مورد مطالعه ۴۰
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد نسبی جنسیت پاسخ دهندگان ۴۶
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد نسبی سن پاسخ دهندگان ۴۶
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد نسبی تحصیلات پاسخ دهندگان ۴۷
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد نسبی سابقه کاری پاسخ دهندگان ۴۷
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی و درصد نسبی بانک پاسخ دهندگان ۴۸
جدول ۴-۶ میانگین و انحراف معیار امنیت شغلی و ابعاد آن ۴۹
جدول ۴-۷ میانگین و انحراف معیار قهرمان دانش و ابعاد آن ۴۹
جدول ۴-۸ میانگین و انحراف معیار ترس از انتقاد و ابعاد آن ۴۹
جدول ۴-۹ میانگین و انحراف معیار حمایت مدیریت و ابعاد آن ۵۰
جدول ۴-۱۰ میانگین و انحراف معیار سیستم ارزیابی و ابعاد آن ۵۰
جدول ۴-۱۱ میانگین و انحراف معیار ارتباط درک شده و ابعاد آن ۵۱
جدول ۴-۱۲ میانگین و انحراف معیار در دسترس بودن و ابعاد آن ۵۱
جدول ۴-۱۳ میانگین و انحراف معیار استفاده واقعی و ابعاد آن ۵۱
جدول ۴-۱۴ آلفای کرون باخ ابزار جمع آوری داده ها ۵۲
جدول ۴-۱۵ شاخص های متغیرهای تحقیق ۵۴
جدول ۴-۱۶ شاخص های برازندگی مدل اولیه پژوهش ۵۵
جدول ۴-۱۷ شاخص های برازندگی مدل نهایی پژوهش ۵۷
جدول ۴-۱۸ ضرایب رگرسیونی متغیرهای تحقیق ۵۹
جدول ۴-۱۹ ضرایب رگرسیونی متغیرهای تحقیق و فرضیات مربوطه ۶۰

 

فهرست شکلها

شکل ۱-۱ مدل پیشنهادی برای ارتباط بین مولفه های اعتماد و پذیرش سیستم بر استفاده واقعی  

۱۶

شکل ۴-۱ مدل اولیه پژوهش ۵۳
شکل ۴-۲ مدل نهایی پژوهش، اطلاح شده با استفاده از داده های تجربی و با کمک تحلیل مسیر  

۵۶

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0