معدن سنگ آهن داوران : دانلود تحقیق زمین شناسی

معدن سنگ آهن داوران : دانلود تحقیق زمین شناسی

تحقیق رشته زمین شناسی با فرمت WORD و در ۱۱۳ صفحه با موضوع معدن سنگ آهن داوران نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

معدن سنگ آهن داوران

چکيده

در معدن سنگ آهن داوران آثاري از رگه هاي آهن در جهت شمال به جنوب مشاهده شده، كه لزوم انجام مطالعات اكتشافي در اين منطقه را نشان مي دهد. در راستاي اکتشاف مقدماتي در اين منطقه اقدام به برداشتهاي ژئوفيزيکي شده است، که اين برداشت طي ۱۱ پروفيل شمالي-جنوبي و يک پروفيل عرضي انجام گرفته و تعداد نقاط برداشت شده ۳۲۰ نقطه مي باشد. در اين گزارش سعي شده با استفاده از اين داده ها، حدود گسترش رگه هاي آهن مشخص و راه براي مراحل بعدي اكتشاف و استخراج هموارتر گردد. لازم به ذكراست در حال حاضر  عمليات استخراج روي رخنمون آهن در حال انجام است.

نرم افزارهاي مورد استفاده  براي انجام تفسيرهاي ژئوفيزيكي عبارتند از :

  • نرم افزار Excel براي وارد كردن داده ها.
  • نرم افزار Surfer براي رسم نقشه هاي هم مقدار شدت ميدان مغناطيسي.
  • نرم افزار Mag Pick براي رسم نقشه هاي ادامه فراسو، نقشه تبديل به قطب و نقشه شبه گراني.
  • نرم افزار Sign Proc براي ترسيم پروفيل هاي مشتق دوم، پروفيل تبديل به قطب و پروفيل شبه گراني.

مقدمه:

معدن سنگ آهن داوران به لحاظ ساختار زمين شناسي هم خواني خوبي با منطقه زرند
(که از نظر منابع آهن غني مي باشد) دارد. اين محدوده بر روي نقشه توپوگرافي رفسنجان قرار گرفته است. مساحت آن حدود ۰۲۵/۲ كيلومتر مربع بوده و در طول و عرض جغرافيايي ( “۳۰ ‘۳۵ ú۳۰ و “۵ ‘۱۶ ú۵۶) قرار دارد. شايان ذكر است كه با استخراج ذخيره اندک آهن داراي رخنمون، بخش قابل توجهي از هزينه هاي اکتشاف پوشانده مي شود.

اين گزارش در شش فصل تنظيم شده است. در فصل اول خواص مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس  زمين آمده است. در اين فصل تاثير كاني ها و سنگ هاي مغناطيس روي  بعد از وارد کردن داده ها در نرم افزار excel، اين داده ها توسط نرم افزار surfer فراخواني شده و نقشه هم مقدار شدت ميدان مغناطيسي براي آن ترسيم مي گردد.

فصل اول : خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين

خواص مغناطيسي کاني ها

ذرات باردار(مثبت يا منفي)در هنگام حرکت در اطراف خود ميدان مغناطيسي به وجود
مي آورند و ذرات بار دار اتم ها و يون ها داراي سه نوع حرکت هستند :

  • حرکت چرخشي و گردشي پروتونها در داخل هسته هاي اتم
  • حرکت گردشي الکترونها در داخل اوربيتال ها
  • حرکت چرخشي الکترونها در داخل اوربيتال ها

از اين سه نوع اثر گشتاور مغناطيسي نوع دوم و سوم به مراتب بيشتر از نوع اول
مي باشد و از آنجايي که در يک اوربيتال هر دو الکترون در خلاف جهت يکديگر گردش مي کنند اثر مغناطيسي آنها خنثي مي شود و از اين رو گشتاور مغناطيسي موثر يک اتم و يا يون متناسب با تعداد اوربيتال هاي نيمه پر آن ها است.

 کاني هاي  ديا مغناطيس

کاني هايي که اتم ها و يون هاي آن فاقد اوربيتال هاي نيمه پر باشد، به وسيله آهن ربا دفع مي شود که در اين صورت به آن ها کاني ها ي ديا مغناطيس مي گويند.

رانده شدن اين کاني ها را در ميدان مغنا طيسي خارجي مي توان چنين توصيف کرد که وجود اوربيتال هاي پر سبب مي شود که گشتاور مغناطيسي در کاني تقريباً صفر گردد، اگر اين اوربيتال ها ي پر به يک ميدان مغناطيسي خارجي نزديک شوند، قانون لنز در مورد آنها صدق خواهد نمود قانون لنز  مي گويد اگر يک حلقه هادي به يک ميدان مغناطيسي نزديک شود، در داخل حلقه جرياني پديد مي آورد که ميدان مغناطيسي حاصل از آن با ميدان خارجي مخالفت خواهد نمود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0