پایان نامه مقايسه تطبيقی حروف جر عربی و حروف اضافه فارسی

پایان نامه مقايسه تطبيقی حروف جر عربی و حروف اضافه فارسی

پايان نامه کارشناسی ارشد دررشته ی زبان و ادبيات عربی با عنوان مقايسه تطبيقی حروف جر عربی و حروف اضافه فارسی در۲۳۵ صفحه با فرمت word نگارش شده است.

قسمتهایی از پایان نامه مقايسه تطبيقی حروف جر عربی و حروف اضافه فارسی:

چکيده:

با توجه به اهميت پژوهشهاي مبتني بر مقايسه ي زبان هاي گوناگون و تأثير بسزاي آن در کشف حلقه هاي ارتباطي زبان ها، پژوهش حاضر با تکيه بر مطالعات دستورپژوهان دو زبان عربي و فارسي، به بررسي حروف جر عربي و حروف اضافه ي فارسي در جايگاه يکي از مهم ترين ارکان دستوري هر دو زبان مي پردازد تا بدين وسيله، وجوه افتراق و اشتراک و اثرپذيري اين دو زبان، آشکارتر گردد.

از مهم ترين دستاورد پژوهش حاضر اين است که بيان مي دارد هر يک از اين حروف، داراي يک معناي اصلي و يک يا چند معاني فرعي مي باشند که هر کدام از اين حروف، در افاده ي معاني فرعي خود، در قالب معناي اصليشان مي آيند، از اين رو به کار بردن هر يک از اين حروف در جايگاه ديگري، تقريبا غير ممکن به نظر مي رسد.

با توجه به اين که حروف اضافه و حروف جر به دليل نقش مرکزي و تعيين کننده اي که در القاي مقصود متکلم به مخاطب دارند، شناخت دلالت ها و معاني گوناگون آن ها از ضروريات هر زباني به شمار مي آيد، از اين رو اين پژوهش، خدمت کوچکي است به مترجمين در تصحيح ترجمه ي متون دو زبان عربي و فارسي در حوزه ي حروف جر و حروف اضافه؛ به اميد آن که نتيجه ي اين پژوهش، در شناخت بهتر اين حروف و قواعد دستوري آن ها، سودمند واقع گردد.

واژه های کلیدی: حروف جر، حروف اضافه، زبان عربی، زبان فارسی،مقايسه تطبيقی حروف

اهميت و ضرورت تحقيق

نقش برجسته ی پژوهش های مبتنی بر مقایسه ی زبان های گوناگون در کشف حلقه های ارتباطی زبان ها بر هیچ کس، پوشیده نیست؛ حروف اضافه و حروف جر نیز در جایگاه یکی از مهم ترین ارکان دستوری زبان و به دليل نقش مرکزي و تعيين کننده اي که در القاي مقصود متکلم به مخاطب دارند، شناخت دلالت ها و معاني مختلف آن ها از ضروريات هر زباني به شمار مي آيند، اهميت اين حروف در افعالي که به وسيله ي چندين حروف، متعدي مي شوند، خود را بيشتر نشان مي دهد، چه بسا که ممکن است با تغيير يک حرف، معناي فعل به کلي عوض شود؛ مانند زماني که گفته مي شود: “رغبَ فيه: به آن متمايل شد” و “رغب عنه: از آن روي برگردانيد”.

چنين ساختارهايي در زبان فارسي نيز ديده مي شود؛ مانند زماني که گفته مي شود: “به او روي آورد” و “از او روي گردانيد”؛ اين درحالي است که فهم بسياري از مسائل فقهي و احکام شرعي و متون ديني به شناخت دقيق اين حروف بستگي دارد چرا که بيشترين لغزش هاي ترجمه اي، در حروف رخ مي دهد.

