بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه : پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه :

قتل عمد در اسلام از بزرگترین گناهان شناخته شده به صورتی که در قرآن قتل عمدی مسلمانان همانند قتل همه انسانها شناخته شده است از این رو در اسلام مجازات اصلی قتل عمدی قصاص نهاده شده است تاعامل بازدارنده ای برای دیگران باشد در قرآن قصاص عامل حیات دانسته شده  بدین دلیل که قصاص عامل بازدارنده مهمی در ارتکاب جنایت نسبت به دیگران می باشد از سوی دیگر سیاست کلی در رابطه با قصاص در اسلام اینگونه می باشد که تا حد امکان مجازات قصاص در صورت وجود شرایطی اجرا نشود از یک سو اولیاء دم به عفو وگذشت ترغیب می شوند واز سوی دیگر در موارد متعددی قتل عمدی راقابل قصاص ندانسته است در این رابطه در بعضی موارد در قتل عمد مسولیت مرتکب قتل را به طور کلی منتفی دانسته است ودربرخی موارد از موارد قتل عمد مجازات قاتل راکاهش داده بدین صورت که اگر چه مجازات اصلی و شدید قصاص را نسبت به قاتل اعمال ندانسته در عین حال قاتل را به طور کلی معاف از مجازات ندانسته ومجازات پرداخت دیه رادر حق اولیاء دم اعمال نموده است علاوه بر ان در قانون مجازات اسلامی درماده ۶۱۲حبس تعزیری ۳تا ۱۰را برای مرتکب به تشخیص دادگاه مبنی بر اختلال درنظم عمومی ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران را وضع نموده است .

مصادیق کاهش مسولیت کیفری در قتل عمد عبارت اند از :

، قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

، قتل فرزند توسط پدر

، قتل توسط مامور نظامی-انتظامی بهامر آمر قانونی

، قتل حین کفر مقتول

، قتل حین جنون مقتول

واژگان کلیدی :

قتل- مسولیت کیفری- مهدور الدم- کافر- جنون

 

مقدمه پایان نامه بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه :

جوامع بشری ، برای حفظ نظم و تضمین ارزش ها و هنجارهای حاکم برنظام اجتماعی خود و پاسداری ازآن قواعد ومقرراتی را به وجود می آورند که قانون می گویند . اگر انحراف وتخطی از هنجارهای پذیرفته شده در جامعه جنبه ی مجـرمانه پیـدا کند و از حالت منفصل وایستا به ضدیتی محسوس وآشکار تبدیل گردد ، عنوان جرم به خود می گیرد و واکنش وعکس العمل جامعه وقانون نسبت به آن تشدید خواهد شد .

یکی از مهم ترین جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قتل عمد است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی وتعرض وی را هدف قرار می دهند و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است .

در اسلام قتل از گناهان بزرگ شناخته شده است که مرتکب آن را به  جهنم ابدی نوید می دهد .« ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما »

« هرکس از روی عمد مومنی را بکشد ، مجازاتش جهم ابدی است . خداوند چنین کسی را مورد غضب قرارداده و لعنت می کند و عذاب بزرگی برای او در نظر گرفته است .

براین مبنا در اسلام قتل عمد بسیار تقبیح شده و برای مرتکب آن مجازات قصاص در نظر گرفته شده است « یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و…»

مجازات قصاص درجرم قتل عمد از حیث تقیین راجع است به مصالح حیات انسانی وازاین منظر متفاوت ازمصالحی است که درجرایم مالی و یا سایر جرایم منظورنظر قانونگذار است .

قصاص سابقه ای تاریخی به قدمت قتل دارد و درهمه جوامع ، به عنوان یک واکنش قوی علیه قتل عمد به کار گرفته شده است . ژان ژاک روسو، درکتاب قرارداد اجتماعی خود راجع به مجازات قصاص ، چنین اظهارنظر می کند « مجازات اعدام (قصاص ) که به جنایت کاران تعلق می گیرد را نیز باید با همین دید مورد توجه قرارداد ، انسان برای اینکه بدست یک قاتل کشته نشود ، قبول می کند درصورتی که مرتکب جنایت شد ،بمیرد بدین ترتیب کسانی که مجازات اعدام را تعیین کرده اند جان خود را ارزانی نداشته اند وحتی نمی توان فرضی نمود که در موقع تصویب این مجازات فکر اینکه خودشان بدار آویخته شوند هم به ذهنشان خطور کرده باشد . برعکس آنها بفکر تضمین زندگی خود بوده اند .

