پایان نامه مقایسه‌ سبک شناسانه‌ حبسیّات مسعود سعد سلمان با حبسیّات خاقانی

پایان نامه مقایسه‌ سبک شناسانه‌ حبسیّات مسعود سعد سلمان با حبسیّات خاقانی

پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A) با عنوان مقایسه‌ سبک شناسانه‌ حبسیّات مسعود سعد سلمان با حبسیّات خاقانی در ۹۶ صفحه با فرمت word نگارش شده است.

در ادامه قسمتهایی از این پایان نامه بعتوان نمونه اورده شده است :

چکیده:

«سبک، همیشه، از طریق مقایسه قابل ‌ادراک است. چنانکه رنگ‌ها در تقابل یکدیگر، خود را نشان می‌دهند. هر قدر تضادّ رنگ ها بیشتر باشد، تجلّی رنگ ها بیشتر است.  (شفیعی کدکنی،۱۳۸۹: ۳۷)

گرچه آثار متحد‌المضمون هم‌عصر، قاعدتاً سبک واحدی دارند و اگر احیاناً بین آنها افتراقی باشد لابد از نویسنده یا شاعری است که دارای سبک فردی و شخصی است. مسعود سعد سلمان (۴۴۰-۵۱۵) شاعر اوایل قرن ششم و خاقانی (۵۲۰-۵۹۵) شاعر اواخر قرن ششم است یعنی بین آنان حدود یک قرن فاصله است و علی‌الّظاهر به نظر می‌رسد که تفاوت چندانی بین اسلوب شاعری آنان نباشد.

امّا پس از مطالعات سبک‌شناسانه اسلوب شاعری این دو سخنور در این رساله که بیشتر ‌بر سبک‌شناسی ادبی (بررسی مختصات سبکی و ادبی و فکری) استوار است با توجه به انواع سبک‌شناسی و تعاریف رایج سبک و با توجه به آراء سبک‌شناسانی چون دکتر شفیعی کدکنی، شارل بالی، لئواسپیتزر، ملک‌الشعرای بهار و دکترشمیسا به این نتیجه رسیدم که بین سبک خاقانی یعنی سبک ارّانی (معروف به سبک آذربایجانی) و سبک عهد سلجوقی یعنی سبک بینابین مسعود فرق ظریفی وجود دارد که تا به حال کمتر مورد توجه شارحان قرارگرفته است.

از دیگر مباحثی که در این رساله مطرح گردیده ‌است توجه به «چه گونه گفتن» است به جای چه گفتن. امتیاز این نگرش نسبت به متدهای سنتّی مثلاً شرح لغات و مشکلات متون این است که به موازات توجه به چه گفتن باید به «چه گونه گفتن» هم که منجر به شناخت ماهیّت ادبیات و سبک ادبی می‌شود توجه داشت.

توجه به «چگونه گفتن» نحوه بیان و چگونگی ارائه‌ی مضمون said) (how it is نسبت به چه گفتن  (what it is said) مخصوصاً بعد از رواج آرای فرمالیست‌های روسی امروزه در سراسر جهان امری مرسوم است.

اکثر شاعران قصیده‌پرداز در مدح ممدوح از بخشندگی و شجاعت و همّت بلند او سخن گفته‌اند. اگر فقط چه گفتن ملحوظ نظر باشد، پس هیچ فرقی در میانه‌ی آنان نیست، حال آن که توجه به چگونه گفتن نشان می‌دهد که مثلاً بسیاری از گردنکشان نظم فارسی مخصوصاً از قرن ششم به بعد کسانی بوده‌اند که در طریق ایهام و مصادیق متعدد آن ایهام تناسب، ایهام تضاد، تبادر، استخدام، اسلوب الحکیم…) مشی می‌کرده‌اند و به موسیقی کلام مخصوصاً انواع سجع (موازنه) تکرار توجه داشته‌اند و همین طور نکات ظریف هنری دیگری روشن می‌شود.