 

هدف تحقيق

اين تحقيق، سعي دارد تا در خلال مقايسه ي تطبيقي  حروف اضافه در فارسي و حروف جر در عربي به عنوان يکي ازاقسام کلمه و به دنبال آن، يکي از مظاهر زباني در هر دو زبان پرداخته  تا با کشف روابط  و زواياي موجود اما پنهان ميان آن ها، به ميزان تأثير و تأثر اين حروف از يک ديگر در جامعه ي زباني بپردازد و از آن جا که شناخت اين حروف و معاني آن ها، از مباحث پيچيده ي زباني است که تا کنون آماج اختلاف نظرها و اختلاف سليقه هاي فراواني از جانب زبان شناسان و علماي نحوي و بلاغي  قرار گرفته است و بيشتر اشتباهات در ترجمه ها و تعريب ها، در حروف رخ مي دهد، اين تحقيق بر آن است تا با شناساندن اين حروف و معاني آن ها در خلال شواهدي از متون نظم و نثر هر کدام از اين زبان ها، فهم آن ها و تمييز آن ها از يک ديگر را براي مترجمين و پژوهشگران اين عرصه از زبان، آسان تر سازد.

 

سؤالات تحقيق

_ حروف جر عربي و حروف اضافه ي فارسي، چه شباهت ها و چه تفاوت هايي با هم دارند؟

_ آيا حروف جر و اضافه، در بيان يک معناي خاص، رابطه ي يک به يک و برابر دارند؟

_ معادل حروف جر عربي با معاني گوناگون آن در زبان فارسي چگونه است؟

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه مقايسه تطبيقی حروف جر عربی و حروف اضافه فارسی:

 • فصل اول:مقدمه مقايسه تطبيقی حروف جر
 • ۱-۱-بیان مسأله …………….. ۲
 • ۱-۲-پیشینه ی تحقیق…………… ۶
 • ۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق……… ۸
 • ۱-۴-هدف تحقیق……………………. ۹
 • ۱-۵-سؤالات تحقیق……………… ۹
 • ۱-۶-روش تحقیق………….. ۱۰

 

 • فصل دوم:حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی
 • ۲-۱-حروف……………. ۱۲
 • ۲-۲-قرابت میان دو زبان عربی و فارسی و بررسی علت آن………… ۱۲
 • ۲-۳-حروف اضافه در زبان فارسی………….. ۱۴
 • ۲-۳-۱-وجه تسمیه ی حروف اضافه…………….. ۱۴
 • ۲-۳-۲-حروف اضافه از دیدگاه دستورنویسان……….. ۱۵
 • ۲-۳-۴- وظیفه ی حروف اضافه…………… ۱۷
 • ۲-۳-۵-ویژگی های ظاهری حروف اضافه………………… ۱۸
 • ۲-۳-۶-ساختمان حروف اضافه و انواع آن……………. ۱۸
 • ۲-۴-حروف در زبان عربی  ………………. ۲۴
 • ۲-۴-۱-وجه تسمیه ی حروف جر و تقسیمات آن ها………….. ۲۴
 • ۲-۴-۲-انواع حروف جر………………… ۲۵
 • ۲-۴-۳-اهمیت حروف جر۲۷
 • ۲-۵-تعدد معانی حروف۲۸

 

