رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركتهای بيمه : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركتهای بيمه : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركتهای بيمه  در ۲۳۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركتهای بيمه:

درک اهمیت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی که قادر به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به صورت مستمر است، بسیاری از شرکت ها را بر آن داشته است تا سیستم های مدیریت دانش ویژه ای را برای کمک به تسهیم و یکپارچگی دانش طراحی کنند. قالب های فکری سازمان های امروز، آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانشگر به جای نیروی انسانی عملکردی است. این تحقیق تلاشی است برای بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای بیمه خصوصی در ایران.

پژوهش حاضر کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی است. تحقیق در جامعه ای متشکل از شرکت های بیمه خصوصی با ۱۰ سال سابقه فعالیت انجام شده و روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. نمونه آماری مشتمل بر ۱۴۵ نفر از کارشناسان دفاتر مرکزی شرکت های بیمه خصوصی با سابقه مذکوراست. برای درک چنین رابطه ای مدل مفهومی تحقیق با اقتباس از مدل ابویاسین و همکاران (۲۰۱۱) حاصل شد. در این راستا با  استفاده از پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام به عمل آمد. در اين تحقيق به منظور بررسي روايي پرسشنامه از روش تحليل عاملي تاییدی و براي بررسي پايايي آن از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. براي بررسي توزيع جامعه از آزمون کولموگروف- اسميرنوف و در ادامه با در نظر گرفتن نرمال بودن توزيع جامعه از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شد. همچنين تحليل رگرسيون چند متغيره نيز مورد استفاده قرارگرفت و در پایان به منظور آزمون کمی مدل نظری فرض شده به وسیله ی پژوهشگر از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد.

نتایج بررسی ها با توجه به تایید شدن فرضیه اصلی نشان می دهد که رابطه معناداري میان مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در ۸ شرکت بیمه خصوصی با سابقه مذکور وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از تایید شدن کلیه فرضیات به استثنا فرضیات فرعی ۷ و ۱۱ مبنی بر رابطه تولید و اشتراک دانش و نگهداری و بکارگیری دانش با تمرکز بر مشتریان می باشد. همچنین نتایج گویای آن بود که از میان تمامی روابط تایید شده، معناداری روابط کلیه ابعاد مدیریت دانش و آموزش، يادگيري و مشاركت كاركنان و همچنین نگهداری و بکارگیری دانش و بهبود مستمر بیش ار سایر روابط بوده است.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، مدیریت کیفیت جامع، شرکت های بیمه خصوصی، همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری

 

فهرست مطالب :

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

مقدمه  ۱

۱-۱  بيان مسئله  ۲

۲-۱  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق  ۴

۳-۱  هدف تحقیق  ۶

۴-۱  چارچوب نظري پژوهش   ۶

۵-۱ فرضيات تحقيق  ۸

۶-۱  قلمرو تحقیق  ۹

۱-۶-۱   قلمرو مکانی تحقیق  ۹

۲-۶-۱  قلمرو زمانی تحقیق  ۹

۳-۶-۱  قلمرو موضوعي تحقیق  ۱۰

۷-۱  روش شناسی تحقیق  ۱۰

۱-۷-۱ نوع روش تحقیق  ۱۰

۲-۷-۱  روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه  ۱۰

۳-۷-۱  روش های گردآوری داده ها و اطلاعات   ۱۱

۴-۷-۱ روش تجزيه و تحليل داده‌ها ۱۱

۸-۱ شرح واژگان و اصطلاحات کلیدی   ۱۲

 

