مقايسه اثربخشی روش‌ها درمان رفتاری ،رفتاری-شناختي، رفتاری-فراشناختی و دارويی برعلائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران: دانلود پایان نامه دکتری رشته‌ روان‌شناسي عمومی

مقايسه اثربخشی روش‌ها درمان رفتاری ،رفتاری-شناختي، رفتاری-فراشناختی و دارويی برعلائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران: دانلود پایان نامه دکتری رشته‌ روان‌شناسي عمومی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان مقايسه اثربخشی روش‌ها درمان رفتاری ، رفتاری-شناختي، رفتاری-فراشناختی و دارويی برعلائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران  از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روان‌شناسي عمومي در ۳۱۶ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در مقطع دکتری (PH.D)  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه مقايسه اثربخشی روش‌ها درمان رفتاری

هدف از اين پژوهش مقايسه‌‌ي اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي بر كاهش علائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي است.

طرح پژوهش يك مطالعه شبه آزمايشي بود. بدين منظور ۵۲ بيمار مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي از ميان جامعه آماري، شامل كليه مراجعين به مراكز مختلف روانپزشكي و مشاوره در سطح شهرستان اصفهان و كاشان كه براساس ملاك هاي تشخيصي DSM-IV-TR تشخيص وسواس فكري و عملي دريافت مي كردند؛ به صورت نمونه‌گيري در دسترس انتخاب و در چهار گروه درماني قرارگرفتند.

سه گروه درمان روان شناختي شامل گروه‌هاي رفتاري، رفتاري – شناختي و رفتاري – فراشناختي، هركدام ده جلسه‌ي آموزش درماني مبتني بررويكردهاي مورد نظر را دريافت كردند و گروه دارويي توسط  متخصص روانپزشكي تحت درمان با داروهاي مختلف استاندارد براي كنترل وسواس قرار گرفت. آزمودني‌ها در هرگروه قبل از مداخله، در پايان مداخله(دو ماه پس از درمان در گروه درمان دارويي) و يك ماه بعد در مرحله‌ي پيگيري به وسيله‌ي پرسشنامه‌هاي وسواس فكري – عملي مادزلي، فراشناخت ولز و كارت رايت – هاتون و  فرم تجديد نظر شده‌ي افسردگي بك مورد آزمون قرار گرفتند.

داده‌ها با تحليل كوواريانس و اندازه‌ي اثر كوهن تحليل گرديد. چهار گروه تحت درمان در مرحله‌ي پس‌آزمون و با كنترل نمرات پيش‌آزمون وسواس و افسردگي، تفاوت معني‌داري با يكديگر نداشتند (۰۵/۰ P>). همچنين با كنترل نمرات پيش‌آزمون باورهاي فراشناخت، چهار گروه در مرحله‌ي پس‌آزمون در باورهاي فراشناخت نيز تفاوتي نداشتند(۰۵/۰ P>).  اندازه‌ي اثر روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي برعلائم وسواس به ترتيب (۰۲۷/۲، ۱۶/۲، ۴۸/۱ و ۵۸/۰) و برباورهاي فراشناخت به ترتيب (۳۱/۲، ۱۹/۱، ۵۳/۰ و ۳۸/۱) بود. يافته‌هاي پژوهش مؤيد كارآمدي و عدم تفاوت معني‌دار  روش‌هاي چهارگانه در درمان بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي است.

واژه‌هاي كليدي: اختلال وسواس فكري و عملي، درمان رفتاري، درمان رفتاري-شناختي، درمان رفتاري-فراشناختي، باورهاي فراشناخت.

 

اهميت پژوهش

اختلال وسواس فکري و عملي درمجموع اختلالات رواني، پس از هراس‌ها، اختلالات وابسته به مواد و اختلالات افسردگي چهارمين اختلال رايج مي‌باشد. با بررسي‌هاي انجام شده در سطح کشور، اين اختلال در مجموعه اختلال‌هاي اضطرابي ازنظرشيوع، پس از هراس‌ها در رديف دوم قراردارد(محمدي و داويديان،۱۳۸۰). دراين اختلال بيمارنه تنها از اضطراب بارز و ناراحتي توأم با افکاروسواسي‌اش، بلکه همچنين از رفتارهاي اجباري يا خنثي‌سازي که به منظورجلوگيري ازترس ناشي از وقوع حادثه انجام مي‌دهد رنج مي‌برد(زاديگ به نقل ازوال سالکوفسکيس و کاتر،۲۰۰۸).

