اثرات گل وبرگ پنيرك (Malva sylvestris l.) بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC-57 : پایان نامه ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی

اثرات گل وبرگ پنيرك (Malva sylvestris l.) بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC-57 : پایان نامه ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی

سری جدیدی از پایان نامه های رشته زیست شناسی  در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان اثرات گل وبرگ پنيرك (Malva sylvestris l.) بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC-57 در گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق اثرات گل وبرگ پنيرك (Malva sylvestris l.) بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC-57 :

پنیرک بانام علمی  (Malvasilvestris L.)علفی و پایا از تیره Malvaceae  مخصوص نواحی پر آب می باشد. در طب سنتی برای درمان سرفه، درد معده وگلو استفاده می شود. اجزا مهم آن اسیدهای چرب آنتی اکسیدانتها فلاونوئیدها ویتامین ها، ترپن هاو … هستند .چون انواع  آنتی اکسیدانتها  به مقدارکم در سیتوپلاسم اسپرم وبه مقدار بیشتر در مایع اسپرمی وجود دارد،از اسپرم در برابراسترس اکسیداتیو(OS)در اثرغلضتهای زیاد مشتقات فعال اکسیژن(ROS)و پراکسیداسیون چربیها(LPO) محافظت می کنند.واین ظرفیت آنتی اکسیدانی طبیعی در افراد نابارور بسیارکم می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی اثراآنتی اکسیدانی عصاره پنیرک بر  اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز می باشد. در این مطالعه تعداد۱۸سر موش نژادc-57انتخاب شدند.وزن موشها حدود۳۰-۳۵گرم بود وبه سه گروه ۶ تایی تقسیم شدند:  گروه تجربی گاواژشده باعصاره هیدروالکلی گل پنیرک با غلظتmg/kg 2000 ،گروه تجربی گاواژ شده باعصاره هیدروالکلی برگ پنیرک با غلظت۲۰۰۰mg/kg  وگروه کنترل که آب غیر یونیزه شده رادریافت می کرد. گاواژ به مدت ۱۴روز ،هر روز باسوزن گاواژ بصورت خوراکی داده شد.روز۱۵ موشها تشریح و بیضه ها استخراج و پس از مراحل پاتولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مورفولوژی سلول­ها تغییرکرده و تعداد سلولهای اسپرماتوسیت اولیه واسپرم (P<0.01)افزایش معنی داری پیداکرده است.

کلمات کلیدی: آنتي اكسيدان، ناباروری ، اسپرم، پنیرک، Malva sylvestris l

 