 • فصل سوم: مقايسه تطبيقی حروف جر عربی و حروف اضافه ی ساده ی فارسی
 • ۳-۱-گزینش حروف اضافه ی ساده ی فارسی در تطبیق با حروف جر عربی۳۱
 • ۳-۲-نمایندگان اصلی یک معنای مشترک در حروف جر عربی و حروف اضافه ی
 •  ساده ی فارسی۳۲
 • ۳-۲-۱-مقایسه ی حرف جر «من» در زبان عربی و حرف اضافه ی «از» در زبان
 •  فارسی       ۳۲
 • ۳-۲-۱-۱-حرف جر «من۳۲
 • ۳-۲-۱-۱-۱- “من” جاره زائده۳۲
 • ۳-۲-۱-۱-۲-«من» جاره غیر زائده۳۳
 • ۳-۲-۱-۱-۲-۱-ابتدای غایت۳۳
 •   ۳-۲-۱-۱-۲-۱-۱-ابتدای غایت مکانی۳۴
 • ۳-۲-۱-۱-۲-۱-۱-۲-ابتدای غایت زمانی۳۷
 • ۳-۲-۱-۱-۲-۱-۱-۲-۳-ابتدای غایت در اشخاص۳۹
 • ۳-۲-۱-۱-۲-۱-۱-۲-۴-ابتدای غایت در رویدادها: ۳۹
 • ۳-۲-۱-۱-۲- تبعیض۴۰
 • ۳-۲-۱-۱-۳- بیان جنس۴۱
 • ۳-۲-۱-۱-۴- تعلیل ۴۳
 • ۳-۲-۱-۱-۵- تعویض ۴۵
 • ۳-۲-۱-۱-۶-استعلا۴۶
 • ۳-۲-۱-۱-۷- مجاوزت ۵۰
 • ۳-۲-۱-۱-۸- انتساب۵۳
 • ۳-۲-۱-۱-۹- استعانت ۵۵
 • ۳-۲-۱-۱-۱۰- تعریف ۵۶
 • ۳-۲-۱-۱-۱۱- تفصیل۵۸
 • ۳-۲-۱-۱-۱۲- تفضیل۶۰
 • ۳-۲-۱-۱-۱۳- تباعُد۶۱
 • ۳-۲-۱-۱-۱۴-بیان منشأ یک امر۶۲
 • ۳-۲-۱-۱-۱۵-موافقت و مطابقت۶۳
 • ۳-۲-۱-۱-۱۶- تعاقب۶۵
 • ۳-۲-۱-۱-۱۷- ظرفیت۶۶
 • ۳-۲-۱-۳-معانی غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «از۶۷
 • ۳-۲-۱-۳-۱-اختصاص۶۸
 • ۳-۲-۱-۳-۳-تکثیر در وصف ۶۹
 • ۳-۲-۱-۴-معنای غیر مشترک موجود در حرف جر «من۷۰
 • ۳-۲-۱-۴-۱-مشابهت۷۰
 • ۳-۲-۲-حرف جر «باء » در عربی و حرف اضافه ی «به» در فارسی۷۱
 • ۳-۲-۲-۱- معانی مشترک حرف جر «باء» و حرف اضافه ی «به» ۷۱
 • ۳-۲-۲-۱-۱-الصاق۷۲
 • ۳-۲-۲-۱-۲-استعانت۷۴
 • ۳-۲-۲-۱-۳-استعلا۷۵
 • ۳-۲-۲-۱-۴-تعویض و بدل۷۸
 • ۳-۲-۲-۱-۵-تعلیل۷۹
 • ۳-۲-۲-۱-۶- مجاوزت۸۰
 • ۳-۲-۲-۱-۷-انتهای غایت۸۱
 • ۳-۲-۲-۱-۸-موافقت و مطابقت۸۶
 • ۳-۲-۲-۱-۹-ظرفیت مکانی۸۷
 • ۳-۲-۲-۱-۱۰- ظرفیت زمانی۸۸
 • ۳-۲-۲-۱-۱۱- مصاحبت۹۰
 • ۳-۲-۲-۱-۱۲- مقابله۹۲
 • ۳-۲-۲-۱-۱۳- قسم۹۳
 • ۳-۲-۲-۱-۱۴- دلالت بر مقدار۹۴
 • ۳-۲-۲-۱-۱۵-«باء» مترادف «من» و «به» مترادف «از۹۶
