مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه: پایان نامه ارشد حقوق

مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه: پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه:

جاسوسی در زمره جرائمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران تعریفی از جرم مذکور ارائه نداده است. اما برخی از حقوق دانان داخلی و خارجی به ارائه تعریف از بزه مذکور پرداخته اند. جرم جاسوسی شباهت زیادی به جرم خیانت به کشور می باشد. معیارهای ارائه شده برای بزه جاسوس عبارت از معیار عینی یا ذهنی و ملیت می باشد. مقنن فرانسوی برای تمایز جاسوسی از خیانت به کشور به معیار ملیت پناه برده است و  قانون گذار ایرانی هنوز به انتخاب ایده ای در این زمینه اقدام نکرده است. در اروپا نیز پس از قرن پنجم تا چهاردهم میلادی، هنگام طبقه بندی جرایم، جاسوسی و خیانت به کشور در رده اولین و مهمترین جرایم قرار دارد. جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی را می توان در جرم انگاری اعمال مقدماتی ، جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام، جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم و جرم انگاری به صورت مطلق مشاهده کرد.

در زمینه ی رکن مادی، حقوق کیفری ایران و فرانسه دارای شباهت ها و وجوه افتراقی است. جمع آوری اطلاعات ، انتقال اطلاعات و ورود به اماکن ممنوعه در زمرۀ ی موارد مشابه و در مقابل تسلیم سرزمین، نیروهای مسلّح، تجهیزات، اشتغال به یک فعالیت جهت اخذ و تسلیم اطلاعات و نیز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولین می تواند در زمرۀ وجوه افتراق باشد. در زمینه ی رکن معنوی نیز با آنکه حقوق فرانسه علی الاصول به سوءنیت عام اکتفا نموده لیکن در حقوق ایران علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص ضروری شمرده شده و علاوه بر آن در مواردی (م۵۰۵٫ق.م.ا) انگیزۀ مجرمانه نیز ضروری تشخیص داده شده است. 

کلید واژگان: جرم انگاری، جرم علیه امنیت، جاسوسی، خیانت به کشور، ایران، فرانسه.

 

 اهمیت موضوع

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرائم علیه امنیت، جرم جاسوسی است که معمولا یک جرم سازمان یافته ودرعین حال فرا ملی می باشد، چراکه اطلاعات حیاتی یک کشور ازطریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

 

 اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

 پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟

 

فهرست مطالب

چکیده………….۱

مقدمه…………………۲

الف- اهمیت موضوع…………………….۲

ب- اهداف تحقیق……………۲

ج- پرسش های تحقیق…………….۳

د- فرضیه های تحقیق…………..۳

وـ سازماندهی تحقیق…………..۳

فصل اول : مفاهیم، پیشینه، مبانی و درآمدی بر جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی………….۴

مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور…………….۵

گفتار اول- بازشناسی مفاهیم………….۵

۱-جاسوسی………….. ۶

۲-جرم انگاری………۱۰

۳-سیاست کیفری………….۱۲

گفتار دوم- تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور………..۱۲

۱-معیارها…………۱۲

۱-۱-معیار عینی………….۱۳

۱-۲٫معیار ذهنی……………..۱۴

۱-۳٫معیار ملیت(تابعیت) …….۱۴

۲- مدل انتخابی ایران و فرانسه…..۱۵

مبحث دوم: مبانی جرم انگاری و درآمدی بر تحولات تاریخی………….۱۶

گفتار نخست: مبانی جرم انگاری………..۱۶

الف- مبانی شرعی………۱۶

ب : مبانی عرفی………. ۲۱

دفاع از امنیت عمومی مردم …….۲۱

دفاع از حاکمیت سیاسی…………….. ۲۲

گفتار دوم : تحولات تاریخی جرم جاسوسی………… ۲۳

مبحث سوم: درآمدی بر جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی………..۴۱

گفتار نخست: جرم انگاری اعمال مقدماتی……….۴۱

گفتار دوم: جرم انگاری به صورت مطلق…………۴۳

گفتار سوم: جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام………..۴۳

گفتار چهارم: جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم………….۴۵

فصل دوم: ارکان مجرمانه و درآمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی……….۴۶

مبحث نخست: ارکان بزه جاسوسی……………۴۷

گفتار نخست: عنصر مادی………..۴۷

الف: موضوع جرم………….۴۷

۱ـ اطلاعات…………..۴۸

۲ـ اشیاء…………..۴۹

ب: رفتار مجرمانه………۴۹

۱ـ فعل…………….۴۹

۱-۱ـ جمع آوری اطلاعات………..۴۹

۲-۱ـ انتقال به افراد فاقد صلاحیت……..۵۰

۳-۱ـ ورود به اماکن ممنوعه………..۵۱

۴-۱ـ انتقال اطلاعات نادرست به مسئولین…………۵۲

۵-۱ـ همدستی با قدرت خارجی………….۵۲

۶-۱ـ انتقال سرزمین ونیروهای مسلح به قدرت خارجی………..۵۳

۲- ترک فعل……………۵۳

گفتار دوم: رکن معنوی……..۵۴

الف: سوءنیت عام……..۵۴

ب: سوءنیت خاص……….۵۵

ج: انگیزه مجرمانه…………۵۵

گفتارسوم: رکن قانونی……….۵۶

الف: در حقوق ایران…………..۵۶

در دوران قبل از انقلاب……….۵۶

در دوران پس از انقلاب………….۵۷

الف. لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب تیر ۱۳۵۸٫٫٫٫٫٫٫٫۵۷

ب. آئین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸٫٫٫٫٫٫٫٫۵۸

ج. قانون مجازات اسلامی مصوب سال های ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۸

ب: در حقوق فرانسه………۵۹

در قانون جزایی قدیم…………………..۵۹

در قانون جزایی جدید………….۶۰

مبحث دوم :پاسخ های کیفری…………..۶۱

گفتار نخست: پاسخ های کیفری سرکوبگر………۶۲

الف :اعدام…………….۶۲

ب :زندان………..۶۳

ج:جزای نقدی …………..۶۴

گفتار دوم: پاسخ های کیفری ارفاقی…………..۶۵

الف- تعلیق مجازات………….۶۵

ب)آزادی مشروط…………۶۷

ج- عفو……………۶۸

نتیجه گیری…….۷۱

پیشنهادات……..۷۳

منابع…….۷۵

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0