مطالعه موردی اقتصاد ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

مطالعه موردی اقتصاد ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( مطالعه موردی اقتصاد ایران (۸۵-۱۳۵۰) ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

چکیده مطالعه موردی اقتصاد ایران

هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره  ۱۳۸۵-۱۳۵۰ می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (۱۹۹۲) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (۱۹۹۵) به دلیل کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که:

 • سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است.
 • سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند.
 • سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.

کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.

اهمیت و ضرورت تحقیق مطالعه موردی اقتصاد ایران

برای رفع بعضی از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در کشور، افزایش رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است و مطالعه در زمینه ی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از وظایف مهم اقتصاددانان هر کشوری می باشد. اقتصاددانان تا چند قرن پيش، به عوامل مادي به عنوان تنها عامل پيشرفت يك كشور اشاره مي كردند اما اخيراً دريافته اند كه عوامل اجتماعي و غير مادي نيزدر كنار عوامل مادي داراي اهميت مي باشند و این در حالي است كه دين اسلام تأكيد فراواني بر سرمايه ی اجتماعي مانند نوع دوستي، كمك به ديگران، همكاري و همبستگي جهت پيشرفت يك جامعه دارد. بنابراين با توجه به شرايط فرهنگي و ديني كشورمان، علاوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی، سرمایه ی اجتماعی عاملی است که می تواند در تولید مؤثر باشد که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنین فوکویاما (۱۳۷۹) بیان کرده است:” از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه ی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایه ی انسانی و تقویت آن نیز موفق باشد.” البته سرمایه ی اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد و با تقویت سرمایه ی انسانی یک کشور می توان انباشت سرمایه ی اجتماعی را به وسیله آثار خارجی حاصل از تقویت آن، افزایش داد.

 

فهرست مطالعه موردی اقتصاد ایران

 • فصل اول: مقدمه مطالعه موردی اقتصاد ایران
 • ۱-۱: مسئله ی تحقیق…………………….. ۳
 • ۱-۲: اهمیت و ضرورت تحقیق ………………. ۴
 • ۱-۳: هدف تحقیق………………………… ۵
 • ۱-۴: سؤالات تحقیق………………………. ۵
 • ۱-۵: منابع آماری………………………. ۵
 • ۱-۶: روش تحقیق………………………… ۶
 • ۱-۷: ساختار پایان نامه ………………… ۶
 • ۱-۸: تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین… ۶
 • ۱-۹: محدودیت های تحقیق…………………. ۷
 • فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
 • ۲-۱: مقدمه……………………………. ۹
 • ۲-۲: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی………….. ۹
 • ۲-۳: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی…………… ۱۴
 • ۲-۴: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی…………. ۱۸
 • ۲-۵: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی… ۲۷
 • ۲-۶: اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی……….. ۳۱
 • ۲-۷: جمع بندی فصل……………………… ۳۲
 •   فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
 • ۳-۱: مقدمه……………………………. ۳۴
 • ۳-۲: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های
 •  اندازه گیری آنها……………………… ۳۵
 • ۳-۲-۱: تعریف سرمایه…………………… ۳۵
 • ۳-۲-۲: تعریف سرمایه ی انسانی…………… ۳۵
 • ۳-۲-۳: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی ۳۷
 • ۳-۲-۴: تعریف سرمایه ی اجتماعی………….. ۳۸
 • ۳-۲-۵: جنبه های سرمایه ی اجتماعی……….. ۴۱
 • ۳-۲-۶: سطوح سرمایه ی اجتماعی ………….. ۴۲
 • ۳-۲-۷: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی……….. ۴۳
 • ۳-۲-۸: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی ۴۳
 • ۳-۲-۹: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر……………… ۵۲
 • ۳-۲-۱۰: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی………. ۵۲
 • ۳-۳: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها………. ۵۴
 • ۳-۳-۱: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی………. ۵۴
 • ۳-۳-۲: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی…………… ۶۰
 • ۳-۳-۳: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی ۶۵
 • ۳-۳-۴: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ۶۶
 • ۳-۳-۵: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی………. ۶۸
 • ۳-۴: روش شناسی اقتصاد سنجی……………… ۶۹
 • ۳-۴-۱: مقدمه….. ۶۹
 • ۳-۴-۱-۱: مفهوم مانایی…. ۶۹
 • ۳-۴-۱-۲: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز.. ۶۹
 • ۳-۴-۱-۳: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری………….. ۷۲
 • فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی
 • ۴-۱: مقدمه…………… ۷۷
 • ۴-۲: داده های مورد استفاده… ۷۸
 • ۴-۳: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد)……………….. ۷۹
 • ۴-۳-۱: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز
 •  (شکست ساختاری در زمان نامعلوم)……….. ۸۰
 • ۴-۴: نتایج آزمون علیت………………….. ۹۱
 • ۴-۴-۱: تعیین وقفه ی بهینه…………….. ۹۱
 • ۴-۴-۲: نتایج آزمون علیت گرنجر…………. ۹۲
 • ۴-۴-۳: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (۱۹۹۵)……………………… ۹۷
 • ۴-۴-۴: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(۱۹۹۵) و آزمون علیت گرنجر……… ۱۰۳
 • ۴-۵: جمع بندی و نتیجه گیری……………… ۱۰۹
 • فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
 • ۵-۱٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۴
 • ۵-۲: نتیجه گیری…………. ۱۱۶
 • ۵-۳: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده…….. ۱۱۸
 • فهرست منابع و مآخذ…….. ۱۱۹
 • پیوست    ۱۳۰