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

مقدمه  ۱۵

۱-۲   مدیریت دانش   ۱۵

۱-۱-۲ مقدمه  ۱۵

۲-۱-۲- مفهوم دانش   ۱۷

۳-۱-۲ مفهوم داده، اطلاعات و دانش   ۱۸

۴-۱-۲ روابط داده، اطلاعات و دانش   ۲۲

۵-۱-۲ انواع دانش   ۲۴

۶-۱-۲ ویژگی های دانش   ۲۵

۷-۱-۲ سير تطور مديريت دانش   ۲۶

۸-۱-۲ مفهوم مدیریت دانش   ۲۸

۹-۱-۲ مکاتب مديريت دانش   ۲۹

۱۰-۱- ۲ اصول مدیریت دانش   ۳۰

۱۱-۱-۲ تئوری های مدیریت دانش   ۳۲

۱-۱۱-۱-۲ تئوری مدیریت دانش جامع  ۳۲

۲-۱۱-۱-۲   تئوری مدیریت دانش تیمی  ۳۳

۳-۱۱-۱-۲  تئوری مدیریت دانش جامعه گرا ۳۳

۱۲-۱-۲  مدل های مدیریت دانش   ۳۴

۱-۱۲-۱-۲  مدل ايجاد و کاربرد دانش ويگ    ۳۵

۲-۱۲-۱-۲  مدل دانش سازماني وان کروگ و روس   ۳۷

۳-۱۲-۱-۲  مدل دانش نوناکا و تاکوچی  ۳۷

۴-۱۲-۱-۲   مدل مديريت دانش چوو  ۴۰

۵-۱۲-۱-۲  مدل عمومی دانش در سازمان نیومن  ۴۱

۶-۱۲-۱-۲  مدل مديريت دانش بويسوت   ۴۲

۷-۱۲-۱-۲  مدل شش بعدی مدیریت دانش   ۴۴

۸-۱۲-۱-۲  مدل رن جانستون  ۴۵

۹-۱۲-۱-۲  مدل ادل و گریسون  ۴۶

۱۰-۱۲-۱-۲  مدل استيوهالس   ۴۷

۱۳-۱-۲  ابزارهای مدیریت دانش   ۴۹

۱-۱۳-۱-۲ ابزارهای مدیریت دانش ] ابزارهای بی نیاز از فناوری اطلاعات [ ۴۹

۲-۱۳-۱-۲  ابزارهای مدیریت دانش ] ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات[ ۵۱