همچنين شدت علايم اختلال به حدي است که زندگي بيمار را درزمينه‌هاي مختلف مختل مي‌کند. يافته‌ها نشان مي‌دهد که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بيماران مبتلا به اختلال وسواس فکري و عملي، بهبود قابل ملاحظه نشان مي‌دهند و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نيز بهبودي متوسط پيدا مي‌کنند. اما حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد بيماران همچنان مبتلا مانده يا روزبه روز برشدت علايم آنها افزوده مي‌شود. تقريباً يک سوم اين بيماران دچار افسردگي اساسي مي‌گردند و خطرخودکشي خطرمهمي در تمام اين بيماران است(سادوک و سادوک، ۱۳۸۸). با توجه به ميزان شيوع و شدت اختلال، اهميت و ارزش اين پژوهش به شرح زيرمطرح مي‌گردد:

۱- دستيابي به روش‌هاي درماني مناسب مي‌تواند درحل مشکلات جمعيت عظيمي از کشور مؤثرباشد.

۲- ازآنجا که مشکلات مبتلايان به اختلال وسواس فکري و عملي برفضاي خانواده آنها تأثيرمي‌گذارد؛ درمان آنها کمک مؤثري در حفظ سلامت و آرامش رواني تعداد زيادي از خانواده‌ها، با توجه به شيوع اين اختلال مي‌باشد.

۳- روش‌هاي درماني موجود در همه موارد اثربخش نبوده ودرنتيجه ابداع روش‌هاي درماني جديد و متفاوت ضرورت مي‌يابد.

۴- نشان دادن اثربخشي روش‌هاي مختلف روان درماني مي‌تواند در برنامه‌ريزي‌هاي کلان کشوري، قدم مؤثري در خصوص توجه به خدمات روان‌شناختي و مشاوره و تخصيص بودجه‌هاي لازم، جهت فراهم کردن زمينه‌هاي ارائه اين خدمات باشد.

۵- شروع روش‌هاي درماني مبتني براصول فراشناختي و پرداختن به آن در داخل کشور، به منظور به روزکردن و هماهنگ نمودن روش‌هاي درماني با جديدترين روش‌هاي درماني در سطح جهان ضروري است.

۶- نشان دادن ميزان اثربخشي روش‌هاي درمان غيردارويي، درقالب پژوهش‌هاي علمي و کنترل شده در کنار روش‌هاي درمان دارويي و خدمات روانپزشکي، مي‌تواند قدم مؤثري در ترويج فرهنگ ارجاع و مراجعه به روان درمانگران، درخصوص درمان مبتلايان به اختلال وسواس فکري و عملي باشد.

اهداف پژوهش

  • مقايسه‌ي ميزان اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي بر كاهش علائم وسواس فكري و عملي در مرحله‌ي پس‌آزمون.
  • مقايسه‌ي ميزان اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي برتغيير باورهاي فراشناخت در مرحله‌ي پس‌آزمون.
  • مقايسه‌‌ي ميزان اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي بر كاهش علائم وسواس فكري و عملي در مرحله‌ي پيگيري.
  • مقايسه‌ي ميزان اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي بر تغيير باورهاي فراشناخت در مرحله‌ي پيگيري.

فرضيه‌هاي پژوهش

  • بين ميزان اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي بركاهش علائم وسواس فكري وعملي در مرحله‌ي پس‌آزمون تفاوت وجود داد.
  • بين ميزان اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي برتغييرباورهاي فراشناخت در مرحله‌ي پس‌آزمون تفاوت وجود دارد.
  • بين ميزان اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي بركاهش علائم وسواس فكري و عملي در مرحله‌ي پيگيري تفاوت وجود دارد.
  • بين ميزان اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي برتغييرباورهاي فراشناخت در مرحله‌ي پيگيري تفاوت وجود دارد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش

۱- ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………. ۱

۱-۲ بيان مسأله…………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳ اهميت پژوهش…………………………………………………………………………. ۸

