مسئوليت تضامني و موارد آن در حقوق ايران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئوليت تضامني و موارد آن در حقوق ايران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مسئوليت تضامني و موارد آن در حقوق ايران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده مسئوليت تضامني و موارد آن در حقوق ايران

مفهوم تضامن بسته به اينكه تضامن بين بدهكاران يا طلبکاران باشد،متفاوت است .در واقع تضامن به دودسته تضامن بين بدهكاران و تضامن بين طلبكاران تقسيم مي شود. تضامن طلبكاران، اجتماع دو يا چند حق مطالبه از جانب طلبكاران بر عليه بدهكار است و در تضامن بين بدهكاران، هر يك از بدهكاران مشترك، مسئول پرداخت دين واحد مي باشند. تضامن از دو منبع، قانون يا قرارداد ناشي مي شود. تضامن قانوني،در قوانين مختلف از آن بحث به عمل آمده است و مصاديق زيادي دارد. غصب، مسئوليت كارگران متعدد در برابر كارفرما و مسئوليت قيم هاي متعدد از جمله مصاديق آن در قانون مدني است . مسئوليت امضاء كنندگان اسناد تجاري، مسئوليت شركا در شركت تضامني و مسئوليت مديران در شركت هاي سهامي و با مسئوليت محدود از مصاديق قانون تجارت مي باشد . به موجب قرارداد نيز طرفين مي توانند بين خود مسئوليت تضامني قائل گردند.

با اين اوصاف ،امروزه دامنه مسئوليت هاي تضامني در نظام حقوق مدني نيز همانند حقوق تجارت زياد است و شايد بتوان گفت در نظام حقوق مدني نيز در موارد ترديد، اصل بر مسئوليت تضامني است.

كليد واژه : مسئوليت، تضامني، بدهكار، طلبكار، شركت

 

سؤالات اصلي تحقيق مسئوليت تضامني :

۱- قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت چيست؟

۲- آيا در حقوق مدني ايران مي توان مسئوليت تضامني را به عنوان يك قاعده پذيرفت؟

۳- آياظهرنويس مي تواند مسئوليت تضامني خود را در مقابل دارنده يا دارندگان جديد با قيد عبارت( بدون تضمين) محدود كند؟

۴- در شركتهاي تضامني هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه يكي از شركاء، شخص ديگر وارد شركت شود مسئوليت او چگونه است؟

