پایان نامه بررسی مقایسه ای تجلی مفهوم پالایش در اساطیر ایرانی ،سامی،یونانی،هندی و بین النهرینی

پایان نامه بررسی مقایسه ای تجلی مفهوم پالایش در اساطیر ایرانی ،سامی،یونانی،هندی و بین النهرینی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی فرهنگ و زبانهای باستانی با عنوان بررسی مقایسه ای تجلی مفهوم پالایش در اساطیر ایرانی ،سامی،یونانی،هندی و بین النهرینی  در۱۲۸ صفحه با فرمت word نگارش شده است. در ادامه قسمتهایی از این پایان نامه بعنوان نمونه آمده است:

چکیده:

بررسی مقایسه ای تجلی مفهوم پالایش در اساطیر ایرانی ،سامی،یونانی،هندی و بین النهرینی

 فرایند پالایش جهان هستی، موضوعی در خور اندیشیدن و قابل بحث است که تقریبا در اساطیر و متون کهن بیشتر تمدن های بزرگ به صورتهای گوناگونی روایت شده است. هدف از این پژوهش همان گونه که از عنوان آن بر می آید، بررسی مقایسه ای و دست یافتن به شباهت‌ها و تفاوت هایی است که در ارتباط با فرایند پالایش جهان در اساطیر ایرانی، سامی، یونانی، هندی و بین النهرینی وجود دارد. بنابراین در هر بخش، نخست ترجمه ی متن باستانی مربوط به روایت پالایش جهان ارائه شده است و در ادامه شاخصه های برجسته ای که می توانسته مورد مقایسه و ارزیابی قرار بگیرد، به صورت جداگانه بررسی شده است. شایان ذکر است که عمده ی روایت های کهن مربوط به پالایش جهان از الگویی عمومی پیروی می کنند، اما طبیعتا ممکن است در جزئیات تفاوت ها یی داشته باشند. از مهم ترین نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان به این موضوع اشاره کرد که تنها در اساطیر ایرانی عامل پالایش جهان زمستان و سرما بوده است و این عامل، عنصری اهریمنی است و نیز این که بنا بر اساطیر، فرایند پالایش جهان در اساطیر هندی، رویدادی همیشگی است که طی ادوار زمانی مشخصی رخ می دهد. همچنین باید افزود که در اساطیر ایرانی این رویداد بزرگ هنوز اتفاق نیفتاده است و پدیده ای است که در آینده رخ خواهد داد.

واژه های کلیدی: پالایش جهان، اسطوره، جم، اوتناپیشتیم، زیوسودزا، دیوکالیون، منو، نوح ،مفهوم پالایش در اساطیر ایرانی

هدف

هدف از پرداختن به این موضوع، بررسی اساطیر و متون کهن تمدن های ایرانی، بین النهرینی، یونانی، هندی و سامی، در رابطه با فرایند پالایش و تصفیه ی جهان هستی می باشد.

شایان ذکر است، از آن جایی که این پژوهش جنبه ای مقایسه ای دارد، تلاش بر این بود که به مقایسه و تجزیه و تحلیل عوامل و عناصر دخیل در فرآیند پالایش جهان پرداخته شود و شباهت ها و تفاوت های موجود در اساطیر ایرانی و سایر تمدن های مورد نظر در رابطه با فرآیند پالایش جهان مادی، در این پژوهش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بیان این نکته نیز قابل ذکر است که اگر چه در منابع گوناگون به موضوع سیل بزرگ و توفان در تمدن های گوناگون به صورت جداگانه اشاراتی شده است، اما در هیچ یک از این منابع، با این رویکرد و این دیدگاه موضوع پالایش جهان بررسی نشده است و مقایسه ای مشابه با این پژوهش صورت نگرفته است.

در این تحقیق، ابتدا خلاصه ای از کل اسطوره ی پالایش جهان بیان شده است. سپس ترجمه ی متن باستانی تمدن مورد بحث آورده شده است و در نهایت به ترتیب عناصری مانند فرد نجات دهنده ی نسل بشر، عامل به وجود آورنده ی فرآیند پالایش، علت وقوع فرآیند پالایش، ابزار نجات نسل بشر و موجودات، زمان وقوع این رویداد و جغرافیای اسطوره ای تمدن مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته اند. و نیز این که در هر بخش پس از بررسی عوامل ذکر شده به نتیجه ی فرآیند پالایش و اثر آن بر جهان هستی پرداخته شده است.