۱۴-۱-۲  موانع مدیریت دانش   ۵۲

۲-۲- مدیریت کیفیت جامع  ۵۴

مقدمه  ۵۴

۱-۲-۲ مفهوم کیفیت   ۵۶

۲-۲-۲  ابعاد کیفیت   ۵۷

۱-۲-۲-۲  ابعاد کيفيت در بخش خصوصي  ۵۸

۲-۲-۲-۲ ابعاد کيفيت در بخش عمومي(دولت) ۵۹

۳-۲-۲ تاریخچه مدیریت کیفیت جامع  ۵۹

۴-۲-۲ مفهوم مدیریت کیفیت جامع(TQM) 60

۵-۲-۲ فلسفه مدیریت کیفیت جامع  ۶۱

۶-۲-۲ پیشگامان کیفیت   ۶۲

۱- ۶- ۲- ۲ دمینگ    ۶۲

۲- ۶- ۲- ۲   کرازبی  ۶۳

۳- ۶- ۲- ۲  جوران  ۶۶

۴- ۶- ۲- ۲   فايگنبام‌ ۶۷

۵- ۶- ۲- ۲  ايشي‌ كاوا ۶۸

۶- ۶- ۲- ۲    شوارت ‌ ۷۰

۷- ۶- ۲- ۲  شينگو  ۷۱

۸- ۶- ۲- ۲    كاندو ۷۱

۹- ۶- ۲- ۲   اوكلند ۷۲

۷-۲-۲  ویژگی های کلیدی  TQM   ۷۲

۸-۲-۲   نیازمندی های اساسی اجرای TQM   ۷۳

۹-۲-۲   عوامل مؤثر در موفقيت TQM   ۷۳

۱۰-۲-۲    علل ناكامی مدیریت كیفیت جامع  ۷۴

۱۱-۲-۲   اصول سيستم مديريت کيفيت   ۷۶

۱۲-۲-۲  گامهاي پياده سازي سيستم مديريت کيفيت   ۷۶

۱۳-۲-۲   اندازه گيري کيفيت خدمات(مدل سروکوال) ۷۷

۳-۲  پیشینه تحقیق  ۷۸

۴-۲ نتیجه گیری   ۸۱

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه  ۸۴

۱-۳ روش تحقیق  ۸۵

۲-۳ جامعه و نمونه آماری   ۸۶

۳-۳ معرفی شرکتهای بیمه موضوع تحقیق  ۸۷

۴-۳ روش گردآوری اطلاعات و داده ها ۸۹

۵-۳  مقیاس مورد استفاده ۹۰

۶-۳ روایی و پایایی پرسشنامه  ۹۰

۱-۶-۳ روایی( اعتبار) پرسشنامه  ۹۱

۲-۶-۳ پایایی ( اعتماد) پرسشنامه  ۹۴

۷-۳ سنجه های تحقیق  ۹۵

۱-۷-۳  پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیرهای مدیریت دانش   ۹۶

۲-۷-۳  پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیرهای مدیریت مدیریت کیفیت جامع  ۹۸

۸-۳  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۹

۱-۸-۳ آمار توصیفی  ۹۹

۲-۸-۳ آمار استنباطی  ۹۹

۱-۲-۸-۳ آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (آزمون نرمال بودن) ۱۰۰

۲-۲-۸-۳ آزمون همبستگی  ۱۰۰

۳-۲-۸-۳  مدل معادلات ساختاری   ۱۰۱

۴-۲-۸-۳  مدل رگرسيون تحقيق  ۱۰۱

۹-۳  نرم افزارهای مورد استفاده ۱۰۲

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق

مقدمه  ۱۰۳

۱-۴ پرسش های اساسی تحقیق  ۱۰۳

۲-۴ آمارتوصیفی  ۱۰۴

۱-۲-۴ اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان  ۱۰۴

۱-۱-۲-۴  بررسي سن پاسخ دهندگان  ۱۰۴

۲-۱-۲-۴  بررسي جنسیت پاسخ دهندگان  ۱۰۵

۳-۱-۲-۴  بررسي تحصیلات پاسخ دهندگان  ۱۰۶

۴-۱-۲-۴  بررسي تحصیلات پاسخ دهندگان  ۱۰۷

۲-۲-۴  فراوانی سوالات پرسشنامه  ۱۰۸

۱-۲-۲-۴  بررسي توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به متغیرهای مدیریت دانش   ۱۰۸

۲-۲-۲-۴  بررسي توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به متغیرهای مدیریت کیفیت جامع  ۱۱۵

۳-۲-۲-۴ ارائه تحليل توصيفي سوالات پرسشنامه  ۱۲۱

۳-۴  آمار استنباطی  ۱۲۳

۱-۳-۴  آزمون توزیع داده ها (آزمون کولموگروف – اسميرنف) ۱۲۳

۲-۳-۴ آزمون همبستگی  ۱۲۴

۳-۳-۴ تحليل رگرسيون  ۱۳۳

۴-۳-۴ مدل مفهومي تحقیق  ۱۳۵

۵-۳-۴ تحلیل عاملی تاییدی به منظور بررسی روایی پرسشنامه  ۱۳۵

۱-۵-۳-۴ تحليل عاملي تاييدي مربوط به فرضيه اصلي  ۱۳۷

۲-۵-۳-۴ تحليل عاملي تاييدي مربوط به فرضيه های فرعی  ۱۴۰

۶-۳-۴٫ آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری   ۱۴۲

۱-۶-۳-۴ مدل ساختاري مربوط به فرضيه اصلي  ۱۴۳

۲-۶-۳-۴ مدل ساختاري مربوط به فرضيه های فرعي  ۱۴۶

۴-۴ بررسي فرضيات تحقيق  ۱۴۸

۱-۴-۴ مدل ساختاري مربوط به فرضيه اصلي  ۱۴۹

۲-۴-۴ مدل ساختاري مربوط به فرضيه اصلي  ۱۴۹

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه  ۱۵۷

۱-۵  نتایج تحقیق  ۱۵۸

۱-۱-۵  نتایج تجربی تحقیق  ۱۵۸

۲-۱-۵  نتایج استنباطی تحقیق  ۱۵۸

۳-۱-۵ مدل مبتنی بر نتایج تحقیق  ۱۶۰

۱-۳-۱-۵ مدل مفهومی تحقیق  ۱۶۱

۲-۱-۳-۵ مدل مبتنی بر نتایج تحقیق  ۱۶۲

۲-۵  موانع ومحدوديت هاي تحقيق  ۱۶۳

۳-۵  پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش   ۱۶۳

۴-۵  پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران  ۱۶۴

 

