تاثیر مدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه ایران: پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت دولتی گرایش تحول

تاثیر مدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه ایران: پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت دولتی گرایش تحول

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان تاثیر مدیریت سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه ایران   در  ۱۵۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه تاثیر مدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه ایران:

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و اگاهانه کارکنان، تاثیر بسزایی برحفظ و نگهداشت کارکنان دارد و مدیریت سرمایه فکری  فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد سرمایه فکری بخشی از سرمایه های سازمانی هستند که به همراه سرمایه های مشهود ، به برتری رقابتی و بهبود عملکرد منجر می شوند.به کارگیری و استفاده مناسب ازمدیریت سرمایه های فکری و ابعاد رفتارشهروندی سازمانی ضمن حفظ و نگهداشت و دلگرم نمودن کارکنان به تداوم خدمت در سازمان می تواند موجب ارتقا انگیزه و بهبود عملکردکارکنان شودو سازمان ازاسیب پذیری کارکنان بکاهد. از این رو با توجه به اهمیت این عوامل درسازمانها، پژوهش حاضربه بررسی رابطه مدیریت سرمایه فکری ورفتارشهروندی سازمانی وحفظ و نگهداری سازمانی می پردازد.

جامعه آماری این تحقیق،کارکنان ستادی شرکت بیمه ایران در شهر تهران است که­ مجموعا۳۰۰ نفر می باشند، که­از روش تصادفی ساده­استفاده شده و از این جامعه،نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران،۱۶۹ نفر بدست آمد.برای گردآوری داده های پژوهش، برای قسمت رفتارشهروندی از پرسشنامه استاندارد ارگان(۱۹۹۸)­و برای مدیریت سرمایه فکری و حفظ و نگهداری کارکنان از مجموعه ای از کتب وپایان نامه استفاده شد و با نظر اساتیدپایان نامه نسبت به استخراج سوالها و انتخاب انها اقدام شد.از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری بر پایه نرم افزار لیزرل برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.

یافته ها با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ­ها ، ­حاکی­از­آن­است که بین مدیریت سرمایه فکری و حفظ و نگهداری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجوددارداما بین رفتارشهروندی سازمانی و حفظ و نگهداری کارکنان رابطه مثبت ومعناداری وجودنداردو بین مدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی رابطه مثبت و  معناداری داردازبین مولفه های رفتارشهروندی مولفه ی اداب اجتماعی بیشترین تاثیر را بر حفظ و نگهداری کارکنان دارد و ازبین مولفه های سرما یه فکری ،سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را روی حفظ و نگهداری کارکنان می گذارد.

 

واژگان کلیدی:مدیریت سرمایه فکری ،رفتارشهروندی سازمانی ،حفظ و نگهداری کارکنان ، مدل معادلات ساختاری ، شرکت بیمه ایران

 

اهمیت و ضرورت

در صنعت بیمه امروز ،رشداقتصادی پایدار،از دانش و اطلاعات سرچشمه می گیردوهمین امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی وتوجه به ماندگاری کارکنان به عنوان مقوله ی کیفی و اقتصادی شده است .نقش و سهم سرمایه فکری درپیشرفت مدیریتی ،فنی واجتماعی ،اقتصادبیمه موضوع تحقیقات جدیدقرار گرفته است به گونه ای که دانش سازمانی عامل اصلی مزیت رقابتی ­و خلق­ارزش شناخته شده است نیروی انسانی یکی از منابع مهم و­اساسی شرکت های بیمه و سایر سازمانها قلمداد میشود و سازمانها برای رسیدن به اهداف نیازمند به نیروی انسانی کارامد و توانمند می باشند بنابراین حفظ و نگهداری این منبع مهم یکی از ضروریات سازمانی تلقی می شود.

هر سازمانی برای پیشرفت و توسعه ی خودنیازمند راهبرد و برنامه ریزی های خرد­و کلان است جایگاه و نقش نیروی انسانی در این راهبردها به عنوان منابع اصلی سازمان از اهمیت و اعتبار فوق العاده ای برخورداراست به عبارتی منابع انسانی ثروت واقعی یک سازمان به شمار میرود بین سرمایه انسانی و بهره وری درسازمانها رابطه ی مستقیم وجود دارد بنابراین لازمه ی دستیابی به هدفهای سازمان مدیریت موثر­این منابع با ارزش است(ساجدی ،۱۳۸۶،۷۵)جامعه جهانی ­به وسیله فن اوری روند کوچک شدن را طی می کند ،اما متاسفانه بسیاری از سازمانها هنوز شیوه های اندازه گیری عملکرد و حسابداری مالی سنتی ­را­استفاده  می کنند که در دهه های پیش برای محیط سازمانی­ آن زمان  ایجاد شده اند و تنها داراییهای مشهود مثل ساختمان و تجهیزات را مد نظر قرار می دهند محیط امروزی کسب وکارمدل جدیدی را نیاز دارد که داراییهای نامشهود را دربر میگیرد.