۱-۴ اهداف پژوهش………………………………………………………………………….. ۹

۱-۵ فرضيه‌هاي پژوهش……………………………………………………………………… ۹

۱-۶ تعاريف مفهومي و عملياتي ………………………………………………………………. ۱۰

۱-۶-۱ تعاريف مفهومي………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۶-۲ تعاريف عملياتي………………………………………………………………………. ۱۳

 

فصل دوم : پيشينه پژوهش

۲-۱ معرفي اختلال وسواس فكري و عملي……………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۱ تاريخچه……………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۲ سيماي باليني وسواس………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۳ ملاك‌هاي تشخيصي…………………………………………………………………… ۲۲

۲- ۱-۴ زيرمجموعه‌هاي وسواس ……………………………………………………………… ۲۴

۲- ۱- ۴-۱ انواع فرعي وسواس ها……………………………………………………………… ۲۷

۲- ۱-۴-۲ انواع فرعي اجبارها…………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۵ سبب‌شناسي …………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱-۵-۱ عوامل عصبي – زيستي………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱-۵-۲ عوامل روان‌پويشي………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱-۵-۳ عوامل رفتاري………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۵-۴ عوامل شناختي…………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۶ تشخيص افتراقي ……………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱-۷ طيف اختلالات وسواس فكري و عملي …………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۸ همايندي ……………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱-۸-۱ همايندي وسواس فكري و عملي و افسردگي……………………………………………. ۴۴

۲-۱-۹ شيوع وسواس………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱-۱۰ سيروپيش آگهي اختلال ………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۱۱ سايرويژگي ها(سني، جنسيتي و فرهنگي) ……………………………………………… ۴۶

۲-۲ مدل‌هاي درماني اختلال وسواس فكري و عملي…………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۱ مدل عصبي-  زيستي…………………………………………………………………… ۴۷

۲-۲-۱-۱ نقش عوامل ارثي-  ژنتيكي…………………………………………………………… ۴۸

۲-۲-۱-۲ ناهنجاري دركنش مغز……………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۱-۳ نقش انتقال دهنده‌هاي عصبي……………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۱-۴ درمان دارويي وسواس ……………………………………………………………… ۵۲

۲-۲-۱-۴-۱ مهاركننده‌هاي اختصاصي بازجذب سروتونين(SSRIS)……………………………….. 53

۲-۲-۱-۴-۲ ساير داروها………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۲-۲ مدل رفتاري………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۲-۳ مدل شناختي………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۲-۳-۱ مدل شناختي سالكوفسكيس…………………………………………………………. ۶۲

۲-۲-۳-۲ مدل شناختي ويلهلم و استكتي………………………………………………………. ۶۸

۲-۲-۳ مدل فراشناختي………………………………………………………………………. ۷۰

۲-۲-۳-۱ مدل عملكرد اجرايي خودتنظيمي‌(S-REF)……………………………………………. 71

۲-۲-۳-۲ ارتباط S-REF با اختلالات روان‌شناختي………………………………………………. ۷۳

۲-۲-۳-۳ پديدآيي وسواس مطابق مدل S-REF…………………………………………………. 74

۲-۲-۳-۴ درمان وسواس مطابق مدلS-REF……………………………………………………. 78

۲-۳ پژوهش‌هاي داخلي و خارجي وسواس…………………………………………………….. ۸۰

۲-۳-۱ رفتار درماني(پژوهش‌هاي داخلي و خارجي)……………………………………………… ۸۱

۲-۳-۲ شناخت درماني(پژوهش‌هاي داخلي و خارجي)………………………………………….. ۸۳

۲-۳-۳ دارودرماني (پژوهش‌هاي داخلي و خارجي)……………………………………………… ۸۸

۲-۳-۴درمان فراشناختي (پژوهش‌هاي داخلي و خارجي)………………………………………… ۹۳

۲-۴ خلاصه…………………………………………………………………………………. ۹۸

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ طرح کلي پژوهش……………………………………………………………………….. ۱۰۰