 • ۳-۲-۲-۲-معانی غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «به۹۷
 • ۳-۲-۲-۱-توضیح ۹۷
 • ۳-۲-۲-۲-صیرورت۹۸
 • ۳-۲-۲-۳-بیان حال۹۸
 • ۳-۲-۲-۴-استغراق۹۹
 • ۳-۲-۲-۵- تعاقب و ترتیب۱۰۰
 • ۳-۲-۲-۶-مشابهت۱۰۰
 • ۳-۲-۲-۷-مقاربت ۱۰۱
 • ۳-۲-۳- معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «باء۱۰۲
 • ۳-۲-۳-۱-باء النقل۱۰۲
 • ۳-۲-۳-۲-تفدیه ( فدا کردن ۱۰۲
 • ۳-۲-۳-۴-بمعنای « تجاه ، أمام » ۱۰۳
 • ۳-۲-۳-۵-باء الزائد۱۰۳
 • ۳-۲-۳-۶-تبعیض۱۰۵
 • ۳-۲-۴-حرف جر «عن» و حرف اضافه ی « از ۱۰۵
 • ۳-۲-۴-۱-معانی مشترک حرف جر «عن» و حرف اضافه ی «از۱۰۶
 • ۳-۲-۴-۱-۱-مجاوزت۱۰۶
 • ۳-۲-۴-۱-۲- تعویض۱۰۷
 • ۳-۲-۴-۱-۳- استعلا۱۰۷
 • ۳-۲-۴-۱-۴-تعلیل۱۰۹
 • ۳-۲-۴-۲-معانی غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «از۱۰۹
 • ۳-۲-۴-۳-معنای غیر مشترک موجود در حرف جر «عن۱۱۰
 • ۳-۲-۵-حرف جر «إلی» و حرف اضافه ی «تا۱۱۰
 • ۳-۲-۵-۱-معنای مشترک حرف جر «إلی» و حرف اضافه ی «تا۱۱۱
 • ۳-۲-۵-۱-۱-انتهای غایت۱۱۱
 • ۳-۲-۵-۱-۱-۱-انتهای غایت حقیقی مکانی در حرف جر «عن۱۱۱
 • ۳-۲-۵-۱-۱-۲-انتهای غایت مجازی مکانی۱۱۲
 • ۳-۲-۵-۱-۱-۳-انتهای غایت حقیقی در زمان۱۱۳
 • ۳-۲-۵-۱-۱-۴-انتهای غایت مجازی زمانی۱۱۳
 • ۳-۲-۵-۱-۱-۵-انتهای غایت حقیقی در اشخاص۱۱۴
 • ۳-۲-۵-۱-۱-۶-انتهای غایت مجازی در رویدادها۱۱۴
 • ۳-۲-۵-۲-معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «إلی۱۱۵
 • ۳-۲-۵-۲-۱-مصاحبت۱۱۵
 • ۳-۲-۵-۲-۲-تعلیل۱۱۶
 • ۳-۲-۵-۲-۳-ظرفیت زمانی ۱۱۶
 • ۳-۲-۶-حرف جر «فی» و حرف اضافه ی « در ۱۱۷
 • ۳-۲-۶-۱-معانی مشترک حرف جر «فی» و حرف اضافه ی «در۱۱۷
 • ۳-۲-۶-۱-۱- ظرفیت۱۱۷
 • ۳-۲-۶-۱-۲-تعلیل۱۲۰
 • ۳-۲-۶-۱-۳-انتهای غایت۱۲۱
 • ۳-۲-۶-۱-۴-توضیح۱۲۲
 • ۳-۲-۶-۱-۵- بیان حالت۱۲۳
 • ۳-۲-۶-۲-معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «فی۱۲۴
 • ۳-۲-۶-۲-۱-استعلا۱۲۴
 • ۳-۲-۶-۲-۲-مقایسه۱۲۵
 • ۳-۲-۶-۲-۳-مصاحبت۱۲۵
