مقايسه متغيرهاي شناختي ـ انگیزشی دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

مقايسه متغيرهاي شناختي ـ انگیزشی دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” مقايسه متغيرهاي شناختي ـ  انگیزشی دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده مقايسه متغيرهاي شناختي ـ  انگیزشی دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز

هدف كلي پژوهش حاضر مقايسه متغيرهاي شناختي ـ انگيزشي دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار دوره متوسطه مي‌باشد، که شامل متغیرهایی از قبیل  اهداف پيشرفت، باورهاي هوشي، ارزش تكليف و تلاش مورد ارزيابي قرار گرفت.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۲ که تعداد آنها (۷۰۲۷۶ = N ) نفر می‌باشد. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و بر حسب جنس، و گروه (ورزشکار۱۹۰نفر و غیر ورزشکار۱۹۰نفر) که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شده‌اند (۳۸۰= n) نفر می‌باشد، ابزارسنجش این پژوهش۳ پرسشنامه استاندارد الف- اهداف پیشرفت، میدلتن و میگلی (۱۹۹۷) ب- باورهای هوشی و تلاش از پرسشنامه استاندارد دوپی رات و مارین (۲۰۰۵ج- ارزش تکلیف از پرسشنامه استاندارد پنتریچ و همکاران (۱۹۹۱) استفاده گردید. و ضریب پایایی کلی پرسشنامه ۸/۰=α می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از بسته نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۵، و بهره‌گیری از آمار توصیفی، مثل درصد فراوانی، میانگین، جدول توزیع فراوانی، نمودار و آمار استنباطی T  مقایسه میانگین‌های دو گروه مستقل  استفاده شد.

و نتایج حاصل نشان داد که:

دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار در اهداف پيشرفت، باورهاي هوشي، ارزش تكليف و تلاش با يكديگر تفاوت معني‌داري دارند و اهداف پیشرفت،باورهای هوشی،ارزش تکلیف وتلاش  دانش‌آموزان ورزشكار بيشتر از دانش‌آموزان غيرورزشكار است. دانش‌آموزان ورزشكار دختر و پسر در اهداف پيشرفت، باورهاي هوشي، ارزش تكليف و  تلاش با يكديگر تفاوت معني‌داري ندارند.

 

اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق مقایسه متغیرهای شناختی – انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دوره ی دوم متوسطه دبیرستانهای شهرستان است که اهداف جزئی ذیل را دنبال می‌کرد:

– مقایسه ی بین اهداف پیشرفت دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار

– مقایسه ی بین باورهای هوشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

– مقایسه ی بین ارزش تکلیف دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

– مقایسه ی بین تلاش دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

– مقایسه ی بین اهداف پیشرفت دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار

– مقایسه ی بین باورهای هوشی دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار

– مقایسه ی بین ارزش تکلیف دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار

– مقایسه ی بین تلاش دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار

۴٫۱٫فرضیه‌های تحقیق

فرضیه کلی : دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در متغیرهای شناختی – انگیزشی با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.که فرضیه‌های جزیی زیر را دنبال می‌کند.

فرضیه های اختصاصی:

۱- دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در اهداف پیشرفت با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.

۲- دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در باور‌های هوشی با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.

۳- دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در ارزش تکلیف با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.

۴- دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در تلاش با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.

۵- دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار در اهداف پیشرفت با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.

۶- دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار در باورهای هوشی با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.

۷- دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار در ارزش تکلیف با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.

۸- دانش‌آموزان دختر و پسر ورزشکار در تلاش با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.

حدود تحقیق

حدود این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دوره دوم متوسطه نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ می‌باشد.

 

 