۳-۲ جامعه‌ي آماري …………………………………………………………………………. ۱۰۱

۳-۳ نمونه و روش‌نمونه‌گيري………………………………………………………………….. ۱۰۱

۳-۴ ابزارهاي پژوهش………………………………………………………………………… ۱۰۴

۳-۴-۱ برگ اطلاعات جمعيت شناختي…………………………………………………………. ۱۰۴

۳-۴-۲ مصاحبه باليني……………………………………………………………………….. ۱۰۴

۳-۴-۳ پرسشنامه وسواس فکري- عملي مادزلي (MOCI)…………………………………………. 104

۳-۴-۴ پرسشنامه فراشناخت-۳۰ (MCQ-30)…………………………………………………….. 108

۳-۴-۵ پرسشنامه افسردگي بک – ويرايش دوم (BDI-II)……………………………………….. 114

۳-۵ روش اجرا………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۳-۶ روش‌هاي آماري تحليل داده‌ها……………………………………………………………. ۱۲۶

 

فصل چهارم : نتايج پژوهش

۴-۱ توصيف داده‌ها…………………………………………………………………………. ۱۲۷

۴-۲ بررسي فرضيه‌هاي پژوهش در مرحله‌ي پس آزمون ………………………………………….. ۱۲۹

۴-۳ بررسي فرضيه‌هاي پژوهش در مرحله‌ي پيگيري……………………………………………… ۱۳۵

۴-۴ يافته‌هاي جانبي پژوهش…………………………………………………………………. ۱۴۲

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

۵-۱ خلاصه طرح و نتايج پژوهش……………………………………………………………… ۱۴۵

۵-۲ بحث و نتيجه‌گيري………………………………………………………………………. ۱۴۶

۵-۳ محدوديت‌هاي پژوهش………………………………………………………………….. ۱۵۷

۵-۴ پيشنهادهاي پژوهش……………………………………………………………………. ۱۵۷

۵-۴-۱ پيشنهادهاي پژوهشي…………………………………………………………………. ۱۵۷

۵-۴-۲ پيشنهادهاي كاربردي…………………………………………………………………. ۱۵۸

 

پيوست‌ها

پيوست (۱) محتواي جلسات رفتاري…………………………………………………………… ۱۵۹

پيوست (۲) محتواي جلسات رفتاري – شناختي………………………………………………… ۱۸۱

پيوست (۳) محتواي جلسات رفتاري – فراشناخت………………………………………………. ۲۰۲

پيوست (۴) آزمون  وسواس فكري – عملي مادزلي(MOCI)………………………………………. 224

پيوست (۵) كليد آزمون MOCI………………………………………………………………… 226

پيوست (۶) پرسشنامه فراشناخت-۳۰ (MCQ-30)……………………………………………….. 227

پيوست (۷) پرسشنامه افسردگي بك – ويرايش دوم BDI-II)…………………………………… 230

منابع و مآخذ……………………………………………………………….. ۲۳۵

 

فهرست شكل‌ها

شكل (۲-۱) ابعاد اجباري- تكانه‌اي طيف اختلالات وسواس فكري و عملي

شكل(۲-۲) طيف اختلالات وابسته به اختلال وسواس فكري و عملي

شكل (۲-۳) مدل شناختي سالكوفسكيس براي OCD

شكل (۲-۴) مدل شناختي ويلهلم و استكتي براي اختلال وسواس فكري و عملي

شكل (۲-۵) مدل عملكرد اجرايي خودتنظيمي (S-REF)

شكل (۲-۶) يك مدل فراشناختي اوليه مشتمل برعواملي كه در ماندگاري اختلال وسواس فكري و عملي مشاركت مي‌كنند

شكل (۴-۱) اندازه‌‌ي اثر چهار روش رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي براساس سه مقياس MOCI، MCQ-30 و

 

فهرست جدول‌ها

 

جدول (۲-۱)  فوايدومضرات SRISو SSRIS در درمانOCD

جدول (۳-۱) طرح پيش آزمون – پس آزمون- پيگيري

جدول (۳-۲) اطلاعات جمعيت شناختي و بيماري شناختي چهار گروه آزمايشي

جدول(۳-۳) همبستگي زيرمقياس‌هاي MCQ-30 و پرسشنامه پادوآ(PI)

جدول (۳-۴) نوع و فراواني داروهاي تجويز شده براي گروه دارويي

جدول(۳-۵)‌محتواي‌جلسات درمان رفتاري‌– فراشناخت براي بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي

جدول (۳-۶) محتواي جلسات درمان رفتاري  – شناختي براي بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري
و عملي

جدول (۳-۷) محتواي جلسات درمان رفتاري براي بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري وعملي