فهرست مطالب تحقیق اثرات گل وبرگ پنيرك و مراحل اسپرماتوژنز در موش

چکیده  ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-مقدمه  ۳

۱-۱)تعریف اسپرماتوژنز   ۳

۱-۲)سلول زایا در پستانداران   ۳

۱-۳)اسپرماتوژنز   ۵

۱-۴)تنظیم هورمونی اسپرماتوژنز   ۶

۱-۵)بافت شناسی بیضه  ۸

۱-۵-۱)لوله های منی ساز (Seminiferous tubules)  ۹

۱-۵-۲)سلول های منی ساز  ۹

۱-۵-۳)سلول هاي سرتولي    ۱۲

۱-۵-۴ترشحات برون ريز و درون ريز   ۱۳

۱-۵-۵)بافت بينابيني    ۱۴

۱-۵-۶)مجاري داخل بيضه اي    ۱۴

۱-۵-۷)مجاري تناسلي خارج كننده  ۱۵

۱-۵-۸)غدد ضميمه (Accessory glands)  ۱۶

۱-۶)گیاه پنیرک     ۱۶

۱-۶-۱)شکل ظاهری    ۱۶

۱-۶-۲)ترکیبات     ۱۷

۱-۶-۳)کاربرد آن درطب سنتی    ۱۸

۱-۷)اهداف و ضرورت انجام این طرح تحقیقاتی    ۱۸

۱-۷-۱)فرضیه تحقیق    ۱۸

۱-۷-۲)سوالات تحقیق    ۱۸

فصل دوم: مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش اجراي تحقیق

۳-۱) دستگاه ها وابزارهای مورد نیاز: ۲۳

۳ –۲(مواد مورد نیاز  ۲۵

۳-۳)روش انجام کار  ۲۶

۳-۳-۱)جانور مورد آزمایش      ۲۶

۳-۳-۲)شرایط نگهداری حیوانات     ۲۶

۳-۳-۳)شرایط آماده سازی حیوان جهت آزمایش      ۲۷

۳-۴)نحوه آماده کردن گیاه وگاواژ آن به موشها  ۲۷

۳-۴-۱)خشك كردن   ۲۷

۳-۴-۲)روش سوکسله  ۲۸

۳-۵)مراحل تشریح    ۲۸

۳-۶)مراحل آماده سازی بافتی    ۲۸

۳-۶-۱)روش رنگ امیزی با هماتوکسیلین –ائوزین )مایر(  ۲۹

۳-۶-۲)روش رنگ آمیزی گرم  ۳۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها )یافته ها(

تحلیل آماری نتایج و ترسیم هیستوگرام ها  ۳۲

۴-۱)نتایج    ۳۲

۴-۱-۱)نتایج حاصل از بررسی اسپرماتوگونی نوع A1   ۳۲

۴-۱-۲)نتایج حاصل از بررسی اسپرماتوگونی نوعB   ۳۳

۴-۱-۳) نتایج حاصل از بررسی اسپرماتوسیت اولیه  ۳۳

۴-۱-۴) نتایج حاصل از بررسی اسپرماتید   ۳۳

۳-۱-۵)نتایج حاصل از بررسی سلول های سرتولی    ۳۴

۴-۱-۶)نتایج حاصل از بررسی رگ خونی    ۳۷

۴-۱-۷) نتایج حاصل از بررسی سلول های لیدیگ      ۳۷

۴-۱-۸) نتایج حاصل از بررسی تعداد لوله های سمینی فر   ۳۹

۴-۱-۹) نتایج حاصل از بررسی ضخامت لوله های سمینی فر   ۳۹

۴-۱-۱۰) نتایج حاصل از بررسی وزن بیضه  ۴۱

۴-۱-۱۱) نتایج حاصل از بررسی حجم بیضه  ۴۱

۴-۱-۱۲) نتایج حاصل از بررسی ضخامت لایه تونیکا آلبوژینا  ۴۱

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیري و پیشنهادات

۵-۱)بحث     ۴۶

۵-۲)نتیجه گیری نهایی    ۵۱

۵-۳)پیشنهادات: ۵۳

منابع   ۵۴

فهرست منابع فارسی    ۵۵

فهرست منابع غیر فارسی    ۵۷

 

فهرست جداول

جدول۴-۱-۱) نتایج تحلیل آماریتعداد اسپرماتوگونی A1 در گروههای کنترل, تجربی۱ , تجربی۲   ۳۴

جدول۴-۱-۲) نتایج تحلیل آماری تعداد اسپرماتوگونی B در گروههای کنترل ، تجربی۱ ، تجربی۲   ۳۴

جدول۴-۱-۳) نتایج تحلیل آماری تعداد اسپرماتوسیت اولیه در گروههای کنترل ، تجربی۱ ، تجربی۲   ۳۴

جدول۴-۱-۴ ) نتایج تحلیل آماری تعداد اسپرماتید در گروههای کنترل ، تجربی۱ ، تجربی۲   ۳۴

جدول۴-۱-۵) نتایج تحلیل آماری تعداد سلول های سرتولی در گروههای کنترل ، تجربی۱ ، تجربی۲   ۳۵

جدول۴-۱-۶) نتایج تحلیل آماری تعداد رگ خونی در گروههای کنترل , تجربی۱ ، تجربی۲  (  ۳۷

