مقاله بیس ترجمه شده به فارسی با عنوان تاثیر نوسانات و بازده سهام بازار بورس ایالت متحده بر روی VKOSPI(نوسانات شاخص سهام ترکیبی کره)

مقاله بیس ترجمه شده به فارسی با عنوان تاثیر نوسانات و بازده سهام بازار بورس ایالت متحده بر روی VKOSPI(نوسانات شاخص سهام ترکیبی کره)

 

 

تاثیر نوسانات و بازده سهام بازار بورس ایالت متحده بر روی VKOSPI(نوسانات شاخص سهام ترکیبی کره)

چکیده

KOSPI (شاخص مرکب قیمت گذاری سهام کشور کره) ۲۰۰ اپشن، یکی از شاخص های فرعی فعال تجاری در جهان است. این مقاله، بطور تجربی، به بررسی ازمون: الف) خصوصیات اماری نوسانات شاخص سهام ضمنی بورس کشور کره (VKOSPI) ناشی از KOSPI 200 options ، ب) متغیرهای مالی و اقتصاد کلان می توانند پروسه نوسانات ضمنی شاخص را با استفاده از مدل های خودتوضیحی تقویت شده ناهمگون (HAR) پیش بینی نمایند. نتایج حاصل بیان کننده این است که چهارچوب HAR، توانایی توضیح پویایی VKOSPI را داردازاین رو برخی از متغیرهای وابسته اقتصاد کلان، VKOSPI را توصیف می کنند. بطور قابل توجهی، به این نتیجه رسیدیم که بازده بورس سهام و نوسانات شاخص بازار ایالات متحده (یعنی بازدهS&P 500 spot  و VIX از ۵۰۰ options S&P) نقشی کلیدی در پیش بینی VKOSPI و بیان پویایی ان دارد. بعلاوه، در حالیکه بازده سهام بورس داخلی، VKOSPI را پیش بینی نمی کند، بازده سهام بورس ایالت متحده، نسبتا، عملکرد خوبی دارد. وقتی که دو عامل بازده سهام بورس و شاخص نوسانات ضمنی آمریکا در قالب مدل HAR ادغام می شوند، مدل نامبرده، بهترین کارایی را هم در نمونه و هم در پیش بینی خارج از نمونه، (جامعه مورد مطالعه )نشان می دهد.

کلید واژه ها: مدل HAR، شاخص تغییرات ضمنی،KOSPI 200 options ، S&P 500، VIX، VKOSPI

 

 

 

 

۱-مقدمه

تعیین پویایی و فرایند نوسانات بازارسهام، به دلیل سودمندی انها برای طراحی استراتژی های تجاری، تعیین کیفیت و مدیریت ریسک ها، و تشریح و پیش بینی شرایط اقتصادی، یکی از زمینه های مورد توجه اکادمی ها، در رشته اقصاد مالی بوده است. تعداد زیادی از الگوهای اقتصاد سنجی شامل مدل های خانواده  (GARCH)، و مدل های نوسانات احتمالی، برای اندازه گیری و پیش بینی نوسانات بازار بورس ، توسعه یافته اند. هر چند، مدل های اقتصاد سنجی پیچیده و پیشرفته با استفاده از داده های گذشته برای براورد و پیش بینی نوسانات، اطلاعات محدودی را می دهند و توان پیش بینی کمتری دارند. از اینرو، پروسه تغییر پذیری براساس اطلاعات گذشته ممکن است گرایش بازار و انتظارات سرمایه گذار را در مورد شرایط اقتصادی آینده  منعکس نماید، اما بطور عادی توانایی پیش بینی مفاهیم تجاری را محدود می کند.

یک مدل جایگزین از پیش بینی نوسانات، براساس قیمت بازار دارایی های مالی تجاری است، بطوری که انها شامل اطلاعات مفیدی هستند (با فرض کارایی بازار)که کشش بازار و انتظارات شرکت کنندگان بازار را، منعکس می سازند. تغییرات شکل گرفته در این مسیر،نوسانات “ضمنی” نامیده می شود؛ انها تنها آینده نگر نیستند بلکه دارای مزایای زیادی در کمک به نوسانات گذشته و شرایط بازار و پیش بینی حالت های آینده دارند (Blair et al. 2001; Giot and Laurent, 2007; Poteshman, 2000; Ryu, 2012).

نوسانات ضمنی، در حقیقت، از قیمت های اپشن، نشات می گیرند. بااستفاده از مدل های عمومی قیمت گذاری اپشن، مانند مدل قیمت گذاری اپشن Black–Scholes–Merton، بما اجازه می دهد تا نوسانات بازده را نتیجه گیری نماییم. از اینرو، روش های مبتنی بر مدل قیمت گذاری اپشن مشخص، سبب تاثیر منفی می شود، و عملکرد تجربی ان را در پیش بینی نوسانات اتی، تعیین کمیت و کیفیت ریسک بازار، و مدیریت ریسک، تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، محققان سعی در توسعه روش های بی نیاز از مدل نموده اند تا بتوانند نوسانات ضمنی را در رابطه با از بین بردن تاثیرات (اریبی ها) و همچنین برای افزایش کارایی و دقت نوسانات ضمنی حاصل شده، نتیجه گیری نماید.             (Britten-Jones and Neuberger, 2000; Carr and Wu, 2006; Demeterfi et al. 1999; Jiang and Tian, 2007; Taylor et al. 2010). امروزه، نوسانات شاخصهای ضمنی اصلی جهان، با استفاده از روش های فاقد مدل، تشکیل می شوند. VIX، معروفترین شاخص نوسانات بازار ایالات متحده، نقش موفقی را بعنوان شاخص بازار و اندازه گیری درجه نگرانی، بازی می کند. مقالات بیشماری توانایی پیش بینی مناسب نوسانات شاخص ضمنی ایالات متحده را مورد بررسی قرار می دهندو برتری ان را بر نوسانات گذشته، ثابت می کنند (Banerjee et al., 2007; Becker et al., 2007;Carr and Wu, 2006; Corrado and Miller, 2005; Frijns et al., 2010; Jiang and Tian,2007; Konstantinidi et al., 2008; Simon, 2003). همچنین تعدادی از مطالعات، نوسانات شاخص ضمنی را برای تعیین کمیت ریسک بازار و مدیریت ریسک، بررسی می کنند (Giot, 2005; Kim and Ryu, 2015b). بهر حال، بررسی کامل سری های زمانی و خصوصیات اماری نوسانات شاخص ضمنی، براساس روشهای اقتصاد سنجی پیشرفته، نسبتا اندک است. در واقع ضعف قابل توجهی در ادبیات تحقیق است، زیرا چنین تحقیقی برای ازمون…

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0