بعلاوه هرفرد شرور که به قانون اجتماعی تجاوز کند – باعمل خود نسبت به وطنش یاغی و خائن محسوب می شود. بنابراین با کشتن مجرم ، یک دشمن را نابود کرده اند ونه یک عضو جامعه را »

در نتیجه از نظر روسو ، قصاص هم متناسب با جنایت جانی است وهم منشأ چنین مجازاتی پذیرش قرارداد اجتماعی از طرف مجرم است .

از آنجا که با قتل یک انسان شرایط روحی و روانی اسفباری برخانواده مقتول مستولی می گردد در نتیجه قصاص قاتل ازیکسو موجب بازدارندگی قاتل از تکرار قتلهای دیگر می شود و ازسوی دیگر با التیام زخمهای روحی و روانی خانواده مقتول ،تعادل روانی در سطح اندک مجدداً به پیکره خانواده باز می گردد و ترمیم احساس در سطح وسیع در جامعه مجدداً باز تولید می شود .

اما در دین اسلام قصاص یک رفتار منحصر به فرد در مقابله با قتل نیست . در قرآن تنها برقصاص قاتل تأکید نشده است . قرآن برعفو و بخشش نیز تأکید دارد و تأکید بر غلبه جنبه خصوصی یا حق الناسی قصاص نیز به همین دلیل است . قرآن کریم اگرچه قصاص را حق اولیاء دم درقتل عمدی قرارداده است ، اما درعین حال عفو وبخشش قاتل را نیز توصیه کرده و اولیاء دم را به آن ترغیب نموده است . در اسلام درباب قتل انسان اگرچه بیان شده که چنانچه فردی کسی را به قتل برساند مانند این است که تمام مردم دنیا را کشته ، ازسوی دیگر تأکید نموده که چنانچه شخصی فردی را از مرگ نجات دهد مانند این است که تمام مردم دنیا را از مرگ نجات داده است .

قانون مجازات اسلامی نیز که براساس رویکرد نظام اسلامی مبتنی بر مطابقت قوانین با شرع مقدس وضع شده قصاص را برای مجازات قتل عمد در نظر گرفته است وبرای قتل عمد، اصل را برمجازات قصاص قرارداده است اما درعین حال در موارد گوناگون سعی برآن بوده که تاحد امکان مطابق با فقه ، مجازات قاتل عمدی را کاهش داده و از قصاص نمودن قاتل جلوگیری نماید .

در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی هرچند براساس تعریف فقها از قتل عمد ونیز صراحت ماده ۲۰۶ ق.م.ا قتل ارتکابی عمدی است اما در عین حال قتل ارتکابی ، قابل قصاص نبوده و مسئولیت مرتکب کاهش می یابد مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمد در قانون مجازات اسلامی بیشتر همان مواردی است که در کتب فقهی تحت عنوان شرایط قصاص بحث شده اما منحصر به این موارد نیست چرا که هرجایی که عمل ارتکابی قتل عمد باشد اما قانون گذار مجازات اصلی (قصاص) را قابل اعمال ندانسته در عین حال مجازات دیه و حبس تعزیری را به جای مجازات قصاص در قانون مجازات اسلامی گنجانده است مسئولیت فردکاهش یافته است .

«  در اسلام تشریع قصاص هیچ گونه ارتباطی با مسئله انتقام جویی ندارد ، هدف از قصاص حفظ حیات عمومی اجتماع و پیشگیری از تکرار قتل و جنایت است » .مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد بر پایه رویکرد سیاست کیفری فقه امامیه مبنی بر رهایی حداکثری قاتل از مجازات اعدام است از این رو شاید با فرصت دوباره بخشیدن به قاتل بر ادامه زندگی،یکی از اهداف مجازات یعنی اصلاح فرد،قابل دست یابی باشد .اما از سوی دیگر حمایت از قربانی جرم و جلو گیری از تکرار جرم در آینده از جانب مجرم و ارعاب دیگران از دیگر اهداف مجازات است .لذا در کاهش مسئولیت باید این اهداف نیز در نظر گرفته شود و بسته به نوع جرم و حالات مجرم و موقعیتی که مجرم در آن قرار گرفته اقدام به کاهش مسئولیت ویا عدم کاهش مسئولیت واعمال مجازات کامل در نظر گرفته شده نسبت به مجرم نمود

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه :

 • چکیده فارسی
 • مقدمه :   ۱
 • الف) بیان موضوع تحقیق      ۳
 • ۱- مفهوم مسئولیت کیفری     ۳
 • مفهوم انتزاعی مسئولیت کیفری           ۴
 • مفهوم واقعی مسئولیت کیفری             ۴
 • ۲- مسئولیت کیفری و مفاهیم مشابه      ۵
 • ۱-۲ مسئولیت کیفری و اهلیت جنائی    ۵
 • ۲-۲ مسئولیت کیفری و اهلیت جزائی   ۶
 • ۳-۲ مسئولیت کیفری و ضمان            ۷
 • ۳-  مسئولیت کیفری کاهش یافته         ۷
 • ۱-۳ مفهوم مسئولیت کیفری کاهش یافته             ۸
 • ۲-۳ رابطه مسئولیت کیفری کاهش یافته و عوامل رافع ، موجهه و معاف کننده مسئولیت کیفری      ۱۰
 • ب) اهداف و کاربردهای تحقیق           ۱۲
 • پ) سوالهای تحقیق ۱۲
 • ج) فرضیه های تحقیق         ۱۳
 • ح) روش تحقیق     ۱۳
 • خ) پیشینه ی تحقیق             ۱۳
 • ی) معرفی ساختار تحقیق      ۱۴
 • بخش نخست : مسئولیت کیفری کاهش یافته درقتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با قاتل  ۱۵
 • مبحث نخست : قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول        ۱۶
 • گفتار اول: مفهوم اشتباه در اعتقاد ومفاهیم مشابه   ۱۶
 • بند اول : مفهوم اشتباه دراعتقاد            ۱۷
 • بند دوم : مقایسه ی اشتباه در اعتقاد با اشتباه در شخص و شخصیت     ۱۸
 • الف) اشتباه درشخص           ۱۸
 • ب)اشتباه در شخصیت          ۲۰
 • گفتاردوم : مفهوم  و اقسام مهدورالدم      ۲۲
 • بند اول : مفهوم مهدورالدم     ۲۳
 • بند دوم: اقسام مهدورالدم        ۲۴
 • الف) مهدورالدم مطلق          ۲۴
 • ب) مهدورالدم نسبی            ۲۵
 • گفتار سوم : اسباب مهدورالدم بودن       ۲۷
 • بند اول : اهداربه سبب کفر    ۲۸
 • بند دوم : اهدار به سبب ارتداد ۳۰
 • بند سوم : اهدار به سبب ارتکاب جرائم مهدره      ۳۵
 • الف) زن و مرد اجنبی در فراش واحد    ۳۶
 • ب) محاربه           ۳۹
 • ج) واجب القصاص ۴۲
 • ح) دفاع مشروع     ۴۴
 • خ) سب النبی        ۴۶
 • ک) زانی محصن ولائط        ۴۹
 • گفتار چهارم : ادله فقهی کاهش مسئولیت در قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول          ۵۰
 • بند اول : نصوص شرعی      ۵۰
 • بند دوم : شهرت فتوایی        ۵۲
 • مبحث دوم : قتل فرزند توسط پدر        ۵۲
 • گفتار اول : ادله کاهش مسئولیت کیفری در قتل فرزند توسط پدر        ۵۴
 • بند اول :  ۵۵
 • بند دوم: اجماع       ۵۸
 • گفتار دوم: قلمرو کاهش مسئولیت کیفری در قتل فرزند توسط پدر       ۶۲
 • بند اول : قلمرو حکم در رابطه با مفهوم پدر        ۶۲
 • الف : پدر و اجداد پدری        ۶۲
 • ب) پدر مسلمان و غیرمسلمان ۶۵
 • ج) پدر معتاد وغیر معتاد به قتل فرزند  ۶۶
 • خ) چند مسئله        ۶۷
 • ۱) ادعا ی ابوت طفل مجهول النسب از سوی دو نفر          ۶۷
 • ۲) قتل فرزندی که در فراش دونفر متولد شده است            ۶۸
 • ۳) حق قصاص پدر برای فرزند          ۶۹
 • ک) الحاق یا عدم الحاق به مادر           ۷۰
 • بنددوم: قلمرو حکم در رابطه با فرزند   ۷۶
 • الف) فرزند مشروع و نامشروع           ۷۶
 • ب) فرزند نسبی و رضاعی    ۸۱
 • ج) فرزند نسبی و فرزند خوانده           ۸۲
 • د) فرزند ناشی از عقد متعه    ۸۳
 • خ) لقاح مصنوعی   ۸۵
 • ح) وطی به شبهه   ۸۶
 • ک) فرزند ملاعنه   ۸۷
 • مبحث سوم : قتل توسط مأمور نظامی – انتظامی به امر آمر قانونی     ۸۹
