بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت : پایان نامه ارشد مديريت صنعتی

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت : پایان نامه ارشد مديريت صنعتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت صنعتی  گرایش مالی و با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)  در ۲۲۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت :

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های۱۳۹۱-۱۳۸۱،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:

۱-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)، و۲-ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:

رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای ۵%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان ۹۵%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

واژگان کليدي: مدیریت ریسک اعتباری، مطالبات معوق، مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

سبد وام قسمت عمدۀ دارايي‌هاي بانك‌هاي تجاري را تشكيل مي‌دهد. تخصص محوري اين بانك‌ها جذب سپرده از سرمايه‌گذاران و اعطاي وام به متقاضيان وجوه است. سپرده‌هاي جذب‌شده بانك را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسيدهاي معين متعهد مي‌كند و اين در حالي است كه وام‌هاي پرداخت‌شده بانك را در معرض نكول وام‌گيرندگان قرار مي‌دهد. بنابراين بررسي اعتبار متقاضيان براي تصميم‌گيري در زمينۀ اعطاي وام به آن‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

بنابراین بانکها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند به همین دلیل دائماً با ریسک های مختلفی روبرو می شوند به طوری که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.

بنابراین در تحقیق حاضر درباره اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد بحث شده است. که شامل۱– بررسي رابطه بین ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي( كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان. ۲- بررسي رابطه بین ریسک اعتباري سبد وام به‌ صورت غیرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین  مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان) می باشد.

 

فهرست مطالب

موضوع:” بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان  سمنان)”……..۱

چكيده……………………..۱

كلمات كليدي: …………۱

فصل اول:كليات تحقيق

۱-۱-مقدمه………..۳

۱-۲-بيان مسأله …………۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق………….۱۰

