مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌ های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر ۸-۷ ساله مدارس ابتدایی : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌ های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر ۸-۷ ساله مدارس ابتدایی : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌ های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر ۸-۷ ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ در  ۱۰۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید

 

چکیده مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌ های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر ۸-۷ ساله مدارس ابتدایی شیراز  :

این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان ۷-۸ ساله مدارس ابتدایی شیراز در سال تحصیلی ۹۳- ۱۳۹۲بوده است. پژوهش از نوع کاربردی با روش شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر ۸-۷ ساله مدارس ناحیه ۴ شیراز بود؛ که تعداد آنها۵۵۰۰ نفربود؛ تعداد ۶۶ نفر در دو کلاس مختلف در پایه‌ی دوم ابتدایی در این پژوهش مشارکت داشتند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و از این تعداد ۳۳ نفر در گروه آزمایش و ۳۳ نفر در گروه کنترل بودند. افراد گروه آزمایش از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیدند و افراد گروه کنترل از طریق روش تدریس متداول یا روش سنتی.

مدت این دوره هشت هفته بود. برای مشخص کردن اثربخشی راهبرد تدرس مبتنی بر هوش چندگانه در مقایسه با روش متداول، از یک آزمون معلم ساخته‌ی یادگیری شامل ۳۱ سؤال در پیش آزمون و۳۳ سوال در پس آزمون که پایایی آن براساس روش بازآزمایی برابر ۷۳/. بود، استفاده شد. همچنین پرسشنامه ۲۱ سوالی نگرش به یادگیری درس علوم (اکپینر و همکاران،۲۰۰۹) که پایایی آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر۸۹/. بود استفاده گردید. روایی هر دو پرسشنامه نیز به صورت صوری و با استفاده از نظر متخصصین تایید گردید.

روش تحلیل داده های پژوهش،شامل آمار توصیفی متغیرهای تحقیق (میانگین،انحراف استاندارد) و جهت آزمون استنباطی فرضیه ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که دانش‌آموزانی که از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیده اند، از نظر یادگیری كلي و همچنین در ابعاد سطوح شناختی دانش، كاربرد، تركيب و ارزشيابي، ميانگين بالاتري نسبت به گروه كنترل كسب كردند؛ ولي از نظر ابعاد فهم و تجزيه و تحليل، بين دو گروه تفاوت معني‌داري وجود نداشت.

 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

پیشرفت دانش‌آموزان در طول تحصیل و در نهایت دستیابی به سطوح بالای تحصیل نه تنها باعث تأمین منافع برای فرد و خانواده وی می شود بلکه از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می تواند فواید زیادی را برای کشور به همراه داشته باشد. از این رو به نظر می رسد بررسی متغیرهای تأثیر گذار بر تحصیل دانش‌آموزان از اهمیت بالایی برخوردار باشد و در نهایت بتواند پیش آگهی مناسبی از آینده‌ی فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان مهیا کند .( آتش افروز،پاکدامن وعسکری،۱۳۸۷)

یادگیری برمبنای نظریه هشت هوش ،کلاس را در یادگیری فعال می کند و باعث می گردد معلم وشاگرد در فرایند یادگیری به صورت فعال، لذت بخش و مؤثر عمل کنند. در فراگیری و فرادهی بر مبنای نظریه هشت هوش، هر دو طرف یادگیری هم یاد می گیرند و هم یاد می دهند؛ بنابراین در فراگیری و فرادهی پویایی کلاس درچرخه‌ی آموختن و آموزش دادن است. شاگرد درچنین کلاسی به جای حفظ کردن می‌اندیشد و به جای خاموش بودن، شعله ورمی شود. پس خلاقیت، نوآوری، اکتشاف و کاوشگری از جمله فعالیت هایی است که درچنین کلاسی به صورت خودجوش درشاگرد و معلم بروز می کند. با چنین فرایندی، دانش‌آموز می تواند در جهت یادگیری مهارت های زندگی رشدی مناسب داشته باشد؛ مهارت هایی ازقبیل اعتماد به نفس، ابراز خویشتن، طراحی رفتارهای نوین و انعطاف پذیر، گسترش خزانه‌ی رفتاری اصیل و غیرتقلیدی، فعال سازی سیستم شناختی، گسترش انگاره‌های کاوشگری، توسعه و تعمیق یادگیری و در نهایت آمادگی روانی درجهت کنجکاوی دائمی درمورد مسائل گوناگون زیستی، اجتماعی، ذهنی و منطقی _ریاضی.به همین دلیل، یادگیری برمبنای هشت هوش زمینه ای درجهت تحول آموزش های بنیادی است.

شناخت و آشنایی معلمان با این نظریه به تسهیل یادگیری دانش‌آموزان و هموار کردن روش های تدریس آنان کمک می کند. زیرا در بدو امر، به ذهنیت های گوناگون بچه ها پی می برند و سپس به تناسب ذوق و هوش و تمایل آن ها، روش های خاصی را به کار می گیرند.