 • گفتار اول : مفهوم وشرایط آمر قانونی   ۸۹
 • بند اول : مفهوم امر آمر قانونی           ۹۰
 • بند دوم: شرایط امر آمر قانونی            ۹۲
 • الف) صلاحیت آمر در صدور دستور    ۹۲
 • ب) انطباق دستور با مقررات قانونی     ۹۵
 • ج) وظیفه ی قانونی مأمور به اجرای دستور        ۹۹
 • ۱) نظریه اطاعت محض      ۱۰۰
 • ۲) نظریه مسئولیت مأمور     ۱۰۱
 • ۳) نظریه رعایت ظواهر قانونی          ۱۰۳
 • ۴) رویکرد حقوق ایران به این نظریات             ۱۰۴
 • د) وجود آمر ومأمور در سلسله مراتب اداری       ۱۰۵
 • گفتار دوم : اسناد قتل به تخلف مأمور از مقررات تیراندازی ۱۱۰
 • بند اول : مفهوم تخلف از مقررات تیراندازی       ۱۱۰
 • بند دوم : مصادیق تخلف از مقررات تیراندازی    ۱۱۱
 • الف) نداشتن حق بکارگیری سلاح        ۱۱۲
 • ب) عدم رعایت شرایط بکارگیری سلاح            ۱۱۶
 • ۱) وظایف مأموران مسلح قبل از بکارگیری سلاح            ۱۱۶
 • ۲) وظایف مأموران مسلح هنگام بکارگیری سلاح ۱۱۶
 • ۳) وظایف مأمور بعد از بکارگیری سلاح           ۱۱۷
 • بند سوم ) مسئولیت مأمور در بکارگیری سلاح     ۱۱۷
 • بخش دوم : مسئولیت کیفری کاهش یافته در اوضاع واحوال مرتبط با مقتول       ۱۲۱
 • مبحث نخست : قتل حین کفر مقتول      ۱۲۲
 • گفتار اول : مفهوم و اقسام کفر ۱۲۲
 • بند اول : مفهوم کفر و مفاهیم مشابه      ۱۲۳
 • الف : مفهوم کفر     ۱۲۳
 • ب: کفر ومفاهیم ارتداد وبغی ۱۲۴
 • بند دوم : اقسام کفر  ۱۳۱
 • الف: کافر کتابی و  غیر کتابی ۱۳۱
 • ب: کافر حربی وذمی           ۱۳۳
 • ج: کافر مستأمن و معاهد       ۱۳۷
 • گفتار دوم: ادله کاهش مسئولیت در قتل حین کفر مقتول       ۱۳۹
 • بند اول : نصوص شرعی (روایات )     ۱۴۰
 • بند دوم : اجماع      ۱۴۲
 • گفتار سوم : قلمرو کاهش مسئولیت در قتل حین کفر مقتول   ۱۴۳
 • بند اول : کاهش مسئولیت به اعتبار نوع کافر       ۱۴۴
 • بند دوم : کاهش مسئولیت به اعتبار دین قاتل        ۱۴۵
 • بند سوم : کاهش مسئولیت به اعتبار عدم اعتیاد به قتل        ۱۴۷
 • بند چهارم : مصادیق مورد شبهه در کاهش مسئولیت          ۱۴۹
 • الف: قتل والدالزنا توسط ولد الرشده       ۱۴۹
 • ب: قتل مرتد توسط غیرمسلمان           ۱۵۱
 • مبحث دوم : قتل حین جنون مقتول       ۱۵۳
 • گفتار اول : شناخت جنون در ادوار گذشته           ۱۵۳
 • بند اول : مفهوم جنون ومفاهیم مشابه     ۱۵۵
 • الف: مفهوم جنون   ۱۵۵
 • ب: جنون ومفاهیم مشابه       ۱۵۷
 • ۱- اختلال مشاعر   ۱۵۷
 •  اختلال تام مشاعر ۱۵۸
 • ۲-۱ اختلال نسبی مشاعر      ۱۵۸
 • ۲- نقصان عقل ( عقب ماندگی ذهنی ) ۱۵۹
 • ۳- صرع ۱۵۹
 • ۴- ناهنجاری های عصبی     ۱۵۹
 • ۵- سفاهت            ۱۶۰
 • بند دوم  :اقسام جنون            ۱۶۰
 • الف: جنون دائمی   ۱۶۱
 • ب: جنون ادواری   ۱۶۱
 • گفتار دوم : ادله کاهش مسئولیت در قتل حین جنون مقتول    ۱۶۲
 • بند اول : روایات    ۱۶۲
 • بند دوم : اجماع      ۱۶۳
 • گفتار سوم : قلمرو کاهش مسئولیت در قتل حین جنون مقتول             ۱۶۴
 • بند اول : کاهش مسئولیت به اعتبار زمان جنون    ۱۶۵
 • بند دوم: کاهش مسئولیت به اعتبار نوع جنون       ۱۶۶
 • نتیجه گیری و پیشنهادها       ۱۶۸
 • الف ) نتیجه گیری  ۱۶۸
 • ب) پیشنهادها        ۱۷۰
 • منابع ومآخذ          ۱۷۳
 • چکیده انگلیسی      ۱۸۰

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0