 • ۳-۲-۶-۳-معانی غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «در۱۲۶
 • ۳-۲-۶-۳-۱-مجاوزت۱۲۶
 • ۳-۲-۶-۳-۲-تعاقب۱۲۷
 • ۳-۲-۷-حرف جر «علی» و حرف اضافه ی «بر۱۲۷
 • ۳-۲-۷-۱-معانی مشترک حرف جر «علی» و حرف اضافه ی «بر۱۲۷
 • ۳-۲-۷-۱-۱-استعلا۱۲۸
 • ۳-۲-۷-۱-۲-مجاوزت۱۲۹
 • ۳-۲-۷-۱-۳-مصاحبت۱۳۰
 • ۳-۲-۷-۱-۴- تعلیل۱۳۱
 • ۳-۲-۷-۱-۵- مطابقت۱۳۲
 • ۳-۲-۷-۱-۶-الزام ۱۳۳
 • ۳-۲-۷-۱-۷- مخالفت۱۳۳
 • ۳-۲-۷-۲-معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «علی۱۳۴
 • ۳-۲-۷-۲-۱-بیان حالت۱۳۴
 • ۳-۲-۷-۲-۲-به معنای «مِن۱۳۵
 • ۳-۲-۷-۲-۳-ظرفیت زمانی۱۳۵
 • ۳-۲-۷-۳-معانی غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «بر۱۳۶
 • ۳-۲-۸-حرف جر «لام» و حرف اضافه ی «بهر» و «برای۱۳۶
 • ۳-۲-۸-۱-معانی مشترک حرف جر «لام» و حرف اضافه ی «بهر» و «برای۱۳۷
 • ۳-۲-۸-۱-۱- تعلیل۱۳۷
 • ۳-۲-۸-۱-۲-مالکیت ۱۳۹
 • ۳-۲-۸-۲-معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «لام۱۴۰
 • ۳-۲-۸-۲-۱-اختصاص۱۴۰
 • ۳-۲-۸-۲-۲-انتهای غایت۱۴۰
 • ۳-۲-۸-۲-۳-استحقاق۱۴۰
 • ۳-۲-۸-۲-۴-صیرورت۱۴۱
 • ۳-۲-۸-۲-۵-ظرفیت۱۴۱
 • ۳-۲-۸-۲-۶-تملیک۱۴۲
 • ۳-۲-۸-۲-۷-تبلیغ۱۴۲
 • ۳-۲-۸-۲-۸-مقاربت۱۴۳
 • ۳-۲-۸-۲-۹-تبعيض۱۴۳
 • ۳-۲-۸-۲-۱۰-لام زائده۱۴۴
 • ۳-۲-۸-۲-۱۱-برای تاكيد نفي  ۱۴۴
 • ۳-۲-۸-۲-۱۲-برای قسم۱۴۴
 • ۳-۲-۹-حرف جر «کاف» و حرف اضافه ی «چون۱۴۵
 • ۳-۲-۹-۱-معنای مشترک حرف جر «کاف» و حرف اضافه ی «چون۱۴۵
 • ۳-۲-۹-۱-۱- مشابهت     ۱۴۵
 • ۳-۲-۹-۱-۱-۱- شباهت از لحاظ هيئت۱۴۵
 • ۳-۲-۹-۱-۱-۲- شباهت از لحاظ جنس۱۴۶
 • ۳-۲-۹-۱-۱-۳-شباهت از لحاظ حالت۱۴۷
 • ۳-۲-۹-۱-۱-۴-شباهت از لحاظ مقدار۱۴۷
 • ۳-۲-۹-۲-معانی غیر مشترک موجود در حرف جر «کاف۱۴۸
 • ۳-۲-۹-۲-۱-تعلیل۱۴۸
 • ۳-۲-۹-۲-۲-تاکید ۱۴۹
 • ۳-۲-۹-۲-۳-در معنای اسمی ( به معنای مثل ): ۱۴۹
 • ۳-۲-۱۰-۳-معنای غیر مشترک موجود در حرف اضافه ی «چون۱۴۹
 • ۳-۲-۱۰-۳-۱-تفصیل۱۵۰
 • ۳-۲-۱۱-حرف جر «حتی» و حرف اضافه ی «تا۱۵۰