به علاوه آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه به معلمان اجازه می دهد تا علاقه و نگرش به یادگیری را با تمرکز  بر توانایی های هر دانش‌آموز تشویق کنند.

متأسفانه برنامه های درسی و آموزش کنونی، در همه سطوح يادگیری، اختصاص به توانايیهای منطقی و زبانی پیدا کرده اند که اين شیوة رويارويی با تربیت دانش‌آموزان، نیازهای متنوع آنان را در يک دنیای متغیر برآورده نمی کند. امید می رود که این پژوهش بتواند معلمان و مربیان کشور را در بسط دانش و نگرش در مورد آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه کمک نماید.

اهداف پژوهش:

اهداف علمی :

  • تعیین میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه و یادگیری دانش‌آموز
  • تعیین میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه و نگرش دانش‌آموز

اهداف کاربردی :

  • تعیین میزان تأثیر بین آموزش با روش هوش‌های چندگانه و افزایش یادگیری در بین دانش‌آموزان
  • تعیین میزان تأثیر بین آموزش با روش هوش‌های چندگانه در بهبود نگرش به یادگیری در بین دانش‌آموزان

فرضيه های پژوهش:  

۱) بین یادگیری در سطوح حیطه شناختی (دانش ،فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی)درس علوم دانش‌آموزانی که به روش تدریس مبتنی برهوش‌های چندگانه آموزش دیده اند با دانش‌آموزانی که به روش متداول آموزش دیده اند تفاوت معنا داری وجود دارد.

 

۲) نگرش به یادگیری درس علوم در میان دانش‌آموزانی که به روش تدریس مبتنی بر هوش چند گانه آموزش دیده اند با دانش‌آموزانی که به روش متداول آموزش دیده اند تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فهرست مطالب مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌ های چندگانه

 

چکیده…………………………………..۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………۳

۱-۲- بیان مسئله………………………………۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………..۸

۱-۴- اهداف پژوهش…………………….۹

۱-۵- فرضیه های پژوهش…………….۹

۱-۶- تعاریف نظری…………………۱۰

۱-۷- تعاریف عملیاتی……………………..۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………۱۳

۲-۲- تاریخچه هوش…………………..۱۴

۲-۳- نظریه های مختلف در ارتباط باهوش……………۱۶

۲-۴- مبانی نظریه‌ی هوش‌های چندگانه…………..۱۹

۲-۵- ابعاد و جنبه‌های هوش……………………۲۱

۲-۵-۱- ابعاد هوش از نظر لوئیزترستون (۱۹۳۸) …………۲۱

۲-۵-۲- ابعاد هوش از نظر فریمن (۱۹۸۸)………………….۲۱

۲-۵-۳- ابعاد هوش از نظر آر.بی-کتل (۱۹۶۱)………………….۲۲

۲-۵-۴- ابعاد هوش چندگانه هوارد گاردنر (۲۰۰۴)……………………..۲۲

۲-۵-۴-۱- هوش زبانی…………………………….۲۲

۲-۵-۴-۲- هوش موسیقی…………………………..۲۳

۲-۵-۴-۳- هوش منطقی- ریاضی……………………..۲۳

۲-۵-۴-۴- هوش فضایی……………………..۲۳

۲-۵-۴-۵-هوش حرکتی- جسمانی………………………..۲۴

۲-۵-۴-۶- هوش درون فردی………………..۲۴

۲-۵-۴-۷- هوش میان فردی……………………۲۴

۲-۵-۴-۸- هوش طبیعت گرا…………………….۲۵

۲-۵-۴-۹- سایر هوش ها…………………………….۲۵

۲-۶- تفاوت این تئوری با سایر تعاریف سنتی از هوش…………….۲۵

۲-۶-۱- دیدگاه سنتی در مورد هوش و یادگیری…………۲۵

۲-۶-۲- دیدگاه تئوری هوش‌های چندگانه…………………….۲۶

۲-۷- کاربردهای تئوری هوش‌های چندگانه در آموزش…………………۲۷

۲-۸- اهمیت و کاربرد نظریه‌ی هوش‌های چندگانه………….۲۹

۲-۹- آموزشگاه‌ها و هوش‌های چندگانه…………………….۳۰

۲-۱۰- نکات اصلی در نظریه‌ی هوش‌های چندگانه……………..۳۲

۲-۱۱- تحقیقات و پژوهش‌های پیشین………………۳۴

۲-۱۱-۱- پژوهش های خارجی………………..۳۴

۲-۱۱-۲- پژوهش های داخلی……………..۳۵

۲-۱۱-۳- جمع بندی از تحقیقات صورت‌گرفته…………………….۳۷

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- روش انجام پژوهش………………….۴۰

۳-۲- جامعه و نمونه آماری پژوهش………………………..۴۰

۳-۳- روش گردآوری داده ها و شیوه‌ی اجرا………………..۴۰

۳-۴- ابزارهای پژوهش، روایی و پایایی آنها………… ….۴۴

۳-۴-۱- پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (۲۰۰۹)………………۴۴

۳-۴-۲- پرسشنامه یادگیری درس علوم…………………۴۴

۳-۵- روش تحلیل داده ها……………………….۴۵

۳-۶- ملاحظات اخلاقی پژوهش……………………۴۵

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱- توصیف متغیرهای تحقیق………………….۴۷