اگر بخواهم در یک جمله هدف این رساله را خلاصه کنم آن جمله این خواهد بود که طیف خوانندگان این رساله باید همواره توجه داشته باشند که در ادبیات موضوعات به اسلوب ادبی ارائه می‌شوند و اهمّ مطلب شناخت سبک ادبی است.» (شمیسا،۱۳۸۸:۳۰۸و۳۰۹)

واژگان کلیدی: شعر ، سبک، سبک‌شناسی صور خیال، فرمالیست ها، مقایسه‌ سبک شناسانه‌

 

اهداف تحقیق

هدف این تحقیق کاملا علمی است. سبک‌شناسی در ایران از علوم نو پاست و بررسی متون ادبی از این دیدگاه بسیار نادر است. در بررسی این دو اثر هم به آراء فرمالیست‌ها توجه شده و هم به آراء ساختگرایان. استفاده از روش لئو اسپیتزر سبک‌شناس معروف آلمانی مؤیّد هدف علمی داشتن این اثر است. این روش باعث می‌شود تا ما سرانجام بتوانیم به روش (Explication de texte) یعنی تفسیر و توضیح متن آثار خود را دیگر گونه بخوانیم و تا از این مرحله عبور نکنیم قادر به استفاده درست از روش‌های جدیدتر نخواهیم بود. پس ضرورت‌های خاص تحقیق این هاست:

 • آثار خود را به روش جدید بفهمیم تا مدرنیته را با سنت همراه کنیم.
 • به جامعه شناسی ادبی مطرح در آن روزگاران پی ببریم. مثلا فضای زندان چگونه بوده است؟ مسعود سعد احتمالا نجوم را از بهرامی در زندان یاد گرفته است آیا واقعا چنین امکانات آموزشی در زندانهای آن روزگار وجود داشته است؟ علت اینکه اجازه داده اند به مسعود این همه در زندان شعر بسراید چه بوده است آیا علت مدح‌های مسعود از بزرگان عصر بوده است یا خیر؟ نحوه‌ی بازجوئی ها و استنطاقات از متهمین چگونه بوده است؟
 • استفاده از تصاویر شاعرانه و قطب‌های مجازی و استعاری زبان در چه حد است؟ اکثر این شاعران که به حبس گرفتار آمده اندخود را بی گناه می‌دانسته اند این ادعای شاعران تا چه حد حقیقت دارد؟ آیادر مورد خاقانی می‌توان گفت به آزادی سریع خود اطمینان داشته و در آن چند ماه می‌خواسته آن فرصت را نیز مغتنم بشمارد و تمام معلومات خود را در قالب حبسیّه بازتاب نماید.

 نام بهره وران:

مخاطب این پژوهش گروه کثیری از اجتماع از قبیل: دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاهها، کتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی و آموزشی خواهد بود.

 

 روش کار

ابتدا حبسیّه‌های مسعود سعد را براساس دیوان دکتر مهدی نوریان گزیده کردم و سپس حبسیّه‌های خاقانی را براساس دکتر ضیاءالدین سجادی گزیده نمودم. ابیاتی را که از جنبه‌های گو ناگون به کار پژوهشم می‌آمد یادداشت و فیش برداری نمودم. تفاوت‌های سبکی جالب به دست آمد نتیجه بازیافت که در حقیقت مجموعه ای از فیشها و اسناد است به ما می‌گوید: شعر مسعود از شعر خاقانی سوزناکتر و مؤثر و عاطفی تر است. وگاه می‌رسد که انسان با خواندن شعر‌های مسعود اشک بر رخسارش می‌نشیند و آه‌های پیاپی می‌کشد. شعر خاقانی نیز از جهت فخامت زبان و هیمنه و طمطراق نسبت به شعر مسعود برتر است.

 

روش گرد آوری اطلا عات

کتابخانه‌ای

ابزار گردآوری اطلاعات:

فیش‌برداری

روش تجزیه و تحلیل:

مبتنی بر روش کیفی و اسناد و فیش‌برداری است.