 • ۳-۲-۱۱-۱-معانی مشترک حرف جر «حتی» و حرف اضافه ی «تا۱۵۰
 • ۳-۲-۱۱-۱-۱-انتهاي غايت۱۵۱
 • ۳-۲-۱۱-۱-۲- تعلیل۱۵۲
 • ۳-۲-۱۲-دو حرف جر «مُذ ، مُنذُ» و حرف اضافه ی «از ۱۵۲
 • ۳-۲-۱۳-حروف جر « حاشَ ، خَلا ، عَدا» و حروف اضافه ی « جز ، بجز۱۵۳
 • ۳-۳-بررسی حروف اضافه ای که در جایگاه نماد اصلی یک معنی، معادلی در میان
 • حروف جر عربی ندارند۱۵۴
 • ۳-۳-۱-حرف اضافه ی «با۱۵۵
 • ۳-۳-۱-۱-مصاحبت۱۵۵
 • ۳-۳-۱-۲-بیان حالت۱۵۶
 • ۳-۳-۱-۳-به معنای صاحب و دارنده ی صفت۱۵۶
 • ۳-۳-۱-۴-تبلیغ ۱۵۶
 • ۳-۳-۱-۵-مخالفت۱۵۷
 • ۳-۳-۱-۶-مقابلت ۱۵۷
 • ۳-۳-۱-۷-استعانت۱۵۸
 • ۳-۳-۱-۸-استدراک۱۵۸
 • ۳-۳-۱-۹-تعویض۱۵۹
 • ۳-۳-۱-۱۰-اختصاص۱۵۹
 • ۳-۳-۱-۱۱-الصاق ۱۵۹
 • ۳-۳-۱-۱۲-ظرفیت مکانی۱۵۹
 • ۳-۳-۲-حرف اضافه ی «بی۱۶۰
 • ۳-۳-۲-۱-نفی مصاحبت۱۶۰
 • ۳-۳-۲-۲-نفی صفت۱۶۰
 • ۳-۳-۲-۳-بیان حالت۱۶۱
 • ۳-۳-۳-حرف اضافه ی «را۱۶۱
 • ۳-۳-۳-۱-علامت مفعول بی واسطه یا مستقیم۱۶۲
 • ۳-۳-۳-۲-قسم  ۱۶۲
 • ۳-۳-۳-۳-تبلیغ ۱۶۲
 • ۳-۳-۳-۴- صیرورت۱۶۳
 • ۳-۳-۳-۵- فک اضافه۱۶۳
 • ۳-۳-۳-۶-مقایسه۱۶۳
 • ۳-۳-۳-۷-مالکیت۱۶۴
 • ۳-۳-۳-۸-انتهای غایت۱۶۴
 • ۳-۳-۳-۹- مترادف حرف اضافه ی «برای۱۶۴
 • ۳-۳-۳-۱۰- تملیک۱۶۵
 • ۳-۳-۳-۱۱-مترادف حرف اضافه ی «به۱۶۵
 • ۳-۳-۳-۱۲-مترادف حرف اضافه ی «از۱۶۵
 • ۳-۳-۳-۱۳-مترادف گروه حرف اضافه ای « از نظرِ ۱۶۵
 • ۳-۳-۳-۱۴-: مترادف « صاحبِ ، دارنده ی ۱۶۶
 • ۳-۳-۳-۱۵- مترادف با « درباره ی ۱۶۶
 • ۳-۳-۳-۱۶-مترادف « به نظرِ ۱۶۶
 • ۳-۳-۳-۱۷- مترادف «برایِ، نزدِ ۱۶۶
 • ۳-۳-۳-۱۸-مترادف حرف اضافه ی «بر۱۶۷
 • ۳-۳-۳-۱۹-مترادف « نسبت به، با۱۶۷
 • ۳-۳-۳-۲۰-مترادف « بینِ ، میان۱۶۷
 • ۳-۳-۳-۲۱-به معنای « سزاوارِ ، شایسته ی۱۶۷
 • ۳-۳-۳-۲۲- به منظور تخصیص مسندالیه۱۶۸
 • ۳-۳-۴-حروف جری که در جایگاه نماد اصلی یک معنی، معادلی در حروف
 •  اضافه ی فارسی ندارند۱۶۸
 • ۳-۳-۴-۱-«رُبَّ» ۱۶۸
 • ۳-۳-۴-۱-۱-تکثیر۱۶۸
 • ۳-۳-۴-۱-۲-تقلیل۱۶۹
 • ۳-۳-۴-۲-حرف جر «تاء» و «واو» مفید معنای قسم۱۶۹

