بررسی و مقايسه مهارتهای حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی به منظور ارائه روشهای ارتقاءكيفی این مهارت ها: دانلودرساله دكتری رشته علوم تربيتی گرايش برنامه ريزی درسی(Ph.D)

بررسی و مقايسه مهارتهای حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی به منظور ارائه روشهای ارتقاءكيفی این مهارت ها: دانلودرساله دكتری رشته علوم تربيتی گرايش برنامه ريزی درسی(Ph.D)

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع دکتری (PH.d)  به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسی و مقايسه مهارتهای حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی به منظور ارائه روشهای ارتقاءكيفی این مهارت ها  را در  ۱۲۸ صفحه با گرایش برنامه ریزی درسی فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

چکیده پایان نامه بررسی و مقايسه مهارتهای حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی به منظور ارائه روشهای ارتقاءكيفی این مهارت ها:

هدف این پژوهش بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی در دوره راهنمایی است. روش انجام پژوهش زمینه ای است و جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان (زن و مرد) دوره راهنمایی شهرستان بهشهر تعداد ۲۵۵ نفر می باشدکه با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه معلمان دروس علوم پایه۵۰ نفر و معلمان دروس علوم انسانی۱۰۰ نفر و در مجموع ۱۵۰ نفر بصورت تصادفی ساده با تقسیم به نسبت حجم جامعه انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات آزمون محقق ساخته (خودسنجی و نظر مشاهده گر) که حاوی ۲۵ سئوال با مقیاس لیکرت بوده که روایی آن توسط استادان محترم راهنما و مشاور و صاحب نظران دانشگاه مورد تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (۸۰/۰) مورد تایید قرار گرفت که  داده های تحقیق بصورت آمار توصیفی (جداول فراوانی، درصد و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون خی دو) به کمک نرم افزار spss انجام شده است که عمده ترین یافته های تحقیق این است بطور کلی توزیع فراوانی دیدگاه معلمان علوم پایه و علوم انسانی در رابطه با میزان آگاهی از مهارتهای حرفه ای یکسان نیست و بین این دو توزیع تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به بزرگتر بودن مقدار۲c محاسبه شده(۴۴/۱۲) که بیانگر آن است میزان آگاهی معلمان از مهارتهای حرفه ای در دروس علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است.

بعبارت دیگر با توجه به جدول توصیفی داده ها و از نظرمشاهده گر میزان آگاهی معلمان از مهارتهای حرفه ای در گروه علوم پایه در وضعیت بهتری نسبت به گروه علوم انسانی می باشد و عمده ترین پیشنهاد نیز با توجه به یافته های تحقیق مبنی بر ضرورت توجه به معلمان و چگونگی ارتقای دانش ومهارتهای آنان از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی، آموزش ضمن خدمت (حضوری و غیر حضوری)، ایجاد دفتر ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان و تقویت این باور که معلمی امری فنی و تخصصی است و آشنا نمودن معلمان با پژوهش حین عمل و ارتقای مهارتهای آنان بر اساس برنامه مدون  و بر اساس استانداردهای تدوین شده بین المللی صورت گیرد.

 

اهداف تحقيق

الف: اهداف كلي:

۱- بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی در دوره راهنمایی

۲- ارائه پيشنهادها و راهكارهاي مناسب جهت ارتقاءكيفي مهارتهاي معلمان

ب: اهداف ويژه:

اهداف ويژه تحقيق كه اصولا از مساله پژوهشي و اهداف كلي نشات مي گيرد را مي توان «خرده مساله پژوهش» نيز ناميد. محقق با بيان اين اهداف دقيقا تصريح مي كند كه در اين تحقيق چه انجام مي شود و چه انجام نمي شود (نادري- سيف نراقي ،۱۳۸۹،ص۱۱).