منابع و ماخذ

الف) منابع

فارسی ………….. I

ب) منابع انگلیسی …………….. IV

 

ضمائم

ضمیمه الف) پرسشنامه ……………….. V

ضمیمه ب) نتایج تحلیل های آماری ………………. XVI

 

فهرست شکل ها :

شكل شماره ۱-۱٫ مدل تحليلي تحقيق ……………….۸

شکل شماره ۱-۲٫ روابط داده، اطلاعات و دانش ……………..۲۲

شکل شماره ۲-۲٫ تعامل اطلاعات، دانش و تصمیم ……………….۲۳

شکل شماره ۳-۲٫ روابط داده، اطلاعات و خرد ………………………..۲۳

شکل شماره ۴-۲٫ تئوری مدیریت دانش جامعه گرا، اقتباس از هویت …………….۳۴

شکل شماره ۵-۲٫ سلسله مراتب دانش از دیدگاه ویگ …………….۳۶

شکل شماره ۶-۲٫ چارچوب مفهومی فرآیندهای ایجاد دانش ………………….۳۷

شکل شماره ۷-۲٫ مدل مدیریت دانش ………………………..۳۸

شکل شماره ۸-۲٫ مدل عمومی دانش در سازمان ……………………….۴۱

شکل شماره ۹-۲٫ مدل مدیریت دانش بویسوت ……………….۴۳

شکل شماره ۱۰-۲٫ مدل بویسوت،روابط داده،اطلاعات و دانش ………………..۴۴

شکل شماره ۱۱-۲٫ مدل شش بعدی مدیریت دانش ……………………..۴۴

شکل شماره ۱۲-۲٫ مدل مبتنی بر فرآیندها و فراهم کننده های مدیریت دانش …………………..۴۶

شکل شماره ۱۳-۲٫ مدل مبتنی بر فرآیندهای دانش …………………۴۸

شکل شماره ۱۴-۲٫ تعریف TQM از دیدگاه هلیستون …………….۶۱

شکل شماره ۱۵-۲٫ مدل مفهومی هنرپور و همکاران ……………………۷۸

شکل شماره ۱۶-۲٫ مدل مفهومی هانگ و همکاران …………………….۷۹

شکل شماره ۱۷-۲٫ مدل مفهومی مولینا و همکاران ………………….۸۰

شکل شماره ۱۸-۲٫ مدل مفهومی تحقیق ………………………..۸۳

شکل شماره ۱-۴٫ مدل مفهومی تحقیق …………………..۱۳۵

شکل شماره ۱-۵٫ مدل مفهومی تحقیق …………………..۱۶۱

شکل شماره ۲-۵٫ مدل مبتنی بر یافته های تحقیق ………………….۱۶۲

 

 

فهرست جداول:

جدول شماره ۱-۲٫ تعریف دانش از چشم اندازهای مختلف، علوی و لیدنر ……………………۱۸

جدول شماره ۲-۲٫ مدل مدیریت دانش با توجه به ساختار کار ………………………۴۵

جدول شماره ۱-۳٫ شرکتهای بیمه صنعت بیمه کشور ……………………………….۸۸٫٫٫

جدول شماره ۲-۳٫ خلاصه فعالیت شرکت های بیمه موضوع تحقیق تا پایان سال ۱۳۹۱ ………….۸۹٫٫٫

جدول شماره ۳-۳٫ طيف ليکرت  ……………………….۹۰٫٫٫

جدول شماره ۴-۳٫ نتایج آزمونهاي KMO و بارتلت …………………………۹۳

جدول شماره ۵-۳٫ آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق …………………………..۹۴

جدول شماره ۶-۳٫ پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیرهای مدیریت دانش ……………………. ۹۶

جدول شماره ۷-۳٫ پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیرهای مدیریت کیفیت جامع ……………… ۹۸