 

 • فصل چهارم:بررسی تفاوت های حروف در افاده ی یک معنای مشترک
 • ۴-۱-مسأله ی نیابت حروف از یکدیگر۱۷۲
 • ۴-۲-معانی مشترک حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی۱۷۲
 • ۴-۲-۱-تعليل    ۱۷۲
 • ۴-۲-۱-۱-تعلیل در زبان عربی۱۷۲
 • ۴-۲-۱-۱-۱-تعليل در «من۱۷۳
 • ۴-۲-۱-۱-۲-تعلیل در «باء۱۷۳
 • ۴-۲-۱-۱-۳-تعليل در « ل ۱۷۳
 • ۴-۲-۱-۱-۴-تعليل در «علی۱۷۴
 • ۴-۲-۱-۱-۵-تعلیل در «عن۱۷۴
 • ۴-۲-۱-۱-۶-تعلیل در «فی۱۷۴
 • ۴-۲-۱-۲-تعلیل در زبان فارسی۱۷۵
 • ۴-۲-۱-۲-۱-تعلیل در «براي۱۷۵
 • ۴-۲-۱-۲-۲-تعلیل در «به۱۷۵
 • ۴-۲-۱-۲-۳-تعلیل در «از »: ۱۷۶
 • ۴-۲-۱-۲-۴-تعلیل در «بر۱۷۶
 • ۴-۲-۱-۲-۵-تعلیل در حرف اضافه ی «در۱۷۶
 • ۴-۲-استعلا     ۱۷۷
 • ۴-۲-۱-استعلاء در زبان عربي۱۷۷
 • ۴-۲-۱-۱-استعلا در «علی۱۷۷
 • ۴-۲-۱-۲-استعلا در «باء۱۷۷
 • ۴-۲-۱-۳-استعلا در «عن۱۷۷
 • ۴-۲-۱-۴-استعلا در «من۱۷۸
 • ۴-۲-۱-۵-استعلا در «في۱۷۸
 • ۴-۲-۲-استعلاء در زبان فارسی  ۱۷۸
 • ۴-۲-۲-۱-استعلا در «به۱۷۸
 • ۴-۲-۳-ظرفیت ۱۷۹
 • ۴-۲-۳-۱-ظرفيت در زبان عربی۱۷۹
 • ۴-۲-۳-۱-۱-ظرفیت در «من۱۷۹
 • ۴-۲-۳-۱-۲-ظرفيت مکانی در «باء۱۷۹
 • ۴-۲-۳-۱-۳-ظرفيت زمانی در «باء۱۸۰
 • ۴-۲-۳-۱-۴-ظرفیت زمانی در «إلی۱۸۰
 • ۴-۲-۱-۳-۵-ظرفیت زمانی در «علی۱۸۰
 • ۴-۲-۳-۱-۶-ظرفیت در « لام۱۸۰
 • ۴-۲-۳-۲-ظرفيت در زبان فارسی۱۸۱
 • ۴-۲-۳-۲-۱- ظرفیت در «از۱۸۱
 • ۴-۲-۳-۲-۲-ظرفیت مکانی در «به۱۸۱
 • ۴-۲-۳-۲-۳-ظرفیت زمانی در «به۱۸۱
 • ۴-۲-۳-۲-۴-ظرفیت زمانی در «بر۱۸۲
 • ۴-۲-۳-۲-۵-ظرفیت در «با۱۸۲
 • ۴-۲-۴-مجاوزت ۱۸۲
 • ۴-۲-۴-۱-مجاورت در عربی۱۸۲