۱- آگاهی و شناخت از میزان تفاوت مهارتهای حرفه ای معلمان در دروس علوم پایه و علوم انسانی

۲- آگاهی و شناخت از میزان تفاوت مهارت معلمان در اجراي روشهاي نوين تدريس دروس علوم پایه و علوم انسانی

۳- آگاهي و شناخت از میزان تفاوت مهارت معلمان در استفاده از تكنولوژي آموزشي در دروس علوم پایه و علوم انسانی

۴- آگاهي و شناخت از میزان تفاوت مهارت معلمان در اجراي طراحي آموزشي در دروس علوم پایه و علوم انسانی

۵- آگاهي و شناخت از میزان تفاوت مهارت معلمان در اجراي ارزشيابي دروس علوم پایه و علوم  انسانی

 

فهرست مطالب:

 • چکیده                ۱
 • فصل اول: طرح تحقیق
 • مقدمه  ۳
 • بیان مساله تحقیق  ۵
 • اهداف تحقیق ۶
 • سوالات تحقیق             ۷
 • اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق             ۷
 • روش پژوهش- جامعه و نمونه­آماری- روش و ابزار –  روش آماری و تجزیه و تحلیل داده­ها ۸
 • محدودیتهای موضوع تحقیق   ۹
 • تعریف واژه­ها و اصطلاحات       ۱۰
 • تعاریف نظری ۱۰
 • تعاریف عملیاتی         ۱۱
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق
 • مقدمه  ۱۴
 • اهمیت و جایگاه معلم در آموزش و پرورش           ۱۵
 • خصوصیات و صفات معلم                       ۱۹
 • مهارتهای حرفه­ای معلمان          ۲۳
 • مهارتهای معلم در تدریس         ۲۵
 • حیطه­­های مهارتی کار معلم     ۳۴
 • صلاحیت حرفه­ای معلم              ۳۵
 • صلاحیت معلمی و نظام تربیتی       ۴۲
 • انواع صلاحیتهای معلمان        ۴۳
 • تربیت معلم و آموزشهای ضمن خدمت ۴۴
 • نقش معلم در فرایند یاددهی – یادگیری           ۴۵
 • عوامل موثر در تدریس  ۴۵
 • نقش معلمان در تدریس              ۴۶
 • ویژگیهای شاگردان و تاثیر آن در فرایند تدریس       ۵۰
 • تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرایند تدریس          ۵۱
 • تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرایند تدریس    ۵۲
 • آموزش و پرورش دوره راهنمایی  ۵۲
 • اهمیت دوره راهنمایی   ۵۳
 • ویژگیهای دانش­آموزان دوره راهنمایی   ۵۳
 • اهداف دوره راهنمایی     ۵۵
 • روشهای آموزش و پرورش دوره راهنمایی                ۵۵
 • راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف ۵۶
 • انواع روشهای نوین تدریس       ۵۸
 • انواع الگوهای تدریس  ۶۴
 • روشهای تدریس در فرایند یاددهی- یادگیری  ۶۸
 • ویژگیهای روشهای جدید تدریس           ۶۹
 • گستره­ی آموزش و پرورش نوین              ۷۰
 • آموزش و پرورش و توسعه           ۷۲
 • تربیت معلم حرفه­ای و توسعه             ۷۵
 • نتیجه­گیری   ۷۶
 • پیشینه تحقیق        ۷۷
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • مقدمه  ۸۰
 • روش تحقیق     ۸۰
 • جامعه آماری        ۸۰
 • نمونه و روش نمونه­گیری          ۸۱
 • روش و ابزار گردآوری داده ها        ۸۱
 • روایی و پایایی               ۸۲
 • روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده­ها             ۸۳
 • فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
 • مقدمه  ۸۵
 • سؤالات ویژه تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها ۸۶
 • فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادهای تحقیق
 • مقدمه  ۹۷
 • خلاصه تحقیق             ۹۷
 • نتیجه­گیری   ۹۸
 • پیشنهادهای مبتنی بر یافته­های تحقیق              ۱۰۰
 • فهرست منابع                ۱۰۴
 • پیوستها: پیوست ۱؛ داده های خام    ۱۰۸
 • پیوست ۲ : نمونه پرسشنامه و چکیده انگلیسی  ۱۱۶