۴-۲- بررسی فرضیه های تحقیق………………….۴۹

۴-۲-۱- فرضیه ی اول تحقیق………………………۴۹

۴-۲-۲-فرضیه ی دوم تحقیق……………………….۵۸

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

۵-۱- خلاصه یافته های پژوهش……………………۶۷

۵-۲- نتیجه گیری………………۶۸

۵-۳- پیشنهادات کاربردی……………………۷۰

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش……………………………………۷۲

۵-۵- محدودیت های پژوهش……………………۷۲

منابع وماخذ

فهرست منابع فارسی…………………..۷۳

فهرست منابع انگلیسی…………………۷۵

پیوست ها…………………….۸۰

چکیده انگلیسی……………….۹۱

فهرست جداول

جدول ۲-۱- هشت روش یادگیری………………………………………………………………………………………………….۲۸

جدول-۲-۲- تفاوت تئوری های سنتی هوش با تئوری هوش چندگانه…………………………………………۳۳

جدول ۳-۱- توزیع سوالات مربوط به نگرش به یادگیری علوم………………………………………………………۴۴

جدول۴-۱- میانگین و انحراف استاندارد نمرات یادگیری درس علوم…………………………………………….۴۷

جدول۴-۲- میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش نسبت به درس علوم…………………………………۴۸

جدول۴-۳- تحلیل کوواریانس تاثیر تدریس مبتنی برهوش چندگانه بریادگیری دانش‌آموزان……۵۰

جدول۴-۴- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی برهوش چندگانه برنمرات بعددانش ………..۵۱

جدول۴-۵- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعدفهم…………….۵۲

جدول ۴-۶-تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعدکاربرد…………..۵۳

جدول۴-۷- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعدتجزیه و تحلیل……..۵۴

جدول۴-۸-تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعدترکیب……….۵۵

جدول۴-۹-تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعدارزشیابی……….۵۷

جدول۴-۱۰- تحلیل کوواریانس تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نگرش نسبت بهدرس علوم ….۵۹

جدول۴-۱۱- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمراتبعد لذت از یادگیری درس علوم………….۶۰

جدول۴-۱۲- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمراتبعد اضطراب علوم………۶۱

جدول۴-۱۳- تحلیل کوواریانس تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر بعد علاقه بهدرس علوم……… ۶۳

جدول۴-۱۴-تحلیل کوواریانس تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر بعد لذت از آزمایشعلوم………… ۶۴

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱- مسیر تغییرات نمرات یادگیری از پیش آزمون تا پس آزمون………………………………………….۵۰

نمودار۴-۲- مسیر تغییرات نمرات بعد دانش از پیش آزمون تا پس آزمون………………………………………..۵۱

نمودار۴-۳- مسیر تغییرات نمرات بعد فهم از پیش آزمون تا پس آزمون…………………………………………..۵۲

نمودار۴-۴- مسیر تغییرات نمرات بعد کاربرد از پیش آزمون تا پس آزمون……………………………………….۵۴

نمودار۴-۵- مسیر تغییرات نمرات بعد تجزیه و تحلیل از پیش آزمون تا پس آزمون………………………….۵۵

نمودار۴-۶- مسیر تغییرات نمرات بعد ترکیب از پیش آزمون تا پس آزمون……………………………………….۵۶

نمودار۴-۷- مسیر تغییرات نمرات بعد ارزشیابی از پیش آزمون تا پس آزمون……………………………………۵۷

نمودار۴-۸- مسیر تغییرات نمرات نگرش نسبت به درس علوم از پیش آزمون تا پس آزمون……………۵۹

نمودار۴-۹- مسیر تغییرات نمرات لذت از یادگیری درس علوم از پیش آزمون تا پس آزمون…………..۶۱

نمودار۴-۱۰- مسیر تغییرات نمرات اضطراب درس علوم از پیش آزمون تا پس آزمون……………………..۶۲

نمودار۴-۱۱- مسیر تغییرات نمرات علاقه به درس علوم از پیش آزمون تا پس آزمون……………………..۶۳

نمودار۴-۱۲- مسیر تغییرات لذت از آزمایش درس علوم از پیش آزمون تا پس آزمون……………………..۶۵

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0