جدول شماره ۱-۴٫ توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن ……………………..۱۰۴

جدول شماره ۲-۴٫ توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ……………..۱۰۵

جدول شماره ۳-۴ : توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب ميزان تحصيلات ……………………۱۰۶

جدول شماره ۴-۴٫ توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت ………………………..۱۰۷

جدول شماره ۵-۴٫ شاخصهاي مربوط به شناسایی و کسب دانش …………………………………………۱۰۹

جدول شماره ۶-۴٫ توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به تولید و اشتراک دانش …………………….۱۱۱

جدول شماره ۷-۴ . توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به ذخیره سازی و بکارگیری دانش …………….۱۱۴

جدول شماره ۸-۴٫ توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به متغیرهای بهبود مستمر ……………………..۱۱۵

جدول شماره ۹-۴٫ توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به تعهد سازمانی ……………………………۱۱۷

جدول شماره ۱۰-۴٫ توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به تمرکز بر مشتریان ………………………………۱۱۸

جدول شماره ۱۱-۴٫ توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به آموزش ،یادگیری و مشارکت کارکنان ……….۱۲۰

جدول شماره ۱۲-۴٫ تحليل توصيفي سوالات پرسشنامه …………………………………………………………….۱۲۱

جدول شماره ۱۳-۴٫  نتايج آزمون کولموگروف – اسميرنف جهت بررسي نرمال بودن داده ها …………………..۱۲۴

جدول شماره ۱۴-۴٫ نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين شناسايي و كسب دانش و بهبود مستمر ……………………۱۲۵

جدول شماره ۱۵-۴٫ نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين شناسايي و كسب دانش و تعهد سازماني …………………..۱۲۵

جدول شماره ۱۶-۴٫  نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين شناسايي و كسب دانش و تمركز بر مشتريان …………..۱۲۶

جدول شماره ۱۸-۴٫  نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين توليد و اشتراك دانش و بهبود مستمر ……………………..۱۲۷

جدول شماره ۱۹-۴٫  نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين توليد و اشتراك دانش و تعهد سازماني …………………….۱۲۷

جدول شماره ۲۰-۴٫  نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين توليد و اشتراك دانش و تمركز بر مشتريان …………….۱۲۸

جدول شماره ۲۱-۴٫  نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين توليد و اشتراك دانش و آموزش، يادگيري و مشاركت كاركنان …..۱۲۸

جدول شماره ۲۲-۴٫  نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين نگهداري و بكارگيري دانش و بهبود مستمر …………….۱۲۹

جدول شماره ۲۳-۴٫  نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين نگهداري و بكارگيري دانش و تعهد سازماني ……………۱۲۹

جدول شماره ۲۴-۴٫  نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين نگهداري و بكارگيري دانش و تمركز بر مشتريان …….۱۳۰

جدول شماره ۲۵-۴٫  نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين نگهداري و بكارگيري دانش و آموزش، يادگيري و مشاركت كاركنان …۱۳۰

جدول شماره ۲۶-۴٫  نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين مديريت دانش و مديريت کيفيت جامع …………….۱۳۱

جدول شماره ۲۷-۴٫  خلاصه نتايج آزمون همبستگي پیرسون بين مفروضات مورد مطالعه تحقیق ……….۱۳۱

جدول شماره ۲۸-۴٫  نتايج ضرايب همبستگي چندگانه در مدل رگرسيوني ……………………..۱۳۳

جدول شماره ۲۹-۴٫  نتايج آناليز واريانس ……………………….۱۳۳

جدول شماره ۳۰-۴٫  نتايج ضرايب مدل رگرسيوني …………………..۱۳۴

جدول شماره ۳۱-۴٫ راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل …………………۱۳۶

جدول شماره ۳۲-۴٫ شاخص های برازش فرضیه اصلی ………………..۱۳۹

جدول شماره ۳۳-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري ……………….۱۳۹

جدول شماره ۳۴-۴٫ جدول شاخص های برازش فرضیه های فرعی …………………۱۴۲

جدول شماره ۳۵-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري ………………… ۱۴۲