جدول۴-۱-۷)نتایج تحلیل آماری تعداد سلول های لیدیگ در گروههای کنترل ، تجربی۱ ، تجربی۲   ۳۷

هیستوگرام۴-۱-۷)) مقایسه ی تعداد سلول های لیدیگ در گروههای کنترل , تجربی۱ , تجربی۲   ۳۸

جدول۴-۱-۸) نتایج تحلیل آماری تعداد توبول های بیضه ای در گروههای کنترل ، تجربی۱ ، تجربی۲   (  ۳۹

جدول۴-۱-۹) نتایج تحلیل آماری ضخامت لوله هاي سميني فر در گروههای کنترل ، تجربی۱ ، تجربی۲  (  ۳۹

جدول۴-۱-۱۰) نتایج تحلیل آماری وزن بيضه در گروههای کنترل ، تجربی۱ ، تجربی۲ (  ۴۱

جدول۴-۱-۱۱) نتایج تحلیل آماری حجم بيضه در گروههای کنترل ، تجربی۱ ، تجربی۲  (  ۴۱

جدول۴-۱-۱۲) نتایج تحلیل آماری ضخامت تونيكاآلبو‍ينا در گروههای کنترل ، تجربی۱ ، تجربی۲ (  ۴۱

 

فهرست نمودارها

هیستوگرام۴-۱-۲) مقایسه ی تعداد اسپرماتوگونیB در گروههای کنترل , تجربی۱ , تجربی۲   ۳۵

هیستوگرام۴-۱-۳) مقایسه ی تعداد اسپرماتوسیت اولیه در گروههای کنترل , تجربی۱ , تجربی۲   ۳۶

هیستوگرام۴-۱-۴) مقایسه ی تعداد اسپرماتید در گروههای کنترل تجربی۱ , تجربی۲   ۳۶

هیستوگرام۴-۱-۵) مقایسه ی تعداد سلول های سرتولی در گروههای کنترل , تجربی۱ , تجربی۲   ۳۷

هیستوگرام۴-۱-۶) مقایسه ی تعداد رگ خونی در گروههای کنترل  و , تجربی۱ , تجربی۲    ۳۸

هیستوگرام۴-۱-۸)) مقایسه ی تعداد توبول های بیضه ای در گروههای کنترل  و , تجربی۱ , تجربی۲   ۴۰

هیستوگرام۴-۱-۹)) مقایسه ی ضخامت توبول های بیضه ای در گروههای کنترل  و , تجربی۱ , تجربی۲   ۴۰

هیستوگرام۴-۱-۱۰)) مقایسه ی وزن بیضه در گروههای کنترل  و , تجربی۱ , تجربی۲   ۴۲

هیستوگرام۴-۱-۱۱)) مقایسه ی حجم بیضه در گروههای کنترل  و , تجربی۱ , تجربی۲   ۴۲

هیستوگرام۴-۱-۱۲)) مقایسه ی ضخامت لایه تونیکا آلبوژینا در گروههای کنترل  و , تجربی۱ , تجربی۲   ۴۳

 

فهرست شكل ها

شکل۱)گیاه پنیرک     ۱۷

تصویر ۲)فتومیکروگراف مقطع بیضه ‘روه کنترل۱)اسپرماتوگونی A، ۲)اسپرماتوگونی B،۳)اسپرماتوسیت اولیه،۴)اسپرماتید،۵)سرتولی،۶)لیدیگ،۷)تونیکاآلبوژینا(بزرگنمایی۴۰۰)  ۴۳

تصویر ۳)فتومیکروگراف مقطع بیضه گروه تجربی۱   ۴۴

تصویر ۴)فتومیکروگراف مقطع بیضه کروه تجربی۲ ۱)اسپرماتوگونی A، ۲)اسپرماتوگونی B،۳)اسپرماتوسیت اولیه،۴)اسپرماتید،۵)سرتولی،۶)لیدیگ،۷)تونیکاآلبوژینا(بزرگنمایی۴۰۰)  ۴۴

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0