 

 

فهرست جدول ها

 • جدول ۲-۱: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی  ۱۰
 • جدول ۲-۲: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی  ۱۴
 • جدول ۲-۳: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی  ۱۸
 • جدول ۲-۴: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی         ۲۷
 • جدول ۳-۱: تعاریف ارایه شده از سرمایه ی اجتماعی    ۴۱
 • جدول ۳-۲: شاخص های سرمایه ی اجتماعی    ۴۶
 • جدول ۳-۳: شاخص های سرمایه ی اجتماعی پرسشنامه ی بانک جهانی ۴۸
 • جدول۴-۱: مقادیر بحرانی برای آزمون شکست ساختاری زیوت-اندریوز         ۸۰
 • جدول۴-۲: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز(الگوی A)         ۸۱
 • جدول۴-۳: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز(الگویC) 83
 • جدول۴-۴: نتایج آزمون ریشه ی واحد دیکی فولر تعمیم یافته(ADF)
 •  و فیلیپس پرون(PP)    ۸۹
 • جدول۴-۵: تعیین وقفه ی بهینه ی الگوی خود رگرسیون برداری(VAR)          ۹۱
 • جدول۴-۶: نتایج آزمون علیت گرنجر   ۹۳
 • جدول۴-۷: نتایج آزمون علیت گرنجر   ۹۴
 • جدول۴-۸: نتایج آزمون علیت گرنجر   ۹۵
 • جدول۴-۹: نتایج آزمون علیت گرنجر   ۹۶
 • جدول۴-۱۰: نتایج آزمون علیت تودا-یوماوتو    ۹۸
 • جدول۴-۱۱: نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو  ۹۹
 • جدول۴-۱۲: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو ۱۰۰
 • جدول۴-۱۳: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو ۱۰۱
 • جدول۴-۱۴: خلاصه ی نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(۱۹۹۵)        ۱۰۲
 • جدول۴-۱۵: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا- یوماموتو     ۱۰۳
 • جدول۴-۱۶: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا- یوماموتو     ۱۰۴
 • جدول ۴-۱۷: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو     ۱۰۶
 • جدول ۴-۱۸: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو     ۱۰۷
 • جدول ۴-۱۹: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو     ۱۰۹
 • جدول ۴-۲۰: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو بر حسب روابط علیت       ۱۱۱

 

 

فهرست شکل ها و تصویرها

 • شکل ۳-۱: ساختار سه نفری    ۵۳
 • شکل ۳-۲: کانال های ارتباطی سرمایه ی اجتماعی با رشد اقتصادی     ۶۶
 • شکل ۳-۳: مثلث ارتباطی سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی        ۶۸
 • شکل ۴-۱: سرمایه ی انسانی    ۸۴
 • شکل۴-۲: نسبت تعداد پزشک به جمعیت         ۸۵
 • شکل ۴-۳: نسبت تعداد طلاق به ازدواج          ۸۵
 • شکل۴-۴: نسبت تعداد مطبوعات به جمعیت     ۸۵
 • شکل ۴-۵: ضریب جینی        ۸۶
 • شکل ۴-۶:نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد به ۱۰ درصد فقیرترین افراد     ۸۶
 • شکل ۴-۷: نسبت تعداد کارکنان بخش آموزش به جمعیت         ۸۷
 • شکل ۴-۸: نرخ با سوادی       ۸۷
 • شکل ۴-۹: نسبت تعداد سینما به جمعیت ۸۷
 • شکل ۴-۱۰:  رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت       ۸۸
 • شکل ۴-۱۱: رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت    ۸۸

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0