مقاله اختلالات عاطفی رفتاری کودکان

اختلالات عاطفی- رفتاري کودکان
تعریف اختلالات عاطفی- رفتاري کودکان:
در جلسۀ امروز مرضیه از مشکلات کودکش سخن می گوید. فرزند او که ۱۰ سال دارد، پرخاشگر، لجباز، دروغگو و بسیار بی توجهبه فرامین و خواسته هاي مادر است. به طور کل نمی تواند آنطور که مادر انتظار دارد رفتار کند. وقتی با او بیشتر صحبت می شودبه این نتیجه میرسیم که مشکلات عمدة کودك وي به دلیل وجود اختلالات رفتاري اوست. البته او معتقد است که از کودکیهمین گونه بوده و فکر می کرده که با بزرگ شدن وي اوضاع هم بهتر می شود.
این همان باوري است که اکثر والدین به آن معتقدند. آنها گمان دارند که مشکلات خلقی و رفتاري این کودکان در نوجوانیبرطرف می شود. اما متأسفانه تحقیقات نشان می دهد که در مورد اختلالات متوسط تا شدید، این مشکلات نه تنها از بین نمیروند بلکه به تدریج شدت بیشتري پیدا می کنند. بنابراین ضروریست که در جهت رفع این مشکلات هر چه زودتر اقدام هايضروري صورت گیرد تا عواقب وخیمی گریبانگیر خانواده نشود.
قانون آموزش و پرورش براي تمام کودکان معلول، اصطلاح “آشفتگی عاطفی جدي” را پیشنهاد کرده و آن را چنین تعریفمی کند: این اصطلاح به معناي حالتی است که در آن کودك، خصوصیاتی را در مدتی طولانی و با درجه اي شدید از خود نشانمی دهد. به طوري که آن رفتار تأثیر ناگواري بر پیشرفت تحصیلی او باقی می گذارد. این خصوصیات عبارتنداز:
ناتوانی در یادگیري در صورتی که نتوان آن را معلول عوامل هوشی، حسی و یا بهداشتی دانست.
ناتوانی در ایجاد ارتباطی رضایت بخش با همسالان و معلمان
رفتار یا احساساتی نامتناسب در موقعیت هاي طبیعی و عادي
نشان دادن ناشادي و یا افسردگی مداوم
گرایش به نشان دادن علایم جسمانی و یا ترس در رابطه با مسائل شخصی و یا درسی
نکته مهم در تعاریف اختلالات رفتاري، تعریفی از رفتار و بهنجاري و نابهنجاري آن است. منظور از رفتار به گونه اي که درروان شناسی تعریف شده آن دسته از حالات، عادات، اعمال و گفتار است که همواره قابل مشاهده، اندازه گیري، ارزیابی و بررسی وپیش بینی باشد.اما تمییز مفهوم نابهنجار از بهنجار کار دشواري است اگرچه ملاك هاي متعددي براي این تمییز مطرح شده، ولی کافی نیستند. درواقع می توان گفت که بهنجاري و نابهنجاري روي یک پیوستار قرار دارند و همین امر است که تمایز روشن بین این دو مقوله رادشوار می سازد. نابهنجاري، همان بهنجاري است اما دچار افراط یا تفریط شده است. با وجود مسائل مطرح شده، معیارهایی وجوددارد که اگرچه ناکافی هستند ولی به این تمایز کمک می کنند. یکی از ملا ك ها این است که آیا رفتار باعث درد و رنج می شود یاخیر. معمولا رفتار نابهنجار باعث ناشادي افراد می شود. ملاك دیگر این است که بررسی شود یک رفتار تا چه حد ناسازگارانه است،به این معنا که آیا این رفتار با بهروزي فرد …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0