 • ۴-۲-۴-۱-۱-مجاوزت در حرف «من۱۸۲
 • ۴-۲-۴-۱-۲-مجاوزت در حرف «باء۱۸۳
 • ۴-۲-۴-۱-۳-مجاوزت در «علی» ۱۸۳
 • ۴-۲-۴-۲-مجاورت در زبان فارسی۱۸۴
 • ۴-۲-۴-۲-۱-مجاوزت در حرف «از۱۸۴
 • ۴-۲-۴-۲-۲-مجاوزت در حرف «بر۱۸۴
 • ۴-۲-۵-مصاحبت۱۸۴
 • ۴-۲-۵-۱-مصاحبت در زبان عربی ۱۸۴
 • ۴-۲-۵-۱-۱- مصاحبت در حرف «باء۱۸۵
 • ۴-۲-۵-۱-۲-مصاحبت در حرف «علی» ۱۸۵
 • ۴-۲-۵-۲-مصاحبت در زبان فارسی ۱۸۵
 • ۴-۲-۵-۲-۱-مصاحبت در حرف « به ۱۸۶
 • ۴-۲-۵-۲-۲-مصاحبت در حرف «بر۱۸۶
 • ۴-۲-۶-استعانت۱۸۷
 •  ۴-۲-۶-۱-استعانت در زبان عربی ۱۸۷
 • ۴-۲-۶-۱-۱-استعانت در حرف «باء۱۸۷
 • ۴-۲-۶-۱-۲-استعانت در حرف «من۱۸۷
 • ۴-۲-۶-۲-استعانت در زبان فارسی ۱۸۸
 • ۴-۲-۶-۲-۱-استعانت در حرف «با۱۸۸
 • ۴-۲-۶-۲-۲-استعانت در حرف «از» ۱۸۸
 • ۴-۲-۶-۲-۳-استعانت در حرف «به۱۸۸
 • ۴-۲-۷-موافقت ۱۸۹
 •  ۴-۲-۷-۱-در زبان عربی۱۸۹
 • ۴-۲-۷-۱-۱-موافقت در حرف «علی۱۸۹
 • ۴-۲-۷-۱-۲-موافقت در حرف «من۱۸۹
 • ۴-۲-۷-۱-۳-موافقت در حرف «باء۱۹۰
 • ۴-۲-۷-۲-موافقت در زبان فارسی۱۹۰
 • ۷-۲-۷-۲-۱-موافقت در حرف «بر۱۹۰
 • ۴-۲-۷-۲-۲-موافقت در حرف «از۱۹۰
 • ۴-۲-۷-۲-۳-موافقت در حرف «به۱۹۱
 •   ۴-۲-۸-انتهای غایت۱۹۱
 • ۴-۲-۸-۱-انتهای غایت در حرف جر «إلی» و «حتی۱۹۲
 • ۴-۲-۸-۲-انتهای غایت در «باء۱۹۳
 • ۴-۲-۸-۳-انتهای غایت در «فی۱۹۴
 • ۴-۲-۸-۴-انتهای غایت در حرف «لام» جر۱۹۴
 •  
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری مقايسه تطبيقی حروف جر عربی و اضافه فارسی
 • بحث ونتیجه گیری۱۹۶
 • منابع    ۲۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0