 فهرست مقايسه متغيرهاي شناختي ـ  انگیزشی دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه.. ۲
 • ۱٫۱٫بیان مسأله. ۴
 • ۲٫۱٫ اهمیت وضرورت مسأله..۸
 • ۳٫۱٫ اهداف تحقیق۹
 • ۴٫۱٫ فرضیه‌های تحقیق.. ۱۰
 • ۵٫۱٫حدود تحقیق.. ۱۱
 • ۶٫۱٫تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی   ۱۱
 • ۱٫۶٫۱٫ اهداف پیشرفت.. ۱۱
 • ۱٫۱٫۶٫۱٫ اهداف تبحری.. ۱۲
 • ۲٫۱٫۶٫۱٫ اهداف رویکرد – عملکرد.. ۱۲
 • ۳٫۱٫۶٫۱٫ اهداف اجتناب – عملکرد.. ۱۲
 • ۲٫۶٫۱٫ باورهای هوشی.. ۱۲
 • ۱٫۲٫۶٫۱٫ باورهای هوشی افزایشی.. ۱۳
 • ۲٫۲٫۶٫۱٫ باورهای هوشی ذاتی.. ۱۳
 • ۳٫۶٫۱٫ تلاش.. ۱۳
 • ۴٫۶٫۱٫ ارزش تکلیف.. ۱۴
 • ۷٫۱٫روش تحقیق۱۴
 • ۸٫۱٫ قلمرو تحقیق.۱۴
 • ۹٫۱٫ جامعه آماری و حجم نمونه.۱۴
 • ۱۰٫۱٫ محدودیت تحقیق۱۵
 • فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق
 • ۱٫۲ . مبانی نظری تحقیق.. ۱۸
 • ۱٫۱٫۲٫ روانشناسی ورزشی و روند شکل‌گیری آن   ۱۸
 • ۲٫۱٫۲٫ رویکرد شناختی – اجتماعی دوئک.. ۲۰
 • ۳٫۱٫۲٫  اهداف پیشرفت.. ۲۱
 • ۱٫۳٫۱٫۲٫ نظریه‌های مربوط به اهداف پیشرفت.. ۲۳
 • ۲٫۳٫۱٫۲٫  عوامل مؤثر بر اهداف پيشرفت.. ۲۶
 • ۴٫۱٫۲ باورهاي هوشي.. ۲۹
 • ۱٫۴٫۱٫۲٫ شكل گيري باورهاي هوشي.. ۳۰
 • ۲٫۴٫۱٫۲٫ عوامل مؤثر بر باورهاي هوشي.. ۳۳
 • ۵٫۱٫۲٫ درگيري انگيزشي.. ۳۳
 • ۶٫۱٫۲ تعریف انگیزش و اهمیت آن در فعالیتهای ورزشی   ۳۵
 • ۱٫۶٫۱٫۲٫ تعریف انگیزش.. ۳۵
 • ۲٫۶٫۱٫۲٫  انگیزش پیشرفت.. ۳۶
 • ۷٫۱٫۲٫ نظريه دست يابي به هدف براي افزايش انگيزه دانش‌آموزان در تربيت بدني   ۳۶
 • ۱٫۷٫۱٫۲٫وظيفه‌گرايي.. ۳۸
 • ۲٫۷٫۱٫۲٫  خودگرايي.. ۳۹
 • ۳٫۷٫۱٫۲٫ عوامل مؤثر بر فضاي انگيزشي در تربيت بدني   ۴۰
 • ۸٫۱٫۲٫ نظريه‌هاي مربوط به عملكرد ورزشي.. ۴۲
 • ۲٫۸٫۱٫۲٫ نظريه افتراقي.. ۴۲
 • ۲٫۱٫۸٫۲٫  نظريه كاركردگرايي.. ۴۲
 • ۳٫۸٫۱٫۲٫ نظريه تعامل.. ۴۳
 • ۴٫۸٫۱٫۲٫ نظريه انتخاب عقلاني.. ۴۴
 • ۵٫۸٫۱٫۲ . نظريه رفتار برنامه ريزي شده.. ۴۵
 • ۲٫۲٫ پيشينة تجربي تحقيق.. ۴۸
 • ۱٫۲٫۲٫ تحقيقات خارجي.. ۴۸
 • ۲٫۲٫۲٫ تحقيقات داخلي.. ۵۰
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • ۱٫۳٫ روش تحقيق.. ۵۵
 • ۲٫۳٫جامعه آماري.. ۵۵
 • ۳٫۳٫ حجم نمونه و روش اندازه‌گیری.. ۵۶
 • ۴٫۳٫ ابزار جمع آوري اطلاعات.. ۵۶
 • ۵٫۳٫ روش تجزیه تحلیل داده ها.. ۶۱
 • فصل چهارم: یافته‌ها
 • ۱٫۴٫ بخش اول: اطلاعات توصيفي.. ۶۴
 • ۱٫۱٫۴٫ گروه.. ۶۴
 • ۲٫۱٫۴٫ جنسیت.. ۶۵
 • ۳٫۱٫۴٫ توزيع پراكندگي اهداف پيشرفت در دانش‌آموزان مورد مطالعه   ۶۶
 • ۴٫۱٫۴٫ توزيع پراكندگي باورهای هوشی در دانش‌آموزان مورد مطالعه   ۶۷
 • ۵٫۱٫۴٫ توزيع پراكندگي ارزش تكليف در دانش‌آموزان مورد مطالعه   ۶۸
 • ۶٫۱٫۴٫ توزيع پراكندگي نمره‌هاي تلاش در دانش‌آموزان مورد مطالعه   ۶۹
 • ۲٫۴٫ بخش دوم: اطلاعات استنباطي.. ۷۰
 •  فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
 • ۱٫۵٫ نتیجه گیری.. ۷۹
 • ۲٫۵٫ پیشنهادات.. ۸۵
 • ۱٫۲٫۵٫ پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. ۸۵
 • ۲٫۲٫۵٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۸۷
 • فهرست منابع .. ۸۸
 • پيوست‌ها ۹۲