 

 روش تحقیق

با توجه به موضوع انتخاب شده در این پژوهش، روش انجام این تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده است. بدین صورت که نخست با مطالعه ی کامل و دقیق منابع موجود و متون اساطیری هر تمدن، اطلاعات به دست آمده به صورت فیش گردآوری شد. از آن جایی که این پژوهش، جنبه ای مقایسه ای دارد و اساطیر مربوط به پنج تمدن یعنی اساطیر ایرانی، بین النهرینی، یونانی، هندی و سامی باید بررسی و تجزیه و تحلیل می شد، در ابتدا در رابطه با موضوع فرایند پالایش در هر تمدن مطالعاتی کامل و جامع صورت گرفت و اطلاعات و نتایج به دست آمده در پوشه ای جداگانه دسته بندی شد. در این پژوهش منابع اینترنتی و مقاله ها و منابع لاتین نیز مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته اند و مطالب مربوط پس از ترجمه در هر قسمت طبقه بندی شد. در آخر نیز پس از بازخوانی اطلاعات به دست آمده و مطالب موجود، موضوع و سرفصل های هر بخش از پژوهش مشخص شد و مورد ارزیابی تحقیق قرار گرفت.

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه بررسی مقایسه ای تجلی مفهوم پالایش در اساطیر ایرانی :

