معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۳۱۶ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان ن‏امه ‏احکام معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين :

ديدگاه‌هاي فلسفي ويتگنشتاين متأخر با توجه به مباني، پيش‌فرضها و لوازم ديني آنها در نهايت به اين نکته  منجر مي‌شود که گزاره‌هاي ديني با گزاره‌هاي علمي و تاريخي تفاوت دارند و از جايگاه متعالي‌تري برخوردارند. ضمن اينکه چنين باورهايي سراسر زندگي و حيات يک انسان را تحت تأثير قرار مي‌دهند. توصيف و برجسته نمودن نظريات ويتگنشتاين متأخر در ابعاد ديني مستلزم آشنايي با برخي عناوين مهم فلسفه او مانند گرامر عميق، بازي زباني، شکل زندگي، ديدن به منزله و استعاره و تشبيه در زبان ديني است که در اين پژوهش به آنها پرداخته‌ايم. از طرف ديگر ابن‌سينا با توجه به رويکرد مشرقي يا عارفانه‌اش مورد توجه قرار گرفته و به نوعي موضوع عقلانيت را در ابن سينا در مقام منطق‌دان، فيلسوف و عارف بررسي کرده‌ايم. ابن سينا از موضع يک عارف بر حالات و مقامات عرفا که به نظر غيرمتعارف مي‌آيد تأکيد مي‌ورزد و براي شرح و توصيف آنها در تعدادي از رساله‌هاي خود از زبان تمثيل بهره مي‌برد.در اين رساله ديدگاه‌هاي ابن سبنا و ويتگنشتاين متأخر در موضوعاتي که عمدتاً با معقوليت، عقلانيت، دين و عرفان مرتبط بوده‌اند را مقايسه و ارزيابي کرده‌ايم.

واژگان کليدي: معقوليت، باورهاي ديني، بازي زباني، استعاره و تشبيه، ويتگنشتاين، رويکرد مشرقي، عقلانيت، ابن سينا.

 

فرضيه‌هاي تحقيق

هر تحقيقي بر فرضيه يا فرضيه‌هايي مبتني است. در اين رساله نيز فرضيه‌هايي به منظور پاسخ به سؤالات اصلي تحقيق و تعيين خطوط کلي طرح تحقيق در نظر گرفته شده است.

۱- در عين حال که شيخ چه به لحاظ تصوري (ناظر به نظريه تعريف) و چه به لحاظ تصديقي (ناظر به نظريه بداهت، قياس وبرهان، توجيه بر اساس مبنا گرايي و نظريه عقل ومراتب آن) به اعتبار يقيني وکليت و ضرورت و اطلاق مدرکات عقلي قايل است اما با توجه به آراي اشراقي او مانند عقل قدسي، خيال فعال ، زبان رمزي و تمثيلي مي توان نظريه معقوليت او را در راستاي مکمل بودن شهود عرفاني براي شناخت نظري بازسازي کرد.

۲-از لوازم ديني نظريه ابن سينا در کليت آن، برهان پذير بودن اصول اعتقادات ديني در عين اذعان به فرا عقلي بودن پاره اي آموزه هاي نبوي و تجارب عرفاني است.

۳- در فلسفه ويتگنشتاين،معقوليت با نظريه صورتهاي حيات و بازيهاي زباني و قواعد حاکم بر آنها توضيح داده مي شود.

۴- از جمله لوازم ديني نظريه معقوليت ويتگنشتاين توصيف ديني وفرا عقلي بودن باورهاي ديني و تاکيد بر جنبه هاي عاطفي و وجودي دين بوده است و دين هم در صورت رعايت قواعد خاص حوزه زباني دين ،معقول است.

۵- تفاوت آن دو عمدتا در مساله برهان پذيري يا برهان ناپذيري اعتقادات ديني است و وجه تشابهشان در اعتقاد في الجمله به وجود جنبه فرا عقلي باورهاي ديني است.