جدول (۴-۱) ميانگين و انحراف معيار آزمودني‌هاي گروه‌هاي رفتاري، رفتاري- شناختي، رفتاري- فراشناختي‌ و دارويي در پرسشنامه‌هاي MOCI، MCQ-30 وBDI-II درمراحل پيش آزمون،
پس آزمون و پيگيري

جدول (۴-۲) آزمون لوين در مورد تساوي واريانس‌هاي نمرات پيش آزمون پرسشنامه MOCI در
گروه‌هاي آزمايشي

جدول (۴-۳) تحليل کوواريانس مربوط به  تفاوت بين چهار گروه آزمايشي روي نمره پرسشنامه MOCI با کنترل نمرات پيش آزمون و افسردگي

جدول (۴-۴) آزمون لوين در مورد تساوي واريانس‌هاي نمرات پيش آزمون زير مقياس‌هاي MOCI در گروه‌هاي آزمايشي

جدول (۴-۵) تحليل کوواريانس مربوط به تفاوت بين چهار گروه آزمايشي روي نمرات زير مقياس‌هاي MOCI با کنترل نمرات پيش آزمون و افسردگي

جدول (۴-۶) آزمون لوين در مورد تساوي واريانس‌هاي نمرات پيش آزمون پرسشنامه MCQ-30  در
گروه‌هاي آزمايشي

جدول(۴-۷) تحليل کوواريانس مربوط به تفاوت بين چهارگروه آزمايشي  روي نمره پرسشنامه MCQ-30 با کنترل نمرات پيش آزمون

   

جدول (۴-۸) آزمون لوين در مورد تساوي واريانس‌هاي نمرات پيش آزمون زير مقياس‌هاي MCQ-30  در گروه‌هاي آزمايشي

جدول(۴-۹) تحليل کوواريانس مربوط به تفاوت بين چهارگروه آزمايشي روي نمرات زير مقياس‌هاي
MCQ-30با کنترل نمرات پيش آزمون

جدول (۴-۱۰) آزمون لوين در مورد تساوي واريانس‌هاي نمرات پيش آزمون پرسشنامه MOCI در گروه‌هاي آزمايشي در مرحله پيگيري

جدول(۴-۱۱) تحليل کوواريانس تفاوت بين گروه ها روي نمره کل پرسشنامه MOCI با کنترل نمرات پيش آزمون و افسردگي در مرحله پيگيري

جدول (۴-۱۲) آزمون لوين در مورد تساوي واريانس‌هاي نمرات پيش آزمون زير مقياس‌هاي MOCI در گروه‌هاي آزمايشي در مرحله پيگيري

جدول (۴-۱۳) تحليل کوواريانس تفاوت بين گروه ها روي نمرات زير مقياس‌هاي MOCI با کنترل نمرات پيش آزمون و افسردگي در مرحله پيگيري

جدول (۴-۱۴) آزمون لوين در مورد تساوي واريانس‌هاي نمرات پيش آزمون پرسشنامه MCQ-30  در گروه‌هاي آزمايشي در مرحله پيگيري

جدول (۴-۱۵) تحليل کوواريانس مربوط به تفاوت بين گروه ها روي نمره پرسشنامه MCQ-30با کنترل نمرات پيش آزمون در مرحله پيگيري

جدول (۴-۱۶) آزمون لوين در مورد تساوي واريانس‌هاي نمرات پيش آزمون زير مقياس‌هاي MCQ-30 در گروه‌هاي آزمايشي در مرحله پيگيري

جدول (۴-۱۷) تحليل کوواريانس تفاوت بين گروه ها روي نمرات زير مقياس‌هاي MCQ-30با کنترل نمره پيش آزمون در مرحله پيگيري

جدول (۴-۱۸)‌اندازه اثر چهار روش مداخله بر کاهش نمرات مقياس MOCI در مرحله پس آزمون

جدول (۴-۱۹)‌اندازه اثر چهار روش مداخله بر کاهش نمرات مقياس MCQ در مرحله پس آزمون

جدول (۴-۲۰)‌اندازه اثر چهار روش مداخله بر کاهش نمرات مقياس BDI-II در مرحله پس آزمون

جدول (۴-۲۱) t وابسته مربوط به مقايسه‌ي نمرات پس‌آزمون و پيگيري چهار گروه آزمايشي

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0