توانایی ایجاد و اهرم کردن ارزشی داراییهای نامشهود­ یک قابلیت ­اصلی برای سازمانها ایجاد می کند ­الگوی کسب وکاری که بر­اقتصاد­ امروز سایه افکنده­ بر پایه  کاربرد منابع نامشهود ی است که ارزش انها برای شرکت های بیمه ­در برخی موارد بسیار بیشتر از­ارزش داراییهای مشهود­ان است ­این منابع نامشهود که مفهوم سرمایه فکری را پایه ریزی می کند باید به شکل  اثربخشی مدیریت شوند تا بتوانند­امتیاز رقابتی  سازمانها باشند­در این شرایط مدل سرمایه فکری  توجه زیادی را به خود جلب کرده است .سرمایه فکری شامل سه جزسرمایه ­انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتیاطی می باشد .

 

یک انگیزه کلیدی برای انجام این پژوهش آن است که مفهوم سازی ، اندازه گیری و ارزیابی بهتری­از­دارایی های فکری و رفتارشهروندی سازمانی  صورت پذیرد در واقع این صحیح است که سازمان هایی که در دارایی ها و سرمایه فکری قویترند ،سطوح بالاتری از رشد و توسعه بالاتری ازرشدو توسعه رانشان می دهند (Edvinsson­ & Malon , 1997:Stewart,1997)طبق نظر فیووال (۱۹۷۵)اصطلاح سرمایه فکری اولین بار توسط جان کنت گالبراین ۱۹۶۹ مطرح شد (بونتیس،۲۰۰۰)او معتقد بود که سرمایه فکری بیش ­از انکه تنها قوه درک و خرد خالص باشد بیشتر به هم پیوستن درجه ای از کنش فکری است  .

محققانی­ مانندکتز­و­کاهن  ،رفتارشهروندی سازمانی را برای موفقیت سازمان و مایلز و اسنو ان را برای بقای سازمان لازم دانسته اند از انجا که این توانایی ،ارزشمند،کمیاب و تقلید ان مشکل و غ قابل جایگزین است .بارنی و کولیس ان را مزیت رقابتی بیان کرده اند در نتیجه انچه امروز برای بقا و موفقیت تجارت پیچیده ضروری است تمایل و ظرفیت اعضای سازمان­در­ارائه کمک های مبتکرانه­و فراتر ازملزومات حداقل است که برای نقش ها تعیین شده اند و انها همان رفتار شهروندی سازمانی است

.(۲۰۰۳،Burtone) رفتار شهروندی سازمانی یکی از ویژگی های جمعیت شناسی ­سازمانهاست که نقشی مهمی در اثربخشی و بهره وری سازمانی دارد زیرا کارکنان با رفتارهای نوع دوستانه ی خوش خویی ،وظیفه شناسی ،رعایت ادب و مهربانی نسبت به همکاران و مشتریان به افزایش کیفیت کالا ها و خدمات کمک موثری خواهند کرد هدف رفتار شهروندی  سازمانی ترویج همکاری در کنار وظایف رسمی سازمان است .در محیط های کاری پویای امروز که کارها اغلب توسط تیم های کاری انجام شده و انعطاف پذیری ضروری  است  سازمانها نیازمند کارکنانی اند که دارای رفتار شهروندی سازمانی  مناسبی همچون ارائه پیشنهادات سازنده در گروه کاری و سازمان،کمک به دیگران در تیم ها ،داوطلب شدن برای فعالیتهای شغلی اضافی ،اجتناب از تعارضات ­غ ضروری ،مراقبت از اموال و دارایی های سازمان ،احترام به ­روح قوانین و مقررات و تحمل مودبانه مزاحمت ودردسرهای مربوط به شغل باشند (۱۴،۲۰۰۱،oconnel )و همچنین درگذشته که انسان به عنوان یکی از منابع سازمانی مطرح نبود به راهبردهای لازم در خصوص حفظ و نگهداری انسان کم تر توجه میشد ولی به مرور زمان با کسب اگهی های لازم انسان به عنوان محوری ترین منبع شرکت های بیمه شناخته شده است منابع انسانی و مالی اهمیت زیادی در صنعت بیمه دارند