۱-۴-اهداف تحقیق………۱۱

۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق……………..۱۱

۱-۴-۲- اهدف فرعی تحقیق…………۱۱

۱-۵-سوالات و فرضیات تحقیق………..۱۱

۱-۵-۱-سوالات تحقیق……………..۱۱

۱-۵-۱- ۱-سوال اصلی تحقیق………۱۱

۱-۵-۱- ۲-سوال فرعی تحقیق …………….۱۱

۱-۵-۲- فرضیات تحقیق……….۱۲

۱-۵-۲-۱-فرضیات اصلی تحقیق…………….۱۲

۱-۵-۲-۲-فرضیات فرعی تحقیق…………….۱۲

۱-۶-قلمرو تحقیق…………..۱۳

۱-۶-۱-قلمرو مکانی تحقیق……………۱۳

۱-۶-۲-قلمرو زمانی تحقیق…………….۱۳

۱-۶-۳-قلمرو موضوعی تحقیق…………….۱۳

۱-۷-تعریف اصطلاحات و واژه ها………….۱۳

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

۲-۱- مقدمه………….۱۹

۲-۲-  ادبيات و پيشينه تحقيق……………….۲۰

۲-۲-۱- ادبيات تحقيق……………..۲۰

۲-۲-۱-۱- بانک و بانکداری …………۲۰

۲-۲-۱-۲- ضرورت بانکداری …………….۲۰

۲-۲-۱-۳- جایگاه ریسک …………..۲۱

۲-۲-۱-۴- تاریخچه و جایگاه ریسک ………۲۳

۲-۲-۱-۵- نظریه ریسک ………..۲۶

۲-۲-۱-۶- اهمیت ریسک ……..۲۶

۲-۲-۱-۷- روشهای محاسباتی ریسک ………….۲۷

۲-۲-۱-۸- مدیریت ریسک ……….۲۸

۲-۲-۱-۹- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ………۲۹

۲-۲-۱-۱۰- تعریف ریسک ……….۳۰

۲-۲-۱-۱۱- طبقه بندی ریسک ها ………۳۰

۲-۲-۱-۱۲- مفهوم ریسک تسهیلات ……….۳۲

۲-۲-۱-۱۳- مهمترین ریسک های بانکی ……….۳۴

۲-۲-۱-۱۴- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی …….۳۶

۲-۲-۱-۱۵- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR

۲-۲-۱-۱۶- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان ……………….۳۹

۲-۲-۱-۱۷- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ………..۴۱

۲-۲-۱-۱۸- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور …………۴۴

۲-۲-۱-۱۹- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ………..۴۸

۲-۲-۱-۲۰- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی …………۵۰

۲-۲-۱-۲۱- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ……….۵۰

۲-۲-۱-۲۲- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک …………….۵۱

۲-۲-۱-۲۳- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ………..۵۳

۲-۲-۱-۲۴- تعریف ریسک عملیاتی …………….۵۵

۲-۲-۱-۲۵- اهمیت ریسک های عملیاتی ………………۵۶

۲-۲-۱-۲۶- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ……………۵۶

۲-۲-۱-۲۷- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی ……….۵۷

۲-۲-۱-۲۸- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی ………………۶۰

۲-۲-۱-۲۹- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز …………….۶۰

۲-۲-۱-۳۰- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ……….۶۱

۲-۲-۱-۳۱- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ………۶۲

۲-۲-۱-۳۲- ویژگی های بدهی ها در بانک ها ……………..۶۳

۲-۲-۱-۳۳- مدلهای مدیریت نقدینگی ……………..۶۹

۲-۲-۱-۳۴- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی …………..۷۲

۲-۲-۱-۳۵- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان……….۷۳

۱-تاريخچه بانک ملت ……………۷۵

۲-شبکه بین المللی بانک……………….۷۶

۳-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها………….۷۶

۴-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان……………..۷۹

…….۸۰

۲-۲-۲-۱-پيشينه تحقيق داخلي…………۸۰

۲-۲-۲-۲-پيشينه تحقيق خارجي……………۸۵

۳-۲-۲-۲- استخراج مدل مفهومی تحقیق………۹۰

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱- مقدمه…………..۹۲

۳-۲- روش تحقيق…………۹۳

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف……………۹۳

۱-تحقیق بنیادی…………..۹۳

۲-تحقیق کاربردی……………….۹۴

۳-تحقیق و توسعه……………۹۴