جدول شماره ۳۶-۴٫ شاخص های برازش فرضیه اصلی …………………۱۴۵

جدول شماره ۳۷-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري (فرضیه اصلی) ……………….۱۴۵

جدول شماره ۳۸-۴٫ شاخص های برازش فرضیه اصلی ………………..۱۴۸

جدول شماره ۳۹-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري ………………….۱۴۸

جدول شماره ۴۰-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضيه اصلی تحقیق ……………..۱۴۹

جدول شماره ۴۱-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه فرعی اول …………………..۱۵۰

جدول شماره ۴۲-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه فرعی دوم …………………۱۵۰

جدول شماره ۴۳-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه فرعی سوم …………………۱۵۱

جدول شماره ۴۴-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه فرعی چهارم ………….۱۵۱

جدول شماره ۴۵-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه فرعی پنجم …………..۱۵۲

جدول شماره ۴۶-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه فرعی ششم …………….۱۵۲

جدول شماره ۴۷-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه فرعی هفتم ………………۱۵۳

جدول شماره ۴۸-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه فرعی هشتم ………………۱۵۴

جدول شماره ۴۹-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه فرعی نهم ………………..۱۵۴

جدول شماره ۵۰-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه فرعی دهم …………………۱۵۵

جدول شماره ۵۱-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه فرعی یازدهم ………………۱۵۵

جدول شماره ۵۲-۴٫ شاخص هاي برازش مدل ساختاري فرضیه فرعی دوازدهم …………………۱۵۶

جدول شماره ۱-۵٫ نتایج فرضیه ها ………………….۱۵۹

 

 

فهرست نمودارها:

نمودار شماره ۱-۴٫ توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن  ………………………۱۰۵

نمودار شماره ۲-۴٫ توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت …………………..۱۰۶

نمودار شماره ۳-۴٫ توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب ميزان تحصيلات ……………..۱۰۷

نمودار شماره ۴-۴٫ توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت …………………….۱۰۸

نمودار شماره ۵-۴٫ شاخصهاي مربوط به شناسایی و کسب دانش ……………………….۱۱۰

نمودار شماره ۶-۴٫ توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به تولید و اشتراک دانش ………………………۱۱۳

نمودار شماره ۷-۴٫ توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به ذخیره سازی و بکارگیری دانش ……………۱۱۵

نمودار شماره ۸-۴٫ توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به متغیرهای بهبود مستمر ………………۱۱۶

نمودار شماره ۹-۴٫ توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به تعهد سازمانی …………….۱۱۸

نمودار شماره ۱۰-۴٫ توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به تمرکز بر مشتریان ………………………..۱۱۹

نمودار شماره ۱۱-۴٫ توزيع فراواني شاخصهاي مربوط به آموزش ،یادگیری و مشارکت کارکنان ……………..۱۲۱

نمودار شماره ۱۲-۴٫ تحليل عاملي تاييدي مربوط به فرضيه اصلي در حالت استاندارد ………………..۱۳۷

نمودار شماره ۱۳-۴٫ تحليل عاملي تاييدي مربوط به فرضيه اصلي در حالت معناداری …………….۱۳۸

نمودار شماره ۱۴-۴٫ تحليل عاملي تاييدي مربوط به فرضيه های فرعی در حالت معناداری …………………۱۴۰

نمودار شماره ۱۵-۴٫ تحليل عاملي تاييدي مربوط به فرضيه های فرعی در حالت معناداری …………..۱۴۱

نمودار شماره ۱۶-۴٫ مدل معادلات ساختاری فرضیه اصلی در حالت استاندارد …………..۱۴۳

نمودار شماره ۱۷-۴٫ مدل معادلات ساختاری فرضیه اصلی در حالت معناداری ……………………….۱۴۴

نمودار شماره ۱۸-۴٫ مدل معادلات ساختاری فرضیه های فرعی در حالت استاندارد ………………..۱۴۶

نمودار شماره ۱۹-۴٫ مدل معادلات ساختاری فرضیه های فرعی در حالت معناداری ……………………….۱۴۷

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0