برای آن که امر بیمه گری در قالب واقعی خودش قرار گیرد از افرادی دراین صنعت استفاده خواهیم کرد که دانش، تجربه و مهارت مورد نیاز را داشته باشند و هیچ فردی را منصوب نمی‌کنیم به جز آن‌که دارای این شاخص‌ها باشند.همچنین اگر افرادی این شاخصه ها را ندارند جایی برای آن‌ها در این صنعت نداریم.در واقع تغییراتی که انجام خواهیم داد برای حاکم کردن شایسته سالاری و استفاده از کسانی که ویژگی‌های لازم را دارند خواهد بود.باوجود اهمیت بیمه متاسفانه هنوز این صنعت نتوانسته است جایگاه واقعی خود  رادر اقتصاد و زندگی مردم ایران نهادینه نماید،  به طوری که بسیاری از سرمایه های مالی وجانی درمعرض خطر درکشورما از پوشش بیمه ای برخوردار نیستند وبه تبع آن صنعت بیمه نتوانسته از طریق ارائه خدمات بیمه ای موفق به ایجاد پس اندازهای کلان شود وبا حضور­در­بازار­ سرمایه ­موجب­ تقویت­ وتشکیل­ سرمایه ­در­اقتصاد­کلان­ گردد.

فهرست مطالب پایان نامه تاثیر مدیریت سرمایه فکری

فصل اول:  کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه  ۳

۱-۱-۱ بیان مسئله  ۳

۲-۱-۱ اهمیت و ضرورت   ۴

۳-۱-۱ گزاره های تحقیق   ۶

۴-۱-۱ قلمرو  مکانی تحقیق   ۷

۵-۱-۱ قلمرو موضوعی تحقیق:  ۷

۶-۱-۱ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق   ۷

۲-۱ بخش دوم:آشنایی با شرکت بیمه ایران   ۸

۱-۲-۱ تاریخچه شرکت   ۸

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

۱- ۲ بخش اول: ادبیات تحقیق   ۱۲

۱-۱-۲ مدیریت سرمایه فکری   ۱۲

مقدمه:  ۱۲

۱-۱-۱-۲- تعریف مدیریت سرمایه فکری   ۱۲

۲-۱-۱-۲ مفهوم مدیریت سرمایه فکری   ۱۴

۳-۱-۱-۲اندازه گیری ارزش و تاثیرات سرمایه های فکری   ۱۵

۱-۳-۱-۱-۲ پیچیدگی های اندازه گیری سرمایه فکری از دیدگاه روس    ۱۶

۴-۱-۱-۲ عوامل محدود کننده در توانایی سرمایه فکری برای خلق ارزش    ۱۶

۲-۱-۲رفتار شهروندی سازمانی   ۱۷

مقدمه  ۱۷

۱-۲-۱-۲مفهوم رفتار شهروندی سازمانی   ۱۷

۲-۲-۱-۲تعریف رفتار شهروندی سازمانی   ۱۸

۳-۲-۱-۲رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی   ۲۲

۱-۳-۲-۱-۲رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه های نقش و فرانقش    ۲۲

۲-۳-۲-۱-۲رفتار شهروندی سازمانی به عنوان تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان   ۲۴