 

 

 • فهرست جداول
 • جدول۲٫ ۱ .دیدگاه شناختی –  اجتماعی.. ۱۹
 • جدول۲٫۲ . اصول TARGET برای ایجاد فضای انگیزشی وظیفه گرا یا خودگرا ۴۱
 • جدول۱٫۳٫ ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌های استاندارد. ۶۰
 • جدول۱٫۴٫ اطلاعات جمعيت شناختي مربوط به گروه ۶۴
 • جدول۲٫۴ . اطلاعات جمعيت شناختي مربوط به جنسیت.. ۶۵
 • جدول۳٫۴٫ توزيع پراكندگي اهداف پيشرفت.. ۶۶
 • جدول۴٫۴٫ توزيع پراكندگي باورهای هوشی.. ۶۷
 • جدول۵٫۴٫ توزيع پراكندگي ارزش تكليف… ۶۸
 • جدول۶٫۴٫ توزيع پراكندگي تلاش… ۶۹
 • جدول۷٫۴٫ اطلاعات مربوط به آزمون تی تفاوت بین اهداف پیشرفت دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار  ۷۰
 • جدول۸٫۴٫ اطلاعات مربوط به آزمون تی تفاوت بین باورهای هوشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار  ۷۱
 • جدول۹٫۴٫ اطلاعات مربوط به آزمون تی تفاوت بین ارزش تکلیف دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار  ۷۲
 • جدول۱۰٫۴٫ اطلاعات مربوط به آزمون تی تفاوت بین تلاش دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار  ۷۳
 • جدول۱۱٫۴٫ اطلاعات مربوط به آزمون تی تفاوت بین اهداف پیشرفت دانش‌آموزان دختر وپسر ورزشکار  ۷۴
 • جدول۱۲٫۴٫ اطلاعات مربوط به آزمون تی تفاوت بین باورهای هوشی دانش‌آموزان دختر وپسر ورزشکار  ۷۵
 • جدول ۱۳٫۴٫ اطلاعات مربوط به آزمون تی تفاوت بین ارزش تکلیف دانش‌آموزان دختر وپسر ورزشکار  ۷۶
 • جدول۱۴٫۴٫ اطلاعات مربوط به آزمون تی تفاوت بین تلاش دانش‌آموزان دختر وپسر ورزشکار  ۷۷

 

 

 • فهرست نمودارها
 • نمودار۱٫۲٫ خلاصه باورهاي هوشي.. ۳۲
 • نمودار۲٫۲٫ مدل تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده ۴۶
 • نمودار۳٫۲٫ مدل تحليلي نظريه رفتار برنامه ريزي شده ۴۷
 • نمودار۱٫۴٫ توزیع جمعیت آزمودنی‌ها بر حسب گروه ۶۴
 • نمودار۲٫۴٫ توزیع جمعیت آزمودنی‌ها بر حسب جنسیت.. ۶۵
 • نمودار۳٫۴٫  نمودار هیستوگرام مربوط به اهداف پیشرفت.. ۶۶
 • نمودار۴٫۴٫  نمودار هیستوگرام مربوط به باورهای هوشی.. ۶۷
 • نمودار۵٫۴٫ نمودار هیستوگرام مربوط به ارزش تکلیف… ۶۸
 • نمودار۶٫۴٫ نمودار هیستوگرام مربوط به تلاش… ۶۹

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0