 

فهرست جداول

 • جدول شماره (۳-۱) جامعه آماری معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به تفکیک جنسیت          ۸۰
 • جدول شماره (۳-۲) نمونه آماری معلمان دروس علوم پایه وعلوم انسانی به تفکیک جنسیت             ۸۱
 • جدول شماره (۳-۳) جدول تناظر سئوالات ويژه تحقيق با سئوالات آزمون                ۸۲
 • جدول شماره (۴-۱) توزیع فراوانی ودرصد سوال ویژه تحقیق۱ ازدید معلمان (خودسنجی)      ۸۶
 • جدول شماره (۴-۲) نتایج۲c میزان آگاهی معلمان علوم پایه و علوم انسانی از مهارتهای حرفه ای از نظر خودسنجی      ۸۶
 • جدول شماره (۴-۳) توزیع فراوانی ودرصد سوال ویژه تحقیق۱ ازدید مشاهده گر     ۸۷
 • جدول شماره (۴-۴) نتایج۲c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از مهارتهای حرفه ای از نظر مشاهده گر      ۸۷
 • جدول شماره (۴-۵) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق۲ از نظرخود سنجی      ۸۸
 • جدول شماره (۴-۶) نتایج۲c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی ازروشهای تدریس از نظر خود سنجی            ۸۸
 • جدول شماره (۴-۷) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق۲ از نظرمشاهده گر     ۸۹
 • جدول شماره (۴-۸) نتایج۲c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از روشهای تدریس از نظر مشاهده گر          ۸۹
 • جدول شماره (۴-۹) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق۳ازنظرخود سنجی        ۹۰
 • جدول شماره (۴-۱۰) نتایج۲c  میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از تکنولوژی آموزشی از نظر خود سنجی ۹۰
 • جدول شماره (۴-۱۱) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق۳ از نظرمشاهده گر  ۹۱
 • جدول شماره (۴-۱۲) نتایج۲c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از تکنولوژی آموزشی از نظر مشاهده گر ۹۱
 • جدول شماره (۴-۱۳) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق ۴ از نظرخود سنجی  ۹۲
 • جدول شماره (۴-۱۴) نتایج۲c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از طراحی آموزشی از نظر خود سنجی           ۹۲
 • جدول شماره (۴-۱۵) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق ۴ از نظرمشاهده گر ۹۳
 • جدول شماره (۴-۱۶) نتایج۲c  میزان آگاهی معلمان علوم پایه و علوم انسانی از طراحی آموزشی از نظر مشاهده گر        ۹۳
 • جدول شماره (۴-۱۷) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق ۵ از نظرخود سنجی ومشاهده گر            ۹۴
 • جدول شماره (۴-۱۸) نتایج۲c  میزان آگاهی معلمان علوم پایه و علوم انسانی از ارزشیابی از نظر خود سنجی                ۹۴
 • جدول شماره (۴-۱۹) توزیع درصد فراوانی سوال ویژ تحقیق ۵ از نظرمشاهده گر   ۹۵
 • جدول شماره (۴-۲۰) نتایج۲c  میزان آگاهی معلمان علوم پایه و علوم انسانی از ارزشیابی از نظر مشاهده گر               ۹۵

 

فهرست نمودار

 • نمودار شماره (۱) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق۲ از نظر خود سنجی          ۸۸
 • نمودار شماره (۲) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق۲ از نظر مشاهده گر         ۸۹
 • نمودار شماره (۳) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق۳ از نظر خود سنجی          ۹۰
 • نمودار شماره (۴) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق۳ از نظر مشاهده گر         ۹۱
 • نمودار شماره (۵) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق۴ از نظر خود سنجی          ۹۲
 • نمودار شماره (۶) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق۴ از نظر مشاهده گر         ۹۳
 • نمودار شماره (۷) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق۵ از نظر خود سنجی          ۹۴
 • نمودار شماره (۸) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق۵ از نظر مشاهده گر         ۹۵
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0