۴-۲-۱-۲ابعاد رفتار شهروندی سازمانی   ۲۴

۵-۲-۱-۲عوامل  تأثیر گذار در بروز رفتار شهروندی سازمانی   ۳۲

۶-۲-۱-۲پیامدهای فردی و سازمانی رفتارهای شهروندی سازمانی   ۳۲

۷-۲-۱-۲علل ناتوانی سازمان ها برای ايجاد رفتار شهروندی سازمانی. . .۳۵

۳-۱-۲حفظ و نگهداری کارکنان   ۳۳

مقدمه  ۳۳

۱-۳-۱-۲ فرایند نگهداری منابع انسانی   ۳۳

۲-۳-۱-۲ نظریه های مربوط به حفظ و نگهداری نیروی انسانی   ۳۴

تعریف حقوق و دستمزد  ۳۸

۴-۳-۱-۲نظریه های حقوق و دستمزد  ۳۸

۵-۳-۱-۲ استراتژی جبران خدمات و پاداش    ۴۳

۶-۳-۱-۲رویه های جبران خدمات    ۴۴

۲-۲پیشینه تحقیق   ۴۵

۱-۲-۲ تحقیقات  داخلی   ۴۵

۲-۲-۲ تحقیقات خارجی   ۴۷

۴-۱-۲مدل مفهومی تحقیق   ۴۹

فصل سوم: روش  تحقیق

مقدمه: ۵۴

۱-۳روش تحقیق   ۵۴

۱-۱-۳دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف    ۵۴

۲-۱-۳دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها ۵۵

۲-۳جامعه آماری   ۵۵

۱-۲-۳نمودارسازمانی شرکت بیمه ایران   ۵۷

۳-۳ روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه  ۵۷

۴-۳ روش گرد آوری داده ها و اطلاعات    ۵۷

۱-۴-۳ مطالعات کتابخانه ای   ۵۷

۲-۴-۳ پرسش نامه  ۵۷

۵-۳روایی و پایایی پرسش نامه  ۵۹

۱-۵-۳ روایی (اعتبار) پرسش نامه  ۵۹

۲-۵-۳پایایی (قابلیت اعتماد) پرسش نامه  ۶۰

۶-۳ روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۶۱

نتیجه گیری   ۶۲

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه  ۶۵

۱-۴ امارتوصیفی   ۶۵

۱-۱- ۴توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه  ۶۵

۲-۱-۴ جنسیت   ۶۵

۳-۱-۴ سن   ۶۶

۴-۱-۴ تحصیلات   ۶۷

۵-۱-۴سابقه خدمت   ۶۸

۶-۱-۴ سمت سازمانی   ۶۹

۲-۴ تحلیل داده های نمونه  ۷۰

۱-۲-۴٫ آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش    ۷۰

۲-۲-۴٫ ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش    ۷۱

۳-۲-۴٫ ارزیابی بخش اندازه گیری مدل  ۷۲

۱-۳-۲-۴٫ تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر رفتار شهروندی سازمانی   ۷۲

۲-۳-۲-۴٫ تحلیل عاملی تاییدی متغير حفظ و نگهداری کارکنان   ۷۵

۳-۳-۲-۴٫ تحلیل عاملی تاییدی متغير سرمایه های فکری   ۷۷

۴-۲-۴٫ مدل سازی معادلات ساختاری   ۷۹

نتیجه گیری   ۸۷

فصل پنجم  :نتیجه گیری و پیشنهاد

مقدمه  ۹۱

۱-۵ بحث نتایج پژوهش    ۹۱

۱-۱-۵ بررسی نتایج حاصل از ازمونهای اماری   ۹۱

۲-۵ پیشنهادات    ۹۵

۱-۲-۵ پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر یافته های پژوهش    ۹۵

۱-۱-۲-۵ پیشنهادهایی جهت تقویت سرمایه فکری   ۹۵

۲-۱-۲-۵ پیشنهادهایی جهت تقویت رفتار شهروندی سازمانی   ۹۵

۳-۱-۲-۵ پیشنهادهایی جهت تقویت حفظ و نگهداری کارکنان   ۹۶

۲-۲-۵ ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ۹۶

۳-۵ محدودیت های تحقیق   ۹۶

منابع و مأخذ  i

منابع فارسی:  ii

منابع لاتین:  iv

پیوست ۱:پرسشنامه  vii

 

فهرست  جداول و نمودار

جدول ۱ . کاربرد اصطلاحات و تعاریف متفاوت سرمایه فکری توسط صاحب نظران   ۱۲

جدول ۱-۲- تعاریف رفتار شهروندی سازمانی   ۱۹

جدول ۲-۲- ابعاد مدل‌های رفتار شهروندی سازمانی صاحب نظران مختلف    ۳۰

جدول ۱-۳  مدل تحلیلی وترکیب سوالات پرسش نامه و متغیر مورد بررسی در هر سوال  ۵۸

جدول ۲-۳ سنجه های طیف لیکرت   ۵۸

جدول ۳-۳ نتايج آزمون کورويت بارتلت و KMO جهت بررسي کفايت عوامل پرسشنامه  ۶۰

جدول ۳-۳ ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد آن ها در پرسش نامه  ۶۰

جدول ۱-۴ توزيع فراواني مربوط به جنسيت   ۶۵

نمودار ۱-۴ نمودارميلهاي مربوط به فراواني جنسیت پاسخ دهندگان   ۶۶

جدول ۲-۴ توزيع فراواني مربوط به سن   ۶۶

نمودار ۲-۴ نمودارميله اي مربوط به فراواني سن پاسخ دهندگان   ۶۷

جدول ۳-۴ توزيع فراواني مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان   ۶۷

نمودار ۳-۴ نمودارميلهايمربوط به فراواني تحصیلات پاسخ دهندگان   ۶۸

جدول ۴-۴ توزيع فراواني مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان   ۶۸

نمودار ۴-۴ نمودارميله اي مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان   ۶۹

جدول ۵-۴ توزيع فراواني مربوط به سمت سازمانی   ۶۹

نمودار ۵-۴ نمودارميله اي مربوط به فراواني سمت سازمانی پاسخ دهندگان   ۷۰

جدول ۶-۴ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق   ۷۱

جدول ۷-۴ ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق   ۷۱

جدول ۸-۴، شاخص های برازش مدل مدل مفهومی تحقیق   ۸۱

جدول ۹-۴ ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حفظ و نگهداری کارکنان)  ۸۲

جدول ۱۰-۴ ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: رفتارشهروندی سازمانی)  ۸۲

جدول ۱۱-۴ ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حفظ و نگهداری کارکنان)  ۸۴

جدول ۱۲-۴ ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حفظ و نگهداری کارکنان)  ۸۶

جدول ۱-۵ ُنتایج آزمون فرضیات تحقیق   ۱۰۸

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0