مسئوليت مدني سر دفتران اسناد رسمي نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمي در تطبيق با حقوق فرانسه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئوليت مدني سر دفتران اسناد رسمي نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمي در تطبيق با حقوق فرانسه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مسئوليت مدني سر دفتران اسناد رسمي  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمي  در تطبيق با حقوق فرانسه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده مسئوليت مدني سر دفتران اسناد رسمي  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمي  در تطبيق با حقوق فرانسه

سردفتر اسناد رسمي عهده دار تنظيم سند رسمي معاملات و مراودات حقوقي اشخاص است. تنظيم سند رسمي مستلزم رعايت شرايط و ترتيبات شكلي و ماهوي است.

سند تنظيمی توسط سردفتر ممكن است به علت عدم رعايت يكي از اين ترتيبات توسط مرجع قضائي ابطال گردد، ابطال سند ممكن است موجب ورود خسارت به صاحب آن گردد، اگر ابطال سند ناشي از خطاي شغلي سردفتر باشد، نامبرده مسئول جبران خسارت وارده مي باشد. در نظام دفتري كشور فرانسه سردفتر مكلّف به رعايت قواعد شكلي تنظيم سند، قواعد ماهوي مربوط به عقود و تعهدات و حتي گاهي مسئول زيانهاي نامتعارفي است كه نه به لحاظ امور حقوقي , بلكه به لحاط امور موضوعي به طرفين سند وارد مي شود .اين مسئوليتها به موجب بيمه اجباري پوشش داده شده است، در حقوق ايران سردفتر مكلف به رعايت قواعد شكلي تنظيم سند گرديده، از تنظيم سند مغاير با نظم عمومي و اخلاق حسنه و  همچنين تنظيم سند برخلاف صريح قانون منع شده، از طرفي وظيفه امانتداري و بي طرفي سردفتر اقتضاء دارد كه زيانهاي نامتعارف و عواقب ناشي از تنظيم سند را به طرفين و يا به طرف متضرر گوشزد نمائيد و حق ندارد با يكي از طرفين سند به ضرر طرف ديگر تباني نمايد، در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مزبور و ابطال سند تنظيمي مسئول جبران خسارات وارده است .

دعوي مسئوليت مدني عليه سردفتر يا در محاكم حقوقي و يا به تبع امر كيفري در محاكم كيفري قابل رسيدگي است . شرط حتمي بودن زيان در مسوليت مدني سردفتر قابل توجه و دقت است و سردفتر در صورتي نسبت به خسارت ناشي از ابطال سند مسئوليت دارد كه زيان وارده از طريق ديگر جبران نشده و يا قابل جبران نباشد.

واژگان كليدي: مسئوليت مدني- شرط- سردفتر- سند رسمي- قواعد شكلي و ماهوي- ابطال سند- ابطال معامله- جبران خسارت

 

قبل از ورود به بحث اصلی ذکر دونکته را لازم می دانم اول اینکه با وجود شباهت های بسیار بین نظام سردفتری اسناد رسمی در ایران و کشور فرانسه و توجه به اين نکته که قوانین سردفتری ایران نیز مقتبس از قوانین کشور فرانسه است ولی در حال حاضر این دو نظام از هم فاصله بسیار دارند و نمی توان بدون بررسی زمینه ها و تغییر تدریجی قوانین و نقش رویه قضائی و جایگاه سردفتران در آن کشور قواعد و احکام آن خصوصا احکام مربوط به مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه را به سردفتران در حقوق ایران تسری دارد.

ثانیا بررسی مسولیت مدنی سردفتران نسبت به درج شروط باطل و مبطل فرع بر این مطلب است ایا سردفتران نسبت به ماهیت اعمال حقوقی مندرج در اسناد نیز مسئولیت دارند یا خیر؟ بنابراین و ناچارا بخش زیادی از مطالب این پایان نامه به بررسی این مسئله پرداخته است.

ثالثا قسمت عمده مطالب مربوط به حقوق ایران است که در هر قسمت نیز متناسب با موضوع وضعیت حقوق سردفتری فرانسه بررسی و نسبت به آن مطالبی ارائه شده است.

و در پایان  با نتیجه گیری و اعلام نظر بحث را به پایان خواهیم برد.