 فهرست مسئوليت تضامني و موارد آن در حقوق ايران

 • مقدمه۱
 • فصل اول : کلیات ۴
 • مبحث اول : مفهوم تضامن و اقسام آن ۵
 • گفتار نخست : مفهوم تضامن۵
 • بند اول : تضامن طلبكاران ۵
 • بند دوم: تضامن بدهكاران ۶
 • گفتار دوم : اقسام تضامن ۷
 • بند اول : تضامن مثبت و منفي۷
 • الف) تضامن مثبت يا تضامن طلب۷
 • ب) تضامن منفي يا تضامن سلبي ۸
 • بند دوم : تضامن كامل و ناقص۹
 • بند سوم : تضامن عرضي و طولي ۱۰
 • مبحث دوم: منابع مسئولیت تضامنی۱۱
 • گفتار نخست: تضامن قراردادی ۱۱
 • گفتار دوم : تضامن قانوني ۱۵
 • مبحث سوم : آثار تضامن۱۷
 • گفتار اول : آثار وحدت دين ۱۷
 • بند اول : امكان مراجعه طلبكار به هر يك از مسئولان برای دريافت تمام دين۱۷
 • بند دوم : برائت ذمه تمام بدهكاران در صورت وفاي به عهد از سوي يكي از متضامنان ۱۹
 • بند سوم : حق استناد به ايرادات مشترك توسط هر بدهكار متضامن ۲۰
 • گفتار دوم : آثار تعدد روابط ۲۰
 • بند اول: گذاشتن شرط در رابطه بدهكار با طلبكار ۲۰
 • بند دوم : تهاتر ۲۰
 • بند سوم : تبديل تعهد ۲۲
 • بند چهارم : مالكيت مافي الذمه ۲۳
 • گفتار سوم: آثار نمايندگي متقابل ۲۳
 • بند اول: مرور زمان ۲۴
 • بند دوم: درخواست تجديدنظر.۲۴
 • فصل دوم : مسئوليت تضامني در حقوق مدني ۲۵
 • مبحث اول : مسئوليت تضامني در عقد ضمان ۲۶
 • گفتار اول : مفهوم ضمان ۲۶
 • گفتار دوم : ضمان و تضامن ۲۷
 • بند اول : وجوه اشتراك ۲۸
 • بند دوم : وجوه اختلاف ۲۸
 • گفتار سوم : ماهيت عقد ضمان ۲۹
 • گفتار چهارم : ضمان وثيقه اي و تضامني۳۰
 • بند اول : ضمان  وثيقه اي۳۱
 • الف) بقاء ذمّه مضمون عنه۳۱
 • ب) ابراء مضمون عنه ۳۱
 • پ )بقاء وثائق دين۳۱
 • ت) امكان اقاله ضمان۳۲
 • ث) عدم امكان ضمان مضمون عنه از ضامن ۳۲
 • بند دوم : ضمان تضامني۳۳
 • الف) اثر ضمان تضامني۳۳
 • ب) اثر ضمان يك نفر به نفع چند نفر۳۴
 • پ) ضمان دو ضامن از يكديگر۳۴
 • مبحث دوم : مسئوليت تضامني در غصب۳۴
 • گفتار اول : مفهوم غصب و اركان تشكيل دهنده آن ۳۵
 • گفتار دوم : مبناي تضامن در غصب۳۶
 • گفتار سوم : مسئوليت ايادي متعاقبه در مورد غصب۳۷
 • بند اول : ضمان غاصبين نسبت به عين در رابطه مالك با غاصبين۳۹
 • الف) ابراء مالك و رجوع از حق نسبت به عين مال۳۹
 • ب) انتقال حقوق مالك به يكي از غاصبان۴۱
 • پ) تهاتر بين مالك و يكي از غاصبان در مورد عين ۴۲
 • بند دوم : ضمان غاصبين نسبت به منافع در رابطه مالك با غاصبين ۴۲
 • الف) ابراء مالك نسبت به منفعت۴۳
 • ب) انتقال حقوق مالك نسبت به منفعت به يكي از غاصبان۴۴
 • پ) تهاتر بين مالك و غاصبان در مورد منافع ۴۴
 • گفتار چهارم : رابطه غاصبان با يكديگر ۴۴
 • بند اول : ترتيب رجوع غاصبان به يكديگر نسبت به عين مال۴۵
 • بند دوم : ترتيب رجوع غاصبان به يكديگر در صورت غرور۴۶
 • بند سوم : توزيع مسئوليت در مورد ضمان منافع ۴۷
 • مبحث سوم : مسئوليت تضامني در سایر قوانین۴۷
 • گفتار اول : مسئوليت تضامني كارگران متعدد۴۸
 • بند اول : مبناي حقوقي مسئوليت كارفرما در برابر ثالث زيان ديده ۴۸
 • بند دوم: شرايط تحقق مسئوليت كارفرما۴۹
 • الف) خسارت از طرف كاركنان اداري يا كارگران وارد آمده باشد ۴۹
 • ب) زيان وارده به هنگام كار يا به مناسبت انجام آن باشد۴۹