 

فهرست مطالب :

مقدمه ۱

۱-تعريف مساله و بيان سوالهاي اصلي تحقيق ۲

۲-فرضيه‌هاي تحقيق ۵

۳- روش، انگيزة و منابع تحقيق ۶

۴- مروري بر فصول رساله ۸

کليات ۱۱

۱-تاريخچة موضوع معقوليت ۱۲

۲- تاريخچة موضوع عقل ۱۷

۳-کتابشناسي ابن سينا ۲۳

۴- مسايل محوري عقل و عقلانيت نزد ابن سينا ۲۴

يادداشتهاي کليات ۲۹

بخش اول: ابن سينا ۳۲

فصل ۱: عقلانيت در فلسفه مغربي ابن سينا ۳۳

۱-۱- ماهيت علم و باور ۳۴

۲-۱- رابطه انواع بديهيات و وضوح ۳۷

۳-۱- عقلانيت در برهان ۴۵

۴-۱- عقلانيت در نظريه توجيه ابن سينا ۴۹

۵-۱- جمع بندي و نتيجه ۵۴

يادداشتهاي فصل اول ۵۶

فصل ۲- عقلانيت در فلسفه مشرقي ابن سينا ۶۰

۱-۲- تدرج و تشکيک در نفس ۶۱

۲-٢- ماهيت عقل ۶۴

۳-۲- عقل قدسي ۶۹

۴-۲- تدرّج و تشکيک معناي عقلانيت در حقايق دينی و عرفاني ۷۱

۵-۲- انديشه‌هاي تمثيلي و عرفاني ابن سينا ۷۷

۶-۲- مصاديق تشکيک معناي عقلانيت در داستانها و سه نمط آخر اشارات ۸۳

۷-۲-جمع‌بندي و نتيجه ۹۳

يادداشتهاي فصل دوم ۹۸

بخش دوم: ويتگنشتاين ۱۰۸

فصل ۱- ويتگنشتاين و رويكرد متفاوت در فلسفه ۱۰۹

۱-۱- تعريف فلسفه ۱۱۰

۲-۱- فلسفه يگانه ويتگنشتاين و نقد فلاسفه ۱۱۳

۳-۱- فلسفه در دو دوره حيات فکري ويتگنشتاين ۱۱۸

۴-۱- جمع‌بندي و نتيجه ۱۲۳

يادداشتهاي فصل اول ۱۲۶

فصل ۲: گرامر زبان ۱۲۹

١-۲- گرامر سطحي وعميق ۱۳۰

۲-۲- تغيير گرامرعميق و معقوليت ۱۳۴

۳-۲- معقوليت و سوليپسيسم يا تنهاخودباوري ۱۳۷

۴-۲- جمع بندي و نتيجه ۱۴۶

يادداشتهاي فصل دوم ۱۴۹

فصل ۳: معناداري و معقوليت ۱۵۳

١-۳- فرق معناداري و ارزش صدق ۱۵۴

٢-۳- معقوليت گزاره هاي ارزشي(۴) ۱۵۵

٣-۳- معقوليت و معناداري شک ۱۵۹

۴-۳- معقوليت، بازي زباني وشکل زندگي ۱۶۱

۵-۳- معقوليت در ديدن به منزله ۱۶۷

۶-۳- جمع بندي و نتيجه ۱۷۱

يادداشتهاي فصل سوم ۱۷۳

فصل ۴- معقوليت باور ديني ۱۷۵

۱-۴- ماهيت باور ۱۷۶

۲-۴- ماهيت باور ديني ۱۸۰

۳-۴- معقوليت باور ديني ۱۸۶

۴-۴- آراي بعضي از پيروان ويتگنشتاين ۲۰۰

٥-٤-تفسيرها و نقدها ۲۰۶

۶-۴- جمع بندي و نتيجه ۲۲۳

يادداشتهاي فصل چهارم ۲۲۷

بخش سوم: وجوه تشابه و تفاوت ۲۳۴

فصل ۱: مشابهت در ديدگاهها، مواضع و رويکردهاي ابن سينا و ويتگنشتاين ۲۳۵

فصل ۲: اختلاف در ديدگاهها، مواضع و رويکردهاي ابن سينا و ويتگنشتاين ۲۴۵

يادداشتهاي بخش سوم ۲۵۶

نتيجه ۲۶۰

منابع فارسي و عربي ۲۶۵

منابع انگليسي ۲۷۲

پيوست: ترجمه فارسي رساله الطير۲۷۹

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0