 فهرست مسئوليت مدني سر دفتران اسناد رسمي  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمي  در تطبيق با حقوق فرانسه

 • مقدمه. ۱
 • فصل اول:كليات مفاهيم و مباني
 • بخش اول: مسئوليت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه. ۴
 • بند اول: مسئولیت در حقوق ایران.. ۴
 • الف- تعریف مسئوليت… ۴
 • ب- مسئوليت مدني: ۵
 • ج- انواع مسئوليت : ۸
 • د: مسئولیت قراردادی و قهری.. ۹
 • بند دوم : مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه. ۱۰
 • الف: تعاریف… ۱۰
 • ب: تحولات مسئولیت مدنی.. ۱۱
 • گفتار دوم: شرط ضمن عقد. ۱۳
 • بند اول: شرط ضمن عقد در حقوق ايران.. ۱۳
 • الف: مفهوم شرط.. ۱۳
 • ب: شروط باطل.. ۱۵
 • ۱- شرط غيرمقدور ۱۵
 • ۲- شرط بيفايده ۱۶
 • ۳- شرط نامشروع. ۱۶
 • ج- شرط باطل و مبطل.. ۱۶
 • د: شروط ابتدائي.. ۱۷
 • بند دوم- شروط ضمن عقد در حقوق فرانسه. ۱۸
 • الف) انواع مختلف شروط.. ۱۹
 • ب) رابطه عقد و شرط: ۲۰
 • بخش دوم: مباني و احكام كلي مسئوليت مدني سردفتران.. ۲۳
 • گفتار اول: مباني و احكام كلي مسئوليت مدني سردفتران در حقوق ايران.. ۲۳
 • بنداول: مباني.. ۲۳
 • طرح مطلب… ۲۳
 • بند دوم- احكام مسوليت مدني سردفتران در حقوق ايران.. ۲۷
 • الف- سابقه. ۲۷
 • ب- بحث اصلي: ۲۸
 • گفتار دوم-  مباني و احكام كلي مسئوليت مدني سردفتران در حقوق فرانسه. ۲۹
 • بند اول: مباني.. ۲۹
 • بند دوم: احكام. ۳۲
 • فصل دوّم:احكام مسئوليت سردفتران نسبت به درج شروط در اسناد رسمي
 • بخش اول: احكام مسئوليت سردفتران نسبت به درج شروط از نظر شكلي در حقوق ايران و فرانسه. ۳۴
 • گفتار اول: در حقوق ايران.. ۳۴
 • بند اول: سابقه. ۳۴
 • بند دوم: موازين شكلي.. ۳۵
 • مسئوليت مدني سر دفتران
 • مسئوليت مدني سر دفتران
 • مسئوليت مدني سر دفتران
 • مسئوليت مدني سر دفتران
 • بند اول: شكل گرايي.. ۳۸
 • بند دوم: موازين شكلي.. ۳۹
 • بخش دوم: احكام مسئوليت سردفتران از نظر ماهوي نسبت به درج شروط در اسناد رسمي.. ۴۱
 • گفتار اول: در حقوق ايران.. ۴۱
 • بند اول: مفاهيم كليدي.. ۴۱
 • الف- قواعد شكلي و قواعد ماهوي.. ۴۱
 • ب: ابطال سند و ابطال عمل حقوقي موضوع سند. ۴۲
 • ج: نقش تسجيلي و انشائي اسناد رسمي.. ۴۳
 • د: رابطه بطلان شرط و ايجاد خسارت… ۴۴
 • بند دوم: مسئوليت سردفتران نسبت به مندرجات اسناد رسمي در حقوق ايران.. ۴۵
 • الف: قوانين سابق.. ۴۵
 • ب: وضعيت كنوني.. ۴۷
 • گفتار دوم: در حقوق فرانسه. ۵۷
 • بند اول: تاریخچه. ۵۷
 • بند دوم: وضعیت کنونی.. ۵۹
 • الف: وظیفه آگاه سازی «هشدار دهی». ۶۱
 • ب: وظیفه مشاوره‌ای.. ۶۲
 • فصل سوّم:آثار مسئوليت مدني سردفتران نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمي در حقوق ايران و فرانسه
 • مقدمه. ۶۵
 • بخش اول: رابطه شروط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. ۶۶
 • گفتار اول: در حقوق ايران.. ۶۶
 • بند اول: شرط باطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. ۶۶
 • بند دوم: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. ۶۸
 • گفتار دوم: در حقوق فرانسه. ۷۲
 • بند اول: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. ۷۲
 • بند دوم: زيان و مسئوليت سردفتر. ۷۵
 • بخش دوم: دعوي مسئوليت مدني عليه سردفتران.. ۸۰
 • گفتار اول: در حقوق ايران.. ۸۰
 • بند اول: مرجع صالح.. ۸۰
 • بند دوم: شرايط دعوي مسئوليت مدني.. ۸۴
 • گفتار دوم: در حقوق فرانسه. ۸۶
 • بند اول: مرجع صالح.. ۸۶
 • فهرست منابع.. ۹۶
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0