 • بند سوم : امكان رجوع زيان ديده و كارفرما به كارگر يا كارمند مسئول۵۰
 • گفتار دوم : مسئوليت تضامني چند قيم ۵۲
 • گفتار سوم: مسئولیت تضامنی مالکین جدید بیمه.۵۳
 • گفتار چهارم: مسئولیت تضامنی در قانون ثبت۵۳
 • فصل سوم: مسئوليت تضامني در حقوق تجارت ۵۶
 • مبحث اول: ضمان در حقوق تجارت ۵۷
 • گفتار اول: تضامن طولي و عرضي ۵۷
 • گفتار دوم: موارد بري شدن ضامن از مسئوليت ۵۸
 • بند اول : وفاي به عهد ۵۸
 • بند دوم : اقاله ۵۸
 • بند سوم : ابراء۵۹
 • الف)ضمان ناقل ذمه۵۹
 • ۱)ابراء ازبعض دین۵۹
 • ۲)ابراء از تمام دین۵۹
 • ب)ضمان ضم ذمه به ذمه ۶۰
 • بند چهارم : تبديل تعهد  ۶۰
 • بند پنجم : تهاتر۶۱
 • بند ششم : مالكيت ما في الذمه۶۱
 • گفتارسوم : عدم الزام ضامن به تاديه دين با حال شدن قروض مؤجل تاجر ورشكست۶۲
 • مبحث دوم : مسئوليت تضامني در اسناد تجاري ۶۳
 • گفتار اول : مسئوليت تضامني در برات۶۳
 • بند اول : تكاليف دارنده برات جهت استفاده از مزاياي مسئوليت تضامني ۶۴
 • بند دوم : آثار عدم اعمال تكاليف قانوني توسط دارنده ۶۶
 • الف) رجوع به براتگير ۶۷
 • ب) رجوع به برات دهنده۶۷
 • پ) رجوع به ظهرنويس ها۶۸
 • ت) رجوع به ضامن۶۹
 • گفتار دوم : مسئوليت تضامني در سفته۷۰
 • بند اول : مسئوليت صادركنندگان متعدد سفته۷۱
 • بند دوم : استثناء وارده بر اصل تساوي صادركنندگان متعدد سفته ۷۲
 • گفتار سوم : ضمانت در اسناد تجاري۷۳
 • بند اول : تعهدات اطراف ضمان در مقابل يكديگر۷۵
 • الف) تعهد ضامن در مقابل دارنده ۷۵
 • ۱- تضامني بودن مسئوليت ضامن۷۵
 • ۲- محدوديت مسئوليت ضامن به مسئوليت مضمون عنه ۷۶
 • ب) تعهد مضمون عنه نسبت به پرداخت وجه۷۶
 • پ) تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن۷۷
 • ت) تعهد مسولان ديگر برات در مقابل ضامن۷۸
 • بند دوم : ضمانت از ضامن۷۸
 • گفتار چهارم : مسئوليت تضامني در چك۷۹
 • بند اول : مسئوليت تضامني صادر كننده چك و ظهرنويس ها۸۰
 • الف) رعايت مهلت در مراجعه به بانك۸۰
 • ب) اقامه دعوي۸۱
 • بند دوم : شكايت كيفري چك۸۱
 • بند سوم : مسئوليت تضامني نماينده و صاحب حساب در چك ۸۲
 • بند چهارم : مسئوليت صادركنندگان چك از حساب مشترك ۸۳
 • مبحث سوم : بررسي مسئوليت تضامني در شركت تضامني۸۴
 • گفتار اول : اسم شركت ۸۵
 • گفتار دوم : ميزان مسئوليت شركا ۸۶
 • مبحث چهارم : بررسي مسئوليت تضامني در شركت با مسئوليت محدود ۸۷
 • گفتار اول : اسم شركت ۸۸
 • گفتار دوم : ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تشكيل شركت با مسئوليت محدود۸۹
 • بند اول : بطلان شركت ۸۹
 • بند دوم : نتايج بطلان شركت ۹۱
 • بند سوم : مسئوليت مدني ناشي از بطلان شركت ۹۲
 • مبحث پنجم : بررسي مسئوليت تضامني در شركت سهامي۹۳
 • گفتار اول : مسئوليت مؤسسان شركت ۹۴
 • گفتار دوم : بطلان شركت ۹۵
 • گفتار سوم : قراردادهاي مديران با شركت ۹۶
 • گفتار چهارم : شخص حقوقي سهامدار به عنوان مدير شركت۹۷
 • گفتار پنجم : مسئوليتهاي مدني مديران و مديرعامل۹۸
 • بند اول : مسئوليت عادي۹۹
 • بند دوم : مسئوليت تضامني۱۰۰
 • نتيجه گيري و پیشنهادات.۱۰۲
 • منابع۱۰۵

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0