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)……….۹۴

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)……………۹۴

تحقیق آزمایشی…………۹۴

تحقیق کاربردی……. ۹۴

۳-۲-۱-جامعه آماری…………۹۵

۳-۲-۲-حجم نمونه……….. ۹۷

شیوه نمونه گیری………..۹۷

۳-۲-۲-۱- ابزار گردآوری داده ها…………۱۰۰

۳-۳- فرضیات تحقیق…….۱۰۲

۳-۳-۱- فرضیه اصلی تحقیق………….۱۰۲

۳-۳-۲- فرضیات فرعی تحقیق……….۱۰۲

فرضیه اول تحقیق…………۱۰۲

فرضیه دوم تحقیق…………۱۰۲

فرضیه سوم تحقیق………..۱۰۲

فرضیه چهارم تحقیق……….۱۰۲

۲-۲- فرضیه پنجم تحقیق……….۱۰۲

۲-۳- فرضیه ششم تحقیق…………۱۰۲

۳-۴-قلمرو تحقیق…………۱۰۲

۳-۴-۱-قلمرو مکانی تحقیق………..۱۰۲

۳-۴-۲-قلمرو زمانی تحقیق………۱۰۳

۳-۴-۳-قلمرو موضوعی تحقیق………..۱۰۳

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها……….۱۰۳

الف) آمار توصیفی………….۱۰۴

ب) آمار استنباطی………….. ۱۰۴

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱-مقدمه………..۱۰۶

۴-۲-توصيف آماري داده ها…………۱۰۶

۴-۳-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري……….۱۰۸

۴-۳-۱-جامعه آماری…………۱۰۸

۳-۳-۲-حجم نمونه…………۱۰۸

۴-۴- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها……….۱۰۹

۴-۴-۱-توصیف آماری داده ها  و ویژگی­های داده ها………… ۱۰۹

۴-۴-۲-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها……….۱۰۹

۴-۵- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق……….۱۱۱

۴-۶- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق………..۱۱۱

۴-۶-۱-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق……….۱۱۱

فرضیه اول تحقیق……….۱۱۱

۴-۶-۲-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق………..۱۱۵

فرضیه دوم تحقیق………….۱۱۵

۴-۶-۳-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق………..۱۱۹

فرضیه سوم تحقیق……..۱۱۹

۴-۶-۴-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق……….۱۲۳

فرضیه چهارم تحقیق……….۱۲۳

۴-۶-۵-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق………۱۲۷

فرضیه پنجم تحقیق………..۱۲۷

۴-۶-۶-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق…….۱۳۱

فرضیه ششم تحقیق…………..۱۳۱

۴-۶-۷-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق……….۱۳۵

فرضیه اصلی اول تحقیق………..۱۳۵

۴-۶-۸-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق……۱۳۹

فرضیه اصلی دوم تحقیق………..۱۳۹

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

۵-۱-مقدمه………۱۴۵

۵-۲-بحث…………..۱۴۵

۵-۲- ۱-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)……۱۴۵

۵-۲-۲-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق………………۱۴۵

۵-۲-۳- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق……………..۱۴۶

۵-۲-۴-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق…………….۱۴۷

۵-۲-۵- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق……….۱۴۸

۵-۲-۶- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………..۱۴۹

۵-۲-۷-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق………………..۱۵۰

۵-۲-۸-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………۱۵۱

۵-۲-۹-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق……………….۱۵۲

۵-۲-۱۰-نتیجه گیری……………… ۱۵۴

۵-۳-محدودیت های تحقیق………..۱۵۵

۵-۴- پیشنهادات تحقیق…………….. ۱۵۶

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی تحقیق……………….۱۵۶

۵-۴-۲- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی……………۱۵۸

فهرست منابع و مآخذ تحقیق……………۱۵۹

الف) منابع فارسی………….۱۵۹

ب) منابع لاتین………….۱۶۴

فهرست پيوست ها و ضمائم تحقیق ……..۱۷۰

 