 • فصل اول: مقدمه
 • ۱-۱ کلیات……………… ۲
 • ۱-۲ هدف …….. ۶
 • ۱-۳ روش تحقیق ………… ۷
 • فصل دوم: پیشینه ( ادبیات ) پژوهش
 • ۲-۱ منابع فارسی…………….. ۹
 • ۲-۲ منابع غیر فارسی….. ۱۲
 • فصل سوم: تجزیه و تحلیل
 • ۳-۱ بررسی فرایند مفهوم پالایش در اساطیر ایرانی ……… ۱۵
 • ۳-۱-۱ ترجمه ی متن باستانی (وندیداد۲)فرایند پالایش در اساطیر ایرانی………. ۱۵
 • ۳-۱-۲ فرد نجات دهنده ی نسل بشر در اساطیر ایرانی…………….. ۱۹
 • ۳-۱-۳ عامل به وجود آورنده ی  فرایند پالایش در اساطیر ایرانی…………… ۲۹
 • ۳-۱-۴ علت وقوع فرایند پالایش در اساطیر ایرانی……………… ۳۱
 • ۳-۱-۵ ابزار نجات نسل بشر در اساطیر ایرانی………….. ۳۲
 • ۳-۱-۶ زمان وقوع فرایند پالایش در اساطیر ایرانی………… ۳۵
 • ۳-۱-۷ جغرافیای اسطوره ای فرایند پالایش در اساطیر ایرانی……… ۳۸
 • ۳-۱-۸ سرانجام فرایند پالایش در اساطیر ایرانی ………. ۳۸
 • ۳-۲ بررسی فرایند پالایش جهان در اساطیر بین النهرینی…….. ۴۲
 • ۳-۲-۱ ترجمه ی متن باستانی فرایند پالایش در اساطیر بین النهرین (روایت توفان از حماسه ی گیل گمش) ۴۳
 • ۳-۲-۲ فرد نجات دهنده ی نسل بشر در اساطیر بین النهرینی ……. ۵۰
 • ۳-۲-۳ عامل به وجود آورنده ی  فرایند پالایش در اساطیر بین النهرینی… ۵۲
 • ۳-۲-۴ علت وقوع فرایند پالایش در اساطیر بین النهرینی ……….. ۵۳
 • ۳-۲-۵ ابزار نجات نسل بشر در اساطیر بین النهرینی…….. ۵۵
 • ۳-۲-۶ زمان وقوع فرایند پالایش در اساطیر بین النهرینی ……. ۵۶
 • ۳-۲-۷ جغرافیای اسطوره ای فرایند پالایش در اساطیر بین النهرینی ……. ۵۸
 • ۳-۲-۸ سرانجام فرایند پالایش در اساطیر بین النهرینی…… ۵۸
 • ۳-۳ بررسی فرایند پالایش جهان در اساطیر یونانی……. ۶۱
 • ۳-۳-۱ ترجمه ی متن باستانی فرایند پالایش جهان در اساطیر یونانی …… ۶۲
 • ۳-۳-۲ فرد نجات دهنده ی نسل بشر در اساطیر یونانی……. ۶۳
 • ۳-۳-۳ عامل به وجود آورنده ی فرایند پالایش جهان در اساطیر یونانی….. ۶۵
 • ۳-۳-۴ علت وقوع فرایند پالایش در اساطیر یونانی …….. ۶۸
 • ۳-۳-۵ ابزار نجات نسل بشر در اساطیر یونانی ………. ۷۲
 • ۳-۳-۶ زمان وقوع فرایند پالایش در اساطیر یونانی…….. ۷۳
 • ۳-۳-۷ جغرافیای اسطوره ای فرایند پالایش جهان در اساطیر یونانی……. ۷۴
 • ۳-۳-۸ سرانجام فرایند پالایش در اسطوره های یونانی ……. ۷۵
 • ۳-۴ بررسی فرایند پالایش جهان در اساطیر هندی ….. ۷۶
 • ۳-۴-۱ ترجمه متن باستانی فرایند پالایش در اساطیر هندی …… ۷۷
 • ۳-۴-۲ فرد نجات دهنده ی نسل بشر در اساطیر هندی …… ۷۷
 • ۳-۴-۳ عامل به وجود آورنده ی فرایند پالایش جهان در اساطیر هندی…. ۷۹
 • ۳-۴-۴ علت وقوع فرایند پالایش در اساطیر هندی…….. ۸۲
 • ۳-۴-۵ ابزار نجات نسل بشر در اساطیر هندی …… ۸۳
 • ۳-۴-۶ زمان وقوع فرایند پالایش جهان در اساطیر هندی ……. ۸۴
 • ۳-۴-۷ جغرافیای اسطوره ای فرایند پالایش در اساطیر هندی………. ۸۶
 • ۳-۴-۸ سرانجام فرایند پالایش جهان در اساطیر هندی……… ۸۷
 • ۳-۵ بررسی فرایند پالایش جهان در اساطیر سامی……….. ۸۷
 • ۳-۵-۱ توفان نوح و فرایند پالایش جهان به روایت تورات…….. ۸۸
 • ۳-۵-۲ فرد نجات دهنده ی نسل بشر در اساطیر سامی…. ۹۱
 • ۳-۵-۳ عامل به وجود آورنده ی فرایند پالایش جهان  در اساطیر سامی…….. ۹۲
 • ۳-۵-۴ علت وقوع فرایند پالایش در اساطیر سامی ……….. ۹۲
 • ۳-۵-۵ ابزار نجات نسل بشر از توفان و سیل بزرگ در اساطیر سامی……. ۹۳
 • ۳-۵-۶ زمان وقوع فرایند پالایش در اساطیر سامی …… ۹۴
 • ۳-۵-۷ جغرافیای اسطوره ای فرایند پالایش جهان در اساطیر سامی …… ۹۴
 • ۳-۵-۸ سرانجام فرایند پالایش جهان در اساطیر سامی ………… ۹۵
 • فصل چهارم: نتیجه گیری
 • ۴-۱ نتیجه گیری………… ۹۸
 • ۴-۲ محدودیت ها………. ۱۰۲
 • ۴-۳ پیشنهادات………. ۱۰۲
 • ۴-۴ جدول تفاوت ها و شباهت های عناصر دخیل در فرایند پالایش جهان در اساطیر ایرانی، بین النهرینی، یونانی، هندی و سامی .. ۱۰
 • فهرست منابع
 • منابع فارسی………. ۱۰۵
 • منابع انگلیسی   ۱۰۹

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0