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه مقایسه‌ سبک شناسانه‌ :

 • چکیده ۱
 • مقدمه ۲
 • فصل اول کلیّات تحقیق
 • ۱-۱- پرسش اصلی تحقیق (مسأله‌ی تحقیق) ۳
 • ۱-۲- بیان مسأله ۳
 • ۱-۳- سوابق مربوط. ۴
 • ۱-۴- فرضیه‌ها ۴
 • ۱-۵- اهداف تحقیق. ۴
 • ۱-۶-  روش کار. ۵
 • ۱-۷- روش گرد آوری اطلا عات.. ۵

 

 • فصل دوم تعاریف و مفاهیم
 • ۲-۱- تاریخچه مختصر ادبیات تطبیقی (= مقایسه‌ای) ازآغاز تا امروز. ۶
 • ۲-۲- تعریف و توصیف سبک… ۹
 • ۲-۳- سبک همان خود شخص است.. ۹
 • ۲-۴- تعریف شارل بارلی از سبک شناسی. ۱۰
 • ۲-۵- تعاریف سه گانه سبک… ۱۱
 • ۲-۵-۱- نگرش خاص… ۱۱
 • ۲-۵-۲- سبک… ۱۶
 • ۲-۵-۳- سبک «عدول از هنجار زبان است». ۲۰
 • ۲-۶- مقصود ریفاتر ساخت گرای معروف از خلاف انتظارها ۲۱
 • ۲-۷- نسبت زبان با ادبیات.. ۲۲
 • ۲-۸- نظر فرمالیست‌های روسی درباره زبان روزمره و زبان ادبی. ۲۷

 

 • فصل سوم نگاهی به زندگی و آثار مسعود سعد خاقانی
 • ۳-۱- مسعود سعد و چند سرنوشت مشابه ۲۸
 • ۳-۲- درباره منظومه‌ی شیلان اثر لرد بایرون. ۲۹
 • ۳-۳- درباره‌ی خاقانی و اشعار حبسیّه او. ۳۰
 • ۳-۴- تفاوت سبک مسعود با شاعران پیش از خود ۳۳
 • ۳-۵- لحن خاقانی و لحن مسعود سعد در قصیده‌های حبسیّه ۳۷
 • ۳-۶- تفاوت سبک از طریق مقایسه قابل ادراک است.. ۳۹
 • ۳-۷- سبک‌های مختلف شعر فارسی. ۴۰
 • ۳-۸- درباره‌ی قصیده ترسائیه خاقانی. ۴۱
 • ۳-۹- توجه خاقانی به مسعود ۴۷
 • ۳-۱۰- سه دبستان شعری در قرن ششم ۴۹
 • ۳-۱۱- مختصات اسلوب شعری عهد سلجوقی یا بین بین. ۴۹
 • ۳-۱۲- مسعود سعد نماینده سبک عهد سلجوقی یا بین بین. ۵۰
 • ۳-۱۳- معاصران مسعود سعد ۵۰

 

 • فصل چهارم روش‌های مطالعه‌ی سبک شناسانه
 • ۴-۱- روش‌های مطالعه سبک شناسانه قصیده‌ی «پستس گرفت همّت من زین بلند جای». ۵۸
 • ۴-۲- بررسی قصیده حصار نای به لحاظ سبک‌شناسی صور خیال. ۶۰
 • ۴-۳- قصیده ای از خاقانی. ۶۵
 • ۴-۴- بررسی قصیده‌ی خاقانی به لحاظ سبک‌شناسی صور خیال. ۶۷
 • ۴-۵- مقایسه سبک شناسانه‌ی قصیده‌ای از مسعود سعد و قصیده‌ای از خاقانی. ۷۲

 

 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد
 • ۵-۱- نتیجه گیری. ۸۰
 • ۵-۲- پیشنهاد ۸۲
 • منابع و مآخذ ۸۴

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل فروشگاه محصولات دانلودی

برای پرداخت، میتوانید از کلیه کارتهای عضو شتاب  استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق  تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0