فهرست جداول

 • جدول ۱- رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی……………………….۲۴
 • جدول ۲-۱: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری…………….. ۲۵
 • جدول شماره۲-۲: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ۱۳۸۷-۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۲
 • جدول شماره۲-۳: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد ۱۳۸۷-۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۴
 • جدول شماره ۲-۴: نرخ سود علي الحساب سپرد ه هاي سرمايه گذاري مدت دار……………… ۴۶
 • جدول شماره ۲-۵: نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي ومشاركتي (پس ازاجراي قانون بانكداري بدون ربا). ۴۷
 • جدول۲-۶: روش شاخص استاندارد…………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
 • جدول۲-۷: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱ *ارقام به میلیون ریال…… ۷۱
 • جدول۲-۸: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱ *ارقام به میلیون ریال…. ۷۱
 •  جدول۲-۹: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال ۸۱ الی ۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۲
 • جدول۲-۱۰: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملت استان سمنان از سال۸۱ الی ۹۱٫٫٫٫٫٫٫ ۷۲
 • جدول (۳-۱): نمونه آماري تحقیق (بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱الی ۱۳۹۱)……………… ۹۹
 • جدول ۳-۱: شناسایی ماهیت مطالبات معوق……………….. ۱۰۱
 • جدول ۳-۲: نرخ سود بانکی……………………… ۱۰۱
 • جدول۴-۱- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۷
 • جدول۴-۱- ۱-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق……………. ۱۰۷
 • جدول۴-۱- ۲-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق………. ۱۰۷
 • جدول۴-۱-۳- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………۱۰۸
 • جدول۴-۱-۴- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………۱۰۸
 • جدول ۴-۲ -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها درجامعه آماری تحقیق ………. ۱۱۰
 • جدول ۴-۲ -۱- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی)…………………………………… ۱۱۰
 • جدول ۴-۲ -۲- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)……………………………………. ۱۱۰
 • جدول ۴-۲ -۳- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)……………………….. ۱۱۰
 • جدول ۴-۳-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق………. ۱۱۱
 • جدول ۴-۴-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق……………………………. ۱۱۲
 • جدول ۴-۵-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه اول تحقیق…………………….. ۱۱۳
 • جدول ۴-۶-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق…………………… ۱۱۴
 • جدول ۴-۷-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق…….. ۱۱۶
 • جدول ۴-۸-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق…………………………………………… ۱۱۷
 • جدول ۴-۹-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………………………………. ۱۱۷
 • جدول ۴-۱۰-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………… ۱۱۸
 • جدول ۴-۱۱-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق……….. ۱۲۰
 • جدول ۴-۱۲-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه سوم تحقیق………………………………………… ۱۲۱
 • جدول ۴-۱۳-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق…………………………………….. ۱۲۱
 • جدول ۴-۱۴-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه سوم تحقیق………………. ۱۲۲
 • جدول ۴-۱۵-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق…………… ۱۲۴
 •  جدول ۴-۱۶-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق…………………………………….. ۱۲۵
 •  جدول ۴-۱۷-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق………………………………… ۱۲۵
 • جدول ۴-۱۸-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق…………….. ۱۲۶
 •  جدول ۴-۱۹-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق………. ۱۲۸
 • جدول ۴-۲۰-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………………. ۱۲۹
 • جدول ۴-۲۱-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………….. ۱۲۹
 • جدول ۴-۲۲-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق……………… ۱۳۰
 • جدول ۴-۲۳-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق…………. ۱۳۲
 • جدول ۴-۲۴-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه ششم تحقیق………………………………………. ۱۳۳
 • جدول ۴-۲۵-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق…………………………………… ۱۳۳
 • جدول ۴-۲۶-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق……………… ۱۳۴
 • جدول ۴-۲۷-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق……… ۱۳۶
 • جدول ۴-۲۸-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………… ۱۳۷
 • جدول ۴-۲۹-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………. ۱۳۷
 • جدول ۴-۳۰-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………. ۱۳۸
 • جدول ۴-۳۱-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق…… ۱۴۰
 • جدول ۴-۳۲-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………. ۱۴۱
 • جدول ۴-۳۳-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………… ۱۴۱
 • جدول ۴-۳۴-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………. ۱۴۲
 • جدول۵-۱-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک…………….. ۱۵۵

 

 

فهرست اشكال و نمودارها

 • نمودار۲-۱- تقسیم بندی سطوح ریسک……………………… ۳۱
 • نمودار۲-۲- ریسک های موسسات مالی……………………. ۳۲
 • شکل ۲-۱:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی………………………. ۵۷
 • شکل-۲-۱- تاريخچه بانك ملت……………………………… ۷۵
 • نمودار شماره ۳-۱: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق)………….. ۹۰
 • نمودار ۴-۱-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق……………….. ۱۱۴
 • نمودار۴-۲-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق………………….. ۱۱۵
 • نمودار ۴-۳-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق………………. ۱۱۸
 • نمودار۴-۴-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق………………….. ۱۱۹
 • نمودار ۴-۵-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق…………. ۱۲۲
 • نمودار۴-۶-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق……………………… ۱۲۳
 • نمودار ۴-۷-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق……… ۱۲۶
 • نمودار۴-۸-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق……………. ۱۲۷
 • نمودار ۴-۹-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق……………. ۱۳۰
 • نمودار۴-۱۰-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق………………….. ۱۳۱
 • نمودار ۴-۱۱-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق………….. ۱۳۴
 • نمودار۴-۱۲-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق………………………. ۱۳۵
 • نمودار ۴-۱۳-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق………… ۱۳۸
 • نمودار۴-۱۴-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق…………………. ۱۳۹
 • نمودار ۴-۱۵-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق………… ۱۴۲
 • نمودار۴-۱۶